RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Próba tragizmu epickiego: "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego

Creator:

Popiel, Magdalena

Date issued/created:

1998

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Abramowski, Badania doświadczalne nad pamięcią. W: Metafizyka doświadczalna i inne pisma. Wybór, wstęp i komentarz S. Borzym . Warszawa 1980.
2. E. Abramowski, Źródła podświadomości i jej przejawy. Warszawa 1914.
3. Z. Adamczewski, Tragiczny protest. Przeł. Z. Kubiak. Warszawa 1969.
4. E. Bieńkowska, Tragedia i mit tragiczny w filozofii Pawła Ricoeura. „Twórczość” 1971, nr 4, s. 88-99.
5. J. Błoński, Portret artysty w latach wielkiej zmiany. W: Odmarsz. Kraków 1978.
6. E. Boniecki, Struktura "nagiej duszy". Studium o Stanisławie Przybyszewskim. Warszawa 1993.
7. W. Borowy, Żeromski i świat książek. W: O Żeromskim. Warszawa 1960.
8. T. Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną. [cz. 2]. Pisma. T. 20. Warszawa 1963.
9. S. Brzozowski, Fryderyk Nietzsche. Stanisławów 1907.
10. S. Brzozowski, Leopold Staff: „Skarb". W: Kultura i życie.—Zagadnienia sztuki i twórczości.—W walce o światopogląd. Wstęp A. Walicki. Teksty oprac. i przygotowała do druku oraz indeks zestawiła K. Podgórecka. Warszawa 1973.
11. S. Brzozowski, Styl Ibsena. W: Kultura i życie. Warszawa 1973.
12. W. Bukowiński, Stefan Żeromski. (Z powodu nowej powieści pt. „Ludzie bezdomni”). „Prawda” 1900, nr 1/2.
13. P. Chmielowski, "Ludzie bezdomni". W: Pisma krytycznoliterackie. Oprac. H. Markiewicz. T. 2. Warszawa 1961.
14. P. Chmielowski, Stylistyka polska. Warszawa 1903.
15. M. Dąbrowska, O tragiczności u Żeromskiego. "Wiadomości Literackie” 1936, nr 16.
16. B. Dziemidok, Teoria tragizmu w estetyce okresu Młodej Polski (1890—1918). W zb.: Studia z dziejów estetyki polskiej 1890—1918. T. 1. Warszawa 1972, s. 59-105.
17. A. Dżogi, Tragizm Żeromskiego. Lwów 1935.
18. S. Eile, Analogiczność i przypadek w prozie Żeromskiego. W zb.: Stefan Żeromski. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Studia i szkice. Red. Z. Goliński. Warszawa 1977, s. 115-129.
19. S. Eile, Polifonia w powieściach Żeromskiego. W zb.: O Stefanie Żeromskim: materiały z sesji naukowej, Kielce 14-16 październik 1974. Red. J. Pacławski. Kraków 1976.
20. H. Elzenberg, Kłopoty z istnieniem. Kraków 1963.
21. M. Głowiński, „Cham", czyli pani Bovary nad brzegami Niemna. W zb.: „Lalka" i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej. Red. J. Bachórz i M. Głowiński. Warszawa 1992, s. 129-143.
22. M. Głowiński, Powieść młodopolska. Wrocław 1969.
23. K. Irzykowski, Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności. W: Czyn i słowo. Wstęp A. Lam. Tekst opracowała i indeksy sporządziła Z. Górzyna. Informacja bibliograficzna W. Winklowa. Pisma. Red. A. Lam. Kraków 1980.
24. K. Irzykowski, Glosy do współczesnej literatury polskiej. W: Cięższy i lżejszy kaliber. Krytyki i eseje. Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył A. Stawar. Warszawa 1957.
25. W. Iwanow, Dostojewskij i roman-tragiedija. „Russkaja mysi” 1911, nry 5 — 6.
26. W. Iwanow, Dostojewskij i roman-tragiedija. W: Borozdy i mieży. Moskwa 1916.
27. W. Iwanow, Dostojewskij i roman-tragiedija. W: Dostojewskij. Tübingen 1932.
28. C. Jellenta, Stefan Żeromski, „Ludzie bezdomni". „Głos” 1900, nr 17.
29. M. Janion, Czyn i klęska. Rzecz o tragizmie. W: Gorączka romantyczna. Warszawa 1975.
30. Z. Jarosiński, Przekonania literackie Żeromskiego. W zb.: Stefan Żeromski. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Studia i szkice. Red. Z. Goliński. Warszawa 1977, s. 15-56.
31. S. Kawyn, Edward Abramowski i jego idee w twórczości Żeromskiego. W: Studia i szkice. Kraków 1976.
32. S. Kierkegaard, Odblask antycznego tragizmu w tragizmie współczesnym. W: Albo—Albo. Z oryginału duńskiego przeł. i wstęp J. Iwaszkiewicz. T. 1. Warszawa 1982.
33. J. Kleiner, St. Żeromski. „Walka z szatanem”. „Sfinks” 1917, z. 4.
34. J. Kleiner, Tragizm. W: W kręgu historii i teorii literatury. Wybór i oprac. A. Hutnikiewicz. Warszawa 1981.
35. S. Kołaczkowski, Kierunki epoki w twórczości S. Żeromskiego. „Wiadomości Literackie” 1925, nr 51.
36. S. Kołaczkowski, O Stefanie Żeromskim. W: Portrety i zarysy literackie. Warszawa 1968.
37. M. Konopnicka, Mickiewicz, jego życie i duch. Warszawa 1899.
38. A. Lange, Pierwsza powieść nowelisty. „Gazeta Polska” 1899, nr 297.
39. G. Lukâcs, Teoria powieści. Esej historyczno-filozoficzny o wielkich formach epiki. Przeł. J. Goślicki. Posł. A. Brodzka. Warszawa 1968.
40. H. Markiewicz, „Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego. Warszawa 1975.
41. H. Markiewicz, Pozytywizm. Warszawa 1978.
42. H. Markiewicz, W kręgu Żeromskiego. Warszawa 1977.
43. H. Markiewicz, Zawartość narracyjna i schemat fabularny. W: Wymiary dzieła literackiego. Kraków 1984.
44. I. Matuszewski, O twórczości i twórcach. Studia i szkice literackie. Wybór i oprac. S. Sandler. Warszawa 1965.
45. I. Matuszewski, Słowacki i nowa sztuka (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studium krytyczno-porównawcze. Wyd. 4. Oprac., wstęp S. Sandler. Warszawa 1965.
46. M. Maeterlinck, Tragizm codzienności. Tł. J. Kortas. W zb.: O dramacie: poetyki, manifesty, komentarze: wybór źródeł do dziejów teorii dramatycznych. T.2: Od Hugo do Witkiewicza. Red. E. Udalska. T. 2. Warszawa 1993, s. 231-234.
47. A. Nicoll, Dzieje dramatu. Od Ajschylosa do Anouilha. Tł. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki. Warszawa 1962.
48. H. Obiezierska, Wątek Korzeckiego w „Ludziach bezdomnych". W zb.: Księga pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego. Red. nauk. A. Hutnikiewicz. Toruń 1967, s. 353-360.
49. J. Passi, Tragicznoto. Sofia 1963.
50. J. Pawelski, Z nowych powieści. „Przegląd Powszechny” 1900, t. 65, z. 3.
51. M. Podraza-Kwiatkowska, Ibsenowska „prawda" w literaturze Młodej Polski. „Ruch Literacki” 1996, z. 2, s. 137-150.
52. S. Posner, Stefan Żeromski. Charakterystyka w świetle wspomnień. Warszawa 1926.
53. A. Potocki, O „czującym widzeniu" Żeromskiego. „Bibioteka Warszawska” 1900, t 1.
54. A. Potocki, O „czującym wiedzeniu" Żeromskiego. W: Szkice i wrażenia literackie. Lwów 1903.
55. D. D. Raphael, The Paradox of Tragedy. London 1961.
56. P. Ricoeur, Symbolika zła. Przeł. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986.
57. D. de Rougemont, Dwaj książeta duńscy Kierkegaard i Hamlet. Przeł. A. Gettlich. "Literatura na Świecie” 1974, nr 3, s. 312-325.
58. Z. Sarnecki, Stefan Żeromski, "Ludzie bezdomni”. „Głos Narodu” 1900, nr 142.
59. H. Ch. Sorensen, Technika narracji w „Ludziach bezdomnych”. „Scando-Slavica” (Kobenhavn) 1961, t. 7.
60. M. Stala, Schronić się w śmieszność. Uwagi o „Hamlecie wtórym" Romana Jaworskiego. W zb.: Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego. Red. J. Popiel. Wrocław 1992, s. 135-153.
61. Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. S. Eile, S. Kasztelowicz. Wyd. 2, popr. i uzup. Kraków 1976.
62. W. Szekspir, Hamlet. Oprac. i przekł. W. Chwalewik. Wrocław 1963.
63. T. Walas, Ku otchłani. Kraków 1986.
64. S. Wyspiański, Hamlet. Oprac. M. Prussak . BN I 225. Wrocław 1976.
65. S. Żeromski, Dzieje grzechu. T. 1-2. Warszawa 1974.
66. S. Żeromski, Dzienniki. (Wybór). Oprac. J. Kądziela. BN I 238. Wrocław 1980.
67. S. Żeromski, Literatura a życie polskie. W: Sen o szpadzie. Pomyłki. Dzieła. T. 4. Red. S. Pigoń. Warszawa 1957.
68. S. Żeromski, Ludzie bezdomni. Oprac. I. Maciejewska. BN I 254. Wrocław 1987.
69. S. Żeromski, Promień. Warszawa 1948.

Issue:

2

Start page:

59

End page:

92

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68132 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 30, 2019

Number of object content downloads / hits:

15584

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85399

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information