Object

Title: Trajektoria pamięci „zachodniokresowej” po roku 1989

Creator:

Siewior, Kinga

Date issued/created:

2014 ; 2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2014)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. H. Tumolska, Mitologia Kresów Zachodnich w pamiętnikarstwie i beletrystyce polskiej (1945–2000), Adam Marszałek, Toruń 2007. ; 2. K. Gieba Od antygermańskiego przedmurza do pomostu ku Europie. O przemianach postaw wobec niemieckiego dziedzictwa kulturowego w dyskursie regionów pogranicza (na wybranych przykładach), w: Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Universitas, Kraków 2012. ; 3. A. Kalin, Polsko-niemieckie pogranicza literackie: geopolityczne reorientacje w polskiej literaturze powojennej – rekonesans, tamże. ; 4. A. Sakson, R. Traba, Historia i pamięć polsko-niemieckiego pogranicza, Warmińska Purda, Olsztyn 2007.4. A. Sakson, R. Traba, Historia i pamięć polsko-niemieckiego pogranicza, Warmińska Purda, Olsztyn 2007. ; 5. J. Szydłowska Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2013. ; 6. Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad spuścizną kulturową na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Instytut Zachodni, Poznań 2000. ; 7. Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2011. ; 8. Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, red. M. Mikołajczak, K. Gieba, M. Sobczak, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013. ; 9. M. Mikołajczak, Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2011. ; 10. H. Orłowski, Warmia z oddali. Odpominania, Borussia, Olsztyn 2000; M. Saryusz-Wolska Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011 (szczególnie rozdział VI: Asymetrie pamięci: Gdańsk i Wrocław). ; 11. P. Eberhardt, Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2000. ; 12. I. Iwasiów, Hipoteza powieści neo-post-osiedleńczej, w: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI w., red. H. Gosk, Universitas, Kraków 2012. ; 13. Pisarze polscy Kresom Zachodnim, red. B. Gorczyński, J. Hertz, J. Lorentowicz, W. Reymont, S. Żeromski, Nakład Związku Obrony Kresów Zachodnich, Warszawa 1925. ; 14. Jan Zacharasiewicz, Na kresach. Powieść z naszych czasów w trzech częściach, Lipsk 1867. ; 15. Z. Rykiel, Kresy zachodnie w Polsce, w: Kresy – pojęcie i rzeczywistość, red. K. Handke, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1997. ; 16. B. Bakuła, Z ,Kresów na Kresy. Powojenna migracyjna powieść o kresach zachodnich, w: tegoż Antylatarnik oraz inne szkice literackie i publicystyczne, WiS, Poznań 2001. ; 17. B. Bakuła Między wygnaniem a kolonizacją. O kilku odmianach polskiej powieści migracyjnej w XX wieku (na skromnym tle porównawczym), w: Narracje migracyjne… ; 18. E. Czaplejewicz, Czym jest literatura kresowa?, w: Kresy w literaturze, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995. ; 19. M. Dąbrowski, Kresy w perspektywie krytyki postkolonialnej, „Porównania” 2008 nr 5. ; 20. J. Kieniewicz, Ekspansja, kolonializm, cywilizacja, DiG, Warszawa 2008. ; 21. D. Skórczewski, Melancholia dyskursu krezoznawczego, w: tegoż Teoria-literatura-dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013. ; 22. Kresy – dekonstrukcja, red. K. Trybuś, J. Kałężny, R. Okulicz-Kozaryn, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2007. ; 23. R. Traba, Kresy: miejsce pamięci w procesie reprodukcji kulturowej, w: Polska Wschodnia i Orientalizm, red. T. Zarycki, Scholar, Warszawa 2013. ; 24. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2011. ; 25. B. Hadaczek, Historia literatury kresowej, Universitas, Kraków 2011. ; 26. J. Sowa, Zamiast zakończenia: nostalgia, bohaterowie i miejsca pamięci rzeczywistości postkolonialnej, w: Fantomowe ciało króla. ; 27. S. Žižek, Melancholy and the act, „Critical Inquiry” Summer 2000 no. 4 (26). ; click here to follow the link ; 28. A. Jurewicz, Lida, Kr,aków 2004. ; 29. T. Komendant, Czym była, czym mogła być literatura korzenna. „Tytuł” 1997 nr 1. ; 30. R. Ostaszewski, Lokalni hodowcy „korzeni”, „Dekada Literacka” 2002 nr 7/8. ; 31. P. Czapliński, Mapa, córka nostalgii, w: tegoż Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001. ; 32. P. Czapliński, Literatura małych ojczyzn – koniec i początek, w: Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie, red. A. Lam, T. Wroczyński, Wydawnictwa UW, Warszawa 2002, ; 33. K. Uniłowski, „Małe ojczyzny” i co dalej? Krytyka, rewizje i nawiązania do nurtu z lat dziewięćdziesiątych, w: Kresy – dekonstrukcja… ; 34. P. Huelle, Nigdy nie jechałem do Lwowa, „Tytuł” 1992 nr 2. ; 35. M. Zaleski, Naprzód w przeszłość, w: tegoż, Formy pamięci, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004. ; 36. P. Huelle, Opowiadania na czas przeprowadzki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999. ; 37. E. Rybicka Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków 2014. ; 38. K. Brakoniecki, Polak, Niemiec i Pan Bóg. Olsztyńskie szkice osobiste, Borussia, Olsztyn 2009. ; 39. K. Brakoniecki, Prowincja człowieka, Borussia, Olsztyn 2004. ; 40. A. Wylegała, Pamięć a przesiedlenia. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014. ; 41. N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przekł. T. Zabłudowski, PIW, Warszawa 1980. ; 42. G. Kaufman, Forbidden fruits: taboo and tabooism in culture, Bowling Green, University Press, Cambridge 1989. ; 43. T.J. Scheff, Microsociology: discourse, emotion, and social structure, The University of Chicago Press, Chicago 1990. ; click here to follow the link ; 45. E. Czykwin, Konflikty małżeńskie w kontekście emocji wstydu, „Wychowanie w Rodzinie” 2012 nr 5. ; 46. H. Lewis, Shame and guilt in neurosis, International Universities Press, New York 1971. ; 47. T.J. Scheff, Shame and the social bond: a sociological theory, „Sociological Theory” 2000 no. 18. ; click here to follow the link ; 48. E. Probyn, Blush. Faces of shame, University of Minesota Press, Minesota 2005. ; click here to follow the link ; 49. P. Szenajch, Sztuka wstydu, „Krytyka Polityczna” 2013 nr 31/32. ; 50. H. Gosk, (Nie)obecność opowieści o wstydzie w narracji losu polskiego, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2011. ; 51. M. Mikołajczak, Upokorzenie jako parametr osadniczego losu w powieści neo-post-osiedleńczej i regionalnej literaturze osadniczej – dwa scenariusze, „Lamus” 2014 nr 1.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

40

End page:

63

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60212 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Nov 21, 2016

Number of object content hits:

417

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/79708

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information