Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Długie domy społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej : technika podwójnych słupów

Twórca:

Werra, Dagmara

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 57 Z. 1-2 (2012)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

S. 113-132 : il. ; 25 cm ; Streszcz. w j. ang. ; Bibliogr. s. 128-132

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Balcer B. 2012. Budownictwo mieszkalne i gospodarcze w neolicie ziem Polski, Warszawa
Bednarek R., Prusinkiewicz Z. 1984. Gleby, [w:] Województwo toruńskie: przyroda-ludność i osadnictwo-gospodarka, R. Galon red., Warszawa–Poznań–Toruń, s. 189–206
Beneš J. 1991. Neoliticke sídliště v Hrdlovce-Lipticích Předběžná zapráva o výzkumu v letech 1987–1989, „Archeologické rozhledy”, t. 43, z. 1, s. 29–46
Beneš J. 1995. Deset let výzkumu zemědělského pravěku v povodí Lomského a Loučenského potokav sesrozápadních Čechách (1983–1992), [w:] Archeologické výzkumy v severozápadníchČechách v letech 1983–1992, J. Březák red., Most, s. 63–80
Bienias D. 2000. Charakterystyka fizjograficzna stanowiska, [w:] Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych na odcinku A1 planowanej autostrady w województwie kujawsko-pomorskim, Bocień, gm. Chełmża, stan. 5, maszynopis przechowywany w Archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2000, s. 8–9
Brandt D. V. 1988. Häuser, [w:] Der bandkeramischen Siedlungsplatz Langweiler 8, G. Aldenhoven, K. Düren, „Rheunische Ausgrabungen”, t. 28, s. 36–290
Buttler W., Haberey W. 1936. Bandkeramische Ansiedlung bei Köln-Lindenthal, Berlin–Leipzig
Chudziak W. 2000. Wyniki prac terenowych, [w:] Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych na odcinku A1 planowanej autostrady w województwie kujawsko-pomorskim, Bocień, gm. Chełmża, stan. 5, maszynopis przechowywany w Archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2000, s. 13–16
Coudart A., 1987. Tradition, uniformity and variability in the architecture of the Danubian Neolithic, [w:] Bylany Seminar 1987, J. Rulf red., Praga, s. 199–223
Coudart A. 1998. Architecture et société néolithique. L’unité et la variance de la maison danubienne,Documents d’Archéologie Française, t. 67, Paryż
Czekaj-Zastawny A. 2008. Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły, Kraków
Gabriel I. 1979. Studien zur Tonware der Bandkeramik in Westfalen und Nordhessen, Bonner Hefte zur Vorgeschichte, t. 19, Bonn
Galon R. 1984. Ogólna charakterystyka geograficzna województwa, [w:] Województwo toruńskie: przyroda-ludność i osadnictwo-gospodarka, R. Galon red., Warszawa – Poznań – Toruń, s. 9–16
Gurtkowski P., Gleński G. 2000. Opracowanie materiałów ceramicznych związanych z kulturą ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku Bocień, gm. Chełmża, stan. 5, [w:] Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych na odcinku A1 planowanej autostrady w województwie kujawsko-pomorskim, Bocień, gm. Chełmża, stan. 5, maszynopis przechowywany w Archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2000, s. 74–108
Hauzeur A. 2006. Le Rubané au Luxembourg. Contribution a l’étude du Rubané du nord-ouest européen, Liege
Hodder I. 1990. The domestication of Europe. Structure and contingency in Neolithic societies, Oxford
Jadin I., Cahen D. 2003. Datations radiocarbones et Rubané: Pour un mariage de raison, [w:] Trois petits tourset puis s’en vont... La fin de la présence danubienne en Moyenne Belgique, I. Jadin red., Liege, s. 523–696
Jeunesse C., Wolf J.-J., Lefranc P., Schaltenbrand K. 2007. Rubané du sud-ouest et maison trapéziforme: l’exemple de la maison 11 de Sierentz (Haut-Rhin), [w:] Camps, enceintes et structure d’habitat néolithiques en Franceseptentrionale, Actes du 24eme Colloque interrégional sur le Néolithique, Orléans,19–21 novembre 1999, 27eme supplement a la Revue Archéologique du Centre de laFrance, O. Agogué, D. Leroy, C. Verjux red., Tours, s. 39–54
Kaufmann D. 1984. Die ältestlinienbandkeramischen Funde vor Eilsleben, Kr. Wanzleben und der Beginndes Neolithicums im Mittelelbe-Saale-Gebiet, „Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte”, t. 52, s. 177–202
Kirkowski R. 1990. Boguszewo, gm. Gruta, województwo toruńskie, stanowisko 41, obiekty 3 i 5, [w:] Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej, D. Jankowska red., Toruń, s. 9–14
Kirkowski R. 1994. Kultura ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej, [w:] Neolit i wczesna epoka brązu na ziemi chełmińskiej, L. Czerniak red., Grudziądz, s. 57–73
Kirkowski R., Kukawka S. 1990. Boguszewo, gmina Gruta, województwo toruńskie, stanowisko 43b, obiekty 11 i 23, [w:] Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej, D. Jankowska red., Toruń, s. 26–31
Kondracki J. 1978. Geografia fizyczna Polski, Warszawa
Kossinna G. 1910. Der Ursprung der Urfinnen und Urindogermanen und ihre Ausbreitung nach dem Osten, „Mannus”, t. 2, s. 59–91
Kostrzewski J. 1928. Osada starszej ceramiki wstęgowej w Chełmży w pow. toruńskim na Pomorzu, „Roczniki Muzeum Wielkopolskiego”, t. 4, s. 100–128
Kozłowski J. K. 1988. Z problematyki interregionalnych powiązań Kujaw w młodszej epoce kamienia, [w:] Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, A. Cofta-Broniewska red., Inowrocław, s. 45–54
Kozłowski L.,1924. Młodsza epoka kamienna w Polsce (Neolit), Lwów
Kreuz A. M. 1990. Die ersten Bauern Mitteleuropas – eine archäobotanische Untersuchung zu Umweltund Landwirtschaft der ältesten Bandkeramik, Analecta Praehistorica Leidensia, t. 23, Leiden
Kukawka S., Małecka-Kukawka J. 1999. The „Long House” of the Late Band Pottery Culture from Bukowiec, Chełmno Land, „Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity, Řada Archeologická (M)”, t. 48, z. 4, s. 73–80
Kukawka S., Małecka-Kukawka J., Wawrzykowska B. 2002. Wczesny i środkowy neolit na ziemi chełmińskiej, [w:] Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 140-lecia muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu, Toruń 16–17 maj 2002, B. Wawrzykowska red., Toruń, s. 91–107
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1979. Pierwsze społeczności rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego, [w:] Prahistoria ziem polskich, W. Hensel red., t. II, Neolit, W. Hensel, T. Wiślański red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 19–164
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1983. The Oldest Linear Pottery communities and their contribution to the Neolithization of Polish territories, „Archaeologia Polona”, t. 21–22, s. 47–61
Kulczycka-Leciejewiczowa A.,1983. O zofipolskim stylu ceramiki wstęgowej rytej w Polsce, „Archeologia Polski”, t. 28, z. 1, s. 67–97
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1987. Pierwsze wspólnoty kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemiach polskich, „ArcheologiaPolski”, t. 32, z. 2, s. 293–348
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1988. Erste Gemeinschaften der Linienbandkeramikkultur auf polnischem Boden, „Zeitschriftfür Archäologie”, t. 22, z. 2, s. 137–182
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1993. Osadnictwo neolityczne w Polsce południowo-zachodniej. Próba zarysu organizacji przestrzennej, Wrocław
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1997. Strachów: osiedla neolitycznych rolników na Śląsku, Wrocław
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2008. Samborzec. Studium przemian ceramiki wstęgowej rytej, Wrocław
Kuper R. 1977. Bauten, [w:] Der Bandkeramische Sidlungsplatz Langweiler 9, Gemeinde Aldenhoven, Kreis Düren, J.-P. Farruggia, J. Hahn, K.-H. Knörzer, J. Schalich red., Rheinische Ausgrabungen, t. 18, Bonn, s. 19–40
Lenneis E. 1997. Houseforms of the Central European Linearpottery culture and of the Balkan EarlyNeolithic – comparison, „Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji”, t. 24, s. 143–149
Lenneis E. 2004. Architecture and Settlement Structure of the Early Linear Pottery Culture in East CentralEurope, [w:] LBK Dialogues: Studies in the formation of the Linear Pottery Culture, A. Lukes, M. Zvelebil red., BAR International Series 1304, Oxford, s. 151–157
Lüning J. 1982. Reserch into the Bandkeramik settlement of Aldenhovener Platte in the Rhineland, Analecta Praehistorica Leidensia, t. 15, Leiden, s. 1–29
Lüning J. 1986. Die Ausgrabungen zum Neolithicum in Schwanfeld, Landkreis Schweinfurt, [w:] AusFrankens Frühzeit, L. Wamser red., Mainfränkische Studien, t. 37, Würzburg, s. 9–16
Madajski S. 1938. Czym były wielkie budowle z młodszej epoki kamienia odkryte w Brześciu Kujawskim, „Z otchłani wieków”, t. 13, z. 1–2, s. 1–14
Marschall A. 1981. Environmental adaptation and structural design in axially-pitched longhouses from Neolithic Europe, „World Archaeology”, t. 13, s. 101–121
Masuch A., Ziessow K. - H. 1985. Reconstructing Linear Culture house: theoretical and practical contributions, „Helinium”, t. 25, s. 58–93
Meyer-Christian W. 1976. Die Y-Pfostenstellung in Häusern der älteren Linearbandkeramik, „Bonner Jahrbücher”, t. 176, s. 1–25
Milisauskas S. 1976. Archaeological investigations on the Linear Culture Village of Olszanica, Wrocław
Milisauskas S. 1986. Early Neolithic settlement and society at Olszanica, Memoirs of the Museum of Anthropology, University of Michigan, t. 19, Ann Arbor
Modderman P. J. R. 1970. Linearbandkeramik aus Elsloo und Stein, Analecta Praehistorica Leidensia, t. 3, Leiden
Modderman P. J. R. 1977. Die neolithische Besiedlung bei Hienheim Ldkr. Kelheim, Analecta Praehistorica Leidensia, t. 10, Leiden
Modderman P. J. R. 1986. On the typology of the houseplans and their European settings, [w:] Theses on the Neolithic site of Bylany, I. Pavlů, J. Rulf, M. Zápotocka red., „Památky archeologické”, t. 77, z. 2, s. 383–394
Modderman P. J. R. 1988. The Linear Pottery Culture: Diversity in uniformity, „Berichten van de Rijksdienstvoor het Outheidkundig Bobemonderzoek”, t. 38, s. 63–139
Pavlů I. 1981. Altneolithische Häuser in Böhmen, „Archeologické rozhledy”, t. 33, z. 5, s. 534–543
Pavúk J. 1982. Vorbericht über die Ausgrabung der neolithischen Siedlung in Štúrovo, [w:] Siedlungender Kultur Linearkeramik in Europa. International Kollognium Nové Vozokany 17–20 november 1981, Nitra, s. 207–225
Price T. D., Bentley R. A. 2005. Human mobility in Linearbandkeramik: An archaeometric approach, [w:] DieBandkeramikim 21. Jahrhundest. Symposium in der Abtei Brauweiler bei Köln vom 16.9 – 19.9.2002, J. Lüning, C. Frirdich, A. Zimmermann red., Internationale Archäologie, t. 7, s. 203–215
Pyzel J. 2006. Die besidlungsgeschichte der Bandkeramik in Kujawien, „Jahrbuch des Römisch - Germanischen Zentralmuseums Mainz”, t. 53, s. 1–57
Pyzel J. 2010. Historia osadnictwa społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach, Gdańsk
Quitta H. 1958. Die bandkeramische Siedlung Zwenkau - Harth, Kr. Leipzig, „Ausgrabungen und Funde”, t. 3, s. 177–179
Romanow J. 1977. Trapezowate budowle naziemne ludności kultury ceramiki wstęgowej kłutej na Dolnym Śląsku, „Silesia Antiqua”, t. 19, s. 27–55
Sangmeister E. 1937. Eine bandkeramische Siedlung bei Arnsbach im Regierungsbezirk Kassel, „Germania”, t. 21, s. 213–217
Schlette F. 1958. Die ältesten Haus- und Siedlungsformen des Menschen auf Grund des steinzeitlichen Fundmaterials Europas und ethnologischer Vergleiche, Ethnographisch-archäologische Forchungen, t. 5, Berlin
Soudský B. 1966. Bylany osada nejstaršich zemědělců z mladší doby kamenné, Praha
Startin W. 1978. Linear Pottery Culture Houses: Reconstruction and manpower, „Proceedings of the Prehistory Society”, t. 44, s. 143–159
Stieren A. 1943–1950. Bandkeramische Großbauten bei Bochum und ihre Parallelen in Mitteleuropa, „Bericht der Römisch-Germanischen Kommission”, t. 33, s. 61–88
Tichý R. 1962. Osidleni s volutovou keramikou na Moravě, „Památky Archeologické”, t. 53, z. 2, s. 245–305
Velde P. van de. 1990. Bandkeramik social inequality – a case study, „Germania”, t. 68, s. 19–38
Werra D. 2010. Longhouses and long-distance contacts in the Linearbandkeramik communities on the north-east border of the oecumene: “a parois doubles” in Chełmno Land (Poland),„Anthropologie en Prahistorie”, t. 121, s. 121–142

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

57

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

113

Strona końc.:

132

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49564 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji