Obiekt

Tytuł: Schulzowskie reprezentacje pogranicza kulturowego w perspektywie postkolonialnej

Twórca:

Wojda, Dorota

Data wydania/powstania:

2007

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 4 (2007)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. B. Bakuła, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (szkic problematyki), "Teksty Drugie" 2006 nr 6. ; 2. J. Baudrillard, O uwodzeniu, przeł. J. Margański, Sic!, Warszawa 2005, s. 15-18. ; 3. D. Beauvois, Mit „kresów wschodnich”, czyli jak mu położyć kres, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, red. W. Wrzesiński i in., Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994. ; 4. H.K. Bhabba, Mimicry and Man. The Ambivalence of Colonial Discourse, w: tegoż, The Location of Culture, Routledge, London-New York 1994. ; 5. H.K. Bhabha, Representation and the Colonial Text. A Critical Exploration of Some Forms of Mimeticism, w: The Theory of Reading, ed. F. Gloversmith, Harvester Press– Barnes and Nobles, Brighton, Sussex-Totowa, New York 1984. ; 6. J.M. Blaut, The Colonizers's Model of the World. Geographical Diffusionism and Eurocentric History, Guilford Press, New York-London 1993, s. 17. ; 7. Ch. Brooke-Rose, Historia palimpsestowa, w: U. Eco i in., Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Znak, Kraków 1996. ; 8. Ch. Brooke-Rose, Rhetoric of the Unreal. Studies in Narrative and Structure, Especially of the Fantastic, Cambridge University Press, Cambridge [Eng]-New York 1983. ; 9. B. Budyrowicz, Galicja w twórczości Brunona Schulza, w: Bruno Schulz in memoriam 1892-1942, red. M. Kitowska-Łysiak, Wydawnictwo FIS, Lublin 1992. ; 10. T. Bujnicki, Literackie obrazy pogranicza. Litewski raj i krwawy mit Ukrainy, w: Krainy utracone i pozyskane. Problem w literaturach Europy Środkowej, red. K. Krasuski, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005. ; 11. C. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnych teorii, przeł. T. Kunz, "Teksty Drugie" 2003 nr 2/3. ; 12. A. Cichoń, W kręgu zagadnień literatury kolonialnej - "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza, "Er(r)go" 2004 nr 8, s. 93. ; 13. J.M. Coetzee, Palimpsest Regained, "The New York Review of Books" 1996, March 21. ; 14. Les Confins de l’ancienne Pologne. Ukraine - Lituanie - Biélorussie XVIe-XXe siècles, éd. par D. Beauvois, préf. de. Cz. Miłosz, Presses Universitaires de Lille, Lille 1988. ; 15. A. Czabanowska-Wróbel, Powrót do siebie. Tajemnice „Ojczyzny” Brunona Schulza, "Ruch Literacki" 2006 z. 3. ; 16. M. Czermińska, Centrum i kresy w prozie pisarzy urodzonych po wojnie, "Akcent" 1993 nr 4. ; 17. M. Dąbrowska-Partyka, Literatura pogranicza, pogranicza literatury, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004. ; 18. M. Dąbrowski, Pogranicza kulturowe, "Przegląd Humanistyczny" 1998 z. 3. ; 19. M. Dąbrowski, Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, ŚŒwiat Literacki, Izabelin 2001. ; 20. Debating Cultural Hybridity. Multi-Cultural Identities and the Politics of Anti-Racism, ed. by P. Werbner, T. Modood, Zed Books, London-New Jersey 2000. ; 21. D. Ferens, Zwiedzanie cudzych kolonii. Wiedza i władza w afrykańskich powieściach Karola Maya, "Er(r)go" 2004 nr 8, s. 84. ; 22. A. Fiut, Spotkania z Innym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006. ; 23. D. Głowacka, Wzniosła tandeta i "simulacrum". Bruno Schulz w postmodernistycznych zaułkach, "Teksty Drugie" 1996 nr 2/3. ; 24. B. Hadaczek, Kresy w literaturze polskiej. Studia i szkice, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wielkopolski 1999. ; 25. B. Hadaczek, Kresy w literaturze polskiej XX wieku. Szkice, Ottonianum, Szczecin 1993. ; 26. L. Hutcheon, Narcissistic Narrative. The Metafictional Paradox, Methuen, London-New York 1984. ; 27. M. Janion, Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 177. ; 28. J. Jarzębski, Prowincja Centrum. Przypisy do Schulza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005. ; 29. E. Kasperski, Dyskurs kresowy. Kryteria, własności, funkcje, w: Kresy - dekonstrukcja, red. K. Trybuś, K. Kałążny, R. Okulicz-Kozaryna, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Pzryjaciół Nauk, Poznań 2007. ; 30. D.S. Kaufer, Ironia, forma interpretacyjna i teoria znaczenia, w: Ironia, red. M. Głowiński, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2002, s. 153-157. ; 31. J. Kolbuszewski, Kresy jako kategoria aksjologiczna, "Przegląd Powszechny" 1987 nr 11. ; 32. J. Kolbuszewski, Legenda Kresów w literaturze polskiej XIX i XX w., w: Między Polską etniczną a historyczną. Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, red. W. Wrzesiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988. ; 33. D. Kołodziejczyk, Trawersem przez glob. Studia postkolonialne i teoria globalizacji, "Er(r)go" 2004 nr 8, s. 33. ; 34. M. Koter, Kresy państwowe - geneza i właściwości, w: Kresy - pojęcie i rzeczywistość. Zbiór studiów, red. K. Handke, Instytut Slawistyki PAN - Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1997, s. 14. ; 35. P. Kowalski, Granica. Próba uporządkowania kategorii antropologicznych, w: Pogranicze jako problem kultury. Materiały konferencji naukowej Opole 13-14. 12. 1993 r., red. T. Smolińska, Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej, Opole 1994. ; 36. K. Lipińska-Iłłakowicz, Myśląc powoli: przestrzeń prowincjonalna u Heideggera i Schulza, w: W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, red. M. Kitowska-Łysiak, W. Panas, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003. ; 37. Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, red. E. Biernacka, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996. ; 38. T. Longinović, Borderline Culture. The Politics of Identity in Four-Twentieth Slavic Novels, University of Arkansas Press, Fayetteville 1993. ; 39. P. de Man, Pojęcie ironii, przeł. A. Sosnowski, "Literatura na Świecie" 1999 nr 10-11. ; 40. B. Moore-Gilbert, Postcolonial Theory. Contexts, Practices, Politics, Verso, London-New York 1997, s. 183. ; 41. Z. Najder, Kultura i imperializm. Czy Polacy są „postkolonialni”? "Europa. Tygodnik Idei" 2005 nr 26. ; 42. M. Nieszczerzewska, Centrum i peryferie miejskie w twórczości Brunona Schulza, w: Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach słowiańskich, t. 1: Słowiańszczyzna Zachodnia, red. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005. ; 43. J. Nikitorowicz, Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa, Trans-Humana, Białystok 1995. ; 44. E. Nowicka, Badanie pogranicza. Kilka propozycji metodologicznych, "Pogranicze. Studia Społeczne" 1999 t. 8, s. 17. ; 45. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Universitas, Kraków 2000, s. 185-186. ; 46. W. Panas, O pograniczu etnicznym w badaniach literackich, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów 1995, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z Jarosiński, Wydawnictwo IBL PAN– Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Warszawa 1996. ; 47. M. Pawłyszyn, Ukraiński postkolonialny postmodernizm, przeł. A. Korniejenko, A. Hnatiuk, w: Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, s. 531. ; 48. Polska w literaturze ukraińskiej - Ukraina w literaturze polskiej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniu 10-11 czerwca 2002 roku przez Instytut Filologii Polskiej Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, red. S. Frycie, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2003. ; 49. E. Prokop-Janiec, Schulz a galicyjski tygiel kultur, w: Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej "Bruno Schulz - w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci". Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8-10 czerwca 1992, red. J. Jarzębski, TIC - Instytut Filologii Polskiej UJ, Kraków 1994. ; 50. S. Ryan, Inscribing the Emptiness. Cartography, Exploration and the Construction of Australia, w: De-Scribing Empire. Post-colonialism and Textuality, ed. by Ch. Tiffin, A. Lawson, Routledge, London-New York 1994. ; 51. E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), w: Kulturowa teoria literatury, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006. ; 52. A. Sadowski, Pogranicze jako przedmiot badań socjologicznych w warunkach integracji europejskiej, w: Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej. Implikacje dla wschodniego pogranicza Polski, t. 1, red. K. Krzysztofek, A. Sadowski, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004, s. 23. ; 53. E.W. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, PIW, Warszawa 1991. ; 54. B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998. ; 55. D. Skórczewski, Postkolonialna Polska - projekt (nie)możliwy, "Teksty Drugie" 2006 nr 1/2, s. 107. ; 56. A. Sozańska, Polskie Kresy i amerykańskie Południe. Szkic do studiów porównawczych, "Przegląd Humanistyczny" 1998 z. 3, s. 101. ; 57. G.Ch. Spivak, Three Women's Texts and a Critique of Imperialism, "Critical Inquiry" 1985 no. 1(12). ; 58. K. Stala, Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1995. ; 59. J. Tazbir, Polska przedmurzem Europy, Twój Styl, Warszawa 2004. ; 60. E.M. Thompson, Said a sprawa polska, "Europa. Tygodnik Idei" 2005 nr 26. ; 61. E.M. Thompson, Sarmatyzm i postkolonializm. O naturze polskich resentymentów, "Europa. Tygodnik Idei" 2006 nr 46. ; 62. E.M. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Universitas, Kraków 2000. ; 63. F.J. Turner, The Significance of Frontier in American History, New York 1920, s. 4. ; 64. K. Kowalczyk-Twarowski, Imperialne przestworza, spolegliwi tubylcy: Polska, Rosja, RPA, "Er(r)go" 2004 nr 8. ; 65. S. Uliasz, Literatura Kresów - kresy literatury. Fenomen Kresów Wschodnich w literaturze dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo Wyższej szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1994. ; 66. S. Uliasz, O literaturze Kresów i pograniczu kultur. Rozprawy i szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2001. ; 67. E. Wiegandt, Austria Felix czyli o micie Galicji we współczesnej prozie polskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1988. ; 68. E. Wiegandt, Mit Galicji w polskiej prozie współczesnej (rekonesans tematologiczny), "Teksty" 1979 nr 5, s. 57. ; 69. L. Witkowski, Bogactwo Kresów - Między pograniczem kultury a kulturą pogranicza, w: Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996. ; 70. L. Witkowski, Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1991.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

233

Strona końc.:

247

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:51194 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2015-01-30

Liczba wyświetleń treści obiektu:

715

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/67450

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji