Obiekt

Tytuł: Naturalne uwarunkowania rozwoju przedlokacyjnego Lublina

Twórca:

Kociuba, Dagmara

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 54 Z. 1 (2009)

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 25 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

1. Civitates orbis terrarium. Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber sextus, G. Braun, A. Hogenberg red., Kolonia 1618
2. Gawarecki H., Gawdzik C., 1964, Lublin. Krajobraz i architektura, Warszawa
3. Harasimiuk M., Henkiel A., 1982, Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Lublin (749), 1:50 000, Warszawa
4. Berry B.J.L., 1967, Geography of Market Centers and Retail Distribution, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
5. Hoczyk Siwkowa S., 1999, Małopolska północno wschodnia w VI–X wieku. Struktury osadnicze, Lubelskie Materiały Archeologiczne, t. 12, Lublin
6. Hoczyk Siwkowa S., 2002, Połączenia komunikacyjne Lublina we wcześniejszym średniowieczu, [w:] Civitas & Villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, Wrocław–Praha, s. 407–416
7. Hunicz A., 1984, Studia z archeologii średniowiecznego Lublina, Studia i Materiały PKZ, Warszawa
8. Kalicki T., 1996, Phases of increased river activity during the last 3500 years, [w:] Evolution of the Vistula river valley during the last 15 000 years, cz. VI, L. Starkel, T. Kalicki red., „Geographical Studies. Special Issue”, nr 9, s. 94–101
9. Kalicki T., 2006, Zapis zmian klimatu oraz działalności człowieka i ich rola w holoceńskiej ewolu¬cji dolin środkowoeuropejskich, „Prace Geograficzne”, IGiPZ PAN, t. 204
10. Kalicki T., Krąpiec M., 1996, Reconstruction of phases of the „black oaks” accumulation and of flood phases, [w:] Evolution of the Vistula river valley during the last 15 000 years, cz. VI, L. Starkel, T. Kalicki red., „Geographical Studies. Special Issue”, nr 9, s. 78–85
11. Kłoczowski J., 1965, Lublin po nadaniu prawa miejskiego, [w:] Dzieje Lublina, s. 45–56
12. Kociuba D., 2003, Zmiany funkcji dolin rzecznych na obszarze Lublina, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska”, sekcja B, „Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia”, Lublin, sec. B, t. 58, s. 121–137
13. Kociuba D., 2005, Przyrodnicze, gospodarcze i polityczne uwarunkowania rozwoju struktury funk-cjonalno przestrzennej Lublina, maszynopis pracy doktorskiej przechowywany w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
14. Kociuba D., 2006, Antropogeniczne zmiany sieci hydrograficznej i funkcji dolin rzecznych na obsza¬rze Lublina w XX wieku, [w:] Zapis działalności człowieka w środowisku przy¬rodniczym. Metody badań i studia przypadków, A. Latocha, A. Traczyk red., Wrocław, s. 41–50
15. Kociuba D., 2007, Rozwój terytorialny Lublina od średniowiecza do współczesności, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska”, sekcja B, „Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia”, Lublin, sec. B, t. 61, s. 305–325
16. Kociuba D., Superson J., 2003, Antropogeniczne zmiany sieci hydrograficznej i funkcji dolin rzecznych na obszarze Lublina w XIX wieku, [w:] Człowiek w środowisku przyrodniczym — zapis działalności, J.M. Waga, K. Kocel red., Sosnowiec, s. 100–105
17. Kuraś S., 1983, Słownik historyczno geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 3, Warszawa
18. Kutyłowska I., 1990, Rozwój Lublina w VI–XIV wieku na tle urbanizacji międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu, Lublin
19. Maruszczak H., 1972, Wyżyny Lubelsko Wołyńskie, [w:] Geomorfologia Polski, t. 1, Polska Południowa. Góry i Wyżyny, M. Klimaszewski red., Warszawa, s. 340–364
20. Maruszczak H., 1974, Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny w czasach prehistorycznych, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 1, T. Mencel red., Warszawa, s. 23–68
21. Maruszczak H., 1991, Zmiany środowiska w okresie historycznym, [w:] Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, L. Starkel red., Warszawa, s. 182–189
22. Młynarska Kaletyn M., 1966, Wczesnośredniowieczne osadnictwo na Czwartku w Lublinie w świetle badań wy¬kopaliskowych w latach 1959–1962, „Rocznik Lubelski”, t. 9, s. 79–143
23. Müller W., 1961, Data lokacji Lublina, „Roczniki Humanistyczne”, t. 9, z. 4, s. 104–107
24. Myśliński K., 1966, Najstarszy Lublin — proces tworzenia się średniowiecznego miasta, „Rocznik Lubelski”, t. 9, s. 145–188
25. Myśliński K., 1974, W państwie piastowskim, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, T. Mencel red., t. 1, Warsza-wa, s. 141–180
26. Poleski J., 2004, Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca, Kraków
27. Radwański K., 1972, Stosunki wodne wczesnośredniowiecznego Okołu w Krakowie, ich wpływ na topografię osadnictwa, próby powiązania tych zjawisk ze zmianami klimatycznymi, „Materiały Archeologiczne”, t. 13, s. 5–37
28. Raport o stanie środowiska miasta Lublina za rok 1998, Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Lublinie, Lublin 1999
29. Riabinin J., 1938, Materiały do historii miasta Lublina 1317–1792, Lublin
30. Rozwałka A., 1997, Lubelskie wzgórze staromiejskie w procesie formowania się średniowiecznego miasta, Lublin
31. Rozwałka A., 1999, Sieć osadnicza w archidiakonacie lubelskim w średniowieczu. Studium archeologiczno historyczne, Lublin
32. Rozwałka A., Niedźwiadek R., Stasiak M., 2006, Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego, Warszawa
33. Starkel L., 2002, Change in the frequency of extreme events as the indicator of climatic change in the Holocene (in fluvial systems), „Quaternary International”, t. 91, s. 25–32
34. Stupnicka E., Baranowski T., Bender W., 2006, Wpływ czynników klimatycznych na procesy osadnicze w dolinach rzek środkowej Polski w okresie rzymskim i we wczesnym średniowieczu, „Archeologia Polski”, t. 51, z. 1–2, s. 93–120
35. Sułowski Z., 1965, Przedlokacyjny Lublin w świetle źródeł pisanych, [w:] Dzieje Lublina, s. 30–42
36. Turski R., Uziak S., Zawadzki S., 1993, Gleby. Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny, Lublin
37. Urban D., Mikosz A. I., 1997, Zmiany szaty roślinnej doliny Ciemięgi i jej otoczenia (okolice Ożarowa) w holocenie, [w:] Współczesne kierunki ekologii. Ekologia behawioralna, T. Puszkar, L. Puszkar red., Lublin, s. 211–222
38. Wasil P., 2002, Przestrzenne zróżnicowanie współczesnej pokrywy glebowej miasta Lublina, maszynopis pracy magisterskiej przechowywany w Zakładzie Gleboznawstwa Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
39. Wilgat T., 1980, Stosunki wodne Lublina, „Biuletyn LTN”, Geografia, t. 22, z. 1, s. 19–26
40. Wilgatowie K. i T., 1954, Położenie i rozwój Lublina, [w:] Przewodnik V Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin, s. 67–85
41. Wojciechowski S., 1965, Położenie i rozwój przestrzenny miasta, [w:] Dzieje Lublina. Próba syntezy, t. 1, J. Mazurkiewicz red., Lublin 1965, s. 11–23
42. Wojtanowicz J., 1974, Sytuacja geologiczno geomorfologiczna grodziska Czermno, [w:] Przewodnik XII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin, s. 48–51
43. Zinkiewicz A., Warakomski W., 1959, Zarys klimatu Lublina, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska”, sekcja B, „Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia”, Lublin, sec. B, t. 14, s. 47–130

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

54

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

37

Strona końc.:

66

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49851 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji