Obiekt

Tytuł: The role of the Georgian Apostolic Autocephalous Orthodox Church in conflicts in the South Caucasus

Twórca:

Król-Mazur, Renata

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol. 51 no 2 (2016), Special Issue

Współtwórca:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Wydawca:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

s. 117-152 ; Streszcz. ang., ros.

Abstrakt:

The article sheds light on the questions related to the presence of Christians in the Georgian territories and demonstrates the important role played by the Georgian Apostolic Autocephalous Orthodox Church in the history of the Georgian people. As the national identity of the Georgians is closely tied to Christianity and autonomous structures of the Church, which has a profound impact of relations with non-Georgian communities (Georgia has the largest percentage of ethnic minorities in the Southern Caucasus) inhabiting Georgia for centuries, speaking its language, but regarded as “alien” due to their “non-Georgian” religion. The fact that the new authorities provided the Georgian Apostolic Autocephalous Orthodox Church with an exceptional role in the state (after the country regained its independence in 1991) has exacerbated ethnic, religious, and social conflicts in Georgia, which translates into the relations of the country with its neighbours. Such are the questions examined by the author in the presented article. The author reveals how, under the conditions in Georgia resulting from the specific relations between the Church and the State, religion was instrumentalised and used to achieve immediate political aims. Her conclusion is that religion in Georgia inspires nationalist entities and supports nationalism.

Bibliografia:

Baramidze R., “Islam in Adjara – Comparative Analysis of Two Communities in Adjara”, in: Changing identities: Armenia, Azerbaijan, Georgia. Collection of Selected Works, ed. V. Voronkov, Tbilisi, 2011. ; Chmielowski T.T., “Kościół Prawosławny w Gruzji w latach zaboru rosyjskiego i władzy sowieckiej (XIX–XX w.)”, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 1998, no. 70. ; Corm G., Religia i polityka w XXI wieku, transl. E. Cylwik, Warszawa, 2007. ; Curanović A., “Kontrolowana ‘zemsta Boga’: znaki szczególne poradzieckiego systemu wyznaniowego”, in: Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, ed. T. Stępniewski, Lublin–Warszawa, 2013. ; Curanović A., “Religie, Kościoły i konflikty międzywyznaniowe w regionie Kaukazu”, in: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja. Przeszłość i teraźniejszość, ed. M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, K. Latawiec, Lublin, 2013. ; Curanović A., “Rosyjsko-kaukaskie sąsiedztwo w kontekście stosunków międzywyznaniowych”, in: Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, ed. P. Olszewski, K. Borkowski, Piotrków Trybunalski, 2008. ; Chedia B., “The Georgian Orthodox Church in Current Georgian policy”, Central Asia and the Caucasus, 4–5 (58–59) (2009). ; Domagała M., Percepcja konfliktu kaukaskiego w polskich mediach w 2008 r., Warszawa, 2014. ; Dundua S., “Religious Factors in Georgian Politics (the 2008 General Elections)”, Central Asia and the Caucasus, 1 (2010). ; Fox J., Sandler S., Bringing Religion into International Relations, New York, 2004. Furier A., Droga Gruzji do niepodległości, Poznań, 2009. ; Furier A., “Znaczenie relacji między Kościołem a władzami państwowymi dla kształtowania się państwa i narodu gruzińskiego”, in: Etniczność a religia, ed. A. Posern-Zieliński, Poznań, 2003. ; Girard R., Sacrum i przemoc, transl. M. and J. Pleciński, Poznań, 1993. ; Gruzja między Wschodem a Zachodem, ed. K. Masiuk et al., Kraków–Warszawa, 2012. ; Hewitt G., Discordant Neighbours: A Reassessment of the Georgian-Abkhazian and Georgian-South Ossetian Conflicts, Leiden, 2013. ; Kakachia K., “Is Georgia’s Orthodox Church an Obstacle to European Values?”, PONARS Eurasia Policy Memo, no. 322, June 2014, http://www.ponarseurasia.com/sites/default/files/ policy-memos-pdf/Pepm_332_Kakachia%20_June%202014.pdf (access: 20 May 2015). ; Komoszyńska I., “Niektóre aspekty współczesnych antagonizmów gruzińsko-ormiańskich”, in: Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne, ed. M. Ząbek, Warszawa, 2010. ; Kończak L., “Religia i konflikty religijne w niepodległej Gruzji”, in: Konflikty na obszarze byłego ZSRR, ed. P. Adamczewski, Poznań, 2009. ; Król-Mazur R., “Polityczne aspekty działalności Prawosławnego Autokefalicznego Apostolskiego Kościoła Gruzińskiego po 1991 r.”, in: Na wschód od linii Curzona. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, ed. R. Król-Mazur, M. Lubina, Kraków, 2014. ; Kuca G., Grzybowski M., System konstytucyjny Gruzji, Warszawa, 2012. ; Laboa J.M., “Monastycyzm gruziński”, in: Mnisi Wschodu i Zachodu. Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, ed. J.M. Laboa, Warszawa, 2009. ; Legucka A., Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Warszawa, 2013. ; Leszczenko L., Instytucja ombudsmana w państwach poradzieckich. Geneza – status prawny – rozwój, Warszawa, 2011. ; Marczewska-Rytko M., Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin, 2010. ; Mariański J., “Globalizacja i Kościoły – sprzymierzeńcy czy konkurenci”, in: Religia i religijność w warunkach globalizacji, ed. M. Libiszowska-Żółtkowska, Kraków, 2007. ; Marjanli M., Armenians. Russia. The Caucasus, Dubai, 2011. ; Marsagiszwili M., “Działalność Departamentu Policji Patrolowej Gruzji. Prawa Człowieka”, in: Polsko-gruzińska wymiana doświadczeń w zakresie podejmowania czynności służbowych przez funkcjonariuszy policji w aspekcie praw i wolności człowieka, ed. I. Nowicka, T. Mosio, Szczytno, 2008. ; Materski W., Gruzja, Warszawa, 2010. ; Matiunin S., “Konflikty religijne na terenie byłego ZSRR”, in: Religie i kościoły w społeczeństwach postkomunistycznych, ed. I. Borowik, A. Szyjewski, Kraków, 1993. ; McGuire M.B., Religia w kontekście społecznym, transl. S. Burdziej, Kraków, 2012. ; Modebadze V., “Historical Background of Meskhetian Turks’ Problem and Major Obstacles to the Repatriation Process”, IBSU Scientific Journal, 3(1) (2009). ; Nieczuja-Ostrowski P., “Religia w polityce w państwach Kaukazu Południowego”, in: Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, ed. T. Stępniewski, Lublin–Warszawa, 2013. ; Parzymies D., Życie codzienne w Tbilisi 1999–2003, Warszawa, 2004. ; Pataraia T., “Rozwój polityki migracyjnej w Gruzji”, in: Polityka migracyjna Gruzji: wnioski z polskich doświadczeń, ed. P. Kaźmierkiewicz, T. Pataraia, Warszawa, 2011. ; Peradze G., Kościół Gruziński pod bolszewizmem”, in: id., Dzieła zebrane, vol. 2, ed. H. Paprocki, Warszawa, 2011. ; Peradze G., “Problemy historii początków Kościoła Gruzińskiego”, in: id., Dzieła zebrane, vol. 2, ed. H. Paprocki, Warszawa, 2011. ; Prześlakiewicz P., “Pamięć polskości w południowej Gruzji”, in: Etnos przebudzony, ed. L. Mróz, Warszawa, 2004. ; Rtskhiladze G., “Religion and Conflict Potential in Georgia”, Central Asia and the Caucasus, 3 (39) (2005). ; Sabanadze N., Globalization and Nationalism: the Cases of Georgia and the Basque Country, Budapest–New York, 2010, http://books.openedition.org/ceup/573 (access: 1 July 2015). ; Suny R.G., The Making of Georgian Nation, Bloomington, 1994. ; Szabaciuk A., “Między konfliktem a pokojem. Polityka etniczna i wyznaniowa Gruzji w latach 1991–2012”, Wschodnioznawstwo, 2012. ; Szyszlak T.J., “Próby teoretycznego ujęcia postradzieckich konfliktów religijnych”, in: Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, ed. T. Stępniewski, Lublin–Warszawa, 2013. ; Szyszlak T.J., “Stosunki państwa z Apostolskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym we współczesnej Gruzji”, in: Badania wschodnie. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, ed. W. Baluk, Z.J. Winnicki, Wrocław, 2008. ; Szyszlak T.J., “Wolność religijna w konstytucjach i ustawach wyznaniowych państw postradzieckich”, Studia z Prawa Wyznaniowego, 10 (2007). ; The Political Landscape of Georgia. Political Parties: Achievements, Challenges and Prospects, eds. G. Nodia, Á. Pinto Scholtbach, Delft, 2006. ; Trier T., Tarkhan-Mouravi G., Kilimnik F., Meskhetian: Homeward Bound…, Tbilisi, 2011. ; Wojtasiewicz W., “Polityka zagraniczna Republiki Gruzji pod rządami premiera Bidziny Iwaniszwilego – kontynuacja czy zmiana?”, in: Prawo i polityka na wschód od Europy, ed. J. Marszałek-Kawa, P. Wawrzyński, Toruń, 2014. ; Zadura D., “Chrześcijaństwo i Kościół narodowy w historii Gruzji – od źródeł do okresu sowieckiego”, Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies, 19 (2009). ; Zadura D., “Naród w tygrysiej skórze. Tożsamość narodowa Gruzinów w dobie ‘rewolucji róż’”, in: Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne, ed. M. Ząbek, Warszawa, 2010. ; Zajączkowski W., Rosja i narody. Ósmy kontynent – szkic z dziejów Eurazji, Warszawa, 2009. ; Zasztow K., “Georgia Dream’s Foreign Policie: An Attempt to Change the Paradigm?”, The Polish Institute of International Affairs Policy Paper, 3(51) (2013). ; Zenderowski R., Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Wrocław, 2011. ; Гаджиев К.С., Кавказcкий узел в геополитических приоритетах Pоссии, Москва, 2010. ; Рамишвили B., “Армяно-Грузинский спор: Джавахети или Джавахк?”, Кавказ & Глобализация. Журнал социально-политических и экономических исследований, 5 (2007), http://www.ca-c.org/c-g/2007/journal_rus/c-g-4/02.shtml (access: 1 July 2015). ; Силантьев P., “Религиозный фактор во внешнеполитических конфликтах на Кавказе”, in: Религия и конфликт, ред. А. Малашенко, С. Филатов, Москва, 2007. ; Токарев A., Влияние государственности на эволюцию политических режимов Грузии и Украины в 1991–2014 годах, Москва, 2015.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

51

Zeszyt:

2, Special Issue

Strona pocz.:

117

Strona końc.:

152

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63977 ; e-ISSN 2353-6403

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji