Obiekt

Tytuł: Modernizmy i ich losy

Twórca:

Majewski, Tomasz

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 3 (2008)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. G. Agamben, Kapitalizm jest religią, w której nic nie należy do ludzi, rozmowę prowadzi M. Nowicki, "Europa. Dziennik" 15 Marca 2008, http://www.dziennik.pl/dziennik/europa/article138523/Kapitalizm_jest_religia_w_ktorej_nic_nie_nalezy_do_ludzi.html.
2. M. Alexander, Jazz Age Jews, Princeton University Press, Princeton 2001, s. 131-179.
3. A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przekł. i wstęp Z. Pucek, Universitas, Kraków 2005.
4. M. Augé, Non-places. Introduction to an Anthropology of Supermodernity, trans. J. Howe, Verso, London-New York 1995.
5. P. Bailey, Popular Culture and Performance in the Victorian City, Cambridge University Press, New York-Cambridge 1998.
6. R. Barthes, Proust. Nazwy i nazwiska, „Przez długi czas kładłem się spać wcześnie” oraz Flaubert i zdanie, w: tegoż, Lektury, wyb. i oprac. M.P. Markowski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001.
7. R. Barthes, Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997.
8. Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, przeł. J. Guze, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998, s. 23.
9. Z. Bauman, Nowoczesność i zagłada, przeł. F. Jaszuński, PWN, Warszawa 1992.
10. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
11. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, przeł. J. Bauman, PWN, Warszawa 1995, s. 14-15.
12. Z. Bauman, Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 14.
13. C. Bell, Plus du Jazz, "New Republic" 21 September 1921.
14. W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, przeł. J. Sikorski, w: tegoż, Anioł historii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996, s. 233-234, przypis 28.
15. Th.O. Benson, Modernizm nomadyczny. W poszukiwaniu sztuki międzynarodowej, w: Naród, styl, modernizm, s. 127-144.
16. M. Berman, Broadway, Love, and Theft. Al Jolson's "Jazz Singer", w: tegoż, On the Town. One Hundred Years of Spectacle in Times Square, Random House, New York 2006, s. 21-42.
17. M. Berman, "Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu". Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, przeł. M. Szuster, wstęp A. Bielik-Robson, Universitas, Kraków 2006, s. 41-42.
18. H. Bhabha, The Location of Culture, Routledge, New York 1994.
19. A. Bielik-Robson, Życie i cała reszta. Marshalla Bermana marksizm romantyczny, w: tamże, s. XXXIII.
20. A. Burton, "To gain the whole world and lose our soul". Visual Spectacle and the Politics of Working-Class Consumption before 1914, w: Visual Delights. Essays on Popular and Projected Image in the 19th Century, ed. by S. Popple and V. Toulmin, Flicks Books, Trowbridge-London 2000, s. 25-37.
21. D.E. Chinitz, T. S. Eliot and the Cultural Divide, University of Chicago Press, Chicago-London 2005.
22. G.S. Cross, J.K. Walton, The Playful Crowd. Pleasure Places in the Twentieth Century, Columbia University Press, New York 2005.
23. J. Czaplicka, Amerikabilder and the German Discourse on Modern Civilization, 1890-1925, w: Envisioning America. Prints, Drawings and Photographs by George Grosz and his Contemporaries 1915-1933, Busch-Reisinger Museum - Harvard University, Cambridge MA 1990.
24. R. Dawidoff, The Genteel Tradition and the Sacred Rage. High Culture vs. Democracy in Adams, James, and Santayana, University of North Carolina Press, Chapel Hill-London 1992.
25. Deleuze, Proust i znaki, przeł. M.P. Markowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.
26. J. Derrida, Mallarmé, w: Acts of Literature, ed. by D. Attridge, Routledge, New York 1992, s. 41-52.
27. J. Derrida, Ta dziwna instytucja zwana literaturą, w: Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 42-49.
28. S. Eisenstadt, Nowoczesności zwielokrotnione. Podstawowy układ odniesienia i problematyka, przeł. A. Manterys, "Studia Socjologiczne" 2006 nr 1, s. 27-56.
29. T.S. Eliot, Letters, vol. I, ed. by V. Eliot, Faber, London 1988, s. 76-77.
30. T.S. Eliot, Marie Lloyd, "The Criterion" October 1922 oraz London Letter "The Dial" December 1922, http://world.std.com/~raparker/exploring/tseliot/works/london-letters/london-letter-1922-12.html (styczeń 2007).
31. T.S. Eliot, Poeci metafizyczni (1921), przeł. M. Żurowski, w: tegoż, Kto to jest klasyk i inne eseje, Znak, Kraków 1998, s. 137.
32. T.S. Eliot, Zadania poezji i zadania krytyki, w: tegoż, Szkice krytyczne, wyb., wstęp i przekł. M. Niemojewska, PIW, Warszawa 1972, s. 323.
33. Entertaining America. Jews, Movies and Broadcasting, ed. by J. Hoberman and J. Shandler, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2003 1994.
34. L. Fiedler, Cross the Border - Close the Gap, "Playboy" grudzień 1969.
35. R. Fitzgerald, Rowntree and the Marketing Revolution, 1862-1962, Cambridge University Press, New York-Cambridge 1995, s. 12-16.
36. H. Glaser, Kultura RFN. Zarys historii 1945-1989, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 431.
37. C. Greenberg, Awangarda i kicz, w: tegoż, Obrona modernizmu, wyb. G. Dziamski, przeł. G. Dziamski, M. Śpik-Dziamska, Universitas, Kraków 2006, s. 10-11.
38. M. Groucho, The Groucho Letters, Simon and Schuster, New York 1967.
39. S. Guilbaut, Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej. Ekspresjonizm abstrakcyjny, wolność i zimna wojna, przeł. E. Mikina, Hotel Sztuki, Warszawa 1992.
40. S. Guilbaut, The Relevance of Modernism, w: Modernism and Modernity. The Vancouver Conference Papers, ed. by B.H.D. Buchloh, S. Guilbaut, D. Solkin, Press of the Nova Scotia College of Art and Design, Halifax 2004, s. XI-XVII.
41. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Universitas, Kraków 2000, s. 17-19.
42. M. Hammond, Vernacular Modernism. Film the First Global Vernacular? "History Workshop Journal" 2004 no. 58, s. 355-358.
43. M.B. Hansen, Benjamin and Cinema. Not a One Way Street, "Critical Inquiry" Winter 1999 no. 2, s. 306-343.
44. M.B. Hansen, Fallen Women, Rising Stars, New Horizons. Shanghai Silent Film As Vernacular Modernism, "Film Quaterly" 2000 vol. 54, issue 1, s. 10-22.
45. M.B. Hansen, Vernacular Modernism. Tracking Cinema on a Global Scale, w: World Cinemas, Transnational Perspectives, ed. by N. Durovicova, K. Newman, New York-London 2007.
46. T. Hundorowa, Europejski modernizm czy europejskie modernizmy? (z perspektywy ukraińskiej), przeł. A. Korniejenko, w: Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, s. 521-529.
47. A. Huyssen, Modernism after Postmodernism, "New German Critique" September 2006 no. 99.
48. A. Huyssen, Nad mapą postmodernizmu, przeł. J. Margański, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, wyb. i red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1997, s. 464.
49. M. Kammen, The Lively Arts. Gilbert Seldes and the Transformation of Cultural Criticism In the United States, Oxford University Press, New York-Oxford 1996, s. 245-284.
50. I. Kant, Odpowiedź na pytanie: Czym jest Oświecenie, przeł. I. Krońska w: tegoż, Rozprawy z filozofii historii, przekł., oprac. i wstęp T. Kupś, Wydawnictwo Antyk - Marek Derewiecki, Kęty 2005, s. 44.
51. J. Kristeva, La révolution du langage poétique. L’avant-garde à la fin du XIX siècle. Lautréamont et Mallarmé, Édiotions du Séuil, Paris 1974.
52. Let's Revidit Postmodernism. An Interview with Leslie A. Fiedler, "University of Toronto Quarterly" spring 1991 vol. 60 no. 1.
53. B. Lindner, Zniesienie sztuki w praktyce życiowej? O aktualności dyskusji na temat historycznych prądów awangardowych, w: P. Bürger, Teoria awangardy, przeł. J. Kita-Huber, Universitas, Kraków 2006, s. 131-165.
54. J.F. Lyotard, Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982-1985, przeł. J. Migasiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 107.
55. J.F. Lyotard, Przepisać nowożytność, przeł. W. Szydłowska, przejrzał S. Czerniak, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. S. Czerniak i A. Szahaj, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 48.
56. T. Majewski, Od Feature Concert do Gesamtkunstwerk. Fantazja” Walta Disneya, w: Kino amerykańskie. Twórcy, red. E. Durys, K. Klejsa, Rabid, Kraków 2006.
57. T. Majewski, Walter Benjamin i Myszka Miki. "Moment mesjański" w kulturze masowej albo krytyka melancholijnej krytyki, "Przegląd Kulturoznawczy" 2007 nr 2.
58. Mapping the Postmoder z After the Great Divide. Modernism, Mass Culture, Postmodernism, Indiana University Press, Bloomington 1986.
59. S. McCabe, Cinematic Modernism. Modernist Poetry and Film, Cambridgo University Press, Cambridge-New York 2005, s. 39-40.
60. Cz. Miłosz, Pytania do dyskusji, w: Kultura masowa, wyb., przeł, przedm. Cz. Miłosz, kom. J. Szacki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 167-168.
61. Modern Art and Popular Culture. Readings in High and Low, ed. by K. Varnedoe, A. Gopnik, Abrams in Association with the Museum of Modern Art, New York 1990.
62. Naród, styl, modernizm. Materiały z międzynarodowej konferencji pod patronatem Comité international d'histoire de l’art (CIHA), zorganizowanej przez Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Monachium oraz Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 6-12 września 2003, red. J. Purchała, W. Tegethoff, Międzynarodowe Centrum Kultury - Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Kraków-Monachium 2006.
63. D. Negra, The Fictionalized Ethnic Biography. Nita Naldi and the Crisis of Assimilation, w: American Silent Film. Discovering Marginalized Voices, ed. by G. Bachman and Th.J. Slater, Southern Illinois University Press, Carbondale 2002, s. 176-200.
64. M. Noland, Vision of Modernity, New York-Oxford 1994.
65. E. O'Berine, Mapping the "Non-Lieu" in Marc Augé's Writtings, "Forum for Modern Language Studies" January 1996 vol. 42, issue 1, January 1996, s. 38-50.
66. P. Piotrowski, "Odwilż", w: Odwilż. Sztuka ok. 1956 r., red. P. Piotrowski, Muzeum Narodowe, Poznań 1996, s. 9-35.
67. P. Piotrowski, Rosja i Ameryka, awangarda i modernizm, "Artium Questiones" 1995 t. VII, s. 153-170.
68. P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Rebis, Poznań 1999, s. 45-50.
69. L. Rainey, R. von Halberg, Editorial/Introdution, "Modernism and Modernity" 1994 no. 1.1.
kliknij tutaj, żeby przejść
70. J. Rosenberg, What You Ain't Heard Yet. The Languages of "The Jazz Singer", "Prooftexts" 2002 no. 22, s. 11-54.
71. A. Ross, No Respect. Intellectuals and Popular Culture, Routledge, New York-London 1989, s. 15-64.
72. M.B. Sandberg, Living Pictures, Missing Persons. Mannequins, Museums, and Modernity, Princeton University Press, Princeton 2003.
73. V.R. Schwartz, Spectacular Realities. Early Mass Culture in fin-de-siècle Paris, University of California Press, Berkeley 1998.
74. The Lost World of Mitchell and Kenyon. Edwardian Britain on Film ed. by V. Toulmin, S. Popple, P. Russel, BFI Publication, London 2004.
75. V. Toulmin, Electric Edwardians. The Story of the Mitchell & Kenyon Collection, BFI Publication, London 2006.
76. D. Trotter, Cinema and Modernism, London 2007, s. 138.
77. J.K. Walton, Nowe spojrzenie na wczesną historię brytyjskiego kina - archiwum Mitchella i Kenyona, przeł. G. Nadgrodkiewicz, "Kwartalnik Filmowy" 2005 nr 52, s. 6-16.
78. R. Walz, Pulp Surrealism. Insolent Popular Culture in Early Twentieh-Century Paris, California University Press, Berkeley-London 2000.
79. W. Welsch, Narodziny filozofii postmodernistycznej z ducha sztuki modernistycznej, przeł. J. Balbierz, w: Odkrywanie modernizmu, red. i wstęp R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, s. 429-461.
80. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 23-24.
81. J. Weiss, The Popular Culture of Modern Art. Picasso, Duchamp, and Avant-Gardism, Yale University Press, New Haven 1994.
82. B. Wittrock, Early modernities. Varieties and transitions, "Daedalus" 1998 vol. 127.
83. A. Zeidler-Janiszewska, Adorno według Lyotarda, w: Adorno. Między moderną i postmoderną. Rozprawy i szkice z filozofii sztuki, red. A. Zeidler-Janiszewska, Fundacja dla Instytutu Kultury, Warszawa-Poznań 1991, s. 133-152.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

43

Strona końc.:

67

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:50908 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2015-01-21

Liczba wyświetleń treści obiektu:

659

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/66981

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Majewski T. - Modernizmy i ich losy 2018-12-20

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji