Obiekt

Tytuł: Stanisław Wyspiański zapomnianym autorem hipotezy o aktywnej roli Władysława Hermana w procesie obalenia władzy królewskiej Bolesława Szczodrego

Twórca:

Kosonowski, Mateusz

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2017)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. W. Abraham, Początki biskupstwa i kapituły katedralnej w Krakowie. „Rocznik Krakowski” 1900, s. 191 n.
2. W. Abraham, rec.: T. Wojciechowski, Szkice historyczne XI wieku. Kraków 1904. „Kwartalnik Historyczny” 1904, s. 571 n.
3. Anonim tzw. Gall, Kronika polska. Kraków 1923. BN I 59.
4. Anonim tzw. Gall, Kronika polska. Oprac. przekładu, wstęp, przypisy M. Plezia. Wyd. 7. Wrocław 1996. BN I 59.
5. O. Balzer, Genealogia Piastów. Wyd. 2. Kraków 2005.
6. J. S. Bandtkie, Dzieje Królestwa Polskiego. Wyd. 2. T. 1. Wrocław 1820.
7. W. Barbasz, Wyspiański na tle romantyzmu. Lwów 1932.
8. K. Benyskiewicz, Tajemnica żony Bolesława Szczodrego. W: W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana. Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze. Wrocław 2010.
9. K. Benyskiewicz, Władysław Herman. Książę Polski 1079–1102. Kraków 2014.
10. K. Błachowska, Stanisław Zakrzewski (1873–1906). W zb.: Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. Red. J. Maternicki, przy współpr. L. Zaszkilniaka. Rzeszów 2007.
11. J. Błoński, Święty Stanisław w twórczości Stanisława Wyspiańskiego. „Znak” 1979, nr 4/5, s. 379–381.
12. D. Borawska, Z dziejów jednej legendy. W sprawie genezy kultu św. Stanisława biskupa. Warszawa 1950.
13. M. Bourkane, O rapsodach Stanisława Wyspiańskiego. Poznań 2014.
14. M. Bourkane, Staropolskie kroniki jako tworzywo rapsodów historycznych Stanisława Wyspiańskiego. W zb.: O historyczności. Red. K. Meller, K. Trybuś. Poznań 2006.
15. M. Bourkane, Rapsody Stanisława Wyspiańskiego wobec dziedzictwa krakowskiej szkoły historycznej. W zb.: Przemyśleć wszystko... Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej. Red. M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, M. Haake. Poznań 2009.
16. M. Brett, Some New Letters of Popes Urban II and Paschal II. „Journal of Ecclesiastical History” 58 (2007).
17. A. Brückner, Próbki najnowszej krytyki historycznej (św. Stanisław). „Przegląd Historyczny” t. 1 (1905), z. 1, s. 31–33.
18. A. Chmiel, Archeologia w dramacie „Bolesław Śmiały”. „Czas” 1903, nr 116.
19. N. Delestowicz, Bolesław II Szczodry. Tragiczne losy wielkiego wojownika 1040/1042 – 2/3 IV 1081 albo 1082. Kraków 2016.
20. W. Drelicharz, Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim. Kraków 2012.
21. J. Dürr, Stanisława Wyspiańskiego „Noty do »Bolesława Śmiałego«”. „Ruch Literacki” 1926.
22. K. Estreicher (mł.), Wyspiański i nasze towarzystwo. „Rocznik Krakowski” 1971.
23. Galla kronika. W zb.: Monumenta Poloniae historica / Pomniki dziejowe Polski, t. 1. Wyd. A. Bielowski. 1864.
24. Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. Edidit K. Maleczyński. Cracoviae 1952, s. 52–53 (Monumenta Poloniae historica. Series nova / Pomniki dziejowe Polski. Seria II. T. 2.
25. M. Gębarowicz, Polska, Węgry czy Sycylia odbiorcą listu papieża Paschalisa II? J.-L. nr 6570. „Kwartalnik Historyczny” 1937, z. 1/2, s. 527–529.
26. R. Grodecki, Dzieje Polski do 1194 r. W: R. Grodecki, S. Zachorowski, J. Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej. Oprac. J. Wyrozumski. Wyd. 2. T. 1. Kraków 1995, s. 124–127. (Pierwodruk: 1926).
27. R. Grodecki, Sprawa św. Stanisława. W: Polska piastowska. Oprac., posł. J. Wyrozumski. Warszawa 1969.
28. A. Gruca, Księgozbiór Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 1989.
29. T. Grudziński, Król Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu. Wyd. 2. Kraków 2010.
30. M. Gumplowicz, Bolesław Śmiały i biskup Stanisław. „Kwartalnik Historyczny” 1898.
31. A. Gutschmid, Über die Fragmente des Pompejus Trogus und die Glaubwürdigkeit ihrer Gewährsmänner. „Jahrbuch für classische Philologie”. Supplementband II. 1856/57, s. 235–282.
32. K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów. Wyd. 2. Posł. T. Jurek. Poznań 2004.
33. T. Jurek, Agnes Regina. W poszukiwaniu żony Bolesława Szczodrego. „Roczniki Historyczne” 2006.
34. Wincenty Kadłubek, Kronika polska. Przeł., oprac. B. Kürbis. Wyd. 2, przejrz. Wrocław 1996. BN I 277.
35. Kalendarz katedry krakowskiej. W zb.: Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz. Wyd. Z. Kozłowska-Budkowa. Warszawa 1978. Monumenta Poloniae historica. Series nova / Pomniki dziejowe Polski. Seria II, t. 5.
36. S. Kętrzyński, Na marginesie „Genealogii Piastów”. „Przegląd Historyczny” 1930/31, s. 171–175.
37. S. Kętrzyński, O paliuszu biskupów polskich XI wieku. „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, t. 43. Kraków 1902, s. 254.
38. S. Kętrzyński, rec.: K. Szkaradek-Krotoski, Św. Stanisław, biskup krakowski, w świetle historiografii nowożytnej; Święty Stanisław w świetle źródeł. „Kwartalnik Historyczny” 1903.
39. W. Kętrzyński, Studia nad dokumentami XII wieku. „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, t. 26. Kraków 1891.
40. S. Kolbuszewski, Śląskie impresje Stanisława Wyspiańskiego. Wrocław 1962.
41. S. Kołaczkowski, Stanisław Wyspiański. Rzecz o tragediach i tragizmie. Poznań 1922.
42. W. Korta, Co faktycznie wiemy o konflikcie biskupa krakowskiego św. Stanisława z królem Bolesławem Śmiałym. „Zeszyty Naukowe KUL” 1979, z. 4, s. 349–350.
43. M. Kosonowski, Legacja Gwalona z Beauvais w Polsce w 1103 roku. „Roczniki Historyczne” 2015, s. 74–77.
44. M. Kosonowski, O najnowszym historiograficznym portrecie Władysława Hermana. „Studia Historyczne” t. 58 (2015), z. 4, s. 543–544.
45. M. Kosonowski, Wokół zagadki chrzcielnicy w Tryde. „Studenckie Zeszyty Historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego” t. 20 (2015).
46. A. Krawiec, Król bez korony. Książę polski Władysław I Herman. Warszawa 2014.
47. B. Kürbis, Jak czytać najstarsze teksty o św. Stanisławie? „Znak” 1979, nr 4/5, s. 326, przypis 4.
48. G. Labuda, Święty Stanisław, biskup krakowski, patron Polski. Śladami zabójstwa – męczeństwa – kanonizacji. Poznań 2000.
49. G. Labuda, Święty Stanisław, biskup krakowski, patron Polski, „Kwartalnik Historyczny” 1981, z. 2, s. 122–128.
50. G. Labuda, W 75. rocznicę ukazania się „Szkiców historycznych” Tadeusza Wojciechowskiego. „Kwartalnik Historyczny” 1981, z. 2, s. 338–350.
51. J. Lelewel, Bolesława Szczodrego, czyli Śmiałego upadek. W: Polska wieków średnich, czyli Joachima Lelewela w dziejach narodowych polskich postrzeżenia. T. 2. Poznań 1847.
52. J. Lelewel, Stracone obywatelstwo stanu kmiecego w Polsce. Bruxella 1846.
53. H. Łowmiański, Król Bolesław II i biskup krakowski Stanisław. Dwie tendencje ustrojowe: jedynowładcza i patrymonialna. „Studia Historyczne” t. 22 (1979), z. 2.
54. H. Łowmiański, Początki Polski. T. 6: Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV. Cz. 1. Warszawa 1985, s. 190–192, przypis 383.
55. S. Michalec, Świadomość historyczna Stanisława Wyspiańskiego. (Wokół „Bolesława Śmiałego” i „Skałki”). „Studia Claromontana” t. 17 (1997).
56. E. Miodońska-Brookes, Studia o kompozycji dramatów Stanisława Wyspiańskiego. Wrocław 1972.
57. Mistrza Wincentego Kronika polska i jej skrócenie przez bezimiennego dopełniacza Kroniki Mierzwy zrobione. W zb.: Monumenta Poloniae historica / Pomniki dziejowe Polski, t. 2. Wyd. A. Bielowski. 1864, s. 296–299.
58. A. Naruszewicz, Historia narodu polskiego od początku chrześcijaństwa. T. 2: Panowanie Piastów. Warszawa 1780.
59. K. Nowacki, O inscenizacji „Bolesława Śmiałego” w roku 1903. „Pamiętnik Teatralny” 1957, z. 3/4.
60. A. Nowaczyński, Wyspiander. (Moje wspomnienia). W zb.: Wyspiański w oczach współczesnych. Zebrał, oprac., komentarz L. Płoszewski. T. 1. Kraków 1971.
61. P. Nowak, Arcybiskup Polski, Splitu, Kalocsy czy Ostrzyhomia odbiorcą listu Paschalisa II: JL 6570, WH 952? „Studia Źródłoznawcze” t. 45 (2007).
62. J. Nowakowski, Historia i mit w dramatach Bolesławowych Wyspiańskiego. „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 1, s. 99–102.
63. J. Nowakowski, Obecność i wizja historii w dramatach Wyspiańskiego. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1970.
64. J. Olbrycht, M. Kusiak, Protokół badania relikwiarza z czaszką św. Stanisława Szczepanowskiego. „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1965, nr 8.
65. J. Pietrzycki, Z teatru krakowskiego. „Bolesław Śmiały”, dramat w 3 aktach Stanisława Wyspiańskiego. „Ilustracja Polska” 1903, nr 20.
66. M. Plezia, Dookoła sprawy świętego Stanisława. Studium źródłoznawcze. „Analecta Cracoviensia” t. 11 (1979).
67. M. Plezia, Epitafium św. Stanisława w katedrze krakowskiej. „Eos” t. 57 (1967/68), z. 2.
68. L. Płoszewski, Uwagi o tekstach [Bolesław Śmiały]. W: Wyspiański, Dzieła zebrane, t. 11: Rapsody – hymn – wiersze (1961), s. 219–222.
69. M. Popiel, Logika artyzmu i logika historii. O paradoksach „Bolesława Śmiałego” Wyspiańskiego. W zb.: Studia o dramacie i teatrze Stanisława Wyspiańskiego. Red. J. Błoński, J. Popiel. Kraków 1994.
70. K. Potkański, Opactwo na łęczyckim grodzie. „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny” t. 43. Kraków 1903.
71. J. Powierski, Kryzys rządów Bolesława Szczodrego. Polityka i jej odzwierciedlenie w literaturze historycznej. Gdańsk 1992.
72. W. Pr[okesch], „Bolesław Śmiały”. Dramat w trzech aktach. „Nowa Reforma” 1903, nr 106.
73. J. Rajman, Przedkanonizacyjny kult św. Stanisława biskupa. „Nasza Przeszłość” t. 80 (1993), s. 12–15.
74. K. Rakowski, „Bolesław Śmiały”, dramat Stanisława Wyspiańskiego. „Czas” 1903, nr 106, s. 1.
75. Rocznik kamieniecki. W zb.: Monumenta Poloniae historica / Pomniki dziejowe Polski. T. 2. Wyd. A. Bielowski. Lwów 1872.
76. Rocznik kapituły krakowskiej. W zb.: Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz. Wyd. Z. Kozłowska-Budkowa. Warszawa 1978. Monumenta Poloniae historica. Series nova / Pomniki dziejowe Polski. Seria II, t. 5.
77. Rocznik krakowski. W zb.: Monumenta Poloniae historica / Pomniki dziejowe Polski. T. 2. Wyd. A. Bielowski. Lwów 1872.
78. Rocznik krótki. W zb.: Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz. Wyd. Z. Kozłowska-Budkowa. Warszawa 1978. Monumenta Poloniae historica. Series nova / Pomniki dziejowe Polski. Seria II, t. 5.
79. Rocznik małopolski. Wyd. A. Bielowski. W zb.: Monumenta Poloniae historica / Pomniki dziejowe Polski, t. 3 (1878).
80. Rocznik poznański I (starszy). W zb.: Roczniki wielkopolskie. Wyd. B. Kürbis, przy współudz. G. Labudy, J. Lucińskiego i R. Walczaka. Warszawa 1962. Monumenta Poloniae historica. Series nova / Pomniki dziejowe Polski. Seria II, t. 6.
81. Rocznik Sędziwoja. W zb.: Monumenta Poloniae historica / Pomniki dziejowe Polski. T. 2. Wyd. A. Bielowski. Lwów 1872.
82. Rocznik świętokrzyski. Wyd. A. Rutkowska-Płachcińska. Kraków 1996, Monumenta Poloniae historica. Series nova / Pomniki dziejowe Polski. Seria II, t. 12.
83. Rocznik Traski. W zb.: Monumenta Poloniae historica / Pomniki dziejowe Polski. T. 2. Wyd. A. Bielowski. Lwów 1872.
84. A. Semkowicz, Krytyczny rozbiór „Dziejów polskich” Jana Długosza (do roku 1384). Kraków 1887.
85. T. Sinko, Antyk Wyspiańskiego. Wyd. 2. Warszawa 1922.
86. T. Sinko, Pozytywistyczna kołyska Wyspiańskiego. W zb.: „Wesele” we wspomnieniach i krytyce. Oprac. A. Łempicka. Kraków 1970.
87. T. Sinko, Rapsody historyczne Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 1924.
88. A. Skorski, Gallus i Kadłubek o św. Stanisławie. Studium historyczno-krytyczne. „Tygodnik Wielkopolski” t. 3 (1873).
89. K. Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku. Wrocław 2005.
90. S. Smolka, Mieszko Stary i jego wiek. Kraków 1881.
91. S. Smolka, Zebranie rezultatów i uzupełnienie. W zb.: W sprawie św. Stanisława. Dyskusja zainicjowana przez Redakcję „Przeglądu Powszechnego”, przy współudziale dr. dr.: K. Krotoskiego, W. Kętrzyńskiego, W. Czermaka, A. Prochaski, A. Miodońskiego, S. Smolki. Kraków 1909.
92. W. Sobieski, Wawelska trumna. „Tygodnik Ilustrowany” 1904, nr 47, s. 894; nr 48, s. 920 n.
93. Spominki gnieźnieńskie. W zb.: Roczniki wielkopolskie. Wyd. B. Kürbis, przy współudz. G. Labudy, J. Lucińskiego i R. Walczaka. Warszawa 1962. Monumenta Poloniae historica. Series nova / Pomniki dziejowe Polski. Seria II, t. 6.
94. L. Stasiak, Ossoje. „Tygodnik Ilustrowany” 1900, nr 41, s. 801–803; nr 42, s. 822 n.
95. F. Stefczyk, Po upadku Bolesława Śmiałego. „Ateneum. Pismo Naukowe i Literackie” t. 4 (1887), z. 1.
96. F. Stefczyk, Upadek Bolesława Śmiałego. „Ateneum. Pismo Naukowe i Literackie” t. 1 (1885), z. 2.
97. Z. Sułowski, Z. Wiktorzak, Stanisław ze Szczepanowa – bibliografia. W: Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny. Red. R. Gustaw. T. 2. Poznań 1972, s. 435–455.
98. K. Szkaradek-Krotoski, Św. Stanisław, biskup krakowski, w świetle historiografii nowożytnej. „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” t. 8 (1901).
99. K. Szkaradek-Krotoski, Św. Stanisław w świetle źródeł. Krytyczny rozbiór źródeł odnoszących się do kwestii św. Stanisława biskupa. Kraków 1902.
100. K. Szkaradek-Krotoski, Zagajenie. W zb.: W sprawie św. Stanisława. Dyskusja zainicjowana przez Redakcję „Przeglądu Powszechnego”, przy współudziale dr. dr.: K. Krotoskiego, W. Kętrzyńskiego, W. Czermaka, A. Prochaski, A. Miodońskiego, S. Smolki. Kraków 1909.
101. Z. Świechowski, Ikonografia św. Stanisława we wczesnej rzeźbie monumentalnej. „Analecta Cracoviensia” t. 11 (1979).
102. T. Wasilewski, Factum św. Stanisława w świetle roczników polskich. „Kwartalnik Historyczny” 1989, z. 3/4, s. 15–17.
103. T. Wojciechowski, Kościół katedralny w Krakowie. Kraków 1900.
104. T. Wojciechowski, O Piaście i piaście. „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”. T. 32. Kraków 1895.
105. T. Wojciechowski, Szkice historyczne jedenastego wieku. Kraków 1904.
106. J. Wróbel, Narracja mityczna i jej elementy w dramacie „Skałka” Stanisława Wyspiańskiego. „Ruch Literacki” 1990, z. 2/3.
107. S. Wrzosek, Świat historii Stanisława Wyspiańskiego. Warszawa 1999.
108. S. Wrzosek, Wyspiański i historiografia. Osobliwości poetyckiego poznania historii. W zb.: W kręgu historii, historiografii i polityki. Red. A. Barszczewska-Krupa [i in.]. Łódź 1997.
109. J. Wyrozumski, Pomazaniec przeciw pomazańcowi. W zb.: Święty Stanisław w życiu Kościoła w Polsce. 750-lecie kanonizacji. Red. A. Napiórkowski, Kraków-Skałka 2003.
110. S. Wyspiański, Bolesław Śmiały. – Skałka. Oprac. J. Nowakowski. Wrocław 1969. BN I 198.
111. S. Wyspiański, list do S. Eliasza-Radzikowskiego. W: Dzieła zebrane. Red. L. Płoszewski. T. 6: Bolesław Śmiały. – Legenda II. – Skałka. Kraków 1962, s. 355.
112. S. Zakrzewski, Intuicja historyczna. W: Zagadnienia historyczne. Lwów–Warszawa 1908.
113. S. Zakrzewski, Okres do schyłku XII w. W: Encyklopedia polska. Historia polityczna Polski. T. 5, cz. 1: Wieki średnie. Kraków 1920.
114. S. Zakrzewski, Osjak i Wilten. Przyczynek do poznania związków dynastycznych Bolesława Śmiałego. „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, t. 46. Kraków 1903.
115. H. Zeissberg, Die polnische Geschichtsschreibung des Mittelalters. Leipzig 1873.
116. F. Ziejka, Stanisław Wyspiański – poeta Krakowa. „Rocznik Krakowski” 2007.
117. Z. Ziętek, Historiozofia Wyspiańskiego. W zb.: Lektury i problemy. Wybór, oprac. J. Maciejewski. Warszawa 1976.
118. Żywot mniejszy św. Stanisława. W zb.: Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski. Przeł. J. Pleziowa. Wstęp, oprac. M. Plezia. Warszawa 1987.
119. Żywot większy św. Stanisława. W zb.: Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski. Przeł. J. Pleziowa. Wstęp, oprac. M. Plezia. Warszawa 1987.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

73

Strona końc.:

97

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64678 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-02-24

Liczba wyświetleń treści obiektu:

425

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83221

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji