Obiekt

Tytuł: Rytm i podmiot w "Oktostychach" i "Muzyce wieczorem" Jarosława Iwaszkiewicza

Twórca:

Dziadek, Adam

Data wydania/powstania:

1999

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. N. Abraham, Un Problème concret: les lois du rythme sont-elles psychanalysables? W: Rythmes de l’oeuvre, de la traduction et de la psychanalyse. Paris 1985.
2. J. Baetens, Postérité littéraire des Anagrammes. „Poétique” 1986, nr 66.
3. Ch. Baldick, The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford and New York 1991.
4. R. Barthes, L’Obvie et l’obtus. Paris 1982.
5. R. Barthes, Muzyka, głos, język. Przeł. K. Kłosiński. "Pamiętnik Literacki" 1999, nr 2, s. 5-9.
6. R. Barthes, Le Plaisir du Texte. Paris 1973.
7. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola. Paris 1971.
8. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola. Przekł. R. Lis. Warszawa 1996.
9. J. Baudrillard, L Anagramme. W: L ’Échange symbolique et la mort. Paris 1976.
10. G. Bedetti, Henri Meschonnic: Rythm as Pure Historicity. „New Literary History” 1992, nr 23.
11. É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale. Paris 1966.
12. L. M. Bourassa, Rythme et sens. Des processus rythmiques en poésie contemporaine. Montréal 1993.
13. G. Calame-Griaule, La Nasalité et la mort. W: Pour une anthropologie des voix. Red. N . Revel, D. Rey-Hulman. Centre de Recherche sur L’Oralité. Paris 1993.
14. S. Capello, Le Réseau phonique et le sens. L'Interaction phono-semantique en poésie. Bologna 1990.
15. J. А. Сuddon, The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London 1991.
16. M. Deguy, Choses de la poésie et affaire culturelle. Paris 1986.
17. J. Dembińska-Pawelec, Jak słuchać prozy Jarosława Iwaszkiewicza? O muzyczności „Nieba”. W zb.: Skamander. T. 9. Red. I. Opacki, przy współudziale A. Nawareckiego. Katowice 1993.
18. J. Derrida, Khôra. Paris 1993.
19. J. Derrida, Schibboleth: pour Paul Celan. Paris 1986.
20. J. Derrida, Szibbolet. Dla Paula Celana. Przeł. A. Dziadek. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 137-153.
21. G. Dessons, Introduction à la poétique. Approche des théories de la littérature. Paris 1995.
22. G. Dessons, Les Phonèmes. W: Introduction à l’analyse du poème. Paris 1991.
23. M. Dłuska, Anafora. W: Studia i rozprawy. T. 2. Kraków 1970, s. 520-555.
24. M. Dłuska, Fonetyka polska. Artykulacje głosek polskich. Warszawa 1986.
25. L. Dukiewicz, I. Sawicka, Fonetyka i fonologia. W zb.: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia—morfologia—fonologia. T. 3. Red. H. Wróbel. Kraków 1995.
26. A. Dziadek, Rytm i ciało. Henri Meschonnica krytyka rytmu. W zb.: Szybko i szybciej. Red. M. Bieńczyk, A. Nawarecki, D. Siwicka. Warszawa 1996, s. 192-203.
27. M. Głowiński, Literackość muzyki—muzyczność literatury. W: Poetyka i okolice. Warszawa 1992.
28. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, J. Sławiński, I. Okopień-Sławińska, Słownik terminów literackich. Warszawa 1998.
29. J. W. Goethe, Poezje. T. 1. Przekł. L. Staff. Wrocław 1960.
30. Q. Horatius Flaccus, Dwadzieścia dwie ody. Przeł. A. Ważyk. Oprac. S. Stabryła. BN II 232. Wrocław 1991.
31. J. Iwaszkiewicz, Jan Sebastian Bach. W: Pisma muzyczne. Warszawa 1983.
32. J. Iwaszkiewicz, Muzyka wieczorem. Wyd. 2. Warszawa 1986.
33. J. Iwaszkiewicz, Podróże do Polski. Warszawa 1987.
34. J. Iwaszkiewicz, Sny.—Ogrody.—Sérénité. Warszawa 1974.
35. J. Iwaszkiewicz, Wiersze. T. 1—2. Warszawa 1977.
36. R. Jean, Lectures du désir. Paris 1977.
37. K. A. Jeleński, Zbiegi okoliczności. Paryż 1982.
38. K. Kłosiński, Roland Barthes. Le Plaisir du texte. Hasło w: Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. Red. B. Skarga. Przy współpracy S. Borzyma i H. Floryńskiej-Lalewicz. T. 5. Warszawa 1997, s. 47-64.
39. K. Kłosiński, Signifiance. Wstęp do pism Rolanda Barthes’a o muzyce. "Pamiętnik Literacki" 1999, nr 2, s. 11-26.
40. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1990.
41. J. Kristeva, La Révolution du langage poétique. Paris 1974.
42. J. Kristeva, Sémeiotikè. Recherches pour une sémanalyse. Paris 1969.
43. J. Kristeva, Le sujet en procès. W: Polyloque. Paris 1977.
44. T. Kuryś, Rytm. Z dziejów terminu i pojęcia. W zb.: Wiersz. Podstawowe kategorie opisu. Cz. 1 : Rytmika. Red. J. Woronczak. Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Red. M. R. Mayenowa. T. 2. Wrocław 1963, s. 27-40.
45. J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975.
46. J. Lalewicz, Filozoficzne problemy językowej artykulacji podmiotowości. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1976, t. 22, s. 295-316.
47. B. Leśmian, U źródeł rytmu. W: Szkice literackie. Warszawa 1959.
48. D. I. Masson, Sound-Repetition Terms. W zb.: Poetics. Poetyka. Poetika. Warszawa 1961, s. 189-199.
49. A. Matracka-Kościelny, Komponowanie dźwiękiem i słowem w twórczości J. Iwaszkiewicza. „Twórczość” 1990, nr 2, s. 90-107.
50. A. Matracka-Kościelny, O dźwiękowych transformacjach poezji Iwaszkiewicza. „Twórczość” 1988, nr 2, s. 69-75.
51. M. R. Mayenowa, Podstawowe kategorie opisu wiersza. Stan badań. W zb.: Wiersz. Podstawowe kategorie opisu. Cz. 1 : Rytmika. Red. J. Woronczak. Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Red. M. R. Mayenowa. T. 2. Wrocław 1963, s. 180-206.
52. H. Meschonnic, Critique du rythme. Antropologie historique du langage. Lagrasse 1982.
53. H. Meschonnic, Les États de la poétique. Paris 1985.
54. H. Meschonnic, Politique du rythme. Politique du sujet. Lagrasse 1995.
55. H. Meschonnic, Pour la poétique. I. Paris 1970.
56. H. Meschonnic, La Rime et la vie. Lagrasse 1989.
57. Cz. Miłosz, Rok myśliwego. Paryż 1990.
58. H. Morier, Dictionnaire de poétique et de rhétorique. Paris 1975.
59. A. Nawarecki, Grzebanie w rzeczach Jarosława Iwaszkiewicza. W zb.: Skamander. T. 9. Red. I. Opacki, przy współudziale A. Nawareckiego. Katowice 1993.
60. The New Encyclopaedia Britannica. T. 10. London 1991.
61. A. Okopień-Sławińska, Semantyka "ja" literackiego ("ja” tekstowe wobec "ja" twórcy). „Teksty” 1981, nr 6, s. 38-63.
62. I. Opacki, Poetyckie dialogi z kontekstem. Szkice o poezji XX wieku. Katowice 1979.
63. J. Opalski, „Sprawiedliwość w pięknie”, czyli o muzyce w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. W zb.: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Red. A. Brodzka. Kraków—Wrocław 1983, s. 191-203.
64. T. Peiper, Rytm nowoczesny. W: Pisma wybrane. Oprac. S. Jaworski. BN I 235. Wrocław 1979.
65. Platon, Timajos. — Kritias, albo Atlantyk. Przeł., wstęp, komentarz i skorowidz P. Siemek. Warszawa 1986.
66. B. Pociej, Literacka ekspresja językow a a wiedza o muzyce. W zb.: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Red. A. Brodzka. Kraków—Wrocław 1983, s. 205-218.
67. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbol i symbolika w poezji Młodej Polski. Kraków 1975.
68. M. Praz, Mnemozyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Przeł. W. Jekiel. Warszawa 1981.
69. L. Pszczołowska, Wiersz nieregularny. Wrocław 1987.
70. M. Riffaterre, Paragramme et signifiance. W: La Production du texte. Paris 1979.
71. J. M. Rymkiewicz, Skamander. W zb.: Literatura polska 1918—1975. Red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski. T. 1. (1918-1932). Warszawa 1975, s. 272-337.
72. W. Sadowska, Wersyfikacja Jarosława Iwaszkiewicza na tle wersyfikacji poetów Skamandra. W zb.: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Red. A. Brodzka. Kraków—Wrocław 1983, s. 255-260.
73. P. Sauter, Rythme et corporéité chez Claude Simon. „Poétique” 1994, nr 77.
74. F. Siedlecki, O rytmie i metrze. W: Pisma. Warszawa 1989.
75. J. Skarbowski, Muzyka w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. „Poezja” 1978, nr 4, s. 99-103.
76. J. Skarbowski, Muzyka w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. „Ruch Muzyczny” 1976, nr 27.
77. A. Spire, Plaisir poétique et plaisir musculaire. Paris 1949.
78. J. Starobinski, Les Anagrammes de Ferdinand de Saussure. „Mercure de France” 1964, nr 1204.
79. F. Villon, Wielki testament. Przeł. T. Żeleński (Boy). Warszawa 1973.
80. J. Waldorff, Iwaszkiewicz i muzyka. „Nowe Książki” 1984, nr. 4.
81. M. Wallis, Późna twórczość wielkich artystów. Warszawa 1975.
82. D. Wesling, T. Sławek, Literary Voice. The Calling of Jonah. Albany 1995.
83. К. Wóycicki, Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego. Warszawa 1960.
84. K. W. Zawodziński, Studia z wersyfikacji polskiej. Wrocław 1954.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

27

Strona końc.:

66

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68404 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-02-12

Data dodania obiektu:

2019-02-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

18

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/85595

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji