Object

Title: Podmiotowość romantyczna – kłopoty z sensualnością. Rekonesans na przykładzie korespondencji Zygmunta Krasińskiego

Creator:

Kuziak, Michał

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2018)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. H. Abrams, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka. Przeł. M. B. Fedewicz. Gdańsk 2003. ; 2. A. Bagłajewski, Poezja „trzeciej epoki”. O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 1836–1843. Lublin 2009. ; 3. A. Bagłajewski, W poszukiwaniu kształtu wizji. W zb.: Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość. Red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak. Warszawa 2005, s. 25-56. ; 4. M. Barańska-Guza, Depresja i melancholia w listach Zygmunta Krasińskiego. W zb.: Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji – problemy biografii. Red. M. Bizior-Dombrowska. Toruń 2014. ; 5. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004. ; 6. M. Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci. [Warszawa 1990]. ; 7. M. Bieńczyk, Oczy Dürera. (O Zygmuncie Krasińskim i jego listach). W: Oczy Dürera. O melancholii romantycznej. Warszawa 2002. ; 8. I. Bilińsk a, „Jak na spacer w grób...” – Krasińskiego eksperymenty z eterem. W zb.: Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenie. Red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej. Toruń 2001. ; 9. I. Bittner, Romantyczna idea „odnajdywania siebie” i jej wyraz w korespondencji Zygmunta Krasińskiego. Łódź 2002. ; 10. I. Bittner, U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu. Łódź 1998. ; 11. M. Bizior-Dombrowska, Śmiertelna nuda Krasińskiego. W zb.: Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji – problemy biografii. Red. M. Bizior-Dombrowska. Toruń 2014. ; 12. P. Chmielowski, Filozoficzne poglądy Mickiewicza. Warszawa 1899. ; 13. A. Cieszkowski, Bóg i palingeneza. W: Prolegomena do historiozofii. Bóg i palingeneza. Mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838–1842. Wstęp A. Walicki. Oprac. J. Garewicz, A. Walicki. Wyd. 2. Warszawa 2014. ; 14. M. Cieśla-Korytowska, O romantycznym poznaniu. Kraków 1997. ; 15. M. Chołody, Ciało – dusza – duch. Dyskurs cielesny w romantyzmie polskim. (Fragmenty). Poznań 2011. ; 16. A. Corbin, Bóle, cierpienia i niedole ciała. W zb.: Historia ciała. T. 2. Red. A. Corbin. Przeł. K. Belaid, T. Stróżyński. Gdańsk 2013. ; 17. A. Corbin, Spotykanie się ciał. W zb.: Historia ciała. T. 2. Red. A. Corbin. Przeł. K. Belaid, T. Stróżyński. Gdańsk 2013. ; 18. A. Corbin, Wpływ religii. W zb.: Historia ciała. T. 2. Red. A. Corbin. Przeł. K. Belaid, T. Stróżyński. Gdańsk 2013. ; 19. K. Cysewski, Problem autokreacji w listach Zygmunta Krasińskiego. W zb.: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. Red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz. Białystok 2000. ; 20. E. Dąbrowicz, Mroczna indywidualność. Brzozowski i modernistyczna lektura Krasińskiego. W zb.: Konstelacje Stanisława Brzozowskiego. Red. nauk. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak. Warszawa 2012. ; 21. P. Dehnel, Antynomie rozumu. Z dziejów filozofii niemieckiej XVIII i XIX wieku. Wrocław 1998. ; 22. O. Faure, Spojrzenie lekarzy. W zb.: Historia ciała. Red. A. Corbin. Przeł. K. Belaid, T. Stróżyński. Gdańsk 2013. ; 23. Filozofia percepcji. Wybór, wstęp B. Chwedeńczuk. Przeł. T. Biegaj [i in.]. Warszawa 1995. ; 24. G. W. F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych. Przekł., wstęp, komentarz Ś. F. Nowicki. Warszawa 1990. ; 25. M. Janion, Gorączka romantyczna. Warszawa 1975. ; 26. M. Janion, Tryptyk epistolograficzny. W: Romantyzm. Studia o ideach i stylu. Warszawa 1969. ; 27. M. Jay, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistów do Bergsona. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red. R. Nycz. Kraków 1998. ; 28. M. Jay, Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat. Przeł. A. Rejniak-Majewska. Kraków 2008. ; 29. A. Kotliński, Mistrz „czerwonego rymu”: Słowacki. Warszawa 2000. ; 30. Z. Krasiński, Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego. Oprac., wstęp Z. Sudolski. T. 1–2. Warszawa 1988. ; 31. Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej. T. 1–3. Oprac., wstęp Z. Sudolski. Warszawa 1975. ; 32. Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve. Przeł. A. Olędzka-Frybesowa. Oprac., wstęp, kronika i noty P. Hertz. T. 1–2. Warszawa 1980. ; 33. Z. Krasiński, Listy do Konstantego Gaszyńskiego. Oprac., wstęp Z. Sudolski. Warszawa 1971. ; 34. Z. Krasiński, Listy do Lubomirskiego. Oprac., wstęp Z. Sudolski. Warszawa 1965. ; 35. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przeł. M. Falski. Kraków 2007. ; 36. A. Kubale, Dramat bólu i istnienia w listach Zygmunta Krasińskiego. Gdańsk 1997. ; 37. A. Kubale, Eter, czyli największe odkrycie chrześcijaństwa. W zb.: „Sztuczne raje...” Używki w literaturze. Red. M. Kuziak. Słupsk 2002. ; 38. Z. Kubiak, Szkoła stylu. Eseje o tradycji poezji europejskiej. Warszawa 1972. ; 39. B. Kuczkowski, „Magnetyczność” Zygmunta Krasińskiego. Problematyka i tekst. W zb.: Zygmunt Krasiński w świetle i cieniu myśli romantycznej. Red. M. Strzyżewski. Toruń 2014. ; 40. M. Kuziak, Inny Mickiewicz. Gdańsk 2013. ; 41. M. Kuziak, Fantazmat heroiczny i praca w korespondencji Zygmunta Krasińskiego. W zb.: Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności. Red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska. Kraków 2013. ; 42. M. Kuziak, Novalis – Wordsworth: podmiot i zmysły. Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2015, nr 2/3. ; 43. M. Maciejewski, Od erudycji do poznania. Z dziejów romantycznej liryki opisowej. „Roczniki Humanistyczne” 1966, z. 1. ; 44. M. P. Markowski, Krasiński: na scenie histerii. W: Życie na miarę literatury. Eseje. Kraków 2009. ; 45. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Posł. J. Migasiński. Warszawa 2016. ; 46. Novalis, Fragmenty cieplickie. W: Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna – studia – fragmenty. Wybór, przekł., wstęp, przypisy J. Prokopiuk. Warszawa 1984. ; 47. Przygody romantycznego „Ja”. Idee, strategie, rezonanse. Red. M. Berkan-Jabłońska, B. Stelmaszczyk. Poznań 2012. ; 48. F. M. Rosiński, Ciało ludzkie w ujęciu biblijnym. W zb.: Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych. Red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara. Opole 2008. ; 49. M. Saganiak, Epistolografia jako projekt rozwoju samoświadomości. Listy Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego i Bronisława Trentowskiego. W zb.: Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość. Red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, E. Szczeglacka. Warszawa 2005. ; 50. Sensualizm w kulturze polskiej. Na stronie: http://sensualnosc.bn.org.pl (data dostępu: 28 VIII 2017). ; 51. M. J. Siemek, Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy. Warszawa 2017. ; 52. M. Siwiec, Ciało i duch w sporze o poezję. „Poeta i Natchnienie” Juliusza Słowackiego. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 3, s. 43-59. ; 53. M. Siwiec, Romantyczny kryzys mocnego podmiotu. Pęknięcia i pozory. „Ruch Literacki” 2015, nr 6, s. 560–561. ; 54. M. Siwiec, Romantyzm i zatrzymany czas. Kraków 2009. ; 55. M. Sokalska, Między praktyką a metafizyką. Muzyka w listach Krasińskiego. W zb.: Wokół Krasińskiego. Red. M. Sokalska. Kraków 2012. ; 56. M. Sokołowski, Idee dodatkowe. Mickiewicz i włoski sensualizm. Warszawa 2005. ; 57. M. Sokołowski, Techniki asocjacyjne. Angielskojęzyczne „poematy o wzroście indywidualnego umysłu” od XVIII do XX wieku. Warszawa 2007. ; 58. P. Spryszak, Doświadczenie zmysłowe w świetle filozofii nowożytnej. Kraków 2014. ; 59. Z. Sudolski , Korespondencja Zygmunta Krasińskiego. Studium monograficzne. Warszawa 1968. ; 60. Z. Sudolski, Polski list romantyczny. Antologia. Kraków 1997. ; 61. Z. Suszczyński, Listy Krasińskiego jako egzystencjalny eksperyment. W zb.: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. Red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz. Białystok 2000. ; 62. M. Szargot, Ziemia rozdziału – niebo rozłączenia. O liryce Zygmunta Krasińskiego. Katowice 2000. ; 63. E. Szczeglacka, Ile dzienników pisał Krasiński w Szwajcarii?... W zb.: Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość. Red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak. Warszawa 2005, s. 129-160. ; 64. M. Śliwiński, „Era fajkowa” w korespondencji Krasińskiego z Gaszyńskim. W zb.: „Sztuczne raje...” Używki w literaturze. Red. M. Kuziak. Słupsk 2002. ; 65. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. Gruszczyński [i in.]. Oprac. nauk. T. Gadacz. Wstęp A. Bielik-Robson. Warszawa 2001. ; 66. J. Trzópek, Na tropach podmiotu. Między filozoficznym a empirycznym ujęciem podmiotowości. Kraków 2013. ; 67. A. Waśko, Sny o potędze i klęsce. W: Zygmunt Krasiński. Oblicza poety. Kraków 2001. ; 68. S. E. Webster, Body and Soul in Coleridge’s Notebooks, 1827–1834: „What is Life?”. New York 2010. ; 69. A. Ziołowicz, „Człowiek wewnętrzny we mnie”. Z problematyki wyobraźni i autorefleksji antropologicznej Krasińskiego. W zb.: Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji – problemy biografii. Red. M. Bizior-Dombrowska. Toruń 2014. ; 70. B. Żynis, Niewystarczalność – o wybranych aspektach cielesności u Mickiewicza. W zb.: Romantyzm i nowoczesność. Red. M. Kuziak. Kraków 2009.

Issue:

1

Start page:

27

End page:

47

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66452 ; oai:rcin.org.pl:66452 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.1.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Jan 30, 2019

In our library since:

Oct 12, 2018

Number of object content hits:

261

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84427

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information