Obiekt

Tytuł: Średniowieczne demony: Perchta i inne

Twórca:

Mejor, Mieczysław

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2020)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

Bibliografia:

1. A. Adamska, Średniowiecze na nowo odczytane. O badaniach nad kulturą pisma. „Roczniki Historyczne” 1999. ; 2. R. Alciati, „Nec tu ignobilis Symeoni Anthiochino poteris conparare”. Vulfilaico, stilita longobardo. „Reti Medievali Rivista” 2015, nr 1, s. 127-145. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 3. Andreas episcopus Posnaniensis, Statuta synodalia [...] saeculo XVmo confecta. Ed. U. Heyzmann. Kraków 1878. ; 4. M. Andree-Eysn, Die Perchten im Salzburgischen. „Archiv für Anthropologie. Neue Folge” t. 3 (1905), s. 124. ; 5. K. Bracha, „Katalog magii” Rudolfa. (Na marginesie dotychczasowych prac). W zb.: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań – Kraków – Mogiła, 5–10 października 1998. Red. A. M. Wyrwa, J. Dobosz. Poznań 2000. ; 6. K. Bracha, Kritik an den Glaubens- und Verhaltensformen und an der Aberglaubenpraxis im kirchlichen reformatorischen Schrifttum des Spätmittelalters. W zb.: Christianity in East Central Europe: Late Middle Ages. Ed. J. Kłoczowski, P. Kras, W. Polak. Lublin 1999. ; 7. K. Bracha, Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza. „Sermones dominicales et festivales” z tzw. kolekcji Piotra z Miłosławia. Kielce 2007. ; 8. K. Bracha, Teolog, diabeł i zabobony. Świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora „De superstitionibus” (1405 r.). Warszawa 1999. ; 9. A. Bretschneider, Der Mythus von Berchta im Lichte von Sprache, Glaube und Brauch. „Deutsche Volkskunde” t. 1 (1939). ; 10. A. Brückner, Kazania średniowieczne. Cz. 2. „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” seria 2, t. 9 (1895). ; 11. A. Brückner, „Largum sero” Jana Holeszowskiego. W: Przyczynki do historii języka polskiego. Seria 4. „Rozprawy Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie” t. 54 (1915), nr 24. ; 12. J. Burchardt, List Witelona do Ludwika we Lwówku Śląskim. Problematyka teoriopoznawcza, kosmologiczna i medyczna. Wrocław 1979. ; 13. Burchardus, Decretorum liber. W: Opera omnia. Paris 1853, szp. 831–832. „Patrologiae Cursus Completus. Series Latina”. T. 140. ; 14. S. Bylina, Człowiek i zaświaty. Wizje kar pośmiertnych w Polsce średniowiecznej. Warszawa 1992. ; 15. S. Bylina, Kościół a kultura ludowa w Polsce późnego średniowiecza. W zb.: Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Red. T. Michałowska. Warszawa 1993, s. 197-215. ; 16. S. Bylina, Między Godami a Wigilią. Kilka uwag o traktacie Jana z Holešova. W zb.: Christianitas et Cultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego. Cz. 1. Red. H. Gapski. Lublin 1998. ; 17. Caesarius Arelatensis, De Kalendis Ianuariis. W: Sermones. Ed. G. Morin. Turnhout 1953, s. 780 (192, 3). „Corpus Christianorum. Series Latina”. T. 104. ; 18. Christlicher Festbrauch. Schriften des ausgehenden Mittelalters. Hrsg. H. Usener. Bonn 1889. ; 19. M. T. Clanchy, From Memory to Written Record: England 1066–1307. Oxford 1979. ; 20. Concilia aevi Karolini. Cz. 1. Ed. A. Werminghoff. Hannoverae–Lipsiae 1906. ; 21. É. Delaruelle, La Piété populaire au Moyen Âge. Avant-propos Ph. Wolff. Introd. R. Manselli, A. Vauchez. Torino 1975. ; 22. J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu XIV–XVIII w. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1986. ; 23. J. Feifalik, Bilbis und Běs. „Zeitschrift für die österreichisches Gymnasien” t. 9 (1858). ; 24. J. Feifalik, Peratha bei den Slaven. „Zeitschrift für deutsche Mythologie und Sittenkunde” t. 4 (1859). ; 25. F. Gagnon, Le Vol des sorcières. L’emportement anachronique chez Burchard de Worms. (2012). Na stronie: https://www.academia.edu/11653879/Vol_des_sorci%C3%A8res_-_Emportement_anachronique_chez_Burchard_de_Worms, s. 3 (data dostępu: 2 I 2020). ; 26. Gervasius Tilberiensis, Otia imperialia. W zb.: Scriptores rerum Brunsvicensium illustrationi inservientes [...]. Ed. G. G. Leibnitz [i in.]. T. [1]. Hanoverae 1707. ; 27. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana. Wyd. 2. Wstęp J. Krzyżanowski. T. 4. Warszawa 1972. ; 28. Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycji i pieśni. Wyd. 2. Warszawa [1908]. ; 29. J. Goody, I. Watt, The Consequences of Literacy. „Comparative Studies in Society and History” t. 5 (1963), nr 3, s. 304-345. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 30. J. Grimm, Deutsche Mythologie. Wyd. 3. T. 1. Göttingen 1854. ; 31. H. Grundmann, Litteratus – illitteratus. Der Wandel einer Bildungsnorm vom Altertum zum Mittelalter. „Archiv für Kulturgeschichte” 1958, nr 1. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 32. Guilelmus Alvernus, De universo creaturarum. W: Opera omnia. Parisiis 1674. ; 33. A. Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej. Przeł. Z. Dobrzyniecki. Warszawa 1987. ; 34. F. H. von der Hagen, Heidnischer Aberglaube aus dem „Gewissenspiegel” des Predigers Martin von Amberg. „Germania” t. 2 (1837) ; 35. J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej. Przeł. A. Q. Lavique. Kraków 1994. ; 36. J. Hansen, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter. Mit einer Untersuchung der Geschichte des Wortes Hexe von J. Franck. Bonn 1901. ; 37. D. Harmening, „Aberglaube”: Superstition. Ein Thema des Abendlandes zwischen Theologie, Wissenschaftsideologie und historischer Ethnologie. W: Zauberei im Abendland. Vom Anteil der Gelehrten am Wahn der Leute. Skizzen zur Geschichte des Aberglaubens. Würzburg 1991. ; 38. D. Harmening, Superstitio. Überlieferungs- und theoriegeschichtliche Untersuchungen zur kirchlich-theologischen Aberglaubensliteratur des Mittelalters. T. 1. Berlin 1979. ; 39. K. Havránek, Traktát „Largum sero” Jana z Holešova. Příspěvek k lidové zbožnosti ve středověku. „Studia historica Brunensia” 2009, nr 1/2, s. 105-119. ; 40. C. Heath, From Fairytale to Goddess: Frau Holle and the Scholars That Try to Reveal Her Origins. (2013). Na stronie: https://www.academia.edu/3548067/From_Fairytale_To_Goddess_Frau_Holle_And_The_Scholars_That_Try_To_Reveal_Her_Origins (data dostępu: 2 I 2020). ; 41. J. Heers, Święta głupców i karnawały. Przeł. G. Majcher. Warszawa 1995. ; 42. J. Heydzianka-Pilatowa, Z wierzeń Drzewian połabskich (na podstawie analizy słownikowej). „Slavia Occidentalis” t. 28/29 (1971), s. 60–67. ; 43. Jan z Holešova, Pojednání o Štědrém večeru. W zb.: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Připr. B. Havránek, J. Hrabák. Praha 1957. ; 44. J. Kaliszuk, Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce. Warszawa 2005. ; 45. E. Karwot, „Katalog magii” Rudolfa. Źródło etnograficzne XIII wieku. Przedm. J. Gajek. Wrocław 1955. ; 46. J. Klapper, Deutscher Volksglaube in Schlesien in ältester Zeit. „Mitteilungen der schlesichen Gesellschaft für Volkskunde” t. 17 (1915), ; 47. J. Krzyżanowski, Mądrej głowie dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów polskich i diabelski tuzin. Wyd. 3, rozszerz. T. 3. Warszawa 1975. ; 48. R. Künzel, Paganisme, syncrétisme et culture religieuse populaire au Haut Moyen Âge. Réflexions de méthode. Trad. F. Chevy. „Annales” 1992, nr 4/5, s.1055-1069. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 49. M. Laliberté, Religion populaire et superstition au Moyen Âge. „Théologiques” 2000, nr 1, s. 19-36. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 50. Largissimus vesper seu colledae historia authore Joanne Holeschoviensi, antiquissimi monasterii Brzevnoviensis ordinis s. Benedicti in Bohemia monacho professo [...]. Ed. A. T. Fasseau. Olomucii 1761. ; 51. Laughter in the Middle Ages and Early Modern Times: Epistemology of a Fundamental Human Behavior, Its Meaning, and Consequences. Ed. A. Classen. Berlin – New York 2010. ; 52. C. Lecouteux, Archeologie des Fées. W: Au-delà du merveilleux. Essai sur les mentalités du Moyen Âge. Wyd. 2, rozszerz. Paris 1998. ; 53. C. Lecouteux, Chasses infernales et Cohortes de la nuit au Moyen Âge. Paris 1999, rozdz. 1: Les Bonnes dames qui vont de nuit. ; 54. C. Lecouteux, Les Chasses nocturnes dans les pays germaniques. Présentation et classification. (1998). Na stronie: https://www.academia.edu/11797304/Les_Chasses_nocturnes_dans_les_pays_germaniques_pr%C3%A9sentation_et_classification (data dostępu: 2 I 2020). ; 55. C. Lecouteux, Les Grimoires et leurs ancêtres. W zb.: L’Univers du livre médiéval. Substance, lettre, signe. Éd. K. Ueltschi. Paris 2014, s. 307-324. ; 56. C. Lecouteux, La Maison et ses génies. Croyances d’hier et d’aujourd’hui. Paris 2000. ; 57. C. Lecouteux, Mara – Ephialtes – Incubus. Le Cauchemar chez les peuples germaniques. „Études Germaniques” t. 42 (1987), s. 1-24. ; 58. C. Lecouteux, Romanisch-germanische Kulturberührungen am Beispiel des Mahls der Feen. „Mediaevistik” t. 1 (1988), s. 87-99. ; 59. Th. Leek, Holda: Between Folklore and Linguistics. „Indogermanische Forschungen” t. 113 (2008), s. 312-338. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 60. J. Le Goff, Culture cléricale et traditions folkloriques dans la civilisation mérovingienne. „Annales” 1967, nr 4, s. 780-791. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 61. J. Le Goff, Culture ecclésiastique et culture folklorique au Moyen Âge: saint Marcel de Paris et le Dragon. W: Pour un autre Moyen Âge. Temps, travail et culture en Occident. Paris 1977. ; 62. J. Le Goff, Historia i pamięć. Przeł. A. Gronowska, J. Stryjczyk. Wstęp P. Rodak. Warszawa 2007. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 63. J. Le Goff, Rire au Moyen Âge. „Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques” t. 3 (1989). ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 64. M. Lenart, Czy w średniowiecznym traktacie „Largum sero” odnajdujemy ślad dzisiejszego opłatka? „Liturgia Sacra” 1997, nr 2, s. 47-51. ; 65. H. Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek (w. VI–XII). Warszawa 1979. ; 66. U. Łydkowska-Sowina, Ludowe obrzędy i zwyczaje świąteczne w świetle średniowiecznych kazań i statutów synodalnych. „Etnografia Polska” 1980, z. 2, s.159-172. ; 67. Martin von Amberg, Der Gewissensspiegel. Aus der Handschriften hrsg. von S. N. Werbow. Berlin 1958. ; 68. H. Marzell, Spillaholle. Hasło w: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Hrsg. H. Bächtold-Stäubli, E. Hoffmann-Krayer. Vorwort Ch. Daxelmüller. Wyd. 2. T. 8. Berlin – New York 1987, szp. 261–263. ; 69. K. Meisen, Die Sagen vom wütenden Heer und wilden Jäger. Münster 1935. ; 70. M. Mejor, Kazanie Biskupa Młodzianków „Hoc bibe quod bos sis” z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej 2192. W zb.: Kaznodziejstwo średniowieczne – Polska na tle Europy. Teksty, atrybucje, audytorium. Red. K. Bracha, przy współpr. A. Dąbrówki. Warszawa 2014, s. 15-32. ; 71. W. Mitzka, Schlesisches Wörterbuch. T. 3. Berlin 1965. ; 72. M. Mostert, Oraliteit. Amsterdam 1998. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 73. K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. T. 2: Kultura duchowa, z. 1. Kraków 1934, § 244. ; 74. Nicolaus Dünckelspühel, Tractatus. II: De praeceptis Decalogi. De primo praecepto. Argentorati 1516. ; 75. Nikolaus von Dinkelsbühl. Hasło w: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Hrsg. W. Stammler [i in.] Wyd. 2, zmien. T. 6. Berlin 1987, szp. 1048. ; 76. M. Olszewski, Świat zabobonów w średniowieczu. Studium kazania „O zabobonach” Stanisława ze Skarbimierza. Warszawa 2002. ; 77. V. Orel, A Handbook of Germanic Etymology. Leiden 2003. ; 78. E. Panofsky, Architektura gotycka i scholastyka. W: Studia z historii sztuki. Wybór, oprac., posł. J. Białostocki. Warszawa 1971. ; 79. W.-E. Peuckert, Deutsche Volksglaube des Spätmittelalters. Stuttgart 1942. ; 80. Poenitentiale Arundel, kanon 83. W: H. J. Schmitz, Die Bussbücher und die Bussdisciplin der Kirche. T. [1]. Mainz 1883, s. 460. ; 81. Rerum publicarum scientiae quae saeculo XV in Polonia viguit Monumenta Litteraria. Ed. M. Bobrzyński. Kraków 1878. „Starodawne Prawa Polskiego Pomniki”. T. 5, cz. 1. ; 82. A. Ridenour, The Krampus and the Old, Dark Christmas: Roots and Rebirth of the Folkloric Devil. Port Townsend 2016. ; 83. Risus Mediaevalis: Laughter in Medieval Literature and Art. Ed. H. Braet, G. Latré, W. Verbeke. Leuven 2003. ; 84. W. H. Roscher, Ephialtes, eine pathologisch-mythologische Abhandlung über die Alpträume und Alpdämonen des klassischen Altertums. Leipzig 1900. ; 85. M. Rumpf, Der Brauch des Aufstellens von „Bertlmilch”. „Beiträge zur deutschen Volks- und Altertumskunde” t. 23 (1984). ; 86. M. Rumpf, Frau Holle. Hasło w: Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Begr. K. Ranke. Hrsg. R. W. Brednich [i in.]. T. 5. Berlin – New York 1987. ; 87. M. Rumpf, Luxuria, Frau Welt und Domina Perchta. „Fabula” t. 31 (1990), nr 1/2, s. 97. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 88. M. Rumpf, Perchten. Populäre Glaubensgestalten zwischen Mythos und Katechese. Würzburg 1991. ; 89. M. Rumpf, Spinnstubenfrauen, Kinderschreckgestalten und Frau Perchta. „Fabula” t. 17 (1976). ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 90. S. Rybandt, Katalog ksiąg zachowanych z średniowiecznej biblioteki cystersów w Rudach. Warszawa 1979. ; 91. J. A. Schmeller, Bayerisches Wörterbuch. Wyd. 2. T. 1. Leipzig 1872. ; 92. J.-C. Schmitt, „Religion populaire” et culture folklorique. „Annales” 1976, nr 5, 941-953. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 93. J.-C. Schmitt, Les Superstitions. Hasło w: Histoire de la France religieuse. T. 1: Des dieux de la Gaule à la papauté d’Avignon. Des origines au XIVe siècle. Dir. J. Le Goff. Paris 1988, s. 450–451. ; 94. A. E. Schönbach, Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt. T. 2: Zeugnisse Bertholds von Regensburg zur Volkskunde. Wien 1900 (reprint: Hildesheim 1968). ; 95. O. von Simson, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie. Przeł. A. Palińska. Warszawa 1989. ; 96. T. Skambraks, „Episcopus Puerorum, Christum puerum verum et eternum pontificem signans”. Das Kinderbischofsfest im Spiegel englischer Überlieferung. W zb.: Verkehrte Welten? Forschungen zum Motiv der rituellen Inversion. Hrsg. D. Fugger. München 2013. ; 97. D. Smoczyńska-Reiner, Świat pogańskich wierzeń ludowych w dziele „Summa de confessionis discretione” brata Rudolfa. „Slavia Antiqua” t. 48 (2007), s. 189-250. ; 98. W. Stammler, Frau Welt. Eine mittelalterliche Allegorie. Freiburg 1959. ; 99. F. Šmahel, Stärker als der Glaube. Magie, Aberglaube und Zauber in der Epoche des Hussitismus. Übers. H. Schlegel. „Bohemia” 1991, nr 2, s. 316-337. ; 100. Thesaurus pauperum. Rkps. München, BSB, Clm 18434. ; 101. Thomas de Haselbach, De decem praeceptis. Rkps. Graz, ms. 578, k. 149vb. ; 102. E. Timm, G. A. Beckmann, Frau Holle, Frau Percht und verwandte Gestalten: 160 Jahre nach Jacob Grimm aus germanistischer Sicht betrachtet. Stuttgart 2003. ; 103. Tractatus de septem vitiis cum similtudinis, exemplis, fabulis venustis; cum immundis spiritus exieret ab homine, ambulat per loca inequosa. Rkps. München, BSB, Clm 9528. ; 104. J. Tříška, Předhusitské bajky. Praha 1990. ; 105. P. Uiblein, Ebendorfer, Thomas. Hasło w: Die deutsche Literatur des Mittelalters, t. 2, szp. 253–266. ; 106. A. Vauchez, Duchowość średniowiecza. Przeł. H. Zaremska. Gdańsk 1996. ; 107. S. Vrtel-Wierczyński, „Largum sero” Jana z Holešova. W kręgu źródeł „Kazań gnieźnieńskich”. W zb.: Munera litteraria. Księga ku czci Profesora Romana Pollaka. Poznań 1962. ; 108. Ph. Walter, Mitologia chrześcijańska. Święta, rytuały i mity średniowiecza. Przeł. E. Burska. Warszawa 2006. ; 109. V. Waschnitius, Perht, Holda und verwandte Gestalten. Ein Beitrag zur deutschen Religionsgeschichte. Wien 1913. ; 110. L. Weiser-Aall, Weihnachten. Hasło w: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, t. 9 (1987), szp. 926–927. ; 111. S. N. Werbow, Amberg, Martin von. Hasło w: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Hrsg. W. Stammler [i in.] Wyd. 2, zmien. T. 6. Berlin 1987, szp. 143–150. ; 112. Wild und Schön. Der Krampus im Salzburger Land. Hrsg. M. Rest, G. Seiser. Wien 2016. ; 113. B. Wojciechowska, Kościół wobec folkloru w Polsce XIV i XV wieku. „Kieleckie Studia Teologiczne” t. 13 (2014), s. 151-163. ; 114. B. Wojciechowska, Pamięć o zmarłych w obrzędowości dorocznej polskiego średniowiecza. „Saeculum Christianum” t. 21 (2014), s. 42–50. ; 115. S. Zochios, Le Cauchemar mythique. Étude morphologique de l’oppression nocturne dans les textes médiévaux et les croyances populaires. Praca doktorska. Université de Grenoble, 2006. Nastronie: https://www.academia.edu/35851802 (data dostępu: 3 I 2019). ; 116. S. Zochios, The Nightmare, the Felices Dominae and the Punitive Actions of the Twelve Days of Christmas. W zb.: Narratives across Space and Time: Transmissions and Adaptations. Proceedings of the 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research (June 21–27, 2009, Athens). T. 3. Athens 2014. ; 117. Zwölften. Hasło w: D. Harmening, Wörterbuch des Aberglaubens. Stuttgart 2005.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

7

Strona końc.:

28

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:137111 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2020.2.1

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-08-31

Liczba wyświetleń treści obiektu:

7

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/170692

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji