Obiekt

Tytuł: W poszukiwaniu nowego (narodowego) przekazu historycznego – Republika Białoruś 1991–1994

Twórca:

Śleszyński, Wojciech (1970- )

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 52 z. 2 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Czasop. kontynuuje numerację wydaw. pt.: Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Streszcz. ang., ros. ; s. 161-192

Abstrakt:

Końcowy etap funkcjonowania Związku Sowieckiego i tworzenie się w 1991 r. nowej Białorusi charakteryzowały duże zawirowania polityczne. W nowej, postsowieckiej rzeczywistości należało inaczej spojrzeć na własne dzieje. Coraz większą siłę zyskiwała narracja narodowa, podkreślająca znaczenie niezależności państwowej i narodowej, jednak większość społeczeństwa i duże grupy historyków nie widziały potrzeby zrywania z dziedzictwem sowieckim. Jednocześnie nowa interpretacja historii nie napotykała na zasadniczy opór. Traktowana była przez większość obywateli jako kolejna akcja narzucana odgórnie przez władze, z tą różnicą, iż teraz można ją było znacznie łatwiej niż w czasach sowieckich krytykować, nie narażając się na represje. Próba budowy nowej wspólnoty opartej o hasła narodowe poniosła klęskę w wyborach 1994 r.

Bibliografia:

Aleksandrowicz S., Jak pisano historię Białorusi w XX wieku?, w: Białoruś w XX stuleciu w kręgu kultury i polityki, red. D. Michaluk, Toruń 2007.
Aleksijewicz S., Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości, Wołowiec 2012.
Bekus N., Naród białoruski jako idea i kategoria praktyki społecznej. Paradoksy rozwoju postkomunistycznego, w: Tożsamości zbiorowe Białorusinów, red. R. Radzik, Lublin 2012.
Bocheński W., Między ZSRR a „łukaszyzmem”. Kształtowanie się systemu społeczno-politycznego Białorusi w latach 1991–1994, w: Zbliżanie się Wschodu i Zachodu. Studia – analizy – rozpoznania, red. P. Kraszewski, T. Miluski, T. Wallas, Poznań 2002.
Browarek T., Struktura narodowościowa i społeczna Białorusi, w: Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, Lublin 2009.
Dziarnowicz A., „Poszukiwanie Ojczyzny”. Dyskurs na temat Wielkiego Księstwa Litewskiego we współczesnym społeczeństwie białoruskim, w: Dialog kultur pamięci w regionie ULB, red. A. Nikžentaitis, M. Kopczyński, Warszawa 2014.
Foligowski P., Białoruś. Trudna niepodległość, Wrocław 1999.
Frąckiewicz K., Białoruska opozycja narodowa a problematyka „odrodzenia” polskości w BSRR-RB, w: Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1998–2009. Ocena minionego dwudziestolecia, red. Z.J. Winnicki, T. Gawin, Białystok 2009.
Gawin T., Polskie odrodzenie na Białorusi 1988–2005, Białystok 2010.
Gil A., W cieniu przeszłości. Stosunki polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie – stan obecny i perspektywy, Lublin 2010.
Głogowska H., Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku. Od Imperium Rosyjskiego do Unii Europejskiej, Białystok 2012.
Gumienik M., Szermowały hasłami o jednolitym społeczeństwie, „Magazyn Polski” 1992, nr 3–4.
Hryckiewicz W., Stan nauki i dydaktyki historii na Białorusi, „Przegląd Wschodni” 2 (1992/1993), z. 3(7).
Ioffe G., Długotrwałe poszukiwanie białoruskiej tożsamości, w: Tożsamości zbiorowe Białorusinów, red. R. Radzik, Lublin 2012.
Kazakiević A., Współczesna białoruska tożsamość historyczna, w: Tożsamości zbiorowe Białorusinów, red. R. Radzik, Lublin 2012.
Krawcewicz A., Powstanie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Białystok 2003.
Krawcewicz A., Wielkie Księstwo Litewskie – wizja litewsko-białoruska?, w: Dialog kultur pamięci w regionie ULB, red. A. Nikžentaitis, M. Kopczyński, Warszawa 2014.
Kruczkowski T., Wasiuk H., Historia Polski czasów WKL i Rzeczypospolitej w białoruskim czasopiśmiennictwie historycznym końca lat 80-tych – początku 90-tych XX w., w: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”, Grodno–Nowogródek 25–27 IX 1998, red. M. Kondratiuk, Grodno 1999.
Lastoŭski A., The Genealogy of National Statehood in the Historical Memory of Belarusians, w: Revolt in the Name of Freedom. Forgotten Belarusian Gene?, red. P. Rudkoŭski, K. Kolb, Warsaw 2013.
Łaniewski A., O czym pamięta Białoruś? Katalog białoruskiej pamięci, w: Pamięć imperiów w Europie Wschodniej. Teoretyczne konteksty i porównania, red. A. Nowak, M. Wojnar, Kraków 2015.
Łatyszonek O., Mironowicz E., Historia Białorusi, Białystok [b.r.w.].
Mackiewicz T., Powrót Białorusi do europejskiej przestrzeni kulturowej. Rola edukacji, w: Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi, red. T. Arcimowicz, A. Klinau, Lublin 2011.
Mieczkowska N., Stulecie białoruskiego odrodzenia narodowego. Główne wydarzenia i trendy w historii samoświadomości językowej i sytuacji językowej na Białorusi, w: Tożsamości zbiorowe Białorusinów, red. R. Radzik, Lublin 2012.
Milewski J.J., Polsko-białoruska komisja do spraw podręczników historii, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” (1994), nr 2, s. 130.
Milewski J.J., Polsko-białoruskie komisje podręcznikowe, „Zeszyty Historyczne” (1998), z. 123. Mironowicz E., Białoruś, Warszawa 1999.
Nowikow S., Historiografia współczesnej Białorusi o Holocauście, w: Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX wieku, red. K. Jasiewicz, Warszawa 2005.
Owsiannik S., Striełkowa J., Władza a społeczeństwo. Białoruś 1991–1998, Warszawa 1998, s. 69.
Pawelski S., Wesoły – smutny kraj. Białoruś pod rządami Aleksandra Łukaszenki, w: Zbliżanie się Wschodu i Zachodu. Studia – analizy – rozpoznania, red. P. Kraszewski, T. Miluski, T. Wallas, Poznań 2002.
Poczobut A., System Białoruś, Gliwice 2012.
Radzik R., Białorusini – między Wschodem a Zachodem, Lublin 2012.
Radzik R., Formowanie się nowoczesnej Białoruskości w XX stuleciu, w: Białoruś w XX stuleciu w kręgu kultury i polityki, red. D. Michaluk, Toruń 2007.
Riabczuk M., Wschodniosłowiańska „umma” a problem emancypacji. O „słabej” tożsamości Ukraińców i Białorusinów, w: Tożsamości zbiorowe Białorusinów, red. R. Radzik, Lublin 2012.
Rudkouski P., Białoruska idea narodowa w XXI wieku, Lublin 2008.
Sahanowicz H., Losy białoruskiej historiografii: od sowietyzacji do zachodniorusizmu nowego typu, „Studia Białorutenistyczne” (2009), nr 3.
Sahanowicz H., Wojna z białoruską historią, w: Tematy polsko-białoruskie. Historia. Literatura. Edukacja, red. R. Traba, Olsztyn 2003.
Smalanczuk A., Problemy rozwoju białoruskiej historiografii postsowieckiej albo nauka pod „jarzmem” sowieckości”, „Studia Białorutenistyczne” (2011), nr 5.
Szuplak P.A., Problemy edukacji historycznej w szkołach wyższych Republiki Białoruś, w: Polska–Białoruś 1918–1945, red. W. Balcerak, Warszawa 1994.
Śleszyński W., Kresy Wschodnie czyli Białoruś Zachodnia. Historia, współczesność, pamięć, Łomianki 2013.
Temper E., Mity założycielskie Białorusi. Wielkie Księstwo Litewskie kontra Republika Partyzantów, w: Dialog kultur pamięci w regionie ULB, red. A. Nikžentaitis, M. Kopczyński, Warszawa 2014.
Winnicki Z.J., Ideologia państwowa Republiki Białoruś – teoria i praktyka projektu. Analiza politologiczna, Wrocław 2013.
Winnicki Z.J., Tematy białorusko-polskie. Antologia, Wrocław 2010.
Winnicki Z.J., Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec Polski i polskości, Wrocław 2003.
Wołkonowski J., Polityka historyczna Litwy w latach 1990–2010. Aspekt polski, w: Wspólne czy osobne? Miejsca pamięci narodów Europy Wschodniej, red. W. Śleszyński, Białystok–Kraków 2011.
„Будуй жа сваё жыццё, беларус!”, „Звязда” 20.01.1993, nr 13.
100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі, уклад. І. Саверчанка, З. Санько, Мінск 1994.
13 февраля одному из самых ярких политических деятелей Беларуси Петру Мироновичу Машерову исполнилось бы 76 лет, „Советская Белоруссия” 12.02.1994, nr 32–33.
Аўтар, З жыцця Антона Луцкевіча, „Літаратура і мастацтва” 18.01.1991. Багадзя М., Гальшанскі замак, „Беларусь” (1991), nr 2.
Багадзяж М., Мяцежны гетман, „Звязда” 23.01.1993, nr 14.
Баранова М., Загорульский Э., Павлова Н., История БССР. Учебник для 8–9 классов средней школы, Минск 1991.
Белорусское барокко, „Советская Белоруссия” 11.06.1994, nr 121–122.
Біч М., Аб нацыянальнай канцэпцый гісторыі і гістарычнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь, „Беларускі гістарычны часопіс” (1993), nr 1.
Божанов В., Если память короткая. Октябрь 1917-го. Август 1991-го. Насколько относительна и правомерна аналогия?, „Беларуская думка” (1991), nr 6.
Бондаренко В., „Ты говоришь дело, но не по делу”, „Рэспубліка” 11.05.1992, nr 86.
Бордюгов Г., Козлов В., История и конъюнктура. Субъективные заметки об истории советского общества, Москва 1992.
Ведаць гісторыю – бачыць будучыню, „Беларуская мінуўшчына” (1993), nr 1.
Врублевский А., Протько Т., Из истории репрессий. Против белорусского крестьянства 1929–1934 гг., Минск 1992.
Гриб М., Кебич В., Участникам освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, „Советская Белоруссия” 2.07.1994, nr 138.
Гришан И., „Ледокол” в торосах лжи, „Советская Белоруссия” 22.06.1994, nr 131.
Гришан И., Обретение Родины. 55 лет назад произошло воссоединение белорусских земель, „Советская Белоруссия” 17.09.1994, nr 198–199.
Доўнар-Запольскі М., Гісторыя Беларусі, Мінск 1994.
Ермаловіч M., Старажытная Беларусь. Віленскі перыяд, Мінск 1994.
Ермаловіч М., Па слядах аднаго міфа, Менск 1991.
Ермолович В., Жумарь С., Огнём и мечом. Хроника польского националистического подполья в Белоруссии (1939–1953 гг.), Минск 1994.
Запруднік Я., Беларусь на гістарычных скрыжаваннях, Мінск 1996.
Ігнатоўскі У., Кароткі нарыс гісторыі Беларусі, Мінск 1992.
Казакевіч А., Канцэпцыі (ідэі) беларускай нацыі ў перыяд незалежнасці 1990–2009, „Палітычная сфера” (2010), nr 14.
Казбярук У., Паміж молатам а кавадлам, або Крок наперад, два крокі назад, „Літаратура і мастацтва” 8.03.1991.
Касцюк М., За волю, роўнасць, незалежнасць. Да 200-годдзя паўстання ў Польшчы, на Беларусі і ў Літве, „Беларуская думка” (1994), nr 7.
Касцюк М., Ігнаценка І., Вышынскі У. (і інш.), Нарысы гісторыі Беларусі, ч. 2, Мінск 1995.
Кебич В., Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!, „Советская Белоруссия” 7.05.1994, nr 93–94.
Ковалев М., Чужие на своей земле, „Советская Белоруссия” 1.10.1994, nr 235.
Колесников В., Путь к тирании. Страницы биографии Гитлера и Сталина, „Рэспубліка” 23.06.1992, nr 117.
Кравцевич А., Смоленчук А., Токть С., Белорусы: нация Пограничья, Вильнюс 2011.
Крэнь І., Праблемы Арміі Краёвай у беларускай гістарыяграфіі (сярэдзіна 80-х – 90-я гады), w: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”, Grodno-Nowogródek 25–27 IX 1998, red. M. Kondratiuk, Grodno 1999.
Кушнер В., Гістарычная адукацыя і палітыка, „Беларускі гістарычны часопіс” 1996, nr 4.
Ластовский А., Советское прошлое и беларусская культурная память, w: О десоветизации. Беларусь, начало XXI века. Материалы семинара-конференции, г. Шилуте (Литва), 20–24 августа 2007 г., Минск 2008.
Ластовский А., Специфика исторической памяти в Беларуси: между советским прошлым и национальной перспективой, http://www.polit.ru/article/2010/07/19/belorus/.
Ластоўскі А., Гістарычная памяць у Беларусі: адметнасці і праблемы, http://old.belcolle- gium.org/lekcyji/litaratura/lastouski_01.htm.
Ластоўскі А., Улада і стварэнне гісторыі ў Беларусі: нататкі да канцэптуалізацыі, w: Беларусь в европейском контексте: актуальные дискуссии о нациостроительстве, ред. О. Шпарагa, А. Смоленчук, Вильнюс 2014.
Ленина выселили из Кремля, „Рэспубліка” 9.09.1994, nr 175.
Лінднер Р., Нацыянальныя і „прыдворныя” гісторыкі „лукашэнкаўскай” Беларусі, „Гістарычны Альманах” 4 (2001).
Лінднэр Р., Гісторыкі і ўлада. Нацыятворчы працэс і гістарычная палітыка ў Беларусі XIX–XX ст., Мінск 2005.
Марціновіч А., Памятае не толькі Вольса…, „Літаратура і мастацтва” 11.10.1991.
Медведев Р., Александр Лукашенко. Контуры белорусской модели, Москвa 2010.
Минич А.П., Развитие исторической науки Республики Беларусь в 90-е гг. XX в. (формирование новых тенденций), (autoreferat), Гродно 2009.
Михайлов С., Белая Русь в марте семнадцатого, „Рэспубліка” 12.03.1992, nr 49.
Мужыкі і бабы, або аб тым, як з дапамогаю кулака выпрамлялася партыйная лінія ў сялянскім пытанні, „Беларусь” (1991), nr 7.
Островская Т., Генеалогия исторической памяти Белорусов в контексте образовательных практик, „Исследование. Bielarusian Institute for Strategic Studies” 20.10.2010.
От великой победы к стабильности и согласию. Выступление Председателя Совета Министров Републики Беларусь В. Ф. Кевича на торжественном собрании, посвященном 50-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, „Рэспубліка” 30.06.1994, nr 125.
Петриков П.Т., Очерки новейшей историографии Беларуси (1990-е – начало 2000-х годов), Минск 2007.
Прэзідыум Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, Са святам вас, суайчыннікі, з Днём незалежнасці!, „Рэспубліка” 26.07.1994, nr 144.
Раманчук П., Залаты час Льва Сапеги, „Рэспубліка” 25.07.1992, nr 179.
Рашэтнікаў С., Бенькоўскі В., Прагнастычны праект. Беларусь – Польшча, „Беларусь” (1993), nr 2.
Саганович Г., Историческая политика в постсоветской Беларуси, „Русский вопрос” 2009, nr 2, http://www.russkiivopros.com/print.php?id=278.
Сагановіч Г., Змена міфаў беларускай гісторыі як змена палітычных эпох, w: Беларусь на авансцэне Еўразіі. Паміж Масквой і Кіевам, пад рэд. К. Колб, Варшава 2014.
Саламонаў А., Якой ты была, Беларусь мая? Ці яшчэ раз пра дзяржаўныя межы, „Беларусь” 1991, nr 9.
Сідарэвіч А., З жыцця Антона Луцкевіча. Артыкул другі. Астрожныя запісы, „Літаратура і мастацтва” 25.01.1991.
Смалянчук А., „Савецкасць” беларускай постсавецкай гістарыяграфіі, w: Sprawy trudne. Z dziejów stosunków polsko-białoruskich w latach 1918–1945. Geneza, konteksty, konsekwencje, Mińsk 2013.
Смалянчук А., Беларуская постсавецкая гістарыяграфія: паміж рэсаветызацыяй і новай карпаратыўнай этыкай, „Arche” (2013), nr 2.
Смалянчук А., Верасень 1939 г. у савецкай і беларускай гістарыяграфіі, „Гістарычны Альманах” 3 (2000).
Смалянчук А., Радкевіч versus Каліноўскі?, „Homo Historicus” (2008).
Снапковский В., Историческая политика в Беларуси в период перестройки и парламентской республики (1985–1994 гг.), „Труды факультета международных отношений. Научный сборник” (2014), вып. 5.
Стэльмак М., Адгукніцеся, беларускія сэрцы! Аб сённяшнім і мінулым напярэдадні 100-гадовага юбілею Браніслава Тарашкевіча, „Рэспубліка” 18.01. 1992, nr 11.
Суверенная Беларусь. Иллюстрированная история государства 1991–2008, Минск 2008.
Ткачоў М., Марчук Г., „Князь Давыдко”, „Рэспубліка” 14.07.1992, nr 132.
Тохта-Ходжаева Р., Мы не манкурты? Так кто же мы?, „Рэспубліка” 20.06.1992, nr 116.
Усё вяртаецца на кругі свае, „Беларусь” (1993), nr 6.
Філякоў У., „Падымайся з нізін, сакаліна сям’я…” Пра станаўленне нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, „Беларуская думка” (1993), nr 2.
Хацкевич А., Сентябрь 1939 года…, „Рэспубліка” 17.09.1992, nr 178.
Цьвікевіч А., „Западно-руссизм”. Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў XIX і начатку XX в., Менск 1993.
Шаталава В., Нацыянальная ідэя на старонках беларускай прэсы 1991–1994 гг., w: Białoruś w XX stuleciu w kręgu kultury i polityki, red. D. Michaluk, Toruń 2007.
Шушкевіч С., Калектыву „Беларускага гістарычнага часопіса”, „Беларускі гістарычны часопіс” (1993), nr 1.
Якаўлева Т., Беларуская ідэя і Вялікае Княства Літоўскае, „Беларуская думка” (1992), nr 10.
www.belpost.by/eng/stamps/stamp-catalogue/1993/

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

52

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

161

Strona końc.:

192

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64763 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2017.2.06

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/52/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/52/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji