Obiekt

Tytuł: Pozytywizm: między nowoczesnością a modernizmem

Twórca:

Gloger, Maciej

Data wydania/powstania:

2007

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2007)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Bachórz, Ankietowe uwagi naprędce. „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 1, s. 7-8. ; 2. J. Bachórz: Pozytywistka na rozdrożu. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca X IX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986, s. 25-39. ; 3. J. Bachórz, wstęp w: B. Prus, Lalka. Oprac. ... Wyd. 2, przejrzane. T. 1. Wrocław 1998, s. LXVI-LXXV. BN I 262. ; 4. C. L. Becker, Państwo Boże osiemnastowiecznych filozofów. Przeł. J. Ruszkowski. Poznań 1995. ; 5. B. Baczko, Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła. Warszawa 2002. ; 6. I. Berlin, Rewolucja romantyczna: kryzys w historii myśli współczesnej. W: Zmysł rzeczywistości. Studia z historii idei. Red. H. Hardy. Przeł. M. Filipczuk. Poznań b. r. ; 7. N. Bończa-Tomaszewski, Demokratyczna geneza nacjonalizmu. Intelektualne korzenie ruchu narodowo-demokratycznego. Warszawa 2001. ; 8. G. Borkowska, Manifesty realistów i kryzys epickości. W zb.: „Lalka” i inne. Studia w stulecie powieści realistycznej. Red. J. Bachórz, M. Głowiński. Warszawa 1992, s. 165-176. ; 9. G. Borkowska, Orzeszkowa - szkic do biografii duchowej. W zb.: Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie. Red. J. A. Malik, E. Paczoska. Lublin 2003, s. 349-363. ; 10. G. Borkowska, Pozytywiści i inni. Warszawa 1996. ; 11. G. Borkowska, Pozytywizm - blaski i cienie. „Znak” 1996, nr 2, s. 13-19. ; 12. G. Borkowska: Wątek ruskinowski w twórczości Orzeszkowej. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca X IX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986, s. 41-59. ; 13. G. S. Brett, Historia psychologii. Oprac. R. S. Peters. Przeł. J. Makota. Warszawa 1969. ; 14. T. Bujnicki, wstęp w: H. Sienkiewicz, Bez dogmatu. Oprac. ... Wrocław 2002. BN I 301. ; 15. B. Dobroczyński, Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem. Kraków 2005. ; 16. S. Filipowicz, Rozum i wiara. Konserwatyzm i pokusy oświecenia. W zb.: Religia i konserwatyzm: sprzymierzeńcy czy konkurenci. Red. P. Mazurkiewicz, S. Sowiński. Wrocław 2004, s. 23-30. ; 17. S. Fita, Bolesław Prus w kręgu „Wędrowca”. W zb.: Wokół twórczości drugiego pokolenia pozytywistów polskich. Red. A. Mazur. Opole 2004, s. 33-45. ; 18. S. Fita, Elizy Orzeszkowej myśli o patriotyzmie i kosmopolityzmie. W zb.: Twórczość Elizy Orzeszkowej. Red. K. Stępnik. Lublin 2001. ; 19. S. Fita, Pokolenie Szkoły Głównej. Warszawa 1980. ; 20. S. Fita, Polityka i etyka. Uwagi o „myśli politycznej” Bolesława Prusa. W zb.: Bolesław Prus. Pisarz - publicysta - myśliciel. Red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita. Lublin 2003. ; 21. E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia. Przeł. M. Kowalczuk. Warszawa 1997. ; 22. M. Gloger, Bolesław Prus i Aleksander Świętochowski wobec podstaw ideowych modernizmu katolickiego. W zb.: Czytanie modernizmu. Red. M. J. Olszewska, G. Bąbiak. Warszawa 2004, s. 109-130. ; 23. M. Gloger, Determinizm w „Lalce” Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2, s. 19-44. ; 24. M. Gloger, Eliza Orzeszkowa i Ernest Renan - zapomniany język. W zb.: Pozytywizm. Języki epoki. Warszawa 2001. ; 25. M. Gloger , Pesymizm - utopia - chiliazm. O myśleniu utopijnym Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 2, s. 55-77. ; 26. M. Gloger, Schopenhaueryzm w „Lalce” Bolesława Prusa. W zb.: Na pozytywistycznej niwie. Red. T. Lewandowski, T. Sobieraj. Poznań 2002, s. 183-199. ; 27. A. F. Grabski, Oświeceniowy antenat pozytywistów - Tadeusz Czacki jako historyk. W: Orientacje polskiej myśli historycznej. Warszawa 1972. ; 28. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Przeł. M. Lukasiewicz. Kraków 2005, s. 9-13 n.q ; 29. M. Horkheimer , Th. W. Adorno , Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Przeł. M. Lukasiewicz. Przekład przejrzał i posłowiem opatrzył M. J. Siemek. Warszawa 1994. ; 30. A. Jaszczuk, Liberalizm contra nacjonalizm. Problem europejs ki przełomu wieków. Lublin 1999. ; 31. H. R. Jauss, Proces literacki modernizmu od Rousseau do Adorna. Przeł. P. Bukowski. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red., wstęp R. Nycz. Kraków 1998. ; 32. J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni X IX wieku. Warszawa 1988, s. 212 n. ; 33. T. Jeske-Choiński, Pozytywizm w nauce i literaturze. Warszawa 1908. ; 34. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Cz. 3: Rozkład. Poznań b. r., s. 419-432 (cytat: s. 432). ; 35. L. Kołakowski, Obecność mitu. Warszawa 2003. ; 36. T. Kostkiewiczowa, Oświecenie. Próg naszej współczesności. Warszawa 1994. ; 37. A. Kowalczykowa, Wiek XIX: przełomy, cezury, płynność. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 291-301. ; 38. W. Kozłowski, Czy pozytywizm jest kierunkiem antynarodowym? W: Pisma filozoficzne i psychologiczne. Pierwodruk: „Prawda” 1885, nry 9-10. ; 39. W. Kozłowski, Herbert Spencer. W: Pisma filozoficzne i psychologiczne. Lwów 1912, s. 7-8. Pierwodruk: „Ateneum” 1878, t. 3. ; 40. W. Kozłowski, Położenie filozofii u nas. W: Pisma filozoficzne i psychologiczne. Lwów 1912, s. 450. Pierwodruk: „Prawda” 1890, nry 14-16. ; 41. W. Lepenies, Walka nauki z literaturą. W: Niebezpieczne powinowactwa z wyboru. Eseje na temat historii nauki. Przeł., wstęp A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 1996. ; 42. Z. Łempicki, Oblicze duchowe wieku dziewiętnastego. W: Wybór pism. Oprac. H. Markiewicz. Warszawa 1966. ; 43. J. Majda, Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza. Wrocław 1979. ; 44. H. Markiewicz, Pozytywiści polscy wobec tradycji oświecenia. W: Literatura i historia. Kraków 1994. ; 45. H. Markiewicz, Dialektyka pozytywizmu polskiego. W: Przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. Warszawa 1967. ; 46. O. Marquand, Historia uniwersalna i multiwersalna. W: Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1994, s. 54-76. ; 47. A. Mazur, Jeszcze o kamieniu w „Lalce” Prusa. W zb.: Jubileuszowe „żniwo u Prusa”. Red. Z. Przybyła. Częstochowa 1998, s. 129-136. ; 48. A. Mazur, Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie IIpołowy X IX wieku. Opole 2001. ; 49. S. Morawski, Na tropach modernizmu jako formacji kulturowej. „Teksty Drugie” 1994, nr 5/6, s. 62-78. ; 50. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997. ; 51. S. Opara, Nurty filozofii współczesnej. Warszawa 1994. ; 52. E. Paczoska, Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk. Warszawa 2004. ; 53. F. Paulhan, Le Nouveau mysticisme. 1891. ; 54. M. Pąkciński, Konserwatyzm na rozdrożu. "Młodzi konserwatyści" warszawscy wobec ideowych dylematów schyłku XIX wieku. Warszawa 1994. ; 55. E. Pieścikowski, „Dramatyczna epoka, którą nazywamy pozytywizmem”. Poglądy Zygmunta Szweykowskiego na pozytywizm polski. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” t. 7 (2000), s. 9-19. ; 56. N. Postman, W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość. Przeł. R. Frąc. Warszawa 2001, s. 109-126. ; 57. B. Prus, Logika Milla. Bibl. Publiczna m. st. Warszawy, rkps 194 IV, s. 6. ; 58. G. Robert, Emil Zola. Ogólne zasady i cechy twórczości. Przeł. I. Wachulska. Posłowie H. Suwała. Warszawa 1968. ; 59. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red., wstęp R. Nycz. Kraków 1998. ; 60. M. J. Siemek, Filozofia wobec wyzwań społecznej modernizacji. W: Hegel i filozofia. Warszawa 1998. ; 61. B. Skarga, Trzy idee racjonalności. W: Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii. Warszawa 1987. ; 62. J. Sosnowski, Archeologia optymizmu. W: Śmierć czarownicy! Szkice o nadziei i wątpieniu. Warszawa 1993. ; 63. T. Stegner, Przyczynek do ewolucji ideowo-politycznej Aleksandra Świętochowskiego. „Dzieje Najnowsze” 1985, nr 3/4, s. 27-40. ; 64. J. Stempowski, Graniczne punkty sztuki u naturalistów. W: Szkice literackie. Wyd. 2, zmien. i rozszerz. Wybór, oprac. J. T imoszewicz. Warszawa 2001. T. 1: Chimera jako zwierzę pociągowe. 1926-1941. ; 65. J. Sztachelska, Henryk Sienkiewicz - portret dekadenta. W: Czar i zaklęcie Sienkiewicza. Studia i szkice. Białystok 2003. ; 66. Z. Szweykowski, Dramat Dygasińskiego. Warszawa 1938. ; 67. Z. Szweykowski, Z problemów warsztatu powieściowego Henryka Sienkiewicza. W zb.: Literatura. Komparatystyka. Folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Red. ; 68. M. Bokszczanin, S. Frybes, E. Jankowski. Warszawa 1968. ; 69. A. Świętochowski, August Comte i Herbert Spencer. „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 31. ; 70. A. Świętochowski, O tolerancji. „Przegląd Tygodniowy” 1872, nr 9, s. 65. ; 71. D. Trześniowski, W stronę człowieka. Biblia w literaturze polskiej (1863-1918). Lublin 2005. ; 72. K. Turey, Bolesław Prus a współczesność. „Ruch Literacki” 1933, nr 1/2, s. 1-9. ; 73. J. Vernette, New Age. U progu ery wodnika. Przeł. J. Dembska. Warszawa 1998. ; 74. T. Walas, Ku otchłani. (Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905). KrakówWrocław 1986. ; 75. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna. Przeł. R. Kubicki , A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 1998. ; 76. K. Wyka, Modernizm polski. Wyd. 2, zmien. i powiększ. Kraków 1966. ; 77. A. Zieleńczyk, Źródła polskiego pozytywizmu filozoficznego. „Droga” 1928, z. 4, s. 364-371. ; 78. M. Żmigrodzka, Modernizm w oczach pozytywistki. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. Red. J. Kwiatkowski, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 52-79.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

19

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:112925 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-02-11

Data dodania obiektu:

2020-02-11

Liczba wyświetleń treści obiektu:

8

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/84723

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji