Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: „W czasów powodzi”. Koncepcje historii i czasu w polskiej poezji ekspresjonistycznej

Twórca:

Szewczyk-Haake, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2009)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. K. Albert, Wprowadzenie do filozoficznej mistyki. Przeł. J. Marzęcki. Kęty 2002.
2. G. Bachelard, Ziemia, wola i marzenia. W: Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Wyb. H. Chudak. Przeł. H. Chudak., A. Tatarkiewicz. Przedmowa J. Błoński. Warszawa 1975.
3. A. Bederski, Działa biją w Wogezach. "Zdrój" t. 1 (1917), z. 3, s. 68.
4. A. Bederski, Poeta a świat. "Zdrój" t. 2 (1918), z. 6, s. 1.
5. H. Bergson, Ewolucja twórcza. Przeł. F. Znaniecki. Wstęp L. Kołakowski. Kraków 2004.
6. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004.
7. H. Buczyńska-Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze. Kraków 2003.
8. J. E. Cirlot, Słownik symboli. Przeł. I. Kania. Kraków 2000.
9. H. Floryńska, Spadkobiercy Króla Ducha. O recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu. Wrocław 1976.
10. M. Głowiński, J. Sławiński, wstęp w zb.: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia. Wybór i wstęp ... Przypisy oprac. J. Stradecki. Wyd. 2, przejrz. Wrocław 1997, s. III-CIII. BN I 253.
11. L. Głuchowska, ""Rewolucja" - "Syn marnotrawny" - "Noe" - "Dom obłąkanych". Język, motywy przewodnie i symbolika polsko-niemieckich poezji Stanisława Kubickiego. W: K. Kubicki, Ein Poet übersetzt sich selbst, Gedichte zwischen 1918-1921. / Poeta tłumaczy sam siebie. Wiersze z lat 1918-1921. Oprac. L. Głuchowska, P. Mantis. Berlin 2003.
12. J. Hulewicz, Gdy Trójca w Jednię się przemienia. "Zdrój" R. 2, t. 5 (1918), z. 2, s. 26-29.
13. J. Hulewicz, Na marginesie "Zdroju". "Zdrój" t. 6 (1919), z. 6, s. 137-140.
14. K. Jakowska, Z dziejów ekspresjonizmu w Polsce. Wokół "Soli ziemi". Wrocław 1977.
15. A. Kowalczykowa, wstęp w: J. Słowacki, Krąg pism mistycznych. Oprac. A. Kowalczykowa. Wyd. 2, przejrz. Wrocław 1997, s. III-LXXX. BN I 245.
16. J. Kryszak, Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. drugiej awangardy. Wyd. 2, rozszerz. Bydgoszcz 1985.
17. S. Kubicki, Ein Poet übersetzt sich selbst, Gedichte zwischen 1918-1921. / Poeta tłumaczy sam siebie. Wiersze z lat 1918-1921. Oprac. L. Głuchowska, P. Mantis. Berlin 2003.
18. Z. Kuderowicz, Nietzsche. Warszawa 1979.
19. J. J. Lipski, Przedmowa. W: J. Kasprowicz, Dzieła wybrane. T. 1. Kraków 1958.
20. J. J. Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891-1906. Warszawa 1975.
21. S. Marcus, Psychologiczne i filozoficzne źródła ekspresjonizmu. Cyt. ze zb.: Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu. Wybór tekstów i wstęp J. Ratajczak. Poznań 1987.
22. T. Miciński, Do źródeł duszy polskiej. Lwów 1906.
23. E. Miodońska-Brookes, O kompozycji czasu dramatycznego na przykładzie "Achilleis". W: Studia o kompozycji dramatów Stanisława Wyspiańskiego. Wrocław 1972.
24. Naczelnikowi hołd [od redakcji]. "Zdrój" R. 2, t. 5 (1918), z. 5/6, s. 122-124.
25. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przeł. W. Berent. Poznań 2000.
26. Olwid [W. Hulewicz], Płomień w garści. Poznań 1921.
27. K. Piotrowski, Irreligia Buntu. Geneza i morfologia poznańskiej apostazji. W zb.: Bunt. Ekspresjonizm poznański 1917-1925. Katalog wystawy Muzeum Narodowego w Poznaniu: listopad 2003 - styczeń 2004. Red. G. Hałasa. Przedmowa W. Suchocki. Noty katalogowe L. Głuchowska [i in.]. Przeł. J. Kałążny [i in.]. Poznań 2003, s. 130-131.
28. M. Piwińska, Słowacki ekspresjonistyczny. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s.108-123.
29. M. Podraza-Kwiatkowska, Wzniosłość, Słowacki i młodopolski ekspresjonizm. W: Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce. Kraków 2001.
30. E. Polanowski, Ekspresjonizm poznański. Opole 1967. Masz.653 IBL PAN.
31. S. Przybyszewski, Ekspresjonizm - Słowacki i "Genezis z Ducha". "Zdrój" 1918.
32. J. Ratajczak, Zagasły "brzask epoki". Szkice z dziejów czasopisma "Zdrój" 1917-1922. Poznań 1980.
33. K. Rudzińska, Artysta wobec kultury. Dwa typy autorefleksji literackiej: ekspresjoniści "Zdroju" i Witkacy. Wrocław 1973.
34. A. Salamon, Twórczość graficzna jako narzędzie walki o niepodległość. Przyczynek do genezy i historii "Zdroju". W: Bunt, Ekspresjonizm poznański 1917-1925. Katalog wystawy Muzeum Narodowego w Poznaniu: listopad 2003 - styczeń 2004. Red. G. Hałasa. Przedmowa W. Suchocki. Noty katalogowe L. Głuchowska [i in.]. Przeł. J. Kałążny [i in.]. Poznań 2003, s. 114.
35. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie. Przeł. J. Garewicz. T. 2. Warszawa 1994.
36. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego. Przeł. P. Wawrzyszko. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red. i wstęp R. Nycz. Wyd. 2. Kraków 2004.
37. B. Skarga, Kłopoty intelektu. Między Comte'em a Bergsonem. Warszawa 1975.
38. W. Sokel, The Writer in Extremis. Stanford 1964.
39. S. Stabro, Między nadrealizmem i klasycyzmem - Jerzy Zagórski. W: Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali. Wyd. 2. Kraków 2001.
40. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. Kraków 1998.
41. B. Urbankowski, Myśl romantyczna. Warszawa 1979.
42. S. Vietta, H-G. Kemper, Expressionismus. München 1983.
43. A. Walicki, Filozofia historii. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991.
44. R.-C. Washton Long, Nacjonalizm i internacjonalizm ekspresjonizmu. W zb.: Bunt, Ekspresjonizm poznański 1917-1925. Katalog wystawy Muzeum Narodowego w Poznaniu: listopad 2003 - styczeń 2004. Red. G. Hałasa. Przedmowa W. Suchocki. Noty katalogowe L. Głuchowska [i in.]. Przeł. J. Kałążny [i in.]. Poznań 2003, s.78.
45. T. Weiss, Romantyczna genealogia polskiego modernizmu. Rekonesans. Warszawa 1974.
46. E. Wiegandt, wstęp w: J. Wittlin, Sól ziemi. Wrocław 1991. BN I 278.
47. J. Wróbel, Misteria czasu. Problematyka temporalna Tadeusza Micińskiego. Kraków 1999.
48. J. Wittlin, Do przeciwnika. W: Poezje, Wstęp J. Rogoziński. Warszawa 1981.
49. J. Wittlin, Hymn niepokoju, obłędu i nudy. W: Poezje. Wstęp J. Rogoziński. Warszawa 1981.
50. M. Zaleski, Przygoda drugiej awangardy. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 2000.
51. E. Zegadłowicz, Dziewanny. Poemat. Warszawa-Kraków 1927.
52. E. Zegadłowicz, Dojrzałość - zaranie. W: Widma wskazówek. Elegie. Poznań 1928.
53. E. Zegadłowicz, Eos. "Zdrój" t. 10 (1920), z. 3/4, s. 37-38.
54. E. Zegadłowicz, Godzinki. Poznań 1925.
55. E. Zegadłowicz, Kantyczka rosista. Gorzeń Górny 1924.
56. E. Zegadłowicz, Summa nowych dziejów. "Zdrój" t. 5 (1918), z. 5/6, s. 131.
57. E. Zegadłowicz, Syn marnotrawny. "Zdrój" t. 12 (1920), z. 1, s. 22.
58. E. Zegadłowicz, O kształtowaniu się idei. Odczyt wygłoszony w kole polonistów uniwersytetu poznańskiego dnia dwudziestego maja 1927 roku. W: W obliczu gór i kulis. Poznań 1927.
59. E. Zegadłowicz, Odejście Ralfa Moora. Poznań 1919.
60. E. Zegadłowicz, U dnia, którego nie znam, stoję bram. Poema symfoniczne wysnute z misterii snów [...]. Poznań 1921.
61. E. Zegadłowicz, Z "Legendy ziemi". Fragment 2. "Zdrój" t. 4 (1918), z. 1, s. 3.
62. A. Zieniewicz, Idące Wilno. Szkice o "Żagarach". Warszawa 1987.
63. M. Żmigrodzka, Historia i romantyczna epika. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Red. ... Wrocław 1971, s. 103-158.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

71

Strona końc.:

108

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63508 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-11-14

Liczba wyświetleń treści obiektu:

111

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80093

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji