Object

Title: „Szczególna manifestacja osobowości ludzkiej”. Tymona Terleckiego rozumienie literatury

Creator:

Karcz, Andrzej

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Bielatowicz, Horyzont literacki. „Życie” 1949, nr 7/8. ; 2. A. Bobkowski, Listy do Tymona Terleckiego 1956–1961. Oprac. i posł. N. Taylor-Terlecka. Warszawa 2006. ; 3. A. Bobkowski, Punkt równowagi. Wybór i oprac. K. Ćwikliński. Kraków 2008. ; 4. M. Danilewiczowa, Pogląd ogólny na literaturę emigracyjną. W zb.: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960. Red. T. Terlecki. T. 2. Londyn 1965, s. 619-643. ; 5. K. Dybciak, Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych. Wrocław 1981. ; 6. L. Fryde, Drogi współczesnej krytyki literackiej. „Wiedza i Życie” 1938, z. 12, s. 827-840. ; 7. L. Fryde, Trzy pokolenia literackie. „Pion” 1938, nr 45. ; 8. W. Granat, Elementy personalistyczne w egzystencjalizmie. „Znak” 1961, nr 5, s. 676-687. ; 9. T. Judt, Past Imperfect: French Intellectuals, 1944–1956. Berkeley 1992. ; 10. J. Kryszak, Wprowadzenie. W zb.: Tymon Terlecki. Etos emigranta. Red. J. Kryszak, M. Mroczkowska. Toruń 2004, s. 7-9. ; 11. W. Lewandowski, Tymon Terlecki czyta Wierzyńskiego. W zb.: Tymon Terlecki. Etos emigranta. Red. J. Kryszak, M. Mroczkowska. Toruń 2004, s. 49-63. ; 12. E. Mounier, Co to jest personalizm? oraz wybór innych prac. Wybór, red. A. Krasiński. Przeł. D. Eska, A. Turowicz, A. Krasiński. Kraków 1960. ; 13. Z. Najder, Recepty i logika. „Twórczość” 1957, nr 10/11, s. 104-112. ; 14. M. Peter, Dzieło i twórca. Personalizm Tymona Terleckiego. W zb.: Tymon Terlecki. Etos emigranta. Red. J. Kryszak, M. Mroczkowska. Toruń 2004, s. 117-126. ; 15. A. Rogalski, Egzystencjalizm chrześcijański. „Kierunki” 1958, nr 43. ; 16. J.- P. Sartre, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich. Wybór A. Tatarkiewicz. Przeł. J. Lalewicz. Wstęp T. M. Jaroszewski. Warszawa 1968. ; 17. I. Sławińska, Na torze prawości. „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 43, s. 5. ; 18. K. Stachewicz, „Poznanie filozoficzne jest ciągłym poszukiwaniem”. Kilka refleksji na marginesie poszukiwań filozoficznych Tymona Terleckiego. W zb.: Tymon Terlecki. Etos emigranta. Red. J. Kryszak, M. Mroczkowska. Toruń 2004, s. 105-116. ; 19. B. Taborski, K. Dorosz, „Człowiek renesansowy”. O osobie i dziele Tymona Terleckiego z Bolesławem Taborskim rozmawia Krzysztof Dorosz SJ. W zb.: Tymon Terlecki. Etos emigranta. Red. J. Kryszak, M. Mroczkowska. Toruń 2004, s. 165-168. ; 20. N. Taylor-Terlecka, Tymon Terlecki. Emigrant – etos i rzeczywistość. W zb.: Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania. Red. H. Gosk, A. S. Kowalczyk. Warszawa, 2005?, s. 169-182. ; 21. T. Terlecki, Analiza strukturalna „Dwóch teatrów” Jerzego Szaniawskiego. „Tematy” 1969, nr 31/32, s. 281-305. ; 22. T. Terlecki, Andrzej Bobkowski. „Wiadomości” (Londyn) 1962, nr 32/33, s. 1-2. ; 23. T. Terlecki, Antynomia dionizyjsko-apolińska we wczesnej poezji Kazimierza Wierzyńskiego. Przeł. R. Pawlukiewicz. „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 7, s. 55-73. ; 24. T. Terlecki, Archiwum literatury emigracyjnej. „Pamiętnik Literacki” (Londyn) 1980, t. 3, s. 9-18. ; 25. T. Terlecki, Beata Obertyńska. „Dziennik Związkowy” („Zgoda”) 1967, nr z 22 i 24 IV. ; 26. T. Terlecki, The Dionysian and Apollinian Antinomy in Kazimierz Wierzyński’s Early Poetry. W zb.: For Wiktor Weintraub: Essays in Polish Literature, Language, and History Presented on the Occasion of his 65th Birthday. The Hague 1975. ; 27. T. Terlecki, Dwa profile Jana Lechonia. „Wiadomości” (Londyn) 1957, nr 23, s. 3. ; 28. T. Terlecki, Egzystencjalizm chrześcijański. Londyn 1958. ; 29. T. Terlecki, Emigracja naszego czasu. Red. N. Taylor-Terlecki, J. Święch. Lublin 2003. ; 30. T. Terlecki, Głos diabelskiego adwokata (w sprawie literatury na emigracji). „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” 2001, z. 4, s. 119-124. ; 31. T. Terlecki, The Greatness and Ill Fortune of Stanisław Wyspiański. „Antemurale” 1970, t. 14, s. 259-277. ; 32. T. Terlecki, Jasna uchwała i zamącona dyskusja. „Orzeł Biały” 1947, nr 46. ; 33. T. Terlecki, Jeszcze w sprawie nagrody dla Czesława Miłosza. „Wiadomości” (Londyn) 1958, nr 7, s. 6. ; 34. T. Terlecki, Kim jest Mickiewicz. W zb.: O Adamie Mickiewiczu. Wybór poezji i prozy poety. Wiersze o Mickiewiczu. Oprac. Z. Nowakowski, T. Terlecki. Londyn 1949, s. 3-10. ; 35. T. Terlecki, Krytyka personalistyczna. Londyn 1957. ; 36. T. Terlecki, Krytyka personalistyczna. Egzystencjalizm chrześcijański. Przedmowa K. Dybciak. Warszawa 1987. ; 37. T. Terlecki, Literatura a polityka. „Wiadomości” (Londyn) 1947, nr 22, s. 1. ; 38. T. Terlecki, Literatura na emigracji. „Wiadomości” (Londyn) 1951, nr 46 (295), s. 1. ; 39. T. Terlecki, Ludzie, książki i kulisy. Londyn 1960. ; 40. T. Terlecki, Mickiewicz i my. „Wiadomości” (Londyn) 1946, nr 3, s. 1-2. ; 41. T. Terlecki, Mickiewicz wieczny. „Kultura” (Paryż) 1949, nr 16/17, s. 187-193. ; 42. T. Terlecki, O Herminii Naglerowej i „Wierności życiu”. W: H. Naglerowa, Wierność życiu. Powieść. Oprac. i wstęp T. Terlecki. Londyn 1967, s. 7-36. ; 43. T. Terlecki, O Marii Pawlikowskiej. „Orzeł Biały” 1945, nr 37. ; 44. T. Terlecki, Ostap Ortwin. W zb.: Straty kultury polskiej 1939–1944. Red. A. Ordęga [J. Hulewicz], T. Terlecki. T. 2. Glasgow 1945, s. 342-373. ; 45. T. Terlecki, Pani Helena. Opowieść biograficzna o Modrzejewskiej. Londyn 1962. ; 46. T. Terlecki, Polish Historical Antecedents of Surrealism in Drama. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1973, t. 16, nr 2, s. 35-51. ; 47. T. Terlecki, Polska a Zachód. Próba syntezy. Londyn 1947. ; 48. T. Terlecki, Przedmowa. W: Antologia poezji współczesnej. Wydana w podziemnej Warszawie. Oprac. S. Miłaszewski, J. Janiczek. Przedm. T. Terlecki. Zebr. N. Kwiatek. Glasgow 1942, s. 5-8. ; 49. T. Terlecki, Przez Europę do Polski. „Trybuna” 1948, nr 15. ; 50. T. Terlecki, Rodowód poetycki Ryszarda Berwińskiego. Poznań 1937. ; 51. T. Terlecki, Rzeczy teatralne. Warszawa 1984. ; 52. T. Terlecki, Spotkania ze swoimi. Wrocław 1999. ; 53. T. Terlecki, Stanisław Wyspiański. Boston 1983. ; 54. T. Terlecki, Stanisław Wyspiański and the Poetics of Symbolist Drama. „The Polish Review” 1970, nr 4, s. 55-63. ; 55. T. Terlecki, Stanisław Wyspiański: literacki dylemat narodowości i uniwersalności. W zb.: Literatura polska na obczyźnie. Red. J. Bujnowski. Londyn 1988, s. 242-257. ; 56. T. Terlecki, Stefan Napierski. W zb.: Straty kultury polskiej 1939–1944. Red. A. Ordęga [J. Hulewicz], T. Terlecki. T. 1. Glasgow 1945, s. 338-351. ; 57. T. Terlecki, Szukanie równowagi. Szkice literackie i publicystyczne. London 1985. ; 58. T. Terlecki, Tysiąclecie Polski chrześcijańskiej. Wkład do kultury powszechnej. Chicago 1967. ; 59. T. Terlecki, Vade-mecum. [Norwida]. „Kultura” (Paryż) 1954, nr 5, s. 61-75. ; 60. T. Terlecki, W sprawie tzw. publicystyki. „Wiadomości” (Londyn) 1948, nr 47/48, s. 1. ; 61. T. Terlecki, W stulecie „Trybuny Ludów”. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1949, nr z 11 V, s. 2. ; 62. T. Terlecki, Wielka książka emigracji. Kazimierz Wierzyński „Krzyże i miecze”. „Wiadomości” (Londyn) 1946, nr 30, s. 1. ; 63. T. Terlecki, Wierzyński czyli poeta. W zb.: „Przebity światłem“. Pożegnanie z Kazimierzem Wierzyńskim. Londyn 1969, s. 17-40. ; 64. T. Terlecki, „Więź” polskich personalistów. „Ostatnie Wiadomości” 1958, nr 38. ; 65. T. Terlecki, Wojciech Bogusławski – pisarz. „Droga” 1936, nr 9, s. 689-696. ; 66. T. Terlecki, Wspomnienie o Leśmianie. „Wiadomości” (Londyn) 1948, nr 8, s. 2. ; 67. T. Terlecki, Wyspiański i tzw. „Wielka reforma teatralna”. „Wiadomości” (Londyn) 1979, nr 12, s. 1-2. ; 68. T. Terlecki, Wyspiański in Two Perspectives. „Antemurale” 1971, t. 15, s. 299-315. ; 69. T. Terlecki, Żeromski żywy. „Kultura” (Paryż) 1961, nr 6, s. 132-137. ; 70. Uchwała Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1947, nr z 7 VII. ; 71. D. Ulicka, Na scenie kultury. „Nowe Książki” 1988, nr 11, s. 55, 58-59. ; 72. V. Wejs-Milewska, Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki. Kraków 2007. ; 73. J. Zieliński, Tymona Terleckiego sztuka eseju. „Dialog” 1986, nr 9, s. 110-120.

Issue:

3

Start page:

53

End page:

84

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63842 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Nov 30, 2017

Number of object content hits:

268

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81729

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information