Obiekt

Tytuł: Nieznane listy metropolity kijowskiego Hipacego Pocieja — ważne źródło do początków unii brzeskiej

Twórca:

Kempa, Tomasz (1969- )

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Źródło lub tekst źródłowy

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 54 (2010)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 179-218

Bibliografia:

Alexandrowicz Stanisław, Peregrynacja do Ziemi Świętej księcia Radziwiłła Sierotki. Czas powstania rękopisu, w: Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, Poznań 1976, s. 585-601.
Bernatowicz Tadeusz, Miles Christianus et peregrinus. Fundacje Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” w ordynacji nieświeskiej, Warszawa 1998.
Borot’ba Piwdienno-Zachidnoji Rusi i Ukrajini proty jekspansiji Watikanu ta uniji (X – poczatok XVII st.). Zbirnik dokumientiw i materialiw, Kijiw 1988.
Documenta Unionis Berestensis eiusque auctorum (1590–1600), red. A. Welykyj, Romae 1970.
Dowbiszczenko M. W., Wołyns’ka szljachta u relihijnych ruchach kincja XVI – pierszoji połowyny XVII st., Kijiw 2008.
Dzięgielewski Jan, Pociej Hipacy, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Wrocław 1982–1983, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 29–34.
Gil Andrzej, Chełmska diecezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005.
Hofmann Georg, Patriarch Lukaris und die Römische Kirche, „Orientalia christiana” 1929, t. 15, nr 1, dodatek 1, s. 44–46.
Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.
Kamieński Andrzej, Kariera rodu Siemaszków w XV–XVII wieku, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica” 1989, t. III, Poznań 1989, s. 179-202.
Kempa Tomasz, Kanclerz Lew Sapieha a Kościół unicki, w: Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, red. K. Stępnik, Lublin 2007, s. 27–42.
Kempa Tomasz, Kościół unicki w Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku. Czynniki sprzyjające rozwojowi unii brzeskiej i hamujące jej wzrost, w: Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej, red. J. Staszewski, K. Mikulski i J. Dumanowski, Toruń 2002, s. 365-385.
Kempa Tomasz, Metropolita kijowski Hipacy Pociej w świetle swojej korespondencji, w:Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 1, Kraków 2010.
Kempa Tomasz, Metropolita Michał Rahoza a unia brzeska, „Klio” 2002, t. 2, s. 48–100.
Kempa Tomasz, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” a unia brzeska, „Czasy Nowożytne” 1997, t. 2, s. 54–56.
Kempa Tomasz, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549–1616), wojewoda wileński, Warszawa 2000.
Kempa Tomasz, Nieznane listy biskupów unickich do kanclerza Lwa Sapiehy – źródła ukazujące sytuację wyznaniową w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVII wieku, „Białoruskie zeszyty Historyczne” 2004, t. 22, s. 183-223.
Kempa Tomasz, Nieznane listy dotyczące genezy unii brzeskiej (1595/1596), „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2000, t. XLIV, s. 107–128.
Kempa Tomasz, Prawosławni wobec rokoszu Zebrzydowskiego, w: Homo doctus in se semper divitias habet. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej, red. W. Polak, Toruń 2008, s. 263–283.
Kempa Tomasz, Rywalizacja o Ławrę Peczerską w Kijowie między prawosławnymi a unitami w końcu XVI i na początku XVII wieku, „Przegląd Wschodni” 2003, t. 8, z. 4 (32), s. 831–878.
Kempa Tomasz, Wileńskie bractwo św. Ducha jako centrum obrony prawosławia w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, „Białoruskie zeszyty Historyczne” 2004, t. 21, s. 47–69.
Kempa Tomasz, Wizyty protosyngla Cyryla Lukarysa w Rzeczypospolitej, w: The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition, ed. by A. Mironowicz, U. Pawluczuk, W. Walczak, Białystok 2007, s. 87–103.
Kempa Tomasz, Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Toruń 2007.
Kempa Tomasz, Współpraca prawosławnych i ewangelików na terenie Wilna w latach 1596–1603, w: Silva rerum nova. Sztudyi u honar 70-goddzja Gieorgija Ja. Galienczanki, Vilnius–Miensci 2009, s. 155–161.
Kempa Tomasz, Wydarzenia wileńskie z lat 1608–1609 – konflikt duchowieństwa obrządku greckiego z metropolitą kijowskim Hipacym Pociejem, „Przegląd Wschodni” 2010, t. 11, z. 1, s. 457-488.
Litterae episcoporum historiam Ucrainae illustrantes, t. 1 (1600–1640), red. A. Welykyj, Romae 1972.
Monumenta Ucrainae historica, t. 1, oprac. A. Šeptyckyj, Romae 1964.
Mycyk Jurij, Listy Ipatija Potija do Lwa Sapihy, „Katolic’kij szczoricznyk” 2000, Kijiw 2003, s. 73–204.
Ogloblin Oleksander, Nieopublikowanij list mitropolita Ipatija Potija z 1603 r., „Analecta Ordinis S. Basili Magni” 1956, vol. II, s. 470–472.
Padokszyn Siamion A., Ipacij Pacej. Carkouny dzejacz, myslicel, pis’miennik na pierałomie kulturna-histarycznych epoch, Minsk 2001.
Padokszyn Siamion A., Reformacija i obszczestwiennaja mysl Belorussii i Litwy (wtoraja pol. XVI – nacz. XVII w.), Minsk 1970, s. 182–197.
Piekar A., Ipatij Potij – prowisnik zjedinennia, „Analecta Ordinis Sancti Basili Magni” 1996, vol. 15, s. 145–246.
Pociej Hipacy, Antirresis abo apologija przeciwko Krzysztofowi Philaletowi…, wyd. J. Byliński i J. Długosz, Wrocław 1997.
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof „Sierotka”, Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu 1582–1584, opr. L. Kukulski, Warszawa 1962.
Sinkiewicz N., Nieopublikowani listy Ipatija Potija – szcze odno dżerelo do istoriji Kijiwskoji mitropolij i poczatku XVIIst., „Ławrskij Al’manach”, Kijiw 2010.
Tymoszenko Leonid, Dwa listy Ipatija Potija do Lewa Sapiehy, „Kijiws’ka Starowina” 2002, nr 1/343,s. 103–113.
Tymoszenko Leonid, Niewidomi listy Ipatija Potija do Żigimonta III, w: Istorija religij w Ukrajini. Praci XI-ji miżnarodnoji naukowoji konferenciji (Lwiw, 16–19 trawnja 2001 roku), kn. 1, Lwiw 2001, s. 438–443.
Wozniak Mychajło, Tri stattiejki z polemicznoho pis’mienstwa, „Zapysky Naukowoho Towarystwa imieni Szewczenka” 1930, t. XCIX, s. 43–50.
Żukowicz P., Posledniaja borba duchowienstwa mitropolicziej jeparchii s Potiejem i uniej (1609–1611), „Christianskoje cztienie” 1901, t. 212, s. 374.
Żukowicz P., Siejmowaja borba prawoslawnago zapadnorusskago dworjanstwa s cerkownoj uniej (do 1609 r.), S.-Pietierburg 1901, dodatki, nr 6, s. 592.
Żychiewicz Tadeusz, Jozafat Kuncewicz, Wydaw. Bernardynów "Calvarianum", Kalwaria Zebrzydowska 1986.

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

54

Strona pocz.:

179

Strona końc.:

218

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:20183 ; 0029-8514

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/54 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/54 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji