Object

Title: Listy Jakuba Goldszmita do Elizy Orzeszkowej. Część 1

Creator:

Wojnowska, Bożena

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2015)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. [A. K.], Budzenie polskości w Kraju Zachodnim. Z powodu wydania w Wilnie Kalendarza Litewskiego. „Ruś” 1882, nr 1. ; 2. Akta cenzury. Fragmenty protokołów Warszawskiego Komitetu Cenzury. Wybrała, przeł., krótką kroniką cenzury warszawskiej (1815–1915), wiadomością o aktach Warszawskiego Komitetu Cenzury i notami opatrzyła H. Secomska. Warszawa 1966. ; 3. H. Arendt, Kondycja ludzka. Przeł. A. Łagodzka. Warszawa 2000. ; 4. M. Bałucki, Typy i obrazki krakowskie. Wilno 1881. ; 5. K. Bartoszewicz, Wojna żydowska w roku 1859. (Początki asymilacji i antysemityzmu). Warszawa 1913. ; 6. L. Belmont, Żydzi Orzeszkowej. (O „Meirze Ezofowiczu”). „Wędrowiec” 1906, nr 11, s. 212. ; 7. B. Birencweig, Rozbiór niektórych zarzutów odnoszących się do Izraelitów i ich wiary. „Izraelita” 1867, nr 7. ; 8. M. Blumberg. list z 28 I 1887. Archiwum Elizy Orzeszkowej , sygn. 287. ; 9. G. Borkowska, Korespondencja Elizy Orzeszkowej z Malwiną Blumberg. W zb.: Poetyka, polityka, retoryka. Warszawa 2006, s. 131–142. ; 10. G. Borkowska, O etyzacji dyskursu publicznego. List do kobiet niemieckich Elizy Orzeszkowej. W zb.: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863–1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki. Red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska. Warszawa 2006. ; 11. G. Borkowska, Orzeszkowa – szkic do biografii duchowej. W zb.: Prus i inni. Prace ofiarowane profesorowi Stanisławowi Ficie. Red. J. A. Malik, E. Paczoska. Lublin 2003. ; 12. G. Borkowska, Publicystyka Elizy Orzeszkowej jako szkoła myślenia obywatelskiego. Wstęp w: Orzeszkowa, Publicystyka społeczna. T. 1. Wybór, wstęp G. Borkowska. Oprac. edytorskie I. Wiśniewska. Kraków 2005. ; 13. G. Borkowska, Żydzi Orzeszkowej. W zb.: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2004. ; 14. S. Brzozowski, Eliza Orzeszkowa. „Przegląd Społeczny” 1906, nr 12. ; 15. M. Buber, Gog i Magog. Kronika chasydzka. Przeł., wstęp J. Garewicz. Warszawa 1999. ; 16. I. Butkiewiczówna, Powieści i nowele żydowskie Elizy Orzeszkowej. Lublin 1937. ; 17. C. i Z. J., Miłość bratnia. „Jutrzenka” 1861, nr 12. ; 18. A. Cała, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim. (1864–1897). Postawy, konflikty, stereotypy. Warszawa 1989. ; 19. P. Chmielowski, list do E. Orzeszkowej, z czerwca 1882. AEO , sygn. 368. ; 20. A. J. Cohn, Elizie Orzeszkowej, autorce „Meira Ezofowicza” w hołdzie. „Izraelita” 1906, nr 7. ; 21. A. J. Cohn, Z dziejów Gminy Starozakonnych w Warszawie w XIX stuleciu. Warszawa 1907. ; 22. I. Cylkow, Zakon Mojżeszowy. (Kazanie miane [...] w Synagodze Daniłowiczowskiej). "Izraelita" 1867, nr 6. ; 23. T. Czacki, Rozprawa o Żydach. Wilno 1807. ; 24. H. Datner-Śpiewak, Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku. Warszawa 2007. ; 25. J. Detko, Narodowy aspekt kwestii żydowskiej u Elizy Orzeszkowej. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1961, nr 40, s. 50. ; 26. J. Dicksteinówna, Kwiatek Chaimka. „Izraelita” 1910, nr 6. Przedruk w: J. Dickstein-Wieleżyńska, Prometeusz–Paraklet. Studia, szkice, głosy. Warszawa 1913. ; 27. H. Duć-Fajfer, Etniczność a literatura. W zb.: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006. ; 28. K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia. T. 9. Wyd. 2, nowe. Kraków 1970. ; 29. A. Fabianowski, Judaizm, diaspora, mesjanizm. Romantyczne myślenie analogiami. W zb.: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2004. ; 30. M. Falkowska, Rodowód Janusza Korczaka. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1997. ; 31. S. Fita, Eliza Orzeszkowa w poszukiwaniu religii. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. Red. ... Lublin 1993. ; 32. M. Galas, Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów judaizmu w XIX wieku. Kraków 2007. ; 33. B. Geremek, Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia. Warszawa 1989. ; 34. H. Glattstern, Rzut oka na redakcję „Jutrzenki”. "Jutrzenka" 1862, nr 1, s. 12. ; 35. J. Goldszmit, Do czytelników. „Kalendarz dla Izraelitów na Rok 5642 [...] 1881/82”). ; 36. J. Goldszmit, list do redakcji, z 16 X 1862. „Jutrzenka” 1862, nr 48, s. 405. ; 37. J. Goldszmit, list do redakcji, z 22 VIII 1863. „Jutrzenka” 1863, nr 39. ; 38. J. Goldszmit, Parę słów o wychowańcach Żydach Szkoły Rolniczej w Nowej Aleksandrii. „Izraelita” 1881, nr 22. ; 39. Józef Goldszmit, list do redakcji, z 10 VI 1863. "Jutrzenka" 1863, nr 25. ; 40. Izaak Cylkow (1841–1908). Życie i dzieło. Red. M. Galas. Budapeszt–Kraków 2010. ; 41. A. Jagodzińska, Asymilacja, czyli bezradność historyka. O krytyce terminu i pojęcia. W zb.: Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich. Red. K. Zieliński. Lublin 2010. ; 42. A. Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku. Wrocław 2008. ; 43. E. Jankowski, Europejski sukces Elizy Orzeszkowej. „Z Polskich Studiów Slawistycznych” seria 2, cz. 2 (1963), s. 185. ; 44. Z. Kołodziejska, „Izraelita” (1866–1915). Znaczenie kulturowe i literackie czasopisma. Kraków 2014. ; 45. Z. Kołodziejska, Czym jest literatura polsko-żydowska w świetle dyskusji w „Izraelicie”. W zb.: Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej. Red. A. Molisak, Z. Kołodziejska. Warszawa 2011. ; 46. K. Konczewska, Eliza Orzeszkowa a Grodzieńszczyzna – studium pamięci. W zb.: Sekrety Orzeszkowej. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska, I. Wiśniewska. Warszawa 2012. ; 47. J. Korczak, „Michałówka”. Kolonia dla dzieci żydowskich. (Z notatek dozorcy). "Izraelita" 1904, nry 41–45, 47–53. ; 48. A. Korngutówna, list do E. Orzeszkowej, z 20 II 1894. O-8 657. ; 49. S. Krajewski, 54 komentarze do „Tory” dla nawet najmniej religijnych spośród nas. Kraków 2004. ; 50. [I. Kramsztyk], Mowa miana przy otwarciu ochronki przy Domu Przytułku w r. 1863. „Kalendarz dla Izraelitów na Rok od Stworzenia Świata 5631 [...] 1870”. ; 51. H. Kroszczor, Reformator i kaznodzieja. (Izaak Kramsztyk). W: Kartki z historii Żydów w Warszawie w XIX–XX w. Sylwetki, szkice. Warszawa 1979. ; 52. S. Krzemiński, Dwadzieścia pięć lat Rosji w Polsce (1863–1888). Zarys historyczny. Lwów 1892. ; 53. J. Kulczycka-Saloni, Życie literackie Warszawy w latach 1864–1892. Warszawa 1970. ; 54. F. Kupfer, Ber Meisels i jego udział w walkach narodowowyzwoleńczych narodu polskiego. (1846, 1848, 1863–1864). Warszawa 1953. ; 55. A. Lacocque, P. Ricoeur, Myśleć biblijnie. Przeł. E. Mukoid, M. Tarnowska. Kraków 2003. ; 56. J. Lelewel, Sprawa żydowska w r. 1859 w liście do Ludwika Merzbacha [...]. Poznań 1860. ; 57. Listy Jakuba Goldszmita do Józefa Ignacego Kraszewskiego. Oprac. B. Wojnowska. „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 4, s. 153-195. ; 58. R. Loew, Stanisław Brzozowski wśród lektur syjonistycznych. W zb.: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2004. ; 59. W. Marrené (Morzkowska), Kwestia żydowska w powieści współczesnej. „Tygodnik Ilustrowany” nr 201 (1879). ; 60. E. Mazur, Dobroczynność w Warszawie XIX wieku. Warszawa 1999. ; 61. Meisels Ber. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 20, z. 2. Kraków 1975. ; 62. A. Mickiewicz, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego. W: Dzieła. T. 6: Pisma prozą. Cz. 2. Komitet red. J. Krzyżanowski [i in.]. Warszawa 1955. ; 63. [D. Neufeld], Monoteizm. „Izraelita” 1866, nr 12. ; 64. [D. Neufeld], Synaj. "Jutrzenka" 1861, nr 21. ; 65. B. K. Obsulewicz, Eliza Orzeszkowa i Bolesław Prus o filantropii. W zb.: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863–1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki. Red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska. Warszawa 2006. ; 66. J. Ochorowicz, Przed trzydziestu laty. „Kurier Codzienny” 1897, nr 1. ; 67. Orzeszkowa jako bojowniczka praw żydowskich. „Nasz Przegląd” 1929, nr 287. ; 68. E. Orzeszkowa, Autobiografia w listach. Wstęp A. Wodziński. Warszawa 1910. ; 69. E. Orzeszkowa, Daj kwiatek! Obrazek. „Izraelita” 1877, nr 23, s. 182. ; 70. E. Orzeszkowa, Dnie. Oprac. I. Wiśniewska. Warszawa 2001. ; 71. E. Orzeszkowa, Eli Makower. Powieść. T. 2: O ziemię. Warszawa 1876. ; 72. E. Orzeszkowa, Gedali. Obrazek wiejski. „Dziennik Łódzki” 1884, nry 208, 211, 216. ; 73. E. Orzeszkowa, list do M. Blumberg, z 11 IV 1887. AEO , sygn. 287. ; 74. E. Orzeszkowa, list do T. Bochwica, z 24 III 1909. O-5 167. ; 75. E. Orzeszkowa, list do A. Drogoszewskiego, 30 III 1904. O-4 172. ; 76. E. Orzeszkowa, list do J. Karłowicza, z 18 (30) VIII 1884. O-366–67. ; 77. E. Orzeszkowa, listy do L. Méyeta, kwiecień–grudzień 1880. O-2 10–12. ; 78. E. Orzeszkowa, list do S. Peltyna, z 12 VIII 1870. AEO , sygn. 333. ; 79. E. Orzeszkowa, list do S. Peltyna, z 2 XI 1870. AEO , sygn. 333. ; 80. E. Orzeszkowa, list do S. Peltyna, z 12 IV 1871. AEO , sygn. 333. ; 81. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. T. 1–9. Do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski. Wrocław 1954–1981. ; 82. E. Orzeszkowa, Meir Ezofowicz. Posł. J. Krzyżanowski. Przypisy M. Bokszczanin. Warszawa 1954. ; 83. E. Orzeszkowa, Meir Ezofowicz. – Silny Samson. – Gedali. – Ogniwa. Warszawa 1899. Pisma. T. 3. ; 84. E. Orzeszkowa, Obrazek z lat głodowych. „Tygodnik Ilustrowany” nry 352–353 (1866). ; 85. E. Orzeszkowa, O postępie. „Tygodnik Mód i Powieści” 1874, nry 20–24. ; 86. E. Orzeszkowa, O wpływie nauki na rozwój miłosierdzia. Lwów 1876. ; 87. E. Orzeszkowa, Panu Janowi Karłowiczowi. Przedmowa w: Melancholicy (1896). Red. J. Krzyżanowski. T. 1. Warszawa 1949. ; 88. E. Orzeszkowa, Publicystyka społeczna. T. 1. Wybór, wstęp G. Borkowska. Oprac. edytorskie I. Wiśniewska. Kraków 2005. ; 89. E. Orzeszkowa, Słowo wstępne. „Kalendarz dla Izraelitów na Rok 5642 [...] 1881/82”, s. 25. ; 90. E. Orzeszkowa, W zimowy wieczór. W: Pisma zebrane. T. 15. Warszawa 1949. ; 91. E. Orzeszkowa, Z pożogi. W: Drobiazgi. Warszawa 1892, s. 25. Tanie zbiorowe wydanie dzieł. T. 39. ; 92. E. Orzeszkowa, Z różnych sfer. Nowele i obrazki. T. 3. Warszawa 1886. ; 93. W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej. Lublin 1996. ; 94. [S. Peltyn], Monoteizm. „Izraelita” 1866, nr 12. ; 95. S. Peltyn, Nasza intolerancja, „Izraelita” 1868, nr 22. ; 96. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań 1988. ; 97. Piśmiennictwo, systemy kontroli, obiegi alternatywne. Red. J. Kostecki, A. Brodzka. T. 1. Warszawa 1997. ; 98. E. Prokop-Janiec, Powieść etnograficzna a kultury mniejszości. W zb.: Kulturowa teoria literatury. 2: Poetyki, problematyki, interpretacje. Red. T. Walas, R. Nycz. Kraków 2012. ; 99. B. Prostak, list do redakcji, z 26 X 1861. „Jutrzenka” 1861, nr 23. ; 100. Przegląd pism krajowych. „Jutrzenka” 1862, nr 21. ; 101. Przyszłość Żydów. "Izraelita" 1875, nr 20. ; 102. R. A. D., Korespondencje. „Kraj” 1885, nr 24. ; 103. A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864–1904. Kraków 2003. ; 104. S. Rosiak, Księgarnia „E. Orzeszkowa i S-ka” w Wilnie. 1879–1882. Wilno 1938. ; 105. Słówko o literaturze żydowskiej. „Jutrzenka” 1861, nr 26, s. 208. ; 106. Świat pod kontrolą. Wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie. Oprac. M. Prussak. Warszawa 1994. ; 107. J. Tomkowski, Mój pozytywizm. Warszawa 1993. ; 108. S. Trachtenberg, Wariacje na oklepany temat. "Jutrzenka" 1862, nr 10, s. 3, przypis. ; 109. A. Walicki, Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej. Warszawa 2006. ; 110. A. Wein, Kramsztyk Izaak. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 15. Wrocław 1970. ; 111. J. L. D. Wiener, Objaśnienie kilku zasad uniwersalnie religijnych. "Jutrzenka" 1862, nry 2, 16. ; 112. S. Wigura [F. Rawita-Gawroński], Dziesięciolecie cenzury rosyjskiej w Królestwie Polskim (1880–1891). Kraków 1892. ; 113. I. Wiśniewska, Kalendarium życia i twórczości Elizy Orzeszkowej (1841–1910). Maszynopis pracy doktorskiej. IBL PAN . Warszawa 2008. ; 114. M. Wodziński, Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei. Warszawa 2003. ; 115. A. Wojtyczek, Tradycja i religia Żydów w literaturze polskiej XIX wieku. Warszawa 2012. ; 116. M. Żmigrodzka, Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu. Warszawa 1965.

Issue:

3

Start page:

195

End page:

231

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64530 ; oai:rcin.org.pl:64530 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 16, 2018

Number of object content hits:

239

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82635

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information