RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Literatury wojny i okupacji. Koncepcja słownika

Creator:

Buryła, Sławomir ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2020)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Borowczyk J., Larek M., Przywracanie, wracanie. Rozmowy szczecińskie z Arturem Danielem Liskowackim, Warszawa 2014.
2. Budrowska K., Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948-1958, Białystok 2009.
3. Budrowska K., Zatrzymane przez cenzurę. Inedita z połowy wieku XX, Warszawa 2013.
4. Buryła S., Rozrachunki z wojną, Warszawa 2017.
5. Buryła S., Rozrachunki z wojną, Warszawa 2017.
6. Buryła S., Tematy (nie)opisane, Kraków 2013.
7. Buryła S., Wojna i okolice, Warszawa 2018.
8. Cyra A., Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz, Warszawa 2014.
9. Dereń D., Józef Kuraś "Ogień". Partyzant Podhala, Kraków 1995.
10. Dymitrów E., Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945-1948, Warszawa 1987.
11. Grzebalska W., Płeć powstania warszawskiego, Warszawa 2013.
12. Hadaczek B., Historia polskiej literatury kresowej, Kraków 2008.
13. Hen J., Kwiecień, Warszawa 1960.
14. Iwaszkiewicz J., Dzienniki 1911-1955, oprac. i przypisy A i R. Papiescy, wstęp A. Gronczewski, Warszawa 2007.
15. Jarzębski J., Proza: wykroje i wzory, Kraków 2016.
16. Jastrzębski Z, Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia, Warszawa 1969.
17. Jastrzębski Z., Poetyka humoru (lata okupacji 1939-1944), Warszawa 1986.
18. Kaczmarek R., Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2010.
19. Kapralski S., Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, Warszawa 2012.
20. Kapuściński R., Busz po polsku, Warszawa 2008.
21. Karolak S., Spory o "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego, Poznań 2019.
22. Karwowska B., Ciało, seksualność, obozy zagłady, Kraków 2009.
23. Kloc A., Cenzura wobec tematu II wojny światowej i podziemia powojennego w literaturze polskiej 1956-1958, Warszawa 2018.
24. Koprowska K., Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków, Kraków 2018.
25. Korkuć M., Józef Kuraś "Ogień". Podhalańska wojna 1939-1945, Kraków 2011.
26. Kowalska A., Dzienniki 1927-1969, Warszawa 2008.
27. Kulesza D., Polska literatura obozowa. Kilka pytań o syntezę, której nie ma [w:] tegoż, Całość i sens. Ćwiczenia historycznoliterackie, Warszawa 2019. DOI
28. Kulesza K., Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-1948, Białystok 2006.
29. Kulturowe analizy patriotyzmu, red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prądzyński, Gdańsk 2016.
30. Kwiatkowski T. P., Nijakowski M. L., Szacka B., Szociński A., Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Gdańsk-Warszawa 2010.
31. Lager, łagier, obóz - zapis. Lektury, red. A. Morawiec, "Acta Universitatis Lodziensis" 2018, nr 1.
32. Leder A., Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 2014.
33. Legutko R., Esej o duszy polskiej, Kraków 2008.
34. Lewandowska S., Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej, Warszawa 2001. Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, red. T. Chinciński, Gdańsk 2011.
35. Libionka D., Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki, Lublin 2017.
36. Liskowacki R., Ballady okrutne, Poznań 1979.
37. Literatura i władza, red. E. Sarnowska-Temeriusz, Warszawa 1996.
38. Literatura polska wobec Zagłady (1939-1968), red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2012.
39. Literatura wobec wojny i okupacji, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1976.
40. Łątka S. J., Bohater na nasze czasy? Józef Kuraś, Ogień z Waksmundu - porucznik czasu wojny, Kraków 2007.
41. Machejek W., Rano przeszedł huragan, Warszawa 1955.
42. Machejek W., Żywy ogień, Warszawa 1953.
43. Mandrela A., Duchowość i charakter Witolda Pileckiego. Sylwetka ochotnika do Auschwitz, Częstochowa 2019.
44. Mitzner P., Biedny język. Szkice o kryzysie słowa i literaturze wojennej, Warszawa 2011.
45. Mizerkiewicz T., Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Poznań 2007.
46. Mojsak K., Groteska w polskiej prozie narracyjnej 1945-1968, Warszawa 2014.
48. Morawiec A., Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt - temat - metafora, Łódź 2009.
49. Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2011.
50. Nazarewicz C., (współpr. E. Winnicka), 1939. Wojna? Jaka wojna?, Warszawa 2019.
51. Ostałowska L., Farby wodne, Wołowiec 2011.
52. Pakuła M., W ogień!, reż. W. Klemm, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, premiera: 3 marca 2018).
53. Patricelli m., Ochotnik. O Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, przeł. K. Żaboklicki, Kraków 2010. Wysocki J. W., Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948, Warszawa 2012.
54. Poetyki ekocydu. Historia, natura, konflikt, red. A. Ubertowska, D. Korczyńska-Partyka, E. Kuliś, Warszawa 2019.
55. Polniak Ł., Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956-1970, Warszawa 2001.
56. Rodak P., Wojna jako centralne doświadczenie polskiego wieku XX [w:] Dwudziestowieczność, red. M. Dąbrowski, T. Wójcik, Warszawa 2004.
57. Rogala S., Echa września 1939 w polskiej prozie literackiej w latach 1945-1969, Kraków 1981.
58. Rosiński C., Przestrzeń i uważność w polskiej prozie najnowszej (maszynopis dysertacji).
59. Sariusz-Skąpska I., Polscy świadkowie Gułagu. Literatura łągrowa 1939-1989, Kraków 1995.
60. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław-Warszawa 1995.
61. Słownik Schulzowski, oprac. i red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Gdańsk 2003.
62. Sobolewska A., Polska proza psychologiczna (1945-1950), Wrocław 1979.
63. Solecki M., Literackie portery żołnierzy wyklętych. Eseje o literaturze polskiej lat 1948-2010, Łomianki 2013.
64. Szarota T., Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne, Warszawa 1973.
65. Szczerkowski J., Ogień. Król Podhala, Wrocław 2006.
66. Szczęsna J., Poetyckie światy wojny. Studia o poezji polskiej po roku 1939, Poznań 2015.
67. Szejnert M., Śród żywych duchów, Londyn 1990.
68. Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej, red. J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska, Warszawa 2017.
69. Ślady II wojny światowej i Zagłady w najnowszej literaturze polskiej, red. B. Sienkiewicz, S. Karolak, Poznań 2016.
70. Śmieja W., Hegemonia i trauma. Literatura wobec dominujących fikcji męskości, Warszawa 2016.
71. Śmierć rotmistrza Pileckiego, reż. R. Bugajski, Teatr Telewizji, 2006.
72. Świadek: jak się staje, czym jest?, red. A. Dauksza, K. Koprowska, Warszawa 2020. Opowieść o niewinności. Kategoria świadka zagłady w kulturze polskiej (1942-2015), red. M. Hopfinger, T. Żukowski, Warszawa 2018.
73. Święch J., Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1997.
74. Święch J., Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, Warszawa 2006.
75. Tomasik T., Duma i uprzedzenie - czyli fenomen odzieży patriotycznej [w:] Popkulturowe formy pamięci, red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Warszawa 2018.
76. Tomasik T., Kampania wrześniowa jako doświadczenie męskości żołnierskiej (maszynopis). Krasoń P., Akta Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w zasobie Archiwum Akt Nowych, [w:] Literatura w granicach prawa (XIX-XX w.), red. K. Budrowska, E. Dąbrowicz, M. Lul, Warszawa 2013.
77. Tomasik T., Wojna - męskość - literatura, Słupsk 2013.
78. Twardoch S., Morfina, Kraków 2012.
79. Wachowicz B., Kamyk na szańcu. Gawęda o druhu Aleksandrze Kamińskim w stulecie urodzin, Warszawa 2002.
80. Wilk M., Pokój z widokiem. Lato 1939, Warszawa 2019.
81. Wodzyński A., W odwrocie i walce. Codzienność żołnierzy polskich podczas kampanii 1939 roku, Gdańsk 2013.
82. Wojna i postpamięć, red. Z. Majchrowski, W. Owczarski, Gdańsk 2011.
83. Wojna: doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2006.
84. Wróblewski M., Doświadczanie dzieciństwa. Studium z antropologii literatury, Toruń 2019.
85. Wyka K., Pogranicze powieści. Proza polska w latach 1945-1948, Kraków 1948.
86. Z. Jagoda, S. Kłodziński, J. Masłowski, Śmiech w piekle [w:] Oświęcim nieznany, Kraków 1981.
87. Zajączkowski K., Westerplatte jako miejsce pamięci 1945-1989, Warszawa 2015.
88. Zaremba M., Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012.
89. Zborowska A., Życie rzeczy w powojennej Polsce, Warszawa 2019. DOI
90. Zychowicz P., Skazy na pancerzach. Czarne karty epopei Żołnierzy Wyklętych, Poznań 2018.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

21

End page:

37

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:204291 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2020.3.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2022

In our library since:

Aug 2, 2021

Number of object content downloads / hits:

1067

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/240250

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information