Obiekt

Tytuł: Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy [Wilkostowo 23/24. Neolithic settlement]. Vol. 1. Tekst [Text], Vol. 2. Katalog źródeł [Remains Catalogue](= Spatium Archaeologicum 8). Seweryn Rzepecki, Łódź, 2014 : [ recenzja]

Twórca:

Sznajdrowska, Aleksandra

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Recenzje

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 67 (2015)

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

25 cm

Bibliografia:

Chachlikowski P. 1997. Kamieniarstwo późnoneolitycznych społeczeństw Kujaw. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństwa Kujaw.
Czebreszuk J, Kośko A. and Szmyt M. 2006. Zasady analizy źródeł ceramicznych z okresu późnego neolitu oraz interstadium epoki neolitu i brązu na Kujawach. In A. Kośko and M. Szmyt (eds.), Opatowice. Wzgórze Prokopiaka 1 (= Studia i Materiały do Badań nad Późnym Neolitem Wysoczyzny Kujawskiej). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 39–64.
Czerniak L. and Kośko A. 1980. Zagadnienie efektywności poznawczej analizy chronologicznej ceramiki na podstawie cech technologicznych. Archeologia Polski 25, 247–280.
Domańska L. 2013. Krzemieniarstwo horyzontu klasycznowióreckiego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach (= Spatium Archaeologicum 7). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.
Górski J. 2007. Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3). Kraków: Muzeum Archeologiczne w Krakowie.
Grygiel R. 2008. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek 2. Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.
Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., David E., Osypińska M., Terberger T. and Winiarska-Kabacińska M. 2014. The chronology of t-shaped axes in the Polish lowland. Sprawozdania Archeologiczne 66, 29–56.
Kadrow S. 1991. Iwanowice. Stanowisko Babia Góra, część 1. Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN.
Kośko A. 1981. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska (= UAM w Poznaniu. Seria Archeologiczna 19). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu.
Kośko A., Szmyt M. 2006. Opatowice-Wzgórze Prokopiaka 1–3 (= Studia i Materiały do Badań nad Późnym Neolitem Wysoczyzny Kujawskiej). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Rzepecki S. 2004. Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach (= Materiały do syntezy pradziejów Kujaw 12). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Wiślański T. 1979. Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kultury pucharów lejkowatych. In W. Hensel and T. Wiślański (eds.), Neolit (= Prahistoria ziem polskich 2). Wrocław: Ossolineum, 165–260.

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

67

Strona pocz.:

333

Strona końc.:

341

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:57815 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji