Obiekt

Tytuł: Nowe wyniki pomiaru wieku dla materiałów kultury badeńskiej w późnym neolicie Małopolski

Twórca:

Zastawny, Albert

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Przegląd Archeologiczny T. 63 (2015)

Współtwórca:

Sabat-Maj, Aleksandra - Tł.

Wydawca:

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza ; Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

il. ; 31 cm

Abstrakt:

Up to 2006, the chronology of the Baden culture in Lesser Poland has been based on just 4 radiocarbon dates. As a result of such a situation, this culture was excluded from accounting it into chronological schemas of Late Neolithic/Eneolithic in both contexts: European as well as in the local one. The improvement of the state of research was caused in 2006 by publication of series of 7 dates. Analysis of these dates resulted in the sequence of important findings, but at the same time it made more visible deficiency of radiocarbon data in the research into the Baden culture in Lesser Poland.There was a need for carrying out planned radiocarbon analyzes. This aim started to be accomplished in 2012 within the research project funded by the Narodowe Centrum Nauki (National Science Centre Poland; number of project: N N109181940). Obtained series of 12 markings doubled the number of radiocarbon dates for the settlement of the Baden culture in Lesser Poland. The article presents these results in the context all the dates obtained for the Baden culture in Lesser Poland

Bibliografia:

Baldia M., Fink D., Boulanger M. 2008. Problems in the Archaeological Legacy: TRB /Lengyel-Baden Conundurum. (W:) M. Furholt, M. Szmyt, A. Zastawny (red.), The Baden Complex and the Outside World. SAO/SPEŚ 4. Bonn, 25-48. ; Bober J. 1993. Osada kultury ceramiki promienistej w Krakowie-Nowej Hucie-Mogile w rejonie Kopca Wandy. Część I – Materiały. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 16, 7-53. ; Bober J. 1994. Osada kultury ceramiki promienistej w Krakowie-Nowej Hucie-Mogile w rejonie Kopca Wandy.Część II – Analiza. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 17, 13-40. ; Bober J. 1998. Najnowsze materiały kultury ceramiki promienistej ze stanowiska 5, 5A, 5B, w K rakowie-Nowej Hucie (Wyciąże). Materiały Archeologiczne Nowej Huty 21, 7-26. ; Dobrzańska H., Zastawny A. w druku. Osada kultury badeńskiej na stan. 1 w Zofipolu, pow. krakowski (badania w 1986 r.), Sprawozdania Archeologiczne. ; Fábián S. 2013. A Preliminary Analysis of Intrasite Patterns at Balatonkeresztúr-Réti-dűlő, a L ate Copper Age Site on the Southern Shore of Lake Balaton in Hungary. (W:) A. Anders, G. Kulcsár (red.), Moments in Time. Papers Presented to Pál Raczky on His 60th Birthday. Prehistoric Studies I. Budapest, 613-626. ; Furholt M. 2009. Die nördlichen Badener Keramikstile im Kontext des mitteleuropäischen Spätneolithikums /3650-2900 v.Chr./. SAO/SPEŚ 3. Bonn. ; Furholt M., Machnik J. 2006. Iwanowice Babia Góra I and the settlements with Baden ceramics in Little Poland. Questions concerning their duration. Sprawozdania Archeologiczne 58, 325-354. ; Furholt M., Szmyt M., Zastawny A. (red.) 2008. The Baden Complex and the Outside World. SAO/SPEŚ 4. Bonn. ; Godłowska M. 1976. Próba rekonstrukcji rozwoju osadnictwa neolitycznego w rejonie Nowej Huty. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 5, 7-181. ; Godłowska M. 1979. Plemiona kultury ceramiki promienistej. (W:) W. Hensel, T. Wiślański (red.), Prahistoria Ziem Polskich II. Neolit. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 302-317. ; Godłowska M. 1986. Nowe daty 14C dla kultury ceramiki promienistej z Krakowa Nowej Huty na stanowisku w P leszowie 17. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 10, 49-58. ; Godłowska M., Gluza I. 1989. Radial Ware Culture classical chase. Cracow – Nowa Huta, Site 17 (Pleszów) Settlement. Przegląd Archeologiczny 36, 251-253. ; Horváth T., Svingor S.É., Molnár M. 2008. New radiocarbon dates for the Baden culture. Radiocarbon 50, Nr 3, 447-458. ; - ; Horváthová E. 2015. New data to the cognition of the Baden Culture settlement in Prešov (north-eastern Slovakia, Šariš). (W:) M. Nowak, A. Zastawny (red.), The Baden culture around the Western Carpathians. Via Archaeologica. Kraków, 381-393. ; Jarosz P., Włodarczak P. 2007. Chronologia absolutna kultury ceramiki sznurowej w Polsce południowowschodniej i na Ukrainie. Przegląd Archeologiczny 58, 71-108. ; Kaflińska M., Wójcik I., Stefański D. 2015. New settlement of the Baden culture at site 8 in Kraków Bieżanów, Lesser Poland. (W:) M. Nowak, A. Zastawny (red.), The Baden culture around the Western Carpathians. Via Archaeologica. Kraków, 313-336. ; Kondracki J. 1994. Mezoregiony fizycznogeograficzne. Warszawa. ; Kozłowski J. K. 1968. Materiały neolityczne i eneolityczne odkryte na stanowisku Nowa Huta – Wyciąże I (badania w latach 1950-1952). Materiały Archeologiczne Nowej Huty 1, 13-90. ; Kozłowski J. K. 1989. Kultura ceramiki promienistej (badeńska). (W:) J. Kmieciński (red.), Pradzieje Ziem Polskich I, cz. 1. Warszawa-Łódź, 203-216. ; Kruk J. 1980. Gospodarka w Polsce południowo-wschodniej w V-II tysiącleciu p.n.e. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk. ; Krumpel J. 2012. Four graves of the Baden Culture from Ratzersdorf an der Traisen, Lower Austria. Studia Archaeologica Brunensia R 2012, M17, 211-231. ; Reguła K. 1973. Wyniki badań osady wielokulturowej w Gdowie, pow. Myślenice, na stanowisku II . Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w roku 1973, 10-16. ; Rydlewski J., Valde-Nowak P. 1980. Neolityczne i eneolityczne stanowisko Kraków-Witkowice II w świetle badań w 1976 r. Sprawozdania Archeologiczne 32, 103-113. ; Siklósi Z. 2009. Absolute and internal chronology of the Late Cooper Age cemetery at Budakalász, (W:) M. Bondár, P. Raczky (red.), The Cooper Age cemetery of Budakalász. Budapest, 457-474. ; Stadler P., Draxler S., Friesinger H., Kutschera W., Priller W., Rom W., Steier P., Wild E.M. 2001. Absolute Chronology for Early Civilisations in Austria and Central Europe using 14C-Dating with Accelerator Mass Spectrometry with special Results for Absolute Chronology of the Baden Culture. (W:) P. Roman, S. D iamandi (red.), Cernavoda III – Boleráz (Symposium Mangalia/Neptun 1999.). Studia Danubiana, Seria Symposia 2. Bucuresti, 541-562. ; Tunia K., Włodarczak P. 2002. Radiocarbon Results for the Corded Ware Culture from Southern Poland. Przegląd Archeologiczny 50, 45-55. ; Valde-Nowak P. 2010. Pucharowy, badeński i mierzanowicki epizod w beskidzkim przełomie Skawy. (W:) S. Czopek, S. Kadrow (red.), Myślą i łopatą. Studia archeologiczne dedykowane wybitnemu uczonemu Janowi Machnikowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów. Rzeszów, 181-189. ; Valde-Nowak P., Gil-Drozd A., Kraszewska A., Paternoga M. 2015. The Proto-Boleráz grave in the Western Beskidy Mts., Lesser Poland. (W:) M. Nowak, A. Zastawny (red.), The Baden culture around the Western Carpathians. Via Archaeologica. Kraków, 371-380. ; Walanus A., Goslar T. 2004. Wyznaczanie wieku metodą 14C dla archeologów. Rzeszów. ; Wild E.M., Stadler P., Bodnar M., Draxler S., Friesinger H., Kutschera W., Priller A., Rom W., Ruttkay E., Steier P. 2001. New chronological frame for the young Neolithic Baden culture in Central Europe (4th Millenium BC). Radiocarbon 43, 1057-1064. ; - ; Włodarczak P. 2006. Chronologia grupy południowowschodniej kultury pucharów lejkowatych w świetle dat radiowęglowych. (W:) J. Libera, K. Tunia (red.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin-Kraków, 27-66. ; Włodarczak P. 2013. Projekt badań chronologii absolutnej eneolitu i początków epoki brązu w M ałopolsce. (W:) I. Cheben, M. Soják (red.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2010. Nitra, 373-387. ; Zastawny A. 1999. Uwagi na temat chronologii osadnictwa kultury badeńskiej w zachodniej części Małopolski. Sprawozdania Archeologiczne 51, 9-55. ; Zastawny A. 2000. Kultura badeńska w regionie wielickobocheńskim – stan i problematyka badań. Sprawozdania Archeologiczne 52, 9-42.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Archeologiczny

Tom:

63

Strona pocz.:

87

Strona końc.:

123

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61643 ; 0079-7138

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji