Obiekt

Tytuł: Rada Główna Episkopatu Polski a pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 r.

Twórca:

Łatka, Rafał (1985- )

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 1 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 229-262 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Abstrakt:

Celem poniższej analizy jest opisanie stosunku Rady Głównej Episkopatu Polski do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Dostęp do dokumentacji kościelnej umożliwił odtworzenie podejścia członków tego kierowniczego gremium polskiego Kościoła do negocjacji związanych z wizytą Ojca Świętego, jej przebiegu i wreszcie efektów pielgrzymki.

Bibliografia:

Czaczkowska E.K., Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013.
Człowiek niezwykłej miary. Ojciec Święty Jan Paweł II o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Kardynał Stefan Wyszyński o sobie. Kardynał Józef Glemp o kardynale Stefanie Wyszyńskim, red. M. Plaskacz, A. Rastawicka, W. Wojdecki, Warszawa 1984.
Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006.
Dudek A., Ślady PeeRelu. Ludzie, wydarzenia, mechanizmy, Kraków 2005.
Friszke A., PRL wobec Kościoła. Akta Urzędu do Spraw Wyznań 1970–1978, Warszawa 2010.
Friszke A., Zaremba M., Wokół pierwszej pielgrzymki, w: Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, oprac. A. Friszke, M. Zaremba, Warszawa 2005, s. 6–81.
Gryz R., Między liberalizacją a dezintegracją. Stosunki państwo-Kościół w latach siedemdziesiątych, w: Stosunki państwo-Kościół w Polsce w latach 1944–2010. Studia i materiały, red. R. Łatka, Kraków 2013, s. 72–91.
Kąkol K., Spowiedź pogromcy Kościoła, Olsztyn 1994.
Kindziuk M., Kardynał Józef Glemp. Ostatni taki prymas, Warszawa 2010.
Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. III: Lata 1975–1989, oprac. P. Raina, Poznań–Pelplin 1996.
Lasota M., Zabezpieczenie pobytu Jana Pawła II w Polsce, w: Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2007, s. 135–159.
Łatka R., Droga do ustawowego uregulowania osobowości prawnej Kościoła katolickiego w Polsce „ludowej”, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2015, nr 4.
Łatka R., Obraz opozycji w czasie rozmów Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski w latach 1980–1983, w: Miejsce i rola opozycji w systemach autorytarnych i demokratycznych, red. K. Kowalik, M. Kluzik, Kraków 2013, s. 43–62.
Łatka R., Polityka władz Polski „ludowej” wobec Kościoła katolickiego w latach 1944–1979 (przypadek krakowski), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2014, nr 39, s. 169–188.
Łatka R., Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1975–1980, w: PRL na pochylni 1975–1980, red. M. Bukała, D. Iwaneczko, Rzeszów 2017, s. 691–722.
Łatka R., Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980–1989, Kraków 2016.
Łatka R., Propaganda władz PRL wobec drugiej wizyty Jana Pawła II na przykładzie „Gazety Krakowskiej”, „Komunizm: System – Ludzie – Dokumentacja” 2013, nr 2, s. 95–107.
Michalski K., Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski 1980–1989, Warszawa 2012.
Musiał F., Operacja „Lato-79”. Zadania Służby Bezpieczeństwa w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2012, nr 35, s. 219–228.
Nowak A., Czas walki z Bogiem, seria: „Kościół na straży polskiej wolności”, t. IV, Kraków 2011.
Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem, oprac. M. Krzysztofiński, Rzeszów–Kraków 2013.
Piasecki B., Zając M., Prymas Wyszyński nieznany. Ojciec duchowy widziany z bliska, Kraków 2016.
Raina P., 1978. Wybór Papieża Jana Pawła II. Zapiski prymasa, Warszawa 2008.
Raina P., Arcybiskup Dąbrowski – rozmowy watykańskie, Warszawa 2001.
Raina P., Arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i Narodu. Rozmowy z władzami PRL, t. I: 1970–1981, Warszawa 1995.
Raina P., Kardynał Wyszyński. Czasy prymasowskie 1978, Biała Podlaska–Warszawa 2010.
Raina P., Kardynał Wyszyński. Czasy prymasowskie 1979, Biała Podlaska–Warszawa 2010.
Raina P., Wizyty apostolskie Jana Pawła II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze Watykan-PRL-Episkopat, Warszawa 1997.
Rakowski M.F., Dzienniki polityczne 1979–1981, Warszawa 2004.
W cieniu Prymasa Tysiąclecia. Z profesorem Romualdem Kukołowiczem rozmawia Piotr Bączek, Warszawa 2001.
Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, tłum. M. Tarnowska i in., Kraków 2012.
Zaremba M., Zimno, ciepło, gorąco. Nastroje Polaków od „zimy stulecia” do lata 1980, w: Solidarność od wewnątrz 1980–1981, red. A. Friszke, K. Persak, P. Sowiński, Warszawa 2013, s. 11–38.
Zieliński Z., współudz. S. Bober, Kościół w Polsce 1944–2007, Poznań 2009.
Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003.
Żaryn J., Jan Paweł II pogromca żelazne kurtyny, w: Solidarność z błoń. Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II, red. M. Drzonek, M. Siedziako, Szczecin 2011, s. 15–23.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

50

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

229

Strona końc.:

262

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:65804 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.1.10

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/50/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji