Obiekt

Tytuł: „Pieśni mięsopustne” Jana Stoińskiego - powrót

Twórca:

Barłowska, Maria

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 60 (2016)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 11-27 ; Streszcz. ang.

Abstrakt:

Artykuł prezentuje znane dawnym historykom, a współcześnie uznawane za zaginione pieśni zapustne Jana Stoińskiego. Zostały one odnalezione w sylwie Andrzeja Lubienieckiego (Biblioteka Remonstrantów w Rotterdamie, rkps 527, s. 682-691). Noszą tam tytuł „Pieśni mięsopustne”, towarzyszy mu określenie okoliczności powstania utworu (na Litwie w Łostajach, w domu pani Koszkielowej w 1650 r.). Na cykl składa się sześć pisanych ośmiozgłoskowcem utworów, utrzymanych w kaznodziejskiej retoryce. W artykule przedstawiono przeglądowo ich tematykę i zacytowano wybrane fragmenty.

Bibliografia:

U. Augustyniak, Dwór i klientela Krzysztofa II Radziwiłła, OiRwP, 38, 1994
U. Augustyniak, W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640), Warszawa 2004
F. S. Bock, Historia antitrinitariorum maxime socinanismi et socinianorum, t. 1, Regiomonti–Lipsiae 1776
A. Boniecki, Herbarz polski, t. 11, Warszawa 1907
P. Buchwald-Pelcowa, Nieznane i zapomniane wiersze Hieronima Morsztyna, w: Miscellanea staropolskie, t. 4, red. R. Pollak, Wrocław 1972
J. Domański, L. Szczucki, Miscellanea arianica, w: Studia z dziejów ideologii religijnej XVI i XVII w., Warszawa 1960
K. Estreicher, Bibliografia polska, cz. 3, t. 18, Kraków 1901
H. Juszyński, Dykcjonarz poetów polskich, t. 2, Kraków 1820
A. Kawecka-Gryczowa, Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia, Wrocław 1974
S. Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce, Warszawa 1936
A. Kossowski, Materiały do dziejów Lubienieckich w Lubelskiem w latach 1648–1650, OiRwP, 5, 1960
S. Kot, Dysputacyj braci polskich katalog z rękopisu Andrzeja Lubienieckiego młodszego, „Reformacja w Polsce”, 9/10, 1939
K. Kraiński, Postylla Kościoła powszechnego apostolskiego słowem Bożym ugruntowana, [Łaszczów 1611]
W. Kraiński, Historia literatury i oświaty narodu polskiego, Wrocław 1867
A. Kraushar, Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszewskiego, t. 1, Petersburg 1892
L. Kryczyński, Dobra łostajskie (1600–1789), Wilno 1930
A. Matuszewski, Stoiński (Stojeński, Statorius) Jan h. Kotwica, PSB, 44, 2006
K. Meller, „Modlitwy nabożne” Jana Stoińskiego, w: eadem, Słowa jak ziarna. Reformacyjne idee, książki, spory, Poznań 2012
K. Moison-Jabłońska, Obrazowanie walki dobra ze złem, Kraków 2002
D. Naborowski, Poezje, oprac. J. Dürr-Durski, Warszawa 1961
J. Pelc, Zbigniew Morsztyn. Arianin i poeta, Wrocław 1966
Pieśni na credo abo wyznanie wiary apostolskiej, Raków [ok. 1620]
Ch. Sandius, Bibliotheca antitrinitariorum, wstęp L. Szczucki, Warszawa 1967 (Biblioteka Pisarzy Reformacyjnych, t. 6)
J. Stoiński, „Pieśni mięsopustne”, Biblioteka Remonstrantów w Rotterdamie, rkps 527, s. 682–681
L. Ślękowa, Pieśń, w: Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1991
J. Tazbir, Stanisław Lubieniecki, przywódca ariańskiej emigracji, Warszawa 1961
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 1: Województwo wileńskie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, Warszawa 2004
M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej, t. 7, Kraków 1845

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

60

Strona pocz.:

11

Strona końc.:

27

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61727 ; e-ISSN 2450-8349 ; p-ISSN 0029-8514 ; 0.12775/OiRwP.2016.01

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/60 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/60 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji