Obiekt

Tytuł: Odpowiedź na pytanie, czy kiedykolwiek byliśmy postmodernistami?

Twórca:

Mokrzan, Michał

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Etnografia Polska 58 Z. 1-2 (2014)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Baer Monika 2006, O antropologii, polityce i tożsamości. Zaproszenie do dyskusji, [w:] Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, red. M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 71–90 ; Barański Janusz 1999, Koniec etnologii czy koniec wieku etnologii – garść wróżb u progu nowego wieku, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, t. 53, z. 4, s. 96–105 ; Barthes Roland 2000, Mitologie, Wydawnictwo KR, Warszawa ; Bourgeois Patrick L. 2008, Ricoeur and Lyotard in Postmodern dialogue: Symbol and the sublime, [w:] Reading Ricoeur, red. D. M. Kaplan, University of New York Press, Albany, s. 163–182 ; Brocki Marcin 1999, Antropologia postmodernistyczna wobec krytyki, [w:] Transformacja, ponowoczesność wokół nas i w nas, red. A. Paluch, Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 27–33 ; Brocki Marcin 2008, Antropologia. Literatura, dialog, przekład, Katedra Etnologii i Antropologii Wrocławskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław ; Brocki Marcin 2013, Problemy podstaw wiedzy antropologicznej: refleksje metodologiczne, [w:] Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red. T. Buliński, M. Kairski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 67–90 ; Buchowski Michał 1993, Przeciw skrajnemu relatywizmowi, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, t. 13, s. 133–148 ; Buchowski Michał, Kempny Marian 1999, Czy istnieje antropologia postmodernistyczna?, [w:] Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Instytut Kultury, Warszawa, s. 9–28 ; Buchowski Michał 2008, Trudny dialog: relacje wiedzy między antropologią zachodnią a środkowoeuropejską etnologią, [w:] Do Torunia kupić kunia. W 60. rocznicę założenia oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, red. H. Czachowski, A. Mianecki, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Toruń, s. 161–187 ; Burszta Wojciech 1992, Wymiary antropologicznego poznania kultury, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań ; Burszta Wojciech 2001, Teoria kultury, czyli „dłużej klasztora niż przeora”, [w:] Kultura jako przedmiot badań ; Studia filozoficzno-kulturoznawcze. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Kmicie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. B. Kotowa, J. Sójka, K. Zamiara, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 157–169 ; Burszta Wojciech, Piątkowski Krzysztof 1994, O czym opowiada antropologiczna opowieść, Instytut Kultury, Warszawa ; Clifford James 1986, Introduction: Partial Truths, [w:] Writing culture. The poetics and politics of Ethnography, red. J. Clifford, G. E. Marcus, University of California Press, Berkeley, s. 1–26 ; Clifford James 2000, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Wydawnictwo KR, Warszawa ; Collier Stephen J., Ong Aihwa 2005, Global assemblages, anthropological problems, [w:] Global assemblages. Technology, politics, and ethics as anthropological problems, red. A. Ong, S. Collier, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, s. 3–21 ; Crapanzano Vincent 1980, Tuhami: Portrait of a Moroccan, University of Chicago Press, Chicago ; Crapanzano Vincent 1986, Hermes dilemma. The masking of subversion in ethnographic description, [w:] Writing culture. The poetics and politics of ethnography, red. J. Clifford, G. E. Marcus, University of California Press, Berkeley, s. 51–76 ; De Man Paul 2000, Opór wobec teorii, [w:] Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Słowo/obraz Terytoria, Gdańsk, s. 74–105 ; Domańska Ewa 2007, Zwrot performatywny w humanistyce, Teksty Drugie, nr 5, s. 48–61 ; Dwyer Kevin 1982, Moroccan dialogues. Anthropology in question, The Johns Hopkins University Press, Baltimore–London ; Dwyer Kevin 2009, The purpose(s) of transcription: Transcription practice in three books, Interval(le)s 4/5, s. 201–224 ; Ede Lisa 1992, Clifford Geertz on writing and rhetoric, Journal of Advanced Composition, t. 12, z. 1, s. 208–212 ; Geertz Clifford 1999, Anty anty-relatywizm, [w:] Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Instytut Kultury, Warszawa, s. 38–63 ; Geertz Clifford 2000, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, Wydawnictwo KR, Warszawa ; Geertz Clifford 2005, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ; Geertz Clifford 2005, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ; Gough Kathleen 1968, The new proposals for anthropologists, Current Anthropology, nr 9(5), s. 403–407 ; Górny Konrad, Brocki Marcin 2010, W stronę konkretu – powrót czy kolejny zwrot w etnologii?, [w:] „Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 185–192 ; Hymes Dell 1972, Introduction: The uses of anthropology: critical, political, personal, [w:] Reinventing anthropology, red. D. Hymes, Random House, New York, s. 3–79 ; Kaniowska Katarzyna 1999, Opis – klucz do rozumienia kultury, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź ; Kaniowska Katarzyna 2004, Stare problemy nowej antropologii, Przegląd Socjologiczny, t. 53, s. 51–71 ; Kempny Marian 1994, Antropologia bez dogmatów – teoria społeczna bez iluzji, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa ; Kuligowski Waldemar 2001, Antropologia refleksyjna. O rzeczywistości tekstu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań ; Latour Bruno 2011, Nigdy nie byliśmy nowocześni: studium z antropologii symetrycznej, Oficyna Naukowa, Warszawa ; Lubaś Marcin 2003, Rozum i etnografia. Przyczynek do krytyki antropologii postmodernistycznej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków ; Lyotard Jean-François 1997, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków, s. 47–61 ; Lyotard Jean-François 1997, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Fundacja Aletheia, Warszawa ; Marcus George E. 1986, Contemporary problems of ethnography in the modern world system, [w:] Writing culture. The poetics and politics of ethnography, red. J. Clifford, G. E. Marcus, University of California Press, Berkeley, s. 165–193 ; Marcus George E., Fischer Michael M. J. 1986, Anthropology as cultural critique. An experimental moment in the human sciences, The University of Chicago Press, Chicago ; Marcus George E., Fischer Michael M. J. 2010, Repatriacja antropologii jako krytyki kulturowej, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinková, B. D. Gołębniak, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, s. 339–366 ; Mokrzan Michał 2012, Geertz i retoryka. O zwrocie retorycznym w antropologii, [w:] Geertz. Dziedzictwo, interpretacje, dylematy, red. A. A. Szafrański, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 101–121 ; Norris Christopher 2001, Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi: teoria krytyczna i prawo rozumu, Universitas, Kraków ; Nowicka Ewa 2012, Nierozwiązane kwestie w twórczości Clifforda Geertza, [w:] Geertz. Dziedzictwo, interpretacje, dylematy, red. A. A. Szafrański, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 15–30 ; Olszewska-Dyoniziak 2000, Co to jest postmodernizm w antropologii?, Etnografia Polska, t. 44, s. 5–14 ; Pels Peter, Nencel Lorraine 1991, Introduction: critique and the deconstruction of anthropological authority, [w:] Constructing knowledge. Authority and critique in social science, red. P. Pels, L. Nencel, Sage Publications, London, s. 1–21 ; Piątkowski Krzysztof 2011, Mit, historia, pamięć. Kulturowe konteksty antropologii/etnologii, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź ; Pool Robert 1999, Etnografia postmodernistyczna?, [w:] Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Instytut Kultury, Warszawa, s. 268–290 ; Rabinow Paul 2007, Marking time. On the anthropology of the contemporary, Princeton University Press, Princeton–Oxford ; Rabinow Paul 2010, Refleksje na temat badań terenowych w Maroku, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty ; Rabinow Paul, Marcus George E., Faubion James D., Rees Tobias 2008, Designs for an anthropology of the contemporary, Duke University Press, Durham–London ; Ricoeur Paul 1984, Model tekstu: działanie znaczące rozważane jako tekst, Pamiętnik Literacki, z. 2, s. 229–354 ; Ricoeur Paul 2008, O interpretacji. Esej o Freudzie, Wydawnictwo KR, Warszawa ; Rorty Richard 1998, Konsekwencje pragmatyzmu: Eseje z lat 1972–1980, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa ; Scholte Bob 1972, Toward a reflexive and critical anthropology, [w:] Reinventing anthropology, red. D. Hymes, Random House, New York, s. 430–457 ; Schütz Alfred 2008, O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków ; Sokolewicz Zofia 1984, Podstawowe modele nauki a niektóre problemy teoretyczne etnologii w Polsce, Część 1, Etnografia Polska, t. XXVIII, z. 2, s. 11–29 ; Songin Marta 2010, Etyczny wymiar spotkania antropologicznego w świetle antropologii zaangażowanej, [w:] Etyczne problemy badań antropologicznych, red. K. Kaniowska, N. Modnicka, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 49, Wrocław–Łódź, s. 69–86 ; Songin-Mokrzan Marta 2013, Antropologia zaangażowana w Polsce. Poza postmodernistyczną koncepcję nauki, Lud, t. 97, s. 111–132 ; Szacki Jerzy 2000, Spotkania z utopią, Sic!, Warszawa ; Tokarska-Bakir Joanna 1995, Dalsze losy syna marnotrawnego. Projekt etnografii nieprzezroczystej, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, nr 1, s. 13–22 ; Tyler Stephen 1986, Post-modern ethnography: Form document of the occult to occult document, [w:] Writing culture. The poetics and politics of ethnography, red. J. Clifford, G. E. Marcus, University of California Press, Berkeley, s. 122–140 ; Tyler Stephen 1987, The unspeakable: Discourse, dialog and rhetoric in the postmodern world, University of Wisconsin Press, Wisconsin ; Tyler Stephen 1996, Beyond alphabet. An interview with Stephen A. Tyler, POMO Magazine, nr 2, z. 1, s. 1–30 ; Tyler Stephen 1999, Przed-się-wzięcie post-modernistyczne, [w:] Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Instytut Kultury, Warszawa, s. 67–87

Czasopismo/Seria/cykl:

Etnografia Polska

Tom:

58

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

24

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59885 ; 0071-1861

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji