Object

Title: Nieznane listy metropolity kijowskiego Hipacego Pocieja — ważne źródło do początków unii brzeskiej

Creator:

Kempa, Tomasz (1969- )

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Source

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 54 (2010)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 179-218

References:

Alexandrowicz Stanisław, Peregrynacja do Ziemi Świętej księcia Radziwiłła Sierotki. Czas powstania rękopisu, w: Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, Poznań 1976, s. 585-601. ; Bernatowicz Tadeusz, Miles Christianus et peregrinus. Fundacje Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” w ordynacji nieświeskiej, Warszawa 1998. ; Borot’ba Piwdienno-Zachidnoji Rusi i Ukrajini proty jekspansiji Watikanu ta uniji (X – poczatok XVII st.). Zbirnik dokumientiw i materialiw, Kijiw 1988. ; Documenta Unionis Berestensis eiusque auctorum (1590–1600), red. A. Welykyj, Romae 1970. ; Dowbiszczenko M. W., Wołyns’ka szljachta u relihijnych ruchach kincja XVI – pierszoji połowyny XVII st., Kijiw 2008. ; Dzięgielewski Jan, Pociej Hipacy, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Wrocław 1982–1983, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 29–34. ; Gil Andrzej, Chełmska diecezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005. ; Hofmann Georg, Patriarch Lukaris und die Römische Kirche, „Orientalia christiana” 1929, t. 15, nr 1, dodatek 1, s. 44–46. ; Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953. ; Kamieński Andrzej, Kariera rodu Siemaszków w XV–XVII wieku, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica” 1989, t. III, Poznań 1989, s. 179-202. ; Kempa Tomasz, Kanclerz Lew Sapieha a Kościół unicki, w: Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, red. K. Stępnik, Lublin 2007, s. 27–42. ; Kempa Tomasz, Kościół unicki w Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku. Czynniki sprzyjające rozwojowi unii brzeskiej i hamujące jej wzrost, w: Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej, red. J. Staszewski, K. Mikulski i J. Dumanowski, Toruń 2002, s. 365-385. ; Kempa Tomasz, Metropolita kijowski Hipacy Pociej w świetle swojej korespondencji, w:Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 1, Kraków 2010. ; Kempa Tomasz, Metropolita Michał Rahoza a unia brzeska, „Klio” 2002, t. 2, s. 48–100. ; Kempa Tomasz, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” a unia brzeska, „Czasy Nowożytne” 1997, t. 2, s. 54–56. ; Kempa Tomasz, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549–1616), wojewoda wileński, Warszawa 2000. ; Kempa Tomasz, Nieznane listy biskupów unickich do kanclerza Lwa Sapiehy – źródła ukazujące sytuację wyznaniową w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVII wieku, „Białoruskie zeszyty Historyczne” 2004, t. 22, s. 183-223. ; Kempa Tomasz, Nieznane listy dotyczące genezy unii brzeskiej (1595/1596), „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2000, t. XLIV, s. 107–128. ; Kempa Tomasz, Prawosławni wobec rokoszu Zebrzydowskiego, w: Homo doctus in se semper divitias habet. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej, red. W. Polak, Toruń 2008, s. 263–283. ; Kempa Tomasz, Rywalizacja o Ławrę Peczerską w Kijowie między prawosławnymi a unitami w końcu XVI i na początku XVII wieku, „Przegląd Wschodni” 2003, t. 8, z. 4 (32), s. 831–878. ; Kempa Tomasz, Wileńskie bractwo św. Ducha jako centrum obrony prawosławia w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, „Białoruskie zeszyty Historyczne” 2004, t. 21, s. 47–69. ; Kempa Tomasz, Wizyty protosyngla Cyryla Lukarysa w Rzeczypospolitej, w: The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition, ed. by A. Mironowicz, U. Pawluczuk, W. Walczak, Białystok 2007, s. 87–103. ; Kempa Tomasz, Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Toruń 2007. ; Kempa Tomasz, Współpraca prawosławnych i ewangelików na terenie Wilna w latach 1596–1603, w: Silva rerum nova. Sztudyi u honar 70-goddzja Gieorgija Ja. Galienczanki, Vilnius–Miensci 2009, s. 155–161. ; Kempa Tomasz, Wydarzenia wileńskie z lat 1608–1609 – konflikt duchowieństwa obrządku greckiego z metropolitą kijowskim Hipacym Pociejem, „Przegląd Wschodni” 2010, t. 11, z. 1, s. 457-488. ; Litterae episcoporum historiam Ucrainae illustrantes, t. 1 (1600–1640), red. A. Welykyj, Romae 1972. ; Monumenta Ucrainae historica, t. 1, oprac. A. Šeptyckyj, Romae 1964. ; Mycyk Jurij, Listy Ipatija Potija do Lwa Sapihy, „Katolic’kij szczoricznyk” 2000, Kijiw 2003, s. 73–204. ; Ogloblin Oleksander, Nieopublikowanij list mitropolita Ipatija Potija z 1603 r., „Analecta Ordinis S. Basili Magni” 1956, vol. II, s. 470–472. ; Padokszyn Siamion A., Ipacij Pacej. Carkouny dzejacz, myslicel, pis’miennik na pierałomie kulturna-histarycznych epoch, Minsk 2001. ; Padokszyn Siamion A., Reformacija i obszczestwiennaja mysl Belorussii i Litwy (wtoraja pol. XVI – nacz. XVII w.), Minsk 1970, s. 182–197. ; Piekar A., Ipatij Potij – prowisnik zjedinennia, „Analecta Ordinis Sancti Basili Magni” 1996, vol. 15, s. 145–246. ; Pociej Hipacy, Antirresis abo apologija przeciwko Krzysztofowi Philaletowi…, wyd. J. Byliński i J. Długosz, Wrocław 1997. ; Radziwiłł Mikołaj Krzysztof „Sierotka”, Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu 1582–1584, opr. L. Kukulski, Warszawa 1962. ; Sinkiewicz N., Nieopublikowani listy Ipatija Potija – szcze odno dżerelo do istoriji Kijiwskoji mitropolij i poczatku XVIIst., „Ławrskij Al’manach”, Kijiw 2010. ; Tymoszenko Leonid, Dwa listy Ipatija Potija do Lewa Sapiehy, „Kijiws’ka Starowina” 2002, nr 1/343,s. 103–113. ; Tymoszenko Leonid, Niewidomi listy Ipatija Potija do Żigimonta III, w: Istorija religij w Ukrajini. Praci XI-ji miżnarodnoji naukowoji konferenciji (Lwiw, 16–19 trawnja 2001 roku), kn. 1, Lwiw 2001, s. 438–443. ; Wozniak Mychajło, Tri stattiejki z polemicznoho pis’mienstwa, „Zapysky Naukowoho Towarystwa imieni Szewczenka” 1930, t. XCIX, s. 43–50. ; Żukowicz P., Posledniaja borba duchowienstwa mitropolicziej jeparchii s Potiejem i uniej (1609–1611), „Christianskoje cztienie” 1901, t. 212, s. 374. ; Żukowicz P., Siejmowaja borba prawoslawnago zapadnorusskago dworjanstwa s cerkownoj uniej (do 1609 r.), S.-Pietierburg 1901, dodatki, nr 6, s. 592. ; Żychiewicz Tadeusz, Jozafat Kuncewicz, Wydaw. Bernardynów "Calvarianum", Kalwaria Zebrzydowska 1986.

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

54

Start page:

179

End page:

218

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:20183 ; oai:rcin.org.pl:20183 ; 0029-8514

Source:

IH PAN, sygn. A.512/54 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/54 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information