Object

Title: Paciorki szklane zdobione linią zygzakowatą odkryte w międzyrzeczu Odry i Wisły na stanowiskach z wczesnej epoki żelaza

Creator:

Purowski, Tomasz

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archeologia Polski T. 55 Z. 1-2 (2010)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 25 cm

References:

1. Abłamowicz R., 1994, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Orzechu, gm. Świerklaniec, woj. Katowice, „Śląskie Prace Prahistoryczne”, t. 3, s. 24–102 ; 2. Abramek B., [1990] 1991, Żelazna zapinka z Dzietrzykowic nad Prosną w województwie kaliskim, „Sieradzki Rocznik Muzealny”, t. 7, s. 171–176 ; 3. Andrzejowska M., [2002–2003] 2003, Groby kloszowe z cmentarzyska w Stodzewie, gm. Parysów, stan. 3, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 56, s. 131–143 ; 4. Angelini I., Artioli G., Bellintani P., Diella V., Gemmi M., Polla A., Rossi A., 2004, Chemical analyses of Bronze Age glasses from Frattesina di Rovigo, Northern Italy, „Journal of Archaeological Science”, t. 31, s. 1175–1184 ; 5. Antoniewicz J., 1959–1960, Skarb halsztacki znaleziony w miejscowości Kisielsk pow. Łuków, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 26, z. 1, s. 49–55 ; 6. Antoniewicz W., 1922, Zbiór wykopalisk z muzeum starożytności im. Władysława Tarczyńskiego w Łowiczu, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 7, s. 121–144 ; 7. Bakarić L., 2006, Pretpovijesni Prozor/Prehistoric Prozor, [w:] Pretpovijesni jantar i staklo iz Prozora u Lici i Novog Mesta u Dolenjskoj/Prehistoric amber and glass from Prozor in Lika and Novo Mesto in Dolenjska, L. Bakarić red., Zagreb, s. 48–81 ; 8. Bednarek M., 1993, Osada kultury lateńskiej na stanowisku 11 w Roszowickim Lesie, gm. Cisek, woj. opolskie. Wyniki badań z lat 1990–1991, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 34, s. 185–198 ; 9. Bednarek M., 2005, Nowa Cerekwia, [w:] Skarby ziemi wydarte. Górny Śląsk i pogranicze, Katowice, s. 72–73 ; 10. Bednarek M., 2006, Celtowie na Górnym Śląsku, „Archeologia Żywa”, nr 3 (37), s. 40–44 ; 11. Bezborodov M.A., 1969, Himiâ i tehnologiâ drevnih i srednevekovyh stekol, Minsk ; 12. Blajer W., 2001 Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich, Kraków ; 13. Braun C., 1983, Analysen von Gläsern aus der Hallstattzeit mit einem Exkurs über römische Fenstergläser, [w:] Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit I, Marburger Studien zur Vor und Frühgeschichte, t. 5, Mainz am Rhein, s. 129–178 ; 14. Brill R. H., 1999, Chemical analyses of early glasses, t. 2, Tables of analyses, New York ; 15. Bukowski Z., 1978, Zachodni zasięg oddziaływań tzw. scytyjskich i ich charakter, „Archeologia Polski”, t. 23, z. 2, s. 377–423 ; 16. Bukowski Z., 1992, Tzw. szlak bursztynowy z wczesnej epoki żelaza na obszarach na południe od Sudetów i Karpat w świetle importów pochodzenia południowego, [w:] Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami, S. Czopek red., Rzeszów, s. 39–54 ; 17. Bukowski Z., 1993, Tak zwany szlak bursztynowy z wczesnej epoki żelaza w międzyrzeczu Łaby i Wisły w świetle skarbów z importami i bursztynem, [w:] Miscellanea archaeologica Thaddaeo Malinowski dedicata quae Franciscus Rożnowski redigendum curavit, Słupsk––Poznań, s. 73–93 ; 18. Bukowski Z., 2002, Znaleziska bursztynu w zespołach z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z dorzecza Odry i Wisły, Warszawa ; 19. Bukowski Z., 2005, Bursztyna kontakty Pomorza Wschodniego we wczesnej epoce żelaza, [w:] Aktualne problemy kultury pomorskiej, M. Fudziński, H. Paner red., Gdańsk ; 20. Chochorowski J., 1978, Ze studiów nad okresem halsztackim na ziemiach polskich, „Archeologia Polski”, t. 23, z. 2, s. 255–375 ; 21. Chochorowski J., 1985, Die Vekerzug Kultur. Charakteristik der Funde, Warszawa–Kraków ; 22. Chomentowska B., 1960, Brązowy skarb halsztacki z miejscowości Ginetówka, pow. Grójec, „Światowit”, t. 23, s. 495–522 ; 23. Dekówna M., 1975, Wyroby szklane z grodziska w Styrmen (Bułgaria), „Silesia Antiqua”, t. 22, s. 177–277 ; 24. Dekówna M., 1980, Szkło w Europie wczesnośredniowiecznej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk ; 25. Dekówna M., 2005, Rozwój metod badania znalezisk szkła w Polsce, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Toruń, Archeologia, 29, Archeologia szkła, 9, s. 3–40 ; 26. Dobak Splitt K., Splitt J. A., 1990, Wstępne wyniki badań cmentarzyska ciałopalnego ludności kultury łużyckiej w Raszewach, gmina Żerków, woj. kaliskie, stanowisko nr 4, „Kaliskie Zeszyty Muzealne”, nr 1, s. 38–47 ; 27. Dobak Splitt K., Splitt J. A., 1994, Raszewy, gm. Żerków, woj. kaliskie, St. nr 4, AZP 59 34/58, Informator Archeologiczny. Badania rok 1990, s. 40–41 ; 28. Dobiat C., 1987, Verwandte Perlengruppen, [w:] Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit II. Ringaugenperlen und verwandte Perlengruppen, Marburger Studien zur Vor und Frühgeschichte, t. 9, Marburg, s. 26–38 ; 29. Dobrogowski T., 1938, Popielnica twarzowa ze wsi Stare w pow. wyrzyskim, „Z otchłani wieków”, R. 13, z. 1–2, s. 14–16 ; 30. Dobrzańska E., [1960]1961 Późnohalsztackie cmentarzysko ciałopalne w Ziemięcicach w pow. gliwickim, „Przegląd Archeologiczny”, t. 13, s. 150–175 ; 31. Dobrzańska E., Gedl M., 1962, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Lasowicach Małych pow. Olesno, „Slavia Antiqua”, t. 4, s. 121–163 ; 32. Dobrzańska Szydłowska E., Gedl M., 1962, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Łabędach Przyszówce, pow. Gliwice, Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia, z. 1, Bytom ; 33. Domańska J., 1969, Badania ratownicze w Zachowicach, pow. Wrocław, „Slavia Antiqua”, t. 11, s. 131–167 ; 34. Domańska J., Gołubkow J., 1978, Materiały z cmentarzyska ciałopalnego ludności kultury łużyckiej w Cieszkowie, woj. Wrocław z badań w 1975 roku. Część IV, „Slavia Antiqua”, t. 20, s. 49–86 ; 35. Domańska J., Gołubkow J., 1979, Materiały z cmentarzyska ciałopalnego ludności kultury łużyckiej w Cieszkowie, woj. Wrocław. Część V, „Slavia Antiqua”, t. 21, s. 33–67 ; 36. Domeradzki (B.), 1871 Wykopaliska nadziejowskie, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, t. 6, s. 203–218 ; 37. Durczewski D., [1960]1961, Skarby halsztackie z Wielkopolski, „Przegląd Archeologiczny”, t. 13, R. 35, s. 7–106 ; 38. Durczewski D., 1985, Gród ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego w Smuszewie, woj. pilskie. Część I, Poznań ; 39. Durczewski D., 2005, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Spławiu w powiecie wrzesińskim, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 40, s. 5–82 ; 40. Durczewski D., Olczak J., 1966, Uwagi o technologii i pochodzeniu paciorków szklanych z grodziska kultury łużyckiej w Szmuszewie, pow. Wągrowiec, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 17, s. 55–64 ; 41. Durczewski D., Śmigielski W., 1966, Materiały do osadnictwa ludności kultury łużyckiej w Wielkopolsce. Część II, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 17, s. 65–195 ; 42. Durczewski Z., [1938–1939]1939, Halsztacki skarb brązowy z Rychłocic w pow. wieluńskim, „Przegląd Archeologiczny”, t. 6, z. 2–3, s. 252–254 ; 43. Dušek M., 1966, Thrakisches Gräberfeld der Hallstattzeit in Chotín, Bratislava ; 44. Eibner Persy A., 1980, Hallstattzeitliche Grabhügel von Sopron (Ödenburg), Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, z. 62, Eisenstadt ; 45. Frána J., Maštalka A., 1990, The neutron activation analysis, [w:] Research on glass of the Lusatian and Pomeranian cultures in Poland, Archeologia interregionalis, z. 12, T. Malinowski red., Słupsk, s. 37–85 ; 46. Gaerte W., 1929 Urgeschichte Ostpreuβens, Königsberg ; 47. Gałęzowska A., 2005, Osady kultur pomorskiej, przeworskiej i wielbarskiej w Stroszkach w powiecie wrzesińskim, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 40, s. 281–453 ; 48. Gam T., 1993, Experiments in glass, Annales du 12e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, Amsterdam, s. 261–270 ; 49. Gąssowski J., 1985, Kultura pradziejowa ziem polskich. Zarys, Warszawa ; 50. Gediga B., Mierzwiński A., 2002 Das östliche Odergebiet in der Bronze und frühen Eisenzeit — Kulturen und Siedlungswesen, [w:] Forschungen zu Menschen und Umwelt im Odergebiet in ur und frühgeschichtlicher Zeit, E. Gringmuth Dallmer, L. Leciejewicz red., Römisch Germanische Forschungen, t. 60, Mainz am Rhein, s. 270–277 ; 51. Gedl M., 1973, Cmentarzysko halsztackie w Kietrzu, pow. Głubczyce, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk ; 52. Gedl M., 1980, Sytuacja kulturowa we wczesnej epoce żelaza w zachodniej Polsce, [w:] Rola oddziaływań kręgu halsztackiego w rozwoju społeczeństw epoki żelaza w Polsce zachodniej na tle środkowoeuropejskim, Wrocław, s. 17–37 ; 53. Gedl M., 1988, Die Toilettegeräte in Polen, Prähistorische Bronzefunde, dział XV, t. 1, München ; 54. Gedl M., 1992, Wpływy halsztackie w Polsce, [w:] Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami, S. Czopek red., Rzeszów, s. 23–30 ; 55. Gedl M., 2004, Die Beile in Polen IV, Prähistorische Bronzefunde, dział IX, t. 24, Stuttgart ; 56. Gedl M., 2004, Die Fibeln in Polen, Prähistorische Bronzefunde, dział XIV, t. 10, Stuttgart ; 57. Gładykowska Rzeczycka J., 1968, Antropologiczna analiza materiałów kostnych z cmentarzyska ciałopalnego w Glińczu Nowym, powiat Kartuzy, „Pomorania Antiqua”, t. 2, s. 241–265 ; 58. Głosik J., 1976 .Katalog pogotowia archeologicznego za rok 1972 (III), „Wiadomości Archeologiczne”, t. 41, z. 2, s. 225–240 ; 59. Gratuze B., Billaud Y., 2003, La circulation des perles en verre dans le Bassin Méditerranéen, de l’Âge du Bronze moyen jusqu’au Hallstatt, [w:] Échanges et commerce du verre dans le monde antique. Actes du colloque de l’Association Française pour l’Archéologie du Verre Aix en Provence et Marseille 7–9 juin 2001, D. Foy, M. D. Nenna red., Monographies instrumentum, 24, Montagnac, s. 11–15 ; 60. Grossman A., 2006, Zarys rozwoju osadnictwa kultury łużyckiej w biskupińskim mikroregionie osadniczym a środowisko przyrodnicze, [w:] Z badań nad osadnictwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, W. Blajer red., Kraków, s. 9–34 ; 61. Haevernick T. E., 1987, Katalog der Ringaugenperlen und verwandten Perlengruppen, [w:] Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit II. Ringaugenperlen und verwandte Perlengruppen, Marburger Studien zur Vor und Frühgeschichte, t. 9, Marburg, s. 55–124 + 26 ryc., 5 tablic i 15 map ; 62. Hencken H., 1978, The Iron Age cemetery of Magdalenska Gora in Slovenia, Mecklenburg Collection, t. II, Cambridge ; 63. Henderson J., 1988, Glass production and Bronze Age Europe, „Antiquity”, t. 62, s. 435–451 ; 64. Henderson J., 1989, The scientific analysis of ancient glass and its archaeological interpretation, [w:] Scientific analysis in archaeology and its interpretation, J. Henderson red., Oxford, s. 30–62 ; 65. Henderson J., 2000, The science and archaeology of materials, London–New York ; 66. Hoffmann M. J., 1999, Źródła do kultury i osadnictwa południowo wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e., Olsztyn ; 67. Jaremek A., 2009, The new sources to studies over late phases of West Balt Barrow culture according to selected objects from settlement 1 in Jeziorko, Ryn district, Barbaricum, t. 8, Warszawa, s. 107–114 ; 68. Jaskanis D., 2008, Święck. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy na północno wschodnim Mazowszu, Warszawa ; 69. Jędrzejewski R., 2009, Pochówek szkieletowy ludności kultury łużyckiej w Kałdusie, gm. Chełmno (stanowisko 4), Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały, t. 1, Toruń, s. 123–138 ; 70. Kaczmarek M., 1999, Aktualne problemy badań nad kulturą pomorską w Wielkopolsce, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. 9, s. 135–172 ; 71. Karwowski M., 1997, Keltische Glasfunde im polnischem Gebiet, „Przegląd Archeologiczny ”, t. 45, s. 33–71 ; 72. Karwowski M., Trybała Zawiślak K., Samek L., 2009, Archeometryczne badania szklanych paciorków z cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stan. 2 w Kłyżowie, [w:] Tarnobrzeska kultura łużycka — źródła i interpretacje, S. Czopek, K. Trybała Zawiślak red., Rzeszów, s. 463–477 ; 73. Kaszewski Z., 1973, Skarb z wczesnej epoki żelaza z Łodzi Teofilowa, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, nr 20, s. 27–38 ; 74. Katalog, 2002, Katalog, [w:] Sztuka pradziejowa ziem polskich, Gniezno, s. 131–152 ; 75. Kołodziejski A., 1971, Badania zespołu osadniczego ludności kultury łużyckiej z okresu późnohalsztackiego w Wicinie, powiat Lubsko, w latach 1966–1969, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 23, s. 93–108 ; 76. Kołodziejski A., 1974, Problematyka kultur okresu halsztackiego na ziemi lubuskiej, „Zielonogórskie Zeszyty Muzealne”, t. 4, s. 67–105 ; 77. Kołodziejski A., 1993, Wicina. Osada obronna sprzed 2500 lat w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Zielonej Górze, Zielona Góra ; 78. Kołodziejski A., 2002, Wicina — gród artystów metalurgów z okresu halsztackiego, [w:] Sztuka pradziejowa ziem polskich, Gniezno, s. 109–112 oraz tabl. 82–83 ; 79. Kołodziejski A., 2005, Wicina, st. 1, gm. Jasień, woj. zielonogórskie AZP 65 10/1, Informator Archeologiczny. Badania 1996, s. 145–146 ; 80. Kostrzewska M., [1955] 1956, Wykaz nabytków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w roku 1954, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 6, s. 224–230 ; 81. Kostrzewski J., 1955, Wielkopolska w pradziejach, Warszawa–Wrocław ; 82. Kostrzewski J., [1962] 1964, Skarby i luźne znaleziska metalowe od eneolitu do wczesnego okresu żelaza z górnego i środkowego dorzecza Wisły i górnego dorzecza Warty, „Przegląd Archeologiczny”, t. 15, R. 37, s. 5–133 ; 83. Krauss J., 1974, Materiały z cmentarzyska kultury łużyckiej w Gorzycach, pow. Tarnobrzeg, „Materiały Archeologiczne”, t. 15, s. 119–150 ; 84. Križ B., 2003, Novo Mesto — Einer der bedeutendsten vorgeschichtlichen Fundorte Europas, [w:] Bernstein und Glasschmuck aus Novo Mesto, Slowenien, Kranj, s. 50–87 ; 85. Križ B., Stipančić P., 2003, Katalog des Ausgestellten Funde, [w:] Bernstein und Glasschmuck aus Novo Mesto, Slowenien, Kranj, s. 88–104 ; 86. Krzyżaniak L., 1963, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Biernatkach, pow. Śrem, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 14, s. 45–111 ; 87. Kuśnierz J., 1998, Die Beile in Polen III, Prähistorische Bronzefunde, dział IX, t. 21, Stuttgart ; 88. Lasak I., 2007, Glass beads from the cemetery in Miłosławice in Silesia. Possible interpretations, [w:] Long distance trade in the Bronze Age and Early Iron Age, J. Baron, I. Lasak red., Studia Archeologiczne, 40, Wrocław s. 141–157 ; 89. Lasak I., Krukiewicz B., 2001, Z badań cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach, pow. Milicz (szósty sezon), „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 43, s. 181–192 ; 90. Leciejewicz L., 1961, Ujście we wczesnym średniowieczu, Polskie Badania Archeologiczne, t. 8, Wrocław–Warszawa–Kraków ; 91. Lewczuk J., 1995, Kultura pomorska i kultura łużycka a kultura przeworska i grupa gubińska kultury jastorfskiej na środkowym Nadodrzu, [w:] Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno?, T. Węgrzynowicz, M. Andrzejowska, J. Andrzejowski, E. Radziszewska red., Warszawa, s. 213–227 ; 92. Lewczuk J., 2004, Sękowice. Gmina Gubin, stanowisko 8. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej ze starszego okresu przedrzymskiego, Zielona Góra ; 93. Lipińska A., 1959, Wykaz nabytków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 1943–1944, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 10, s. 243–255 ; 94. L’vova Z. A., 1979, Tehnologičeskaâ klassifikaciâ izdelij iz stekla, „Arheologičeskij Sbornik”, t. 20, s. 90–103 ; 95. Łuka J. L., 1947, Skarb brązowy z wczesnej epoki żelaza z Starego Bojanowa, w pow. kościańskim, „Przegląd Archeologiczny”, t. 7, z. 2, R. 23, s. 297–303 ; 96. Łuka J. L., [1957–1959]1959, Importy italskie i wschodnioalpejskie oraz ich naśladownictwa na obszarze kultury łużyckiej, okresu halsztackiego w Polsce, „Slavia Antiqua”, t. 6. s. 1–99 ; 97. Maciejewski F., 1950, Paciorki z grodu „kultury łużyckiej” w Biskupinie, [w:] III Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej w Biskupinie w powiecie żnińskim za lata 1938–1939 i 1946–1948, Poznań, s. 111–113 ; 98. Maciejewski F., 1960, Wykaz nabytków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 1940–1942, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 11, s. 203–223 ; 99. Maciejewski F., 1962, Materiały starożytne z powiatu żnińskiego, Materiały Starożytne, t. 8, Warszawa, s. 217–326 ; 100. Malinowski T., [1957–1958] 1958, Osadnictwo kultury łużyckiej wczesnej epoki żelaza w Słupcy, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 8–9, s. 1–97 ; 101. Malinowski T., 1961, Katalog cmentarzysk ludności kultury łużyckiej w Polsce, t. I, Warszawa ; 102. Malinowski T., 1961, Katalog cmentarzysk ludności kultury łużyckiej w Polsce, t. II, Warszawa ; 103. Malinowski T., 1979, Katalog cmentarzysk ludności kultury pomorskiej, t. I, Słupsk ; 104. Malinowski T., 1990, Introductory remarks and description of investigated materials, [w:] Research on glass of the Lusatian and Pomeranian cultures in Poland, Archeologia interregionalis, z. 12, T. Malinowski red., Słupsk, s. 7–36 ; 105. Malinowski T., 2006, Komorowo, stanowisko 1: grodzisko kultury łużyckiej — faktoria na szlaku bursztynowym, Rzeszów ; 106. Marcinkian A., 1978, Badania na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Grzmiącej, gm. Cybinka, woj. Zielona Góra, „SprArch.”, t. 30, s. 97–111 ; 107. Matson F. R., 1951, The composition and working properties of ancient glasses, „Journal of Chemical Education”, t. 28, nr 2, s. 82–87 ; 108. Matthäus H., 1983, Perlen mit Zickzackzier, [w:] Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit I, Marburger Studien zur Vor und Frühgeschichte, t. 5, Mainz am Rhein, s. 1–127 ; 109. Michnik M., 2007, Imported objects at the cementery in Świbie, district of Gliwice, [w:] Long distance trade in the Bronze Age and Early Iron Age, J. Baron, I. Lasak red., Studia Archeologiczne, 40, Wrocław, s. 159–177 ; 110. Miroššayová E., Olexa L., 2009, Sklené koráliky z doby halštatskej na východnom Slovensku, Študijné zvesti Arche¬ologického ústavu SAV, 45, Nitra, s. 99–103 ; 111. Miśkiewicz J., 1962, Skarb halsztacki z miejscowości Rzeszotkowo, pow. Siedlce, „Światowit”, t. 24, s. 231–234 ; 112. Moskwa K., 1976, Kultura łużycka w Polsce południowo wschodniej, Rzeszów ; 113. Narożna Szamałek U., Szamałek K., 2007, Gorszewicka nekropola po raz drugi odkryta, [w:] Opusculum archaeologica. Opera dedicata in Professorem Thaddeum Malinowski, W. Dzieduszycki red., Zielona Góra, s. 273–291 ; 114. Niewęgłowski A., 1964, Ogólne wyniki i problematyka badań stanowisk z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w okolicach Garwolina, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 30, z. 3/4, s. 229–245 ; 115. Nikita K., Henderson J., 2006, Glass analyses from Mycenaean Thebes and Elateia: compositional evidence for a Mycenaean glass industry, „Journal of Glass Studies”, t. 48, 71–120 ; 116. Nowotny W., 1959, Podstawy technologii szkła, część I, Warszawa ; 117. Olczak J., 1999, Nowe materiały do dziejów użytkowania szkła na ziemiach polskich (część 3), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Toruń, Archeologia, 27, Archeologia szkła, 8, Toruń, s. 3–52 ; 118. Ostoja Zagórski J., Strzałko J., 1982, Cmentarzysko halsztackie w Sobiejuchach, stan 2, woj. bydgoskie. Wstępne wyniki badań archeologiczno antropologicznych, „Komunikaty Archeologiczne”, t. 3, s. 127–163 ; 119. Petersen E., 1929 Die frühgermanische Kultur in Ostdeutschland und Polen, Berlin ; 120. Pieczyński Z., [1953]1954, Cmentarzysko z wczesnego okresu żelaznego (700–400 przed n.e.) w Gorszewicach, w pow. szamotulskim, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 4, s. 101–152 ; 121. Preložnik A., 2007, Japodska princesa z Libne? Ženska knežja oprava iz Špilerjeve gomile 2 na Libni, [w:] Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, „Situla”, t. 44, s. 505–517 ; 122. Principes…, 2002, Principes de description des verres anciens depuis les temps les plus reculés jusqu’au XIIIe siècle de n.è., M. Dekówna, J. Olczak red., Warszawa–Toruń ; 123. Pudełko E., 1987, Cmentarzysko pradziejowe w Brzeziu gm. Pleszew (Wstępne wyniki badań), „Rocznik Kaliski”, t. 20, s. 271–293 ; 124. Pudełko E., [1994/1995]1996, Wyniki badań archeologicznych pradziejowego cmentarzyska w Brzeziu pod Pleszewem w latach 1989–1994, „Rocznik Kaliski”, t. 25, s. 171–189 ; 125. Pudełko E., 2003, Importowane przedmioty zabytkowe z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Dębniałkach Kaliskich, „Rocznik Kaliski”, t. 29, s. 223–230 ; 126. Pudełko E., 2005, Południowo wschodnio wielkopolska strefa rozprzestrzeniania się materialnych śladów kontaktów kulturowo wymiennych w okresie halsztackim (750–400 r. aC.), „Rocznik Kaliski”, t. 31, s. 9–24 ; 127. Pudełko E., 2007, Luxurious prehistoric objects from south eastern Great Poland as the evidence of long distance contacts in the Early Iron Age, [w:] Long distance trade in the Bronze Age and Early Iron Age, J. Baron, I. Lasak red., Studia Archeologiczne, 40, Wrocław, s. 237–249 ; 128. Purowski T., 2007, Evidence of winding technique on glass beads discovered at the Lusatian culture stronghold in Wicina, site 1, „Archaeologia Polona”, t. 45, s. 27–34 ; 129. Purowski T., 2007, Przedmioty szklane odkryte na grodzie ludności kultury łużyckiej w Wicinie, stan. 1, Archeologia Środkowego Nadodrza, t. 5, Zielona Góra, s. 75–172 ; 130. Purowski T., 2008, Badania techniki wyrobu paciorków szklanych okresu halsztackiego metodami petrograficznymi, „Archeologia Polski”, t. 53, z. 1, s. 7–24 ; 131. Purowski T., 2008, Problemy badań wyrobów szklanych znanych ze stanowisk kultury łużyckiej na przykładzie pracy J. T. Matysiaka i T. Prokopa (2005), „Archeologia Polski”, t. 53, z. 2, s. 339–350 ; 132. Purowski T., 2009, Wyroby szklane w kulturze łużyckiej w międzyrzeczu Noteci i środkowej Odry, maszynopis przechowywany w Samodzielnej Pracowni Dokumentacji Naukowej i Archiwalnej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie ; 133. Pyżuk M., 2004, Antropologiczna interpretacja szczątków kostnych populacji kultur przeworskiej i wielbarskiej z Kołozębia, pow. Płońsk, „Archeologia Polski”, t. 49, z. 1–2, s. 33–48 ; 134. Rajewski Z. A., [1930–1932]1933, Nowe nabytki Działu Przedhistorycznego Muzeum Wielkopolskiego w Po¬znaniu w latach 1926–1927, „Przegląd Archeologiczny”, t. 4, z. 3, R. 12–14, s. 248–265 ; 135. Rajewski Z. A., [1935–1936]1936, Nowe nabytki Działu Przedhistorycznego Muzeum Wielkopolskiego w Po¬znaniu w roku 1928, „Przegląd Archeologiczny”, t. 5, z. 2–3, R. 15–16, s. 203–217 ; 136. Rajewski Z. A., 1938, Paciorki kultury „łużyckiej”, [w:] Gród prasłowiański w Biskupinie w powiecie żnińskim. Sprawozdanie z badań w latach 1936–1937 z uwzględnieniem wyników z lat 1934–1935, J. Kostrzewski red., Poznań, s. 62–63 ; 137. Reich C., [2004/2005]2005, Die Ausgrabungen des Museums für Vor und Frühgeschichte, [w:] Das Berliner Museum für Vor und Frühgeschichte. Festschrift zum 175 jährigen Bestehen, Acta Praehistorica et Archaeologica, t. 36/37, Berlin, s. 617–666 ; 138. Rewekant A., 2005 Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych z cmentarzyska w Głuchowie, woj. wielkopolskie, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 41, s. 142–144 ; 139. Rossius K. O., 1933, Die sogenannten Pfahlbauten Ostpreuβens, „Praehistorische Zeitschrift”, t. 24, z. 1/2, s. 22–95 ; 140. Santropadre P., Verità, M., 2000, Analyses of the production technologies of Italian vitreous materials of the Bronze Age, „Journal of Glass Studies”, t. 42, s. 25–40 ; 141. Sayre E. V., Smith R. W., 1961, Compositional categories of ancient glass, „Science”, t. 133, nr 3467, s. 1824–1826 ; 142. Shortland A. J., 2002, The use and origin of antimonate colorants in early Egyptian glass, „Archaeometry”, t. 44, cz. 4, s. 517–530 ; 143. Siuchniński K., 1959, Powiat Chojna, „Materiały Zachodnio Pomorskie”, t. 5, s. 548–557 ; 144. Skarbek E., 1968, Cmentarzysko kultury wschodniopomorskiej w Glińczu Nowym, powiat Kartuzy, „Pomerania Antiqua”, t. 2, s. 215–240 ; 145. Skarby Muzeum…, 2007, Skarby Muzeum Archeologicznego. Katalog wystawy, J. Kaczmarek, A. Krzyżaniak red., Poznań ; 146. Skorupka T., 2002, Grzechotki gliniane z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Kowalewku, woj. wielkopolskie, [w:] Sztuka pradziejowa ziem polskich, Gniezno, s. 104–108 ; 147. Skorupka T., 2005, Cmentarzysko ciałopalne ze schyłku okresu halsztackiego i początków starszego okresu przedrzymskiego w Głuchowie, stan. 1, woj. wielkopolskie, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 41, s. 97–186 ; 148. Starynowicz M., 2005, Badania fizykochemiczne paciorków szklanych odkrytych na grodzisku ludności kultury łużyckiej w Wicinie, woj. lubuskie, „Archeologia Polski”, t. 50, z. 1–2, s. 21–52 ; 149. Stawiarska T., 1984, Szkła z okresu wpływów rzymskich z północnej Polski. Studium technologiczne, Bibliotheca Antiqua, t. 19, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź ; 150. Stawiarska T., 1987, Metody porównań składów chemicznych szkieł zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem okresu wpływów rzymskich, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Toruń, Archeologia, 12, Archeologia szkła, 2, s. 35–49 ; 151. Stawiarska T., 1999, Naczynia szklane okresu rzymskiego z terenu Polski, Warszawa ; 152. Stawiarska T., 2007, Paciorki „fajansowe” okresu rzymskiego z terenu Polski. Wstępne badania technologiczne, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 55, nr 3–4, s. 261–275 ; 153. Stolpiak B., 1988, Szkło w kulturze społeczeństw przeworskich Kujaw — aspekt technologiczny, [w:] Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, Inowrocław, s. 229–265 ; 154. Stolpiak B., 1993, Prehistoric beads in North West Poland, Annales du 12e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, Amsterdam, s. 11–20 ; 155. Szymański W., 1976, Mokrzk, [w:] I. Górska, L. Paderewska, J. Pyrgała, W. Szymański, L. Gajewski, Ł. Okulicz, Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 81–83 ; 156. Śmigielski W., 2007, Badania grodziska ludności kultury łużyckiej w Smuszewie, w powiecie wągrowieckim, [w:] Opusculum archaeologica. Opera dedicata in Professorem Thaddeum Malinowski, W. Dzieduszycki red., Zielona Góra, s. 313–338 ; 157. Šaldová V., 1971, Pozdnĕ halštatské ploché hroby v západních Čechách a jejich vztah k současným mohylám (Pohřebiště Nynice a Žákava Sváreč), „Památky Archeologické”, R. 62, cz. 1, s. 1–134 ; 158. Ščapova J. L. (Szczapowa J. L.), 1973, Zasady interpretacji analiz składu szkła zabytkowego, „Archeologia Polski”, t. 18, z. 1, s. 15–72 ; 159. Ščapova J. L. (Szczapowa J. L.), 1983, Očerki istorii drevnego steklodeliâ, Moskva ; 160. Tackenberg K., 1922, Neue schlesische Funde der frühgermanischen Zeit, Breslau ; 161. Towle A., Henderson J., Bellintani P., Gambacurta G., 2001, Frattesina and Adria: report of scientific analyses of early glass from the Veneto, „Padusa”, 37 (n. s.), s. 7–68 ; 162. Turk P., 2003, Frühe Eisenzeit in Slowenien — Epoche des Reichtums und der Unruhen, [w:] Bernstein und Glasschmuck aus Novo Mesto, Slowenien, Kranj, s. 9–49 ; 163. Turner W. E. S., 1956, Studies of ancient glass and glassmaking processes, cz. V, Raw materials and melting processes, „Journal of the Society of Glass Technology”, 40, s. 277–300T ; 164. Venclová N., 1990, Glass of the Late Bronze to Early La Tène periods in Central Europe: archaeological and chemical evidence, [w:] Research on glass of the Lusatian and Pomeranian cultures in Poland, Archeologia interregionalis, z. 12, T. Malinowski red., Słupsk, s. 107–141 ; 165. Venclová N., 1990, Prehistoric glass in Bohemia, Praha ; 166. Walkiewicz B., 1992, Połażejewo, gm. Środa Wlkp., woj. poznańskie, st. 11, Informator Archeologiczny. Badania rok 1988, s. 44–45 ; 167. Ważny T., 1999, Dendrochronologia obiektów zabytkowych w Polsce, Warszawa ; 168. Węgrzynowicz T., [1966–1967] 1968, Znaleziska przedmiotów halsztackich z Teklina, pow. Otwock, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 32, z. 3–4, s. 505–511 ; 169. Wiklak H., 1972, Późniejsze stadia rozwojowe środkowopolskiej grupy kultury łużyckiej, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, nr 19, s. 15–172 ; 170. Woźniak Z., [1959]1960, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Chojnie Golejewku, w pow. rawickim, „Przegląd Archeologiczny”, t. 12, s. 31–116 ; 171. Zajączkowski W., 1995, Biskupiński mikroregion osadniczy od III okresu epoki brązu do halsztatu D, [w:] Zarys zmian środowiska geograficznego okolic Biskupina pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie, W. Niewiarowski red., Toruń, s. 77–85 ; 172. Zepezauer M. A., 1993, Mittel und spätlatènezeitliche Perlen, [w:] Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit III, Marburger Studien zur Vor und Frühgeschichte, t. 15, Marburg ; 173. Zeylandowa M., 1968, Materiały z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Dębiczku, pow. Środa, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 19, s. 58–95

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

54

Issue:

2

Start page:

23

End page:

88

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49526 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information