Obiekt

Tytuł: Nowe świadectwa rękopiśmienne "Żywota drugiego św. Wojciecha" w benedyktyńskim klasztorze w Rajhradzie na Morawach

Twórca:

Sosnowski, Miłosz

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 55 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 79-100 : il. ; Streszczenie w jęz. angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł wprowadza do dyskusji nad tradycją rękopiśmienną żywota Nascitur autorstwa Brunona z Kwerfurtu (BHL 38–39) dwa nowe świadectwa. Obydwa są skróconymi wersjami żywota, powstałymi w benedyktyńskim opactwie Rajhrad na Morawach dla celów liturgicznych. Starsze z nich, brewiarz z 1342 r., posiada dodatkowo historyzujący inicjał (N)ascitur, będący najstarszym znanym przedstawieniem św. Wojciecha w typie kefalofora. Młodsze świadectwo, antyfonarz z 1613 r., okazuje się skrótem tekstu z niewiele wcześniejszego druku Fransa Verhaera, czyli niewprowadzonej dotąd do dyskusji nad Adalbertiami skróconej i zmodyfikowanej wersji Wawrzyńca Suriusza.

Bibliografia:

Bláhová M., Saints in Early Bohemian Historical Writing, w: The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom (c. 1000–1300), red. L.B. Mortensen, Copenhagen 2006, s. 83–119
Bonaventurae Pitteri Thesaurus Absconditus In Agro seu Monasterio Brzewnoviensi prope Pragam Ord. Sancti Benedicti S. Guntherus, Confessor & Heremita Ante Princeps Hassiae, sive Thuringiae S. Stephani Hungarorum Regis cognatus, Brunae 1762
Brugmans H., Haraeus Franciscus, w: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, t. 7, red. P.J. Blok, P.C. Molhuysen, Leiden 1927, kol. 529–530
Czagány Z., Adalbert-Offizien im mittel-europäischen Raum, w: Dies est leticie. Essays on chant in honour of Janka Szendrei, red. D. Hiley, G. Kiss, Ottawa 2008, s. 139–158
Danielski W., Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych, Lublin 1997
Danielski W., Legendy o św. Wojciechu w brewiarzach polskich XIV–XVI w., „Acta Mediaevalia”, 1, 1973, s. 25–64
Dokoupil V., Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně, Brno 1972
Dokoupil V., Soupis rukopisů býv. zámecké knihovny hrabat Chorinských ve Veselí n. Mor., uložených v Universitní knihovně v Brně, Brno 1954
Dokoupil V., Tisky 16. století z knihovny benediktinů v Rajhradě, Soupisy tisků 16. století z fondu̇ Universitní knihovny v Brně, t. 2, Brno 1959
Dudík B., Geschichte des Benediktiner-Stiftes Raygern im Markgrafthum Mähren: mit steter Rücksicht auf die Landesgeschichte, nach Urkunden und Handschriften, t. 1: Von der Gründung des Stiftes bis zum Ende der Hussitenstürme (1048–1449), wyd. 2, Wien 1868 (wyd. 1, Brünn 1849)
Emler J., Zlomek inventáře kláštera břevnovského z let 1390–1394, „Věstník Královské české společnosti nauk”, 1888 [1889], nr 9
Fajt J., Dvorní malíř císaře Karla IV, w: Magister Theodoricus – Court Painter to Emperor Charles IV, red. J. Fajt, Praha 1998
Foltýn D., Rajhrad, w: Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha 2005, s. 632–641
Friedl A., Kdo byl „Frater Vitko Prepositus in Raygrad”?, w: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata, red. J. Češka, Brno 1975, s. 189–197
Friedl A., Počátky mistra Theodorika, Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta, t. 87, Praha 1963
Friedrich G., O privilegiu papeže Jana XV. daném r. 993 klášteru Břevnovskému, „Český časopis historický”, 11, 1905, s. 12–21
Gibbs R., Bolognese Influences on Bohemian Art of the Later 14th and Early 15th Century, „Umění”, 40, 1992, nr 4–5, s. 280–289
Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských a brněnských. Katalog k výstavě, red. H. Krmíčková, Brno 2015
Graus F., St. Adalbert und St. Wenzel: zur Funktion der mittelalterlichen Heiligenverehrung in Böhmen, w: Europa slavica, Europa orientalis. Festschrift für Herbert Ludat zum 70. Geburtstag, red. K.-D. Grothusen, K. Zernack, Berlin 1980, s. 205–231
Gustav F., O dvou nejstarších listinách kláštera rajhradského, w: Sborník prací historických. K šedesátým narozeninám prof. Dra. Jaroslava Golla vydali jeho žáci, red. J. Bidlo, F. Gustav, K. Krofta, Praha 1906, s. 72–80
Havel D., K počátkům písemné kultury rajhradského kláštera, w: Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše, red. J. Pavelková, Brno 2014. s. 30–59
Havel D., Nejstarší rajhradská paměť v diplomatických pramenech, w: An vědy a umění miloval... Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše, Brno 2014
Havel D., Počátky rajhradské knihovny a skriptoria, w: An vědy a umění miloval... Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše, Brno 2014
Havel D., Zu den Anfängen der Schriftkultur des Klosters Raigern, w: Liebhaber und Mäzene von Wissenschaften und Kunst im Mönchsgewand, red. J. Pavelková, Brno 2014. s. 40–77
Hlaváček I., Knihy a knihovny v českém středověku. Studie k jejich dějinám do husitství, Praha 2005
Hlaváčková H., Svatý Vojtěch ve středověkých iluminovaných rukopisech, w: Svatý Vojtěch. Tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách, red. M. Bartlová, Praha 1997, s. 32–36
Hrubý V., Falsa Břevnovská, „Český časopis historický”, 26, 1920, s. 94–126
Imhof D., Jan Moretus and the Continuation of the Plantin Press. A Bibliography of the Works Published and Printed by Jan Moretus I in Antwerp (1589–1610), t. 1: A–M, Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, t. 3, Leiden 2014
Jan L., Počátky benediktinů na Moravě a rajhradský klášter, w: Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané ve dnech 24.–25. května 2001 v Třebíči, red. L. Jan, P. Obšusta, Disputationes Moravicae, t. 3, Brno 2002, s. 19–27
Jelínková V., Knihovna benediktinů v Rajhradě – návrat po třiceti letech, „Národní knihovna. Knihovnická revue”, 15, 2004, nr 4, s. 286–290
Kalhous D., K otázce počátků břevnovského kláštera, „Časopis Matice moravské”, 134, 2015, nr 1, s. 207–213
Karłowska-Kamzowa A., Kult św. Wojciecha w twórczości artystycznej (sztuki plastyczne), w: Środkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha, red. A. Barciak, Katowice–Zabrze 1998, s. 217–227
Katalog rukopisů a prvotisků knihovny Biskupského alumnátu v Brně, oprac. V. Dokoupil, J. Pavelková, Brno 2011
Král A.B., Knihovna benediktinů v Rajhradě, Rajhrad 1968
Krása J., Knižní malba, w: Dějiny českého výtvarného umění. Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku do konce středověku, t. 1, cz. 1, red. R. Chadraba, J. Krása, Praha 1984
Kubíček J., Moravská zemská knihovna v Brně 1808–2008. Knihovní sbírky, Brno 2008
Kubín P., Založil břevnovský klášter opravdu sv. Vojtěch?, w: Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin kultury benediktinského řádu, red. R. Lomičková, M. Jarošová, Opera Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium, t. 15, Praha 2013, s. 27–40
Magister Theodoricus – Court Painter to Emperor Charles IV, red. J. Fajt, Praha 1998 Nechutová J., Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha 2000
Nechutová J., Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha 2000
Pavelková J., Exlibris a supralibros rajhradské klášterní knihovny, w: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, Opera romanica, t. 11, red. J. Radimská, České Budějovice 2009, s. 501–508
Pavelková J., Opatská knihovna rajhradského benediktinského kláštera, w: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 19. odborné konference Olomouc (20.–21. října 2010), red. R. Krušinský, Olomouc 2011 s. 233–241
Pokorny P.R., Rajhradský rukopis R 394, „Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků”, 5, 1988, s. 41–55
Pušová R., Officium svatého Vojtěcha v českých pramenech, Praha 2006, niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Karola w Pradze
Royt J., Kult a ikonografie sv. Vojtěcha v Čechách, w: Tropami świętego Wojciecha, red. Z. Kurnatowska, Prace Komisji Archeologicznej Wydziału Historii i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 18, Poznań 1999, s. 373–387
Sosnowski M., Studia nad wczesnymi żywotami św. Wojciecha. Tradycja rękopiśmienna i polemika środowisk, Poznań 2013
Soupis rukopisů dačických františkánů, oprac. V. Dokoupil, P. Bar, Brno 2011
Soupis rukopisů knihovny Augustiniánů na St. Brně, oprac. V. Dokoupil, Soupisy Rukopisných Fondů Universitní Knihovny v Brně, t. 1, Praha 1957
Soupis rukopisů knihovny Benediktinů v Rajhradě, oprac. V. Dokoupil, Soupisy Rukopisných Fondů Universitní Knihovny v Brně, t. 4, Praha 1966
Soupis rukopisů knihovny brněnských minoritů, oprac. V. Dokoupil, Brno 1956
Soupis rukopisů mikulovské dietrichsteinské knihovny, oprac. V. Dokoupil, Soupisy Rukopisných Fondů Universitní Knihovny v Brně, t. 2, Praha 1958
Soupis rukopisů z knihovny minoritů v Brně, františkánů v Moravské Třebové a premonstrátů v Nové Říši, oprac. V. Dokoupil, Soupisy Rukopisných Fondů Universitní Knihovny v Brně, t. 3, Praha 1959
Soupis rukopisů zámecké knihovny hrabat Chorinských z Veselí nad Moravou, oprac. V. Dokoupil, N. Štachová, Brno 2011
Starnawska M., Kefaloforia św. Wojciecha, w: Podróżnicy, fundatorzy, święci, red. T. Ratajczak, Prace Komisji Historii Sztuki Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 35, Poznań 2008, s. 218–229
Stejskal K., Spor o Theodorika, „Umění”, 12, 1964, s. 575–596
Šrámek J., Co (ne)víme o raně středověkých dějinách břevnovského kláštera – a jak s tím naložit, „Časopis Matice moravské”, 134, 2015, nr 1, s. 215–226
Šrámek J., Rajhradský klášter jako enigma moravských středověkých dějin? Cesta Rajhradu k proboštství v horizontu 11.–14. století, „Vlastivědný věstník moravský”, 1, 2014, s. 43–60
Śląsk – perła w Koronie Czeskiej. Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech, red. A. Niedzielenko, V. Vlnas, Praha–Legnica 2006
Vítovský J., K problematice iluminátorských a knihařských dílen v českých zemích v letech 1310–1378, „Documenta Pragensia”, 10, 1990, nr 1, s. 95–117.
Winter U., Die Manuscripta Magdeburgica der Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, t. 1: Ms. Magdeb. 1–75, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz. Kataloge der Handschriftenabteilung: Reihe 1. Handschriften, t. 4, Wiesbaden 2001
Žemlička J., K hodnověrnosti listiny Jana XV. pro klášter v Břevnově (31. V. 993), w: Milénium břevnovského kláštera (993–1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, red. I. Hlaváček, M. Bláhová, Praha 1993, s. 25–39

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

55

Strona pocz.:

79

Strona końc.:

100

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64724 ; p-ISSN 0081–7147 ; e-ISSN 2451–1331 ; 10.12775/SZ.2017.04

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/55 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/55 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji