Obiekt

Tytuł: Zespół mieczy z ciałopalnego cmentarzyska ludności „kultury łużyckiej” w Domasławiu, pow. Wrocław

Inny tytuł:

The set of swords from the cremation cemetery of the “Lusatian culture” in Domasław, Wrocław District ; Przegląd Archeologiczny T. 66 (2018)

Współtwórca:

Wróblewski, Rafał

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

il. ; 29 cm ; Aneks: Wróblewski, Rafał, Analiza składu chemicznego i mikrostruktury przekrojumiecza ze stanowiska Domasław ob. 4395, s. 165-171

Abstrakt:

In connection with the planned construction of the Wrocław bypass in the years 2006-2008, the Rescue Archaeological Excavation Team of the Wrocław Branch of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, carried out rescue excavations at the Site 10/11/12 in Domasław. The most sensational results were obtained during the excavations of the cemetery of the population of the Lusatian culture, above all from the early phase of the Iron Age, the period when the image of the material culture of this community changed fundamentally. This is showed by the construction and grave goods of nearly 300 Hallstatt chamber graves, containing more than 50 luxury graphite-treated and painted pottery vessels, decorations, toiletry sets, tools, bronze vessels and weapons. At the cemetery, a fragment of a bronze sword’s blade was discovered in a grave dated to the IV/V period of the Bronze Age and seven iron and one bronze sword in the Hallstatt graves, undoubtedly imports from the north-Atlantic manufacturing centre. Metallurgical analyses of bronze artefacts may indicate the Alpine origin of the raw material, they also testify to the small qualities of iron swords for the purposes for which they were intended. In one case, the meteorite origin of the raw material was proved. The fact that swords were put to the graves together with the dead, certainly distinguished the individuals and showed their social position. In the light of many premises obtained during the excavations at the cemetery in Domasław, the sources are a confirmation of contacts, already mentioned in the literature, with the Mediterranean civilization, mainly through the Hallstatt cultures

Bibliografia:

Dąbrowski P. 2011. Przepalone szczątki kostne z cmentarzyska kultury łużyckiej w Domasławiu, gm. Kobierzyce, pow. Wrocław, Wrocław: Archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (maszynopis) ; Dhennequin L. 2005. L’armement au premier Age du Fer en Europe tempérée, Thèse de doctorat de l’université de Paris I, Panthéon-Sorbonne ; Fogel J. 1979. Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. Broń zaczepna, Poznań ; Gediga B. 2010. Śląsk – regionalna prowincja kultury halsztackiej. (W:) B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza, Biskupińskie Prace Archeologiczne 8; PAN O/Wrocław, Prace Komisji Archeologicznej 18, Biskupin-Wrocław, 187-218 ; Gediga B. 2011. Neue Forschungen zu den früheisenzeitlichen Kulturen in Südwestpolen, Acta Archaeologica Carpathica 46, 83-116 ; Gediga B. 2012. Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach 10, 11, 12 w Domasławiu, gm. Kobierzyce na Dolnym Śląsku, w latach 2006-2008. (W:) S. Kadrow (red.), Raport 2007-2008 (I), Warszawa, 411-420 ; Gediga B. 2012a. Der Kultwagen aus Domasław in Schlesien. (W:) R. Kujovský, V. Mitáš (red.), Václav Furmánek a doba bronzová, Zborník k sedemdesiatym narodeninám, Nitra, 79-88 ; Gediga B. 2012b. Grób kobiecy (?) wyposażony w militaria z Domasławia, pow. Wrocław. (W:) W. Blajer (red.), Peregrinationes Archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski Dedicatae, Kraków, 149-159 ; Gediga B. 2013. The Culture of the Early Iron Age in the South-Western Regions of Poland in the Light of New Research. (W:) S. Bergerbrant, S. Sabatini (red.), Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen, BAR International Series 2508, Oxford, 383-399 ; Gediga B. 2016. Ślady cywilizacji śródziemnomorskiej nad Odrą, Quarto, Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 1 (39), 3-21 ; Gediga B. Łaciak D., Łydżba-Kopczyńska B., Markiewicz M., 2017. Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat (The World of Colours of the Domasław Potters About 2800 Years Ago), Wrocław ; Gedl M. 1991. Die Hallstatteinflüsse auf den polnischen Gebieten in der Früheisenzeit, Prace Archeologiczne 48, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CML XIX, Warszawa-Kraków ; Homer 1956. Odyseja (w tłumaczeniu J. Parandowskiego), Warszawa.Kimmig W. 1975. Bewaffnung, 6. Hallstattzeit, Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 2, 389-409 ; Kimmig W. 1983. Die griechische Kolonisation im westlichen Mittelmeergebiet und ihre Wirkung auf die Landschaften des westlichen Mitteleuropa, Jahrbuch Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 30, 5-78 ; Krause R. 2003. Studien zur kupfer- und frühbronzezeitlichen Metallurgie zwischen Karpatenbecken und Ostsee, Die Stuttgarter Metallanalysendatenbank, Stuttgart ; Milcent P.-Y. 2004. Le Premier Age du Fer en France Centrale, Mémoires de la S.P.F. 34 (2), Paris ; Pare Ch. 1991. Swords, Wagon-Graves and the Beginning of the Early Iron Age in the Central Europe, Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar 37, Marburg: Philipps-Universität ; Piaskowski J. 1959. Metaloznawcze badania wyrobów żelaznych z okresu halsztackiego i wczesnolateńskiego, znalezionych na Śląsku, Przegląd Archeologiczny 12 (34), 124-137 ; Pieczyński Z. 1953. Cmentarzysko z wczesnego okresu żelaznego (700-400 p.n.e.) w Gorszewicach w pow. szamotulskim, Fontes Archaeologici Posnanienses 4, 101-152 ; Reitinger J. 1981. Hallstattkultur Mitteleuropas. (W:) Die Hallstattkultur. Symposium Steyr 1980, Linz, 7-34 ; Sperber L. 2017. Studien zur spätbronzezeitlichen Chronologie im westlichen Mitteleuropa und in Westeuropa, Monographien der Römisch Germanischen Zentralmuseums Mainz 136, Mainz ; Wesołowski K. 1973. Metaloznawstwo III, Warszawa ; Zimny J. 1965. Metaloznawcze badania halsztackich wyrobów żelaznych z Częstochowy-Rakowa, Rocznik Muzeum w Częstochowie 1

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Archeologiczny

Tom:

66

Strona pocz.:

137

Strona końc.:

175

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67444 ; 0079-7138 ; DOI : 10.23858/PA 66.2018.006

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji