Object

No title

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 53 z. 1 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 113-144 ; Abstract in English and Russian

Abstract:

The article is devoted to well-documented, but seldom analysed by researchers cultural contacts of the Polish People’s Republic and Hungarian People’s Republic in the field of filmmaking in 1971–1980. In the so-called Gierek’s era, Hungarian films enjoyed great popularity and interest (especially among film critics and film societies), while in Hungary Poland and Polish movies were still “in vogue”. The study focuses on the course of Polish-Hungarian film cooperation in the area of coproduction, exchange of services, events, and festivals. An important part in the popularising of film achievements was played by the Centre of Polish Information and Culture in Budapest and the Hungarian Institute of Culture in Warsaw, but also by independent contacts.

References:

Armata J., Węgierskie kino, w: Encyklopedia kina, red. T. Lubelski, Warszawa 2010.
„Często nawet plakatów nie było…” Rozmowa z Andrzejem Wernerem o recepcji kina węgierskiego w Polsce, w: Złota era kina węgierskiego. Lata 60. i 70., red. R. Kardzis, J. Topolski, Kraków 2009.
75 lat Instytutu Polskiego w Budapeszcie, Budapeszt 2014, http://issuu.com/lengyelintezetbu- dapest/docs/75ip_internet.
Báron G., Cisza i krzyk (Csend és kiáltás). Twórczość Miklósa Jancsó w latach 60. i 70., w: Złota era kina węgierskiego. Lata 60. i 70., red. R. Kardzis, J. Topolski, Kraków 2009.
Báron G., Wprowadzenie do perspektywy lat 60., w: Złota era kina węgierskiego. Lata 60. i 70., red. R. Kardzis, J. Topolski, Kraków 2009.
Biegański Z., Kino puli specjalnej. Filmy jugosłowiańskie na ekranach kin Polski Ludowej, w: Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej. Relacje wielostronne i wielopoziomowe, red. M. Pavlović, A. Zaćmiński, Bydgoszcz 2014.
Biegański Z., Nieustający seans filmowy. 40 lat KMF „Mozaika” i DKF „Rondo” w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999.
Brendel J., Polskie kontakty węgierskiej neoawangardowej sztuki plastycznej w późnym okresie „socrealizmu”, w: Polskie lato, węgierska jesień. Polsko-węgierska solidarność w latach 1956–1990, red. C. Kiss Gy., K. Sutarski, Budapeszt 1997.
Bubak G., Twórczość filmowa Istvána Szabó, Kraków 2003.
Bubak G., Miklós Jancsó. Obraz trudnej historii, w: Autorzy kina europejskiego VI, red. A. Helman, A. Pitrus, Warszawa 2011.
Cziomer E., Polityka odprężenia Wschód – Zachód w latach 70. i 80., w: Międzynarodowe stosunki polityczne, red. E. Cziomer, Kraków 2008.
Dabert D., Kino moralnego niepokoju. Wokół wybranych problemów poetyki i etyki, Poznań 2013.
Dzieszyński R., Polak, Węgier… Millenium przyjaźni, Warszawa 1988.
Eisler J., Polonia Restituta, http://polska1918-89.pl/pdf/polonia-restituta-film,1841.pdf.
Engelmayer Á., Echo, pamięć i rola rewolucji węgierskiej 1956 r. w polskich publikacjach prasowych i książkowych drugiego obiegu (wydawanych nielegalnie) w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w: Polskie lato, węgierska jesień. Polsko-węgierska solidarność w latach 1956–1990, red. C. Kiss Gy., K. Sutarski, Budapeszt 1997.
Felczak W., Fischinger A., Polska – Węgry, tysiąc lat przyjaźni, Budapeszt–Warszawa 1979.
Gołembski F., Współpraca kulturalna w procesie budowy europejskiego ładu pokojowego, Warszawa 1979.
Hendrykowska M., Kronika kinematografii polskiej 1895–1997, Poznań 1999.
Horoszczak A., Jancsó egzorcyzmowany w „Kwancie”, „Kultura Filmowa” 1973, nr 2, s. 100–105.
Horoszczak A., Polak, Węgier… i kino. Nasi u bratanków, „Iluzjon. Kwartalnik Filmowy” 1994, nr 2, s. 35–42.
Horoszczak A., Polscy aktorzy w węgierskich filmach powojennych (od roku 1945), „Iluzjon. Kwartalnik Filmowy” 1994, nr 2, s. 70–74.
Horoszczak A., Rutkowski A.M., Film węgierski w Polsce, Warszawa 1981.
Jarząbek W., Polska wobec Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Plany i rzeczywistość 1964–1975, Warszawa 2008.
Kaczor T., Przyjaźń z tysiącletnim rodowodem, w: Przyjaźń z tysiącletnim rodowodem. Szkice z dziejów relacji polsko-węgierskich, red. P. Jakóbczyk-Adamczyk, D. Rogut, Bełchatów 2009.
Kapronczay K., Historiografia kontaktów węgiersko-polskich w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, w: Polskie lato, węgierska jesień. Polsko-węgierska solidarność w latach 1956–1990, red. C. Kiss Gy., K. Sutarski, Budapeszt 1997.
Kiss Gy. C., Pielęgnacja tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej jako jedna z form opozycyjności (pytania i przybliżenia), w: Polskie lato, węgierska jesień. Polsko-węgierska solidarność w latach 1956–1990, red. C. Kiss Gy., K. Sutarski, Budapeszt 1997.
Kochanowski J., Wstęp, w: Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956–1989, red. W. Borodziej, J. Kochanowski, Warszawa 2010.
Kopyś T., Stosunki polsko-węgierskie w latach 1945–1970, Kraków 2015.
Kossak J., Rozwój kultury w Polsce Ludowej, Warszawa 1974.
Lubelski T., Wajda. Portret mistrza w kilku odsłonach, Wrocław 2006.
Misiak A., Kinematograf kontrolowany. Cenzura filmowa w kraju socjalistycznym i demokratycznym (PRL i USA). Analiza socjologiczna, Kraków 2006.
Nemeskürty I., Historia filmu węgierskiego, Warszawa 1979.
Nowak J.R., Polityka kulturalna WSPR w latach 1968–1977, Warszawa 1978.
Nowak J.R., Uparty rozrachunek, „Kino” 1981, nr 6, s. 31–32.
Nowak J.R., Węgry bliskie i nie znane, Warszawa 1980.
Pająk P., Festiwal w Puli – początek i koniec filmowego święta w socjalistycznej Jugosławii, „Kwartalnik Filmowy” 2017, nr 100, s. 6–21.
Pałyga E.J., Dyplomacja Polski Ludowej 1944–1984. Kierunki – treści – mechanizmy, Warszawa 1986.
Pap P., O wzajemnych kontaktach kinematografii polskiej i węgierskiej, w: Polska i Węgry w kulturze i cywilizacji europejskiej, red. J. Wyrozumski, Kraków 1997.
Płaza B., Kultura zbliża narody. O współpracy kulturalnej Polski z zagranicą w latach 1945–1976, Warszawa 1978.
Podbierowa E., Stosunki między Polską a Węgrami, w: Stosunki Polski z innymi państwami socjalistycznymi, red. Cz. Mojsiewicz, Warszawa 1973.
Polska i Niemcy. Filmowe granice i sąsiedztwa, red. K. Klejsa, Wrocław 2012.
Polsko-włoskie kontakty filmowe. Topika, koprodukcje, recepcja, red. A. Miller-Klejsa, M. Woźniak, Łódź 2014.
Reiman J., Węgierskie postrzeganie Polaków w latach osiemdziesiątych, w: Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków 1995.
Sirecka-Wołodko M., Zagraniczna polityka kulturalna Polski w latach 1956–1970, Toruń 2011.
Skobelski R., Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956–1970. Współpraca – napięcia – konflikty, Poznań 2010.
Skopal P., Barrandov’s co-productions. The Clumsy Way to Ideological Control, International Competitiveness and Technological Improvement, w: Cinema in Service of the State. Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945–1960, red. L. Karl, P. Skopal, New York – Oxford 2017.
Skrzypek A., Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956–1989, Pułtusk–Warszawa 2010.
Studia z dziejów polsko-węgierskich stosunków literackich, red. István Csapláros, Warszawa 1978.
Studia z dziejów polsko-węgierskich stosunków literackich i kulturalnych, red. J. Reychman, I. Csapláros, A. Sieroszewski, Wrocław 1969.
Szczepańska A., Do granic negocjacji. Historia Zespołu Filmowego „X” Andrzeja Wajdy (1972–1983), Kraków 2017.
Szczutkowska J., „Żywotność i znaczenie” – współpraca kulturalna Polski z Węgrami w latach XX wieku, w: Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich, red. T. Maresz, K. Grysińska-Jarmuła, Bydgoszcz 2016.
Szczutkowska J., Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70., Bydgoszcz 2014.
Szczutkowska J., Współpraca kulturalna Polski z Jugosławią w dziedzinie kinematografii w latach siedemdziesiątych XX wieku, w: Polska i Jugosławia p o II wojnie światowej, red. M. Pavlović, N. Stambolija, A. Zaćmiński, Bydgoszcz 2016. Szczygielska Z., Nowicki, Warszawa 1984.
Wasiak P., Witerska A., Przestrzeń swobody. Wystawy „zakazanych” artystów z krajów socjalistycznych w Polsce po 1956 roku, w: Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956–1989, red. W. Borodziej, J. Kochanowski, Warszawa 2010.
W drodze do sąsiada. Polsko-niemieckie spotkania filmowe, red. A. Dębski, A. Gwóźdź, Wrocław 2013.
Zając J., Zięba R., Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989, Toruń 2005.
Zajiček E., Film polski. Ekonomika i organizacja produkcji, Warszawa 1983.
Zajiček E., Poza ekranem. Kinematografia polska 1896–2005, Warszawa 2009.
Zwierzchowski P., The reception of Hungarian cinema in Polish film criticism 1945–1989, w: History of European Cinema. Intercultural Perspective, red. B. Zając, M. Pabiś-Orzeszyna, M. Dondzik, Łódź 2015.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

53

Issue:

1

Start page:

113

End page:

144

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68556 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2018.1.06

Source:

IH PAN, sygn. A.453/53/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/53/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information