Object

Title: Haiku? Senryū? Mironū? Poezja Mirona Białoszewskiego wobec gatunków orientalnych

Creator:

Śniecikowska, Beata ORCID

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. R. Aitken, A Zen Wave. Bashō’s Haiku and Zen. Foreword W. S. Merwin. Washington D. C. 2003.
2. S. Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego. Wrocław 1974.
3. M. Bashō, The Complete Haiku. Transl., annotated, introd. J. Reichhold. Tokyo–London 2008.
4. M. Bashō, Dzienniku podróży do Sarashina. W zb.: Poezja starojapońska. Wybór, oprac., przeł. A. Żuławska-Umeda. Warszawa 1984.
5. M. Białoszewski, Szumy, zlepy, ciągi. W: Utwory zebrane. T. 5. Warszawa 1989, s. 51–55.
6. M. Białoszewski, Utwory zebrane. T. 11: Chamowo. Warszawa 2009.
7. M. Białoszewski, Utwory zebrane. T. 7: „Odczepić się” i inne wiersze opublikowane w latach 1976–1980. Warszawa 1994.
8. M. Białoszewski, Utwory zebrane. T. 10: „Oho” i inne wiersze opublikowane po roku 1980. Warszawa 2000.
9. M. Białoszewski, Utwory zebrane. T. 8: Rozkurz. Warszawa 1998.
10. J. Błoński, Słowa dodawane do rzeczy. W: Zmiana warty. Warszawa 1961.
11. W. Bolecki, Modalność. áLiteraturoznawstwo i kognitywizm. Rekonesansñ. W zb.: Sporne i bezsporne problemy wiedzy o literaturze. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2002.
12. W. Bolecki, Modernizm w literaturze polskiej XX w. „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. 11-34.
13. W. Bolecki, Postmodernizowanie modernizmu. W: Polowanie na postmodernistów (w Polsce). Kraków 1999.
14. J. Brzozowski, Liryki anińskie Mirona Białoszewskiego. W: Późne wiersze poetów polskich XX wieku. Dwanaście szkiców i komentarzy. Łódź 2007.
15. S. Burkot, Literatura polska w latach 1929–1999. Warszawa 2002.
16. F. Capra, Tao fizyki. Przeł. P. Macura. Kraków 1994.
17. T. Cieśla k, Prawie haiku Mirona Białoszewskiego. W zb.: O wierszach Mirona Białoszewskiego. Szkice i interpretacje. Łódź 1993.
18. A. David-Néel, Mistycy i cudotwórcy Tybetu. Przeł. M. Jarosławski. Warszawa 1938.
19. Do niebieskich pował. Pieśni znane i lubiane. Wybór i oprac. M. A. Faber. Warszawa 1995.
20. N. Dzierżawska, Synestezja w poezji Matsuo Bashō. Warszawa 2008. Praca magisterska wykonana pod kier. M. Melanowicza w Zakładzie Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, na prawach maszynopisu.
21. L. Engelking, Środkowoeuropejskie pustelnie pod bananowcem. W zb.: Droga na Wschód. Polskie inspiracje orientalne. Materiały z forum dyskusyjnego. Red., wstęp D. Kalinowski. Słupsk 2000.
22. J. Fazan, „Ale Ja nie Bóg”. Kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego. Kraków 1998.
23. A. Gleń, „W tej latarni...” Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej. Opole 2004.
24. P. Glita, Taoizm. W zb.: Filozofia Wschodu. Red. B. Szymańska. Kraków 2001.
25. M. Głowiński, Małe narracje Mirona Białoszewskiego. W: Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych. Warszawa 1973.
26. Haiku. Przeł. A. Żuławska-Umeda. Posł. M. Melanowicz. Wrocław 1983.
27. Y. Hakutani, Jack Kerouac’s Haiku and Beat Poetics. W: Haiku and Modernist Poetics. New York 2009.
28. C. Van den Heuvel, The Haiku Anthology. Haiku and Senryū in English. New York – London 2000.
29. W. J. Higginson, P. Harter, Beyond Haiku. W: The Haiku Handbook. How to Write, Share, and Teach Haiku. Tokyo – New York – London 1989.
30. T. Izutsu, Haiku jako wydarzenie egzystencjalne. Przeł. A. J. Nowak. W zb.: Estetyka japońska. Antologia. T. 1: Wymiary przestrzeni. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 2001, s. 140–142.
31. A. Janta, Godzina dzikiej kaczki. Mała antologia poezji japońskiej. Essex 1966.
32. D. Keene, Japanese Literature. An Introduction for Western Readers. New York b.r..
33. J. Kerouac, Book of Haikus. New York 2003.
34. J. Kerouac, Haiku. Przeł. L. Engelking. „Tytuł” 1995, nr 3/4, s. 356–358.
35. H. Konick a, Kulturowy sens gatunkowych decyzji Mirona Białoszewskiego. „Teksty Drugie” 1997, nr 1/2, s. 63-80.
36. W. Kotański, Japoński siedemnastozgłoskowiec haiku. „Poezja” 1975, nr 1, s.
37. B. Kubiak Ho-Chi, Estetyka i sztuka japońska. Wybrane zagadnienia. Kraków 2009.
38. Light Verse from the Floating World. An Anthology of Premodern Japanese Senryū. Compil., transl., introd. M. Ueda. New York 1999.
39. M. Melanowicz, Literatura japońska. T. 1. Warszawa 1994.
40. M. Melanowicz, Senryū. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006.
41. M. Melanowicz, Senryū. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1972, z. 1, s. 158.
42. P. Michałowski, Barokowe korzenie haiku. (Ostatnia przygoda Stanisława Grochowiaka). „Akcent” 1993, nr 4.
43. P. Michałowski, Haiku wobec epifanii nowoczesnej. W: Głosy, formy, światy. Kraków 2008.
44. J. Milner-Davies, Understanding Humor in Japan. Detroit 2006.
45. Cz. Miłosz, Haiku. Kraków 1992.
46. Cz. Miłosz, Przeciw poezji niezrozumiałej. W: Życie na wyspach. Kraków 1997.
47. Cz. Miłosz, Wypisy z ksiąg użytecznych. Kraków 2000.
48. Cz. Miłosz, Zen codzienny. W: Dalsze okolice. Kraków 1991.
49. Miron. Wspomnienia o poecie. Wybór, oprac. H. Kirchner. Warszawa 1996.
50. R. Nycz, Język modernizmu. Wrocław 2002.
51. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
52. R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy). „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. 35-46.
53. R. Nycz, Słowo wstępne. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Wstęp, red. ... Kraków 1998.
54. O komunistycznym maglu i polskiej szkole poezji. Rozmowa z Czesławem Miłoszem. „NaGłos” 1990, nr 1, s. 29.
55. Piechota (Maszerują strzelcy, maszerują...). W: Z. Adrjański, Złota księga pieśni polskich. Pieśni, gawędy, opowieści. Warszawa 1997, s. 237.
56. Pisanie Białoszewskiego. Szkice. Red. M. Głowiński, Z. Łapiński. Warszawa 1993.
57. The Poetry of Zen. Transl., ed. S. Hamill, J. P. Seaton. Boston–London 2007.
58. J. Reichhold, Writing and Enjoying Haiku. A Hands-on Guide. Tokyo – New York – London 2002.
59. T. Saito, W. R. Nelson, 1020 Haiku in Translation. North Charleston, South Carolina 2006.
60. T. Screech, Erotyczne obrazy japońskie 1700–1820. Przestrzeń przepływającego świata. Przeł. B. Romanowicz, W. Laskowska, J. Wolska-Lenarczyk. Kraków 2006.
61. Senryū. Japanese Satirical Verses. Transl., expl. R. H. Blyth. Tokyo 1949.
62. J. Sławiński, Białoszewski: sukces wycofania się. W: M. Białoszewski, Wiersze. Warszawa 1976.
63. P. Sobolczyk, Od „Karmelickich plot” do wierszy medytacyjnych. Białoszewskiego „obroty transcendencji”. W zb.: Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku. Red. A. Gleń, I. Jokiel. Opole 2006.
64. A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego. Warszawa 1997.
65. A. Sobolewska, Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery? Warszawa 2009.
66. A. Sobolewska, „Ja – to ktoś znajomy”. W: Mistyka dnia powszedniego. Warszawa 1992.
67. T. Sobolewski, Dzieci Mirona. W: Dziecko Peerelu. Esej-dziennik. Warszawa 2000.
68. P. Sommer, Ucieczka w bok (pytania i odpowiedzi). Wrocław 2010.
69. P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie. Przeł. A. Skucińska. Red. nauk. A. Tabakowska. Kraków 2006.
70. D. T. Suzuki, Wprowadzenie do buddyzmu zen. Przedm. C. G. Jung. Przeł. M. i A. Grabowscy. Poznań 1998.
71. D. T. Suzuki, Th. Merton, Mądrość pustki. „Literatura na Świecie” 1987, nr 1.
72. B. Śniecikowska, Granice wizualności – granice gatunku? Haiku w polskiej poezji międzywojennej. W zb.: Kulturowe wizualizacje doświadczenia. Red. W. Bolecki, A. Dziadek. Warszawa 2010.
73. B. Śniecikowska, Haiku po polsku. Stereotypy – wizualizacje – polemiki. „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 2, s. 155-183.
74. B. Śniecikowska, Ile mówią najkrótsze wiersze? Wokół XX- i XXI-wiecznych przekładów haiku. „Rocznik Komparatystyczny” 2010, z. 1.
75. B. Śniecikowska, “In the Beginning Was... Laughter” – Humour in the Japanese and Polish Haiku Poetry. W zb.: Humor. Teorie, praktyka, zastosowania / Humour. Theories, Applications, Practices. T. 2/2: Making Sense of Humour. Ed. S. Dżereń-Głowacka, A. Kwiatkowska. Piotrków Trybunalski 2009.
76. B. Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu. Wrocław 2008.
77. B. Śniecikowska, Obrazowość jako wyznacznik haiku – na przykładzie polskich kontynuacji i imitacji gatunku. W zb.: Między obrazem a tekstem. Red. A. Kwiatkowska, J. Jarniewicz. Łódź 2009.
78. A. Świrek, Z gatunkiem czy bez... O twórczości Mirona Białoszewskiego. Zielona Góra 1997.
79. Taoizm. Wybór W. Jaworski. Red. M. Dziwisz. Kraków 1988.
80. M. Ueda, Zeami, Bashō, Yeats, Pound. A Study in Japanese and English Poetics. London – The Hague – Paris 1965.
81. B. Ungar, Haiku in English. Stanford, California 1978.
82. W. Welsch, Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa. Przeł. K. Wilkoszewska. W zb.: Estetyka transkulturowa. Red. ... Kraków 2004.
83. Wielka literatura powszechna. T. 5: Antologia. Cz. 1. Oprac. J. Bromski [i in.]. Warszawa 1932, s. 27.
84. K. Wilkoszewska, Ku estetyce transkulturowej. Wprowadzenie. W zb.: Estetyka transkulturowa. Red. ... Kraków 2004.
85. T. Woźniak, I ty możesz zostać mistykiem. Zestaw ćwiczeń z dodaniem dziewięciu wierszy Mirona Białoszewskiego. „Teksty Drugie” 1996, nr 2/3, s. 228-232.
86. H. Zaworska, Być i nie być. „Twórczość” 1986, nr 4.
87. A. Żuławska-Umeda, O Kireji –„sylabie ucinającej w haiku”. „Japonica” 1994, nr 2.
88. A. Żuławska-Umeda, Okolice poetyki Matsuo Bashō. W zb.: Haiku. Wstęp, przeł. ... Bielsko-Biała 2006.
89. A. Żuławska-Umeda, Poetyka szkoły Matsuo Bashō. Warszawa 2007.

Issue:

3

Start page:

77

End page:

111

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63654 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Feb 4, 2021

In our library since:

Nov 20, 2017

Number of object content hits:

726

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80801

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information