Obiekt

Tytuł: Problem badań nad osadnictwem wczesnolateńskim na Śląsku na przykładzie osady w Kurzątkowicach, pow. oławski

Twórca:

Dulęba, Przemysław ; Kosicki, Andrzej

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 62 (2017) ; The problem of research on early La Tene culture settlements in Silesia on theexample of the settlement at Kurzątkowice, Oława district

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il., 25 cm

Abstrakt:

Wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku 1 w Kurzątkowicach, pow. oławski, stanowią niezwykle istotny przyczynek do studiów nad osadnictwem kultury lateńskiej na obszarze współczesnej Polski. Na wspomnianym stanowisku natrafiono na relikty niewielkiej osady kultury lateńskiej w postaci typowych dla tego okresu obiektów osadniczych, takich jak półziemianka, jamy różnego przeznaczenia, glinianka czy piec garncarski. Pozyskany z nich materiał, na który składa się niemal wyłącznie ceramika naczyniowa, wskazuje, iż możemy datować je na wczesny okres lateński. Wagę tych odkryć podkreśla fakt, iż wspomniane obiekty z Kurzątkowic są jedynymi znanymi do tej pory obiektami osadniczymi kultury lateńskiej z terenu współczesnej Polski, które możemy datować na fazy LT B1-B2. Wiele cech warsztatu ceramicznego zarejestrowanego w Kurzątkowicach wskazuje, iż celtyccy osadnicy z obszaru Dolnego Śląska byli ściśle powiązani z obszarem środkowego dorzecza Dunaju, a zwłaszcza z terenem Moraw

Bibliografia:

Bednarek M. 1989, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku nr 8 w Radłowicach, gmina Domaniów, woj. wrocławskie, w 1986 r., „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 30, s. 70–72 ; Bednarek M. 1990, Z badań wykopaliskowych na stanowisku nr 8 w Radłowicach, gm. Domaniów, woj. wrocławskie, w 1988 roku, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 31, s. 205–207 ; Bednarek M. 1991, Wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku nr 8 w Radłowicach, gm. Domaniów, woj. wrocławskie, w 1989 r., „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 32, s. 117–121 ; Bednarek M. 1993, Osada kultury lateńskiej w Roszowickim Lesie, stan. 6 (25), gm. Cisek, woj. opolskie, „Studia Archeologiczne”, 25, s. 105–138 ; Bednarek M. 1997, Osada kultury lateńskiej w Radłowicach, gm. Domaniów, w świetle badań z roku 1996 roku, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 39, s. 223–239 ; Bednarek M. 1998, Wielokulturowe stanowisko nr 8 w Radłowicach, gm. Domaniów, w świetle badań z 1997 roku, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 40, s. 129–139 ; Benadík B. 1957, Archeologický materiál a jeho hodnotenie, [w:] B. Benadík, E. Vlček, C. Ambros, Keltské pohrebiská na juhozápadnom Slovensku, Bratislava, s. 1–200 ; Benadík B. 1960, Keltské pohrebisko v Bajči-Vlkanove, „Slovenská Archeologiá”, 8, s. 393–451 ; Březinová G. 1999, Sídlisko z doby laténskej v Bajči-Vlkanove, „Študijné Zvesti Archeologického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied”, 33, s. 197–214 ; Březinová G. 2000, Nitra-Šindolka. Siedlung aus der Latènzeit, Archaeologica Slovaca Monographiae – Catalogi 8, Nitra ; Čižmář M. 1975, Relativní chronologie keltských pohřebišt‘ na Moravě, „Památky archeologické”, 66, s. 417–433 ; Čižmář M. 2003, Laténské sídliště v Bořitově, Pravěk – Suplementum 10, Brno ; Čižmář M., Geislerová K. red. 2006, Výzkumy 1999–2004, Brno ; Čižmářová J. 2005, Keltské pohřebiště v Brně-Malomeřicích, Pravěk – Suplementum 14, Brno ; Čižmářová J. 2009, Keltská pohřebiště v Holubicích a Křenovicích, Pravěk – Suplementum 19, Brno ; Čižmářová J. 2013, Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy Blansko a Vyškov, Brno ; Czerska B. 1972, Celtycki ośrodek hutniczy w Sułkowie, w powiecie Głubczyce, „Studia Archeologiczne”, 5, s. 3–79 ; Dobrzańska H., Piekarczyk J. 2005. Celtic grey pottery from Poland: thrown or not thrown? [w:] Celts on the Margin, H. Dobrzańska, V. Megaw, P. Poleska red., Kraków, s. 207–211 ; Domański G., Kłosińska E., Kosicki A. 1998, Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy gazociągu Łagiewniki-Jordanów Śląski, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 40, s. 273–283 ; Domański G., Kłosińska E., Kosicki A. 1999, Sprawozdanie z badań ratowniczych wielokulturowej osady z miejscowości Ślęza, gm. Kobierzyce, stan. 11/12, „Sprawozdania Archeologiczne”, 51, s. 273–298 ; Dulęba P. 2010, Starsza faza kultury lateńskiej w Małopolsce Zachodniej, maszynopis pracy doktorskiej przechowywany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ; Dulęba P. 2014, Geneza zachodniomałopolskiej enklawy kultury lateńskiej i jej powiązania z innymi regionami osadnictwa celtyckiego, [w:] Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií, J. Čižmářová, N. Venclová, G. Březinová red., Brno, s. 189–200 ; Dulęba P. 2016, Uwagi o datowaniu celtyckich ozdób wykonanych z sapropelitu, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 58, s. 73–84 ; Dulęba P., Okoński J. 2012, Opracowanie wyników ratowniczych badań wykopaliskowych na terenie kompleksu stanowisk Zagórze 2 – Staniątki 26, gm. Niepołomice, pow. wielicki, IV, Okres lateński i okres wpływów rzymskich, maszynopis przechowywany w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa ; Dzięgielewska M., Dzięgielewski K., Nowak M., Szczerba R. 2006, Osada grupy wyciążsko-złotnickiej oraz osada ze środkowego okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich w Podłężu (stan. 17), pow. Wieliczka, w świetle badań w latach 2003–2004, [w:] Raport 2003–2004. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003–2004, Z. Bukowski, M. Gierlach red., Warszawa, s. 638–676 ; Gebhard R. 1989, Der Glasschmuck aus dem Oppidum von Manching, Ausgrabungen in Manching 11, Stuttgart ; Gedl M. 1978, Gräber der Latènekultur in Kietrz, bezirk Opole, [w:] Beiträge zum Randbereich der Latènekultur, Prace Archeologiczne 26, Kraków–Warszawa, s. 9–72 ; Gralak T. 2012, Badania osady kultury lateńskiej z Górca, stanowisko 13, w powiecie strzelińskim, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 54, s.139–160 ; Grygiel M., Pikulski J. 2006, Archäologische Forschungen von 2001–2002 an der multikulturellen Fundstelle 1 in Zagórzyce, Gde. Kazimierza Wielka, Woiw. Świętokrzyskie, [w:] Recherches Archéologiques de 1999–2003, Kraków, s. 136–159 ; Hlava M. 2001, Laténské sidlíště u Tvarožné (okr. Brno-venkov). Pokus o rekonstrukci výzkumu z roku 1943, „Pravěk. Nova Řada”, 11, s. 301–354 ; Hlava M. 2008, Grafit v době laténské na Moravě, „Památky archeologické”, 99, s. 189–258 ; Holodňák P., Waldhauser J. 1984, Předduchcovský horizont (fáze LT. B1a) v Čechách, „Archeologické rozhledy”, 36, s. 31–48 ; Horálková P. 1993, Laténské sídliště ve Vyškově (okr. Vyškov), „Přehled výzkumů”, 1991, s. 17–32 ; Jahn M. 1931, Die Kelten in Schlesien, Quellenschriften zur ostdeutschen Vor- und Frühgeschichte, 1, Leipzig ; Kamyszek L., Żygadło L. 2013, The La Tène period pottery kiln from Mokronos Dolny, site 7, Lower Silesian voivodeship, [w:] Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych, J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło red., Wrocław, s. 365–375 ; Karl R. 1996, Latènezeitlischen Siedlungen in Niderösterreich, Historica – Austria, 2–3, Wien ; Kosicki A. 1992, Badania wykopaliskowe na osadzie kultury lateńskiej w Kurzątkowicach, stan. 1, gm. Domaniów, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 33, s. 57–64 ; Kosicki A. 1993, Materiały do badań nad osadnictwem celtyckim na Dolnym Śląsku w świetle odkryć z lat 1931–1943, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 34, s. 451–466 ; Kosicki A. 1996, Badania wykopaliskowe na osadzie kultury lateńskiej i wielokulturowym stanowisku 1 w Kurzątkowicach, gm. Domaniów, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 37, s. 165–171 ; Kosicki A. 1997, Badania archeologiczne i geologiczno-geomorfologiczne w Kurzątkowicach, stan. 1, gm. Domaniów, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 39, s. 241–250 ; Kosicki A. 1998, Badania ratownicze na stan. 1 w Kurzątkowicach, gm. Domaniów, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 40, s. 363–371 ; Ludikovský K. 1986, Mistřin. Katalog nálezů z výzkumu v letech 1966–68, „Fontes Archaeologiae Moravicae”, 21, Brno ; Łopusiewicz R., Żmudziński M. 1991, Sprawozdanie z badań sondażowych przeprowadzonych w 1988 r. na wielokulturowej osadzie w Jędrzychowicach, woj. Wrocław, na stanowisku 9, „Silesia Antiqua”, 33–34, s. 75–83 ; Meduna J. 1980, Die latènezeitlischen Siedlungen in Mähren, Praha ; Meduna J., Peškař I. 1992, Ein latènzeitlischer Fund mit Bronzebechlägen von Brno-Maloměřice (Kr. Brno-Stadt), „Bericht der Römisch-Germanische Kommission”, 73, s. 181–267 ; Pazda S. 1992, Osada kultury lateńskiej w Radłowicach, gm. Domaniów, woj. Wrocław w świetle badań w latach 1964–1968, „Studia Archeologiczne”, 22, s. 85–127 ; Penninger E. 1972, Dürrnberg bei Hallein I, Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, 16, München ; Pingel V. 1971, Die glatte Drehscheibenkeramik von Manching, Die Ausgrabungen in Manching, 6, Wiesbaden ; Poleska P. 2006, Celtycki mikroregion osadniczy w rejonie podkrakowskim, Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie, 2, Kraków ; Richthofen B. von, 1926, Neue Ergebnisse der Vorgeschistsforschung in Oberschlesien, „Altschlesien”, 1, s. 185–198 ; Rulf J., Salač V. 1995, Zpráva o laténské keramice v severnozápadních Čechách „Archeologické rozhledy”, 47, s. 373–417 ; Salač V. 1992, Die Aussagen der Keramik zu Kontakten zwischen Böhmen und Mitteldeutchland in der Latènezeit, [w:] Beiträge zur keltisch-germanischen Besiedlung im Mittelgebirgsraum, S. Dušek red., Stuttgart, s. 69–112 ; Salač V. 1998, Standartní soubor laténské sídlištní keramiky, „Archeologické rozhledy”, 50, s. 43–76 ; Sankot P. 2006, New conservation of a La Tène cremation grave from Uhžetice, Chrudim district, [w:] Vita Archaelologica. Sbornik Vita Vokolka, Hradec Králové–Pardubice, s. 243–254 ; Seger H. 1928, Schlesien, [w:] Reallexikon der Vorgeschichte, 11 (1927–1928), M. Ebert red., Berlin, s. 269–283 ; Stöckli W.E. 1979, Die Grob- und Importkeramik von Manching, Die Ausgrabungen in Manching, 8, Stuttgart ; Szabó M., Czajlik Z., Bödőcs A., Guillomet J.P., Szabó D., Tankó K., Timár L. 2007, L’habitat de l’époque de La Tène à Sajópetri Hosszú-dűlő, Budapest ; Szabó M., Czajlik Z., Tankó K., Timár L. 2008, Polgar 1: L’habitat du second Âge du Fer (IIIe siècle av. J. Chr.), „Acta Archaeologica Academiae Scieniarum Hungaricae”, 59, s. 183–223 ; Tankó K. 2010, La Tène ceramic technology and typology of settlement assemblages in northeast Hungury (3rd–2nd century BC), [w:] Iron Age communities in the Carpathian Basin, S. Berecky red., Cluj–Napoca, s. 321–331 ; Trebsche P. 2010, Auswertung der latènezeitlischen Befunde und Funde von Michelstetten, [w:] Die latènezeitlische Siedlung von Michelstetten, E. Lauermann red., Archäologische Forschungen in Niederösterreich, 7, St. Pölten, s. 15–115 ; Venclová N. 2001, Výroba a sídla v době laténské. Projekt Loděnice, Praha ; Waldhauser J. 1977, Keltské sídlištĕ u Radovesic v severozápadních Čechách, „Archeologické rozhledy”, 29/2, s. 144–176 ; Waldhauser J. und Arbeitsgruppe 1993, Die halstatt- und latènezeitlische Siedlung mit Gräberfeld bei Radovesice in Böhmen, Archeologický Výzkum v severních Čechách, 21, Praha–Teplice ; Waldhauser J., Holodňák P. 1984, Keltské sídliště a pohřebiště u Bíliny, o. Teplice, „Památky archeologické”, 75, s. 181–216 ; Waldhauser J., Krásný F. 2006, Problémy konce doby laténské v Pojizeří, [w:] Archeologie Barbarů 2005, E. Droberjar, M. Lutovský red., Praha, s. 91–153 ; Woźniak Z. 1970, Osadnictwo celtyckie w Polsce, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Woźniak Z. 1979, Starsza faza kultury lateńskiej, [w:] Prahistoria ziem polskich IV: Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego, A. Gardawski, W. Hensel red., Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 209–220 ; Woźniak Z. 1990, Osada grupy tynieckiej w Podłężu, woj. krakowskie, Wrocław–Warszawa– Kraków ; Wurth E. 1977, Guntramsdorf, „Fundberichte aus Österreich”, 16, s. 371–376

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

62

Strona pocz.:

79

Strona końc.:

129

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:66206 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji