Obiekt

Tytuł: O ustroju kościoła : uwagi na marginesie edycji "Akt synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626–1637"

Twórca:

Ptaszyński, Maciej (1978- )

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł - inny cytowalny

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 56 (2012)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 203-226 ; Dotyczy książki: Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637 / wstęp i oprac. Marzena Liedke i Piotr Guzowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2011.

Bibliografia:

Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1611 1625, „Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae”, S. IV, z. II, Wilno 1915, [b. wyd.].
Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626–1637, oprac. M. Liedke, P. Guzowski, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe Semper.
Akta Synodów Różnowierczych w Polsce, t. 1–4, wyd. Maria Sipayłło, Warszawa 1966–1997, BUW.
Augustyniak Urszula, Duchowni klienci Krzysztofa II Radziwiłła. Kondycja i funkcje duchowieństwa ewangelicko-reformowanego w dobrach radziwiłłowskich w pierwszej połowie XVII wieku, „Miscellanea Historico-Archivistica” t. 3: Radziwiłłowie XVI–XVIII wieku: w kręgu polityki i kultury, Warszawa 1989, s. 159–173.
Augustyniak Urszula, Historia Polski 1572–1795, Warszawa 2008, PWN.
Augustyniak Urszula, W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640), Warszawa 2004, Wydawnictwo Naukowe Semper.
Bradshaw Paul F., Müller Hans-Martin, Ordination IV, w: Theologische Realenzyklopadie, Bd. 25, Berlin 2000, De Gruyter, s. 344–354.
Bryner Erich, Der Briefwechsel Heinrich Bullingers mit polnischen und litauischen Adeligen, „Kirchen im Osten: Studien zur osteuropaischen Kirchengeschichte und Kirchenkultur”, 23, 1980, s. 62–83.
Bryner Erich, Bullinger und Ostmitteleuropa. Bullingers Einfluss auf die Reformation in Ungarn und Polen, w: Heinrich Bullinger. Life — Thought — Influence, t. 1, hrsg. von Emidio Campi, Peter Opitz, Zurich 2007, Theologischer Verlag, s. 799–820.
Buchwald-Pelcowa Paulina, Książki, ich cenzura i rozpowszechnianie w aktach synodów wielkopolskich (1569–1632), „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 2006, 50, s. 115–130.
Budka Włodzimierz, Szymon Zacius, pierwszy superintendent zborów litewskich, „Reformacja w Polsce”, 1922, 2, s. 288–296.
Daugirdas Kȩstutis, Die Nachwirkung Melanchthons im polnisch-litauischen Gemeinwesen, w: Philipp Melanchthon. Lehrer Deutschlands, Reformator Europas, hrsg. von Irene Dingel, Armin Kohnle, Leipzig 2011, Evangelische Verlagsanstalt, s. 353–364.
Dworzaczkowa Jadwiga, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe Semper.
Glemma Tadeusz, Stosunki kościelne w Toruniu w stuleciu XVI i XVII na tle dziejów kościelnych Prus Królewskich, Toruń 1934, Towarzystwo Naukowe.
Gmiterek Henryk, Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej. Połowa XVI–połowa XVII wieku, Lublin 1987, UMCS.
Gmiterek Henryk, Problem unifikacji liturgii braci czeskich i kalwinów w Rzeczypospolitej XVI–XVII, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F”, 1985, 50, s. 93–116.
Gmiterek Henryk, Prowincje czy konfesje? Przyczynek do sprawy ujednolicenia obrządu w zborach kalwińskich i braci czeskich w XVII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 1984, 29, s. 145–153.
Gmiterek Henryk, Wymiana duchownych i nauczycieli pomiędzy Kościołem braci czeskich i kalwińskim w Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku. Z dziejów wzajemnych stosunków, „Rocznik Lubelski”, 1981–1982, 23/24, s. 47–64.
Hölscher Lucian, Geschichte der protestantischen Frömmigkeit in Deutschland, München 2005, Beck.
Jürgens Henning P., Drei Jahrzehnte Korrespondenz zwischen Philipp Melanchthon und Johannes a Lasco, w: Fragmenta Melanchthoniana, Zur Geistesgeschichte des Mittelalters und der fruhen Neuzeit, hrsg. von Günter Frank, Sebastian Lalla, Heidelberg 2003, Verlag Regionalkultur, s. 147–162.
Jürgens Henning P., „Est mihi cum multis et doctis viris in Polonia dulcis amicitia: die Wirkung Melanchthons in Polen im 16. Jahrhundert”, "Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Reformation", Band 22, 2014, s. 32-41.
Kingdon Robert M., Adultery and Divorce in Calvin’s Geneva, Cambridge — Mass. 1995, Harvard UP.
Kizik Edmund, Mennonici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII w. i w XVIII w., Gdańsk 1994, Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
Kosman Marceli, Reformacja i kontrreformacja w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle propagandy wyznaniowej, Wrocław 1973, Ossolineum.
Kot Stanisław, La Reforme dans le Grand-Duche de Lithuanie. Facteur d’occidentalisation culturelle, Bruxelles 1953, [b. wyd.].
Kriegseisen Wojciech, Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696–1763), Warszawa 1996, Wydawnictwo Naukowe Semper.
Kriegseisen Wojciech, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo–kościół między reformacją a oświeceniem (Rzesza Niemiecka – Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polsko-litewska), Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe Semper.
Kubik Krzysztof, Próba Maciej, Zbory ewangelickie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Baza danych. Projekt badawczy, „Barok”, 2009, 31, s. 307–311.
Liedke Marzena, „Różne scandala” i troska o moralność wiernych w protokołach akt synodów prowincjonalnych Jednoty litewskiej XVII wieku, w: Studia nad reformacją, red. Elżbieta Bagińska, Piotr Guzowski, Marzena Liedke, Białystok 2010, Uniwersytet w Białymstoku, s. 51–65.
Liedke Marzena, Struktura i kompetencje władz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI i XVII w. na tle porównawczym, w: Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym od XV do XIX w., red. Henryk Gmiterek, Janusz Łosowski, Kraków 2010, Avalon, s. 347–366.
Mentzer Raymond, Sin and the Calvinists: Morals Control and the Consistory in the Reformed Tradition, Kirksville 1994, Sixteenth Century Journal Publishers.
Mihály Márkus, Calvin und Polen. Gedankenfragmente in Verbindung einer Empfehlung, w: Calvinus Praeceptor Ecclesiae, ed. by Herman J. Slederhuis, Geneve 2004, Droz, s. 323–330.
Mühling Andreas, Calvin und Osteuropa, w: Calvin Handbuch, ed. by Herman J. Slederhuis, Tubingen 2008, Mohr Siebeck, s. 96–104.
Nowak Zbigniew, Andrzej Hunefeld jako nakładca i drukarz Biblii Gdańskiej z 1632 roku, „Libri Gedanenses”, 1967, 1, s. 35–55.
Pawelec Mariusz, Bartłomiej Bythner starszy (ok. 1559–1629), Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe Semper.
Rachuba Andrzej, Rajecki (Dunin Rajecki) Gedeon h. Łabędź, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 30, Wrocław 1987, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 471-472.
Schilling Heinz, Aufbruch und Krise. Deutschland 1517–1648, Berlin 1998, Siedler.
Sławiński Wojciech, Toruński synod generalny 1595 roku: z dziejów polskiego protestantyzmu w drugiej połowie XVI wieku, Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe Semper.
Słownik polszczyzny XVI wieku, red. Maria R. Mayenowa, t. 26, Warszawa 1998, Ossolineum.
Tazbir Janusz, Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.
Tworek Stanisław, Działalność oświatowo-kulturalna kalwinizmu małopolskiego, Lublin 1970, Lublin: Wydawn. Lubelskie.
Tworek Stanisław, Starania o ujednolicenie obrządku kalwińskiego w Polsce w XVII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 1971, 16, s. 117–139.
Tworek Stanisław, Z zagadnień organizacji zborów kalwińskich w Małopolsce w XVI–XVII w., „Rocznik Lubelski”, 1965, 8, s. 63–75.
Wajsblum Marek, Ex regestro arianismi. Szkice z dziejów upadku protestantyzmu w Małopolscy, [cz. 1], „Reformacja w Polsce”, 1935–1936, 7/8, s. 253. Wasilewski Tadeusz, Naruszewicz Aleksander h. Wadwicz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 22, Wrocław 1977, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 561.
Wasilewski Jarosław, Litewski synod prowincjalny Kościoła ewangelicko-reformowanego w trosce o dyscyplinę duchowieństwa w I połowie XVII wieku, w: Studia nad reformacją, red. Elżbieta Bagińska, Piotr Guzowski, Marzena Liedke.
Węgierski Andrzej, Libri quattuor Slavoniae reformatae, wyd. Janusz Tazbir, PWN, Warszawa 1973.
Wijaczka Jacek, Protestantyzm w regionie świętokrzyskim w XVI–XVII wieku (ze szczególnym uwzględnieniem dawnego powiatu radomskiego), w: Ewangelicy w Radomiu i regionie (XVI–XX w.), red. J. Kłaczkow, Parafia ewangelicko-augsburska, Radom 2007, s. 11–32.
Wischmeyer Johannes, The Blunting of the Second Sword: Sixteenth Century Lutherans on the Division of Power between Church Institutions and Political Administration, w: Inter-, Trans-, Supra? Legal Relations and Power Structures in History, ed. by E. Augusti, M. Prutsch, N. Domeier, Akademikerverlag, Saarbrucken 2011, s. 49–62.
Wotschke Theodor, Der Briefwechsel der Schweizer mit den Polen, „Archiv fur Reformationsgeschichte”, Leipzig 1908, Erganzungsband III.
Wotschke Theodor, Die Reformation im Lande Posen, Oskar Eulitz, Lissa 1913.
Zeeden Ernst W., Calvins Einwirken auf die Reformation in Polen–Litauen, w: Sytagma Friburgense I, Historische Studien, Festschrift fur Hermann Aubin, Steiner, Lindau — Konstanz 1956, s. 323–359.
Żołądź-Strzelczyk Dorota, Szkoły w Wielkopolsce od średniowiecznych początków do reform Komisji Edukacji Narodowej, Poznań 2010, Wydawnictwo Poznańskie.

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

56

Strona pocz.:

203

Strona końc.:

226

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55335 ; 0029-8514

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/56 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/56 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji