Object

Title: Determinizm w "Lalce" Bolesława Prusa

Creator:

Gloger, Maciej

Date issued/created:

2000

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2000)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Abramowska, Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. Poznań 1995.
2. F. Araszkiewicz, Prus w świetle własnej biblioteki. „Pamiętnik Literacki” 1951, z. 3/4, s. 1068-1126.
3. H. Arendt, Wola. Przeł. R. Piłat. Przedm. H. Buczyńska-Garewicz. Warszawa 1996.
4. J. Bachórz, Wstęp w: B. Prus, Lalka. Oprac. J. Bachórz. T. 1. BN I 262. Wrocław 1991.
5. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1970.
6. Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. Tokarzówna, S. Fita. Pod red. Z. Szweykowski. Warszawa 1969.
7. H. T. Buckle, Historia cywilizacji w Anglii. T. 1. Przeł. W. Zawadzki. Lwów 1862.
8. E. Czaplejewicz, Lalki Prusa i Platona. „Miesięcznik Literacki” 1987, nr 1, s. 49-60.
9. W. M. Dębicki, Postęp, szczęście i przewroty społeczne. Chłodne uwagi o palących kwestiach. Warszawa 1885.
10. S. Eile, Dialektyka „Lalki" Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1, s. 3-51.
11. B. Gawęcki, Filozofia teoretyczna Bolesława Prusa. W: Szkice filozoficzne. Warszawa 1935.
12. H. George, Postęp i nędza. Badanie przyczyn sprowadzających przesilenie przemysłowe oraz wzrost nędzy jednocześnie z wzrostem bogactwa. Cz. 1. Poznań 1885.
13. A. Głowacki, O elektryczności. „Niwa” 1872, nr 11.
14. A. Głowacki, Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju społeczeństwa. Warszawa 1883.
15. J. Gołuchowski, Dumania nad najwyższymi zagadnieniami człowieka, poprzedzone historycznym rozwinięciem głównych systematów filozoficznych od Kanta do najnowszych czasów. T. 2. Wilno 1861.
16. K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów. Poznań 1993.
17. H. Ilmurzyńska, A. Stepnowska, Księgozbiór Bolesława Prusa. Red. nauk. Z. Szweykowski. Warszawa 1965.
18. W. James, Dylemat determinizmu. Odczyt wygłoszony dla słuchaczy teologii na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie. W: Pragmatyzm. Tł. W. M. Kozłowski. Posł. A. Sikora. Warszawa 1957.
19. C. Jellenta, Studia i szkice filozoficzne. Warszawa 1891.
20. K. Kłosińska, Powieści o „wieku nerwowym". Katowice 1988.
21. L. Kołakowski, Filozofia pozytywistyczna. (Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego). Warszawa 1966.
22. J. Kotarska, Topos „theatrum mundi" w poezji przełom u XVI i XVII wieku. W zb.: Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej. Red. B. Otwinowska, J. Pelc. Wrocław 1984, s. 145-169.
23. R. Krafft-Ebing, Nasz wiek nerwowy. (Nasze zdrowe i chore nerwy). Warszawa 1886.
24. T. Lewandowski, Cezary Jellenta - estetyk i krytyk. Działalność w latach 1880-1914. Wrocław 1975.
25. D. C. Maleszyński, Corpus politicum. Śródziemnomorskie i staropolskie konteksty topiki organicznej. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 1, s. 3-46.
26. D. C. Maleszyński, „Jedyna księga ”. Z dziejów toposu w literaturze dawnej. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 3/4, s. 3-39.
27. H. Markiewicz, Bolesław Prus a pozytywizm warszawski. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 1981, t. 16, s. 49-58.
28. H. Markiewicz, Co się stało z „Lalką”? W: Literatura i historia. Kraków 1994.
29. H. Markiewicz, Dialektyka pozytywizm u polskiego. W: Przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. Warszawa 1967.
30. H. Markiewicz, „Lalka " Bolesława Prusa. Warszawa 1967.
31. G. Matuszek, Między pustką transcendencji a szaleństwem zmysłów. O wczesnej eseistyce Przybyszewskiego. Wstęp w: S. Przybyszewski, Synagoga szatana i inne eseje. Wybór, tł. G. Matuszek. Kraków 1995, s. 5-40.
32. I. Matuszewski, Bolesław Prus. Artysta i filozof. W: Swoi i obcy. (Pokrewieństwa i różnice). Zarysy literacko-estetyczne. Warszawa 1898.
33. J. S. Mill, System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej. Przeł. Cz. Znamierowski. Wstęp K. Szaniawski. T. 2. Warszawa 1962.
34. K. Nielsen, Wprowadzenie do filozofii. Przeł. Z. Szawarski. Warszawa 1988.
35. J. Ochorowicz, O wolności woli. Warszawa 1871.
36. J. Ochorowicz, Wstęp i pogląd ogólny na filozofię pozytywną. W zb.: Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Wybór, oprac., wstęp i przypisy A. Hochfeldowa, B. Skarga. Cz. 1. Warszawa 1980, s. 147-163.
37. E. Orzeszkowa, Ernest Renan. W zb.: Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Wybór, oprac., wstęp i przypisy A. Hochfeldowa, B. Skarga. Cz. 1. Warszawa 1980, s. 302-312.
38. J. Pelc, Wstęp w: J. Kochanowski, Treny. Oprac. J. Pelc. BN I 1. Wrocław 1986, s. III-LXXXIV.
39. E. Pieścikowski, „Emancypantki” Bolesława Prusa. Warszawa 1970.
40. E. Pieścikowski, Niezrealizowane pomysły literackie. W: Nad twórczością Bolesława Prusa. Poznań 1989.
41. M. Podraza-Kwiatkowska, Wstęp. W zb.: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. BN I 212. Wrocław 1973, s. III-LXXXIV.
42. Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu. Oprac. J. Kulczycka-Saloni. BN I 249. Wrocław 1985.
43. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 3. Warszawa 1954.
44. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 8. Warszawa 1959.
45. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 10. Warszawa 1960.
46. B. Prus, Najogólniejsze ideały życiowe. Warszawa 1905.
47. B. Prus, Notatki o kompozycji. W zb.: Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Wybór, oprac., wstęp i przypisy A. Hochfeldowa, B. Skarga. Cz. 1. Warszawa 1980, s. 202-222.
48. B. Prus, Wybór pism. Wydanie w dziesięciu tomach. Wstęp M. Dąbrowska. T. 3. Warszawa 1966.
49. Z. Przybyła, „Lalka " Bolesława Prusa. Semantyka-kompozycja-konteksty. Rzeszów 1995.
50. S. Przybyszewski, Listy. Zebrał, życiorys, wstęp i przypisy S. Helsztyński. T. 1. Gdańsk-Warszawa 1937.
51. E. Renan, Dialogi i fragmenty filozoficzne. Z szóstego wydania spolszczył G. Glass. Warszawa [1913].
52. J. M. Rymkiewicz, Ludzie dwoiści. (Barokowa struktura postaci Słowackiego). W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1981, s. 65-107.
53. B. Skarga, Claude Bernard. Warszawa 1970.
54. B. Skarga, Porządek świata i porządek wiedzy. Ze studiów nad filozofią polską epoki pozytywizmu. W zb.: Z historii filozojii pozytywistycznej w Polsce. Ciągłość i przemiany. Red. A. Hochfeldowa, B. Skarga. Wrocław 1972, s. 17-44.
55. J. Spytkowski, Bolesław Prus w kręgu empiryzmu. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1963, nr 59.
56. A. Suchomska-Chabior, Źródła wiedzy psychologicznej Prusa. W zb.: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy. Red. A. Z. Makowiecki. Warszawa 1992, s. 197-211.
57. Z. Szweykowski, Geneza noweli „Z legend dawnego Egiptu ”. W: Nie tylko o Prusie. Szkice. Poznań 1967.
58. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa. Wyd. 2. Warszawa 1972.
59. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Wyd. 14. T. 3. Warszawa 1995.
60. J. Tomkowski, Mój pozytywizm. Warszawa 1993.
61. K. Turey, Bolesław Prus a współczesność. „Ruch Literacki” 1933, nr 1/2.
62. T. Walas, Ku otchłani. (Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905). Kraków-Wrocław 1986.
63. E. Warzenica-Zalewska, Koncepcja psychiki człowieka w twórczości Bolesława Prusa. „Przegląd Humanistyczny” 1983, nr 9/10, s. 77-91.
64. T. Weiss, Przełom antypozytywistyczny w Polsce w latach 1880-1890. (Przemiany postaw światopoglądowych i teorii artystycznych). Kraków 1966.
65. K. Wyka, Modernizm polski. Wyd. 2, zm. i powiększone. Kraków 1968.
66. M. Żmigrodzka, Polska powieść biedermeierowska. „Pamiętnik Literacki” 1966, z. 2, s. 379-405.

Issue:

2

Start page:

19

End page:

44

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70338 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 16, 2019

Number of object content hits:

4 454

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86050

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information