Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Wulgata Lowańska a Nowy Testament w przekładzie ks. Jakuba Wujka z roku 1593 : studium Mt 16, 13-20

Twórca:

Nicko-Stępień, Paulina

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 59 (2015)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 47-66 ; Sreszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony wpływowi Wulgaty Lowańskiej na warsztat Jakuba Wujka – jednego z najbardziej znanych tłumaczy biblijnych XVI w. Zależność ta została ukazana na przykładzie perykopy o obietnicy prymatu św. Piotra z Mt 16, 13-20. Do tej pory w badaniach nad metodą tego jezuity z Wągrowca posługiwano się przypadkowymi wydaniami Wulgaty (różnymi od tych, z których tłumacz korzystał, a nawet współczesnymi), co prowadziło do błędnych wniosków na temat jego warsztatu. Niniejszy artykuł zawiera dokładnie te edycje, na których Wujek opierał swoją pracę.To doprowadziło do odkrycia, że noty marginalne umieszczane przez tłumacza przy tekstach nie były sporządzane przez niego, ale przepisywane z Wulgaty Lowańskiej.

Bibliografia:

Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece et Latine. Philippi II Reg. Cathol.Pietate Et Studio Ad Sacrosanctae Ecclesiae Usum, t. 1-8, Antverpiae 1569-1572
Biblia sacra: Quid in hac ediotione a Theologis Louaniensibus praesitum sit, paolo post indicatur, Antverpiae, K. Plantinus 1574
Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu według Łacińskiego przekładu starego, w kośćiele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnośćią przełożone. Z dokładaniem textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony Wiary święteji powszechney przeciw kacerztwom tych czasow należących. Przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca Theologa Societatis Iesu. W Krakowie, Roku Pańskiego M.D.XCIX, red. I. Kwilecka, H. Rothe, Padeborn-Munchen-Wien 2010
D. Bieńkowska, Jak Jakub Wujek Pismo Święte na język polski przekładał (O warsztacie tłumacza i technice przez niego stosowanej), „Bobolanum”, IX, 1998
B. Bieńkowska, Rola glos marginalnych w przekładzie Biblii J. Wujka, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, XXIII, 1990
B. Bieńkowska, Styl językowy przekładu Nowego Testamentu Jakuba Wujka (na materiale czterech Ewangelii), Łodź 1992
J. Czerniatowicz, Niektóre problemy naukowe grecystyki w pracach biblistów polskich XVI i XVII wieku. Teksty greckie a polskie przekłady, Wrocław 1969
M. Kossowska, Biblia w języku polskim, t. 1, Poznań 1968
D. Kuźmina, Jakub Wujek (1541-1597). Pisarz, tłumacz i misjonarz, Warszawa 2004
H. Langkammer, Przekład Biblii Wujka na tle zmagań i potrzeb religijno-teologicznych ówczesnego Kościoła w Polsce, „Bobolanum”, IX, 1998
L. Moszyński, Stworzenie świata (Gn 1,1-31) w przekładzie Wujka z Wulgaty (1599) i Budnego z hebrajskiego (1572), [w:] Jan Jakub Wujek. Tłumacz Biblii na język polski. W czterechsetną rocznicę wydania Nowego Testamentu 1593-1993. Księga referatow wygłoszonych na konferencji 26 kwietnia 1993, Łódź 1994
Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTVSA. Z nowu z Laćińskiego y z Gręckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony: y Argumentami abo Summariuszami każdych Kśiąg / y Rozdźiałow / y Annotacyami po brzegach obiaśniony. Przydane są Nauki y Przestrogi mało nie za każdym Rozdźiałem: Porownanie Ewangelistow SS. Dźieie y drogi rozmaite Piotra y Pawła S. y Regestr rzeczy głownieyszych na końcu. Przez D. Iakvba Wvyka, Theologa Societatis Iesv. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków 1593
R. Pietkiewicz, W poszukiwaniu „szczyrego” Słowa Bożego. Recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej dobry renesansu, Wrocław 2011
S. Sawicki, Biblia Wujka w kulturze polskiej, „Studia Gnieźnieńskie”, I, 1975
E. Siatkowska, Samodzielność przekładu Nowego Testamentu przez Jakuba Wujka, Jana Blahoslava i Michała Frencla, [w:] Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa, t. 1, red. M. Kamińska, E. Małek, Łódź 1992
J. Sobczykowa, Myśl o języku w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka, Katowice 2001
G. Voste, La volgata al Concilio di Trento, „Biblica”, XXVII, 1946

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

59

Strona pocz.:

47

Strona końc.:

66

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:58487 ; 0029-8514

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/59 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/59 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji