RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wielofunkcyjne stanowisko mazowszańskie na przykładzie Gulina, w woj. mazowieckim

Creator:

Sulgostowska, Zofia

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Archeologia Polski Vol. 53 (2008) No 2 ; Multifunctional Masovian site exemplified by Gulin in the Mazowieckie voivodeship

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

P. 201-243 : ill. ; 25 cm ; Bibliography p. 236-240 ; English summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Bratlund B., 1996, Hunting strategies in the Late Glacial on Northern Europe: a survey of the faunal evidence, „Journal of World Prehistory”, t. 10, s. 1–48
2. Chmielewska M., 1978, Późny paleolit pradoliny warszawsko-berlińskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
3. Chmielewska M., Pierzchałko Ł., 1960, Stanowisko wczesnomezolityczne w schronisku skalnym koło Podlesic w powiecie zawierciańskim, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego”, nr 1, s. 1–28
4. Ciepielewska E., 2006, Schyłkowopaleolityczne i mezolityczne materiały krzemienne z badań powierzch¬niowych w międzyrzeczu Pilicy i Wisły, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 58, s. 3–63
5. Cyrek K., 1981, Uzyskiwanie i użytkowanie surowców krzemiennych w mezolicie w dorzeczu Wi¬sły i górnej Warty, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego”, nr 28, s. 5–108
6. Cyrek K., 1996, Osadnictwo schyłkowopaleolityczne w Zakolu Załęczańskim doliny Warty, Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, nr 30, Łódź
7. Fiedorczuk J., 1992, Późnopaleolityczne zespoły krzemienne ze stanowiska Rydno IV 57 w świetle metody składanek, „Przegląd Archeologiczny”, t. 39, s. 13–65
8. Fiedorczuk J., 1995, Production, selection and „export” of blanks in the Final Palaeolithic Masovian complex. A case study of the blade workshops from Rydno IV/57 in southern Poland, „Archeologia Polona”, t. 33, s. 59–70
9. Fiedorczuk J., 1997, Processing workshops and habitation sites of the Final Palaeolithic Mazovian complex. A view from the perspective of flint artefacts refitting, [w:] Man and Flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium, Warszawa–Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, R. Schild, Z. Sulgostowska red., Warszawa, s. 201–208
10. Fiedorczuk J., 2006, Final Paleolithic camp organization as seen from the perspective of lithic artifacts refitting, Warszawa
11. Florek M., Libera J., 1994, Pierwszy sezon badawczy przykopalnianych pracowni w rejonie wychodni krze¬mienia świeciechowskiego w Kopcu, Sprawozdanie z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w roku 1993, Lublin, s. 3–14
12. Geografia Polski, 1991, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, L. Starkel red., Warszawa
13. Geomorfologia Polski, 1972, Geomorfologia Polski, M. Klimaszewski red., Warszawa
14. Ginter B., 1974, Wydobywanie, przetwórstwo i dystrybucja surowców i wyrobów krzemiennych w schyłkowym paleolicie północnej części Europy środkowej, „Przegląd Archeologiczny”, t. 22, s. 5–122
15. Ginter B., 1999, Sviderian flint mines and workshops at Gojść on the Upper Warta river, [w:] Tanged Points Cultures in Europe, S. K. Kozłowski, J. Gurba, L.L. Zaliznyak red., Lubelskie Materiały Archeologiczne, t. 13, Lublin, s. 164–168
16. Góralski A., 1966, Kryterium Ψ oceny istotności nadwyżki i niedoboru liczebności w elementar¬nej kostce wielodzielczej m-wymiarowej tablicy, „Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej”, nr 131, „Matematyka”, nr 7, s. 20–31
17. Gronnøw B., 1987, Meiendorf and Stellmoor revisited. An analysis of Late Palaeolithic reindeer exploitation, „Acta Archaeologica”, t. 56, s. 131–166
18. Hahn J., 1979, Essai sur l’écologie du Magdalénien dans le Jura souabe, [w:] La fin des temps glaciaires en Europe, D. de Sonneville-Bordes red., Colloques internationaux C.N.R.S. nr 271, s. 203–211
19. Hensel Z., 2002, Analiza składu chemicznego obiektów zabytkowych, maszynopis przechowywany w Samodzielnej Pracowni Dokumentacji Naukowej i Archiwalnej Instytutu Ar¬cheologii i Etnologii PAN w Warszawie
20. Kelly R. L., 1983 Hunter-gatherer mobility strategies, „Journal of Anthropological Research”, t. 39, s. 277–306
21. Kozłowski J. K., Manecki A., Rydlewski J., Valde-Nowak P., Wrzak J., 1981, Mineralogico-geological characteristic of radiolarites used in the Stone Age in Po¬land and Slovakia, „Acta Archaeologica Carpathica”, t. 21, s. 171–210
22. Królik H., Schild R., 1999, Rydno, a Final Palaeolithic ochre mine and surronding aggregation grounds, [w:] Tanged Points Cultures in Europe, S.K. Kozłowski, J. Gurba, L.L. Zaliznyak red., Lubelskie Materiały Archeologiczne, t. 13, Lublin, s. 146–163
23. Krukowski S., 1920, Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 5, z. 3–4, s. 185–206
24. Krukowski S., 1922, Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. Wnioski z właściwości surowców i wyrobów, cz. II, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 7, s. 34–54
25. Krukowski S., 1939–1948, Paleolit, [w:] Prehistoria ziem polskich, Encyklopedia Polska PAU, t. 4, Kraków, s. 1–117
26. Krukowski S., 1961, Rydno, „Przegląd Geologiczny”, t. 9, nr 4, s. 190–192
27. Larsson L., 2008, Horse hunters during the deglaciation of southern Scandinavia, [w:] Man–Mil¬lennia–Environment. Studies in honour of Romuald Schild, Z. Sulgostowska, A. J. Tomaszewski red., Warsaw, s. 99–106
28. Michniak R., Budziszewski J., 1995, Siliceous rocks of the north-eastern Mesozoic margin of the Holy Cross Moun¬tains, [w:] Guide-Book of excursion 2. Northern footslopes of Holy Cross Moun¬tains, J. Budziszewski, R. Michniak red., VIIth International Flint Symposium, Warszawa, s. 11–19
29. Mojski J. E. red., 1969, Przeglądowa mapa geologiczna Polski w skali 1:200000. Arkusz Radom, Warszawa
30. Papiernik P., 1999, Późnopaleolityczne pracownie wiórów w Łęgu Ręczyńskim, stan. 1 (woj. Piotrków Trybunalski), „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego”, nr 39, s. 13–48
31. Samsonowicz J., 1923, O złożach krzemieni w utworach jurajskich północno-wschodniego zbocza Gór Świętokrzyskich, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 8, z. 1, s. 17–24
32. Schild R., 1971, Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, „Folia Quaternaria”, t. 39, s. 1–61
33. Schild R., 1975, Późny paleolit, [w:] Prahistoria ziem polskich, W. Hensel red., t. I, Paleolit i me¬zolit, W. Chmielewski, R. Schild, H. Więckowska red., Warszawa–Wrocław– –Kraków–Gdańsk, s. 159–338
34. Schild R., 1976, Flint mining and trade in Polish prehistory as seen from the perspective of the choc¬olate flint in Central Poland, „Acta Archaeologica Carpathica”, t. 16, s. 147–177
35. Schild R., 1980, Introduction to dynamic technological analysis of chipped stone assemblages, [w:] Unconventional archaeology, R. Schild red., Wrocław–Warszawa–Kraków––Gdańsk, s. 57–85
36. Schild R., 1996, The North European Plain and Eastern Sub-Balticum between 12,700 and 8,000 BP, [w:] Humans at the End of the Ice Age, L. G. Straus, B. Valentin Erik¬sen, J. M. Erlandson, D. R. Yesner red., New York–London, s. 129–158
37. Schild R., 1998, The perils of dating open-air sandy sites of the North European Plain, [w:] Har¬vesting the sea, farming the forest. The emergence of Neolithic societies in the Baltic region, M. Zvelebil, L. Domańska i R. Denell red., Shefield Archaeological Monographs, 10, s. 71–76
38. Schild R. red., 2005, The killing fields of Zwoleń. A Middle Paleolithic kill-butchery-site in central Po¬land, Warsaw
39. Schild R., Królik H., 1981, Rydno — A Final Paleolithic ochre mining complex, „Przegląd Archeologiczny”, t. 29, s. 57–97
40. Schild R., Królik H., 2002, Systemy własnościowe i eksploatacji kopalni hematytu Rydno–Skarżysko Kamien¬na, maszynopis przechowywany w Samodzielnej Pracowni 41. Dokumentacji Naukowej i Archiwalnej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
41. Sobkowiak-Tabaka I., Kabaciński J., 2006, Archeologiczne badania ratownicze Zespołu ds. Ratownictwa Archeologiczne¬go Instytutu Archeologii Etnologii PAN w Poznaniu na trasie autostrad A1, A2 i A4 w latach 2003–2004, [w:] Wstępne wyniki konserwatorskich prac archeolo¬gicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003–2004, Z. Bukowski, M. Gierlach red., s. 123–137
42. Sulgostowska Z., 1978, Augustów-Wójtowskie Włóki, woj. suwalskie. Osady paleolityczna i neolityczna, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 43, z. 2, s. 173–211
43. Sulgostowska Z., 1986, The influence of flint raw material on the Final Palaeolithic inventories, [w:] In¬ternational conference on prehistoric flint mining and lithic raw material identi¬fication in the Carpathian basin, Budapest-Sümeg, 20–22 may, 1986, T. K. Biró red., Budapest, s. 307–315
44. Sulgostowska Z., 1989, Prahistoria międzyrzecza Wisły, Niemna i Dniestru u schyłku plejstocenu, Warszawa
45. Sulgostowska Z., 1992, Profesor Stefan Krukowski – badacz schyłkowopaleolitycznych pracowni krzemie¬niarskich w Gulinie i w Noblu, [w:] Prof. Stefan Krukowski (1890–1982) — dzia¬łalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, J. Lech, J. Partyka red., Ojców, s. 173–178
46. Sulgostowska Z., 1997, Przetwórstwo przykopalniane krzemienia czekoladowego na podstawie stanowi¬ska Gulin w woj. radomskim, maszynopis przechowywany w Samodzielnej Pra¬cowni Dokumentacji Naukowej i Archiwalnej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
47. Sulgostowska Z., 2001, Poselenčeskaâ model’ final’nogo paleolita, mazoveckie kremnevye masterskie i obitaemye stoânki, [w:] Materialy Meždunarodnoj Konferencii: Kammennyj vek evropejskih ravnin: ob”ekty iz organičeskih materialov i struktura poselenij kak otraženie čelovečeskoj kul’tury. Sergiev Posad 1–5 iûlâ 1997 g., T. N. Manušina, V. I. Višnevskij, V. M. Lozovskij, O. V. Lozovskaâ red., Sergiev Posad, s. 90–98
48. Sulgostowska Z., 2005, Kontakty społeczności późnopaleolitycznych i mezolitycznych między Odrą, Dźwi¬ną i górnym Dniestrem, Warszawa
49. Sulgostowska Z., 2007, Ochre among the Mazovian societies, [w:] Studies in the Final Paleolithic settlement of the Great European Plain, M. Kobusiewicz i J. Kabaciński red., Poznań, s. 175–183
50. Szymczak K., 1992, Północno-wschodnia prowincja surowcowa kultury świderskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia archaeologica, 15, Łódź
51. Tomaszewski A. J., 1986, Metoda składanek wytworów krzemiennych i jej walory poznawcze, „Archeologia Polski”, t. 31, z. 2, s. 239–277
52. Tomaszewski A. J., Królik H., Ciepielewska E., Laprus-Madej B., Mańka D., 2008 Rydno’s obsidians: almost all of them, [w:] Man–Millennia–Environment. Studies in honour of Romuald Schild, Z. Sulgostowska, A. J. Tomaszewski red., Warsaw, s. 293–300
53. Wawrzeniecki M., Jastrzębowski S., 1904, Poszukiwania archeologiczne w Królestwie Polskim dokonane przez Maryana Wawrzenieckiego i Szczęsnego Jastrzębowskiego w sierpniu 1902 roku, „Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne. Komisja Antropologiczna Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. 6, s. 149–160
54. Winiarska-Kabacińska M., 1999, Wyniki obserwacji makro-i mikroskopowych okazów z Gulina, maszynopis prze¬chowywany w Samodzielnej Pracowni Dokumentacji Naukowej i Archiwalnej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

53

Issue:

2

Start page:

201

End page:

243

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49838 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information