Object

Title: O Kościele bez Boga

Creator:

Matywiecki, Piotr

Date issued/created:

1999

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1999)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. R. Alberti, Początek i rozwój Akademii rysunku, malarzy i architektów w Rzymie [ ...] . W zb.: Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce: 1500—1600: wybór tekstów. Wybór, oprac. J. Białostocki. Warszawa 1986, s. 465-470.
2. E. Balcerzan, Wstęp w: J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wstęp E. Balcerzan. Wybór E. Balcerzan, A. Legeżyńska. Komentarze oprac. A. Legeżyńska. BN I 266. Wrocław 1989, s. III-CXIV.
3. M. Baranowska, Pamiętnik mistyczny. Warszawa 1987.
4. S. Barańczak, Wzlot i przepaść. Julian Przyboś: Notre-Dame. W: Pomyślane przepaście. Osiem interpretacji. Katowice 1995.
5. K. Bereżyński, Filozofia Cypriana Norwida. Warszawa 1911.
6. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań 1980.
7. J. L. Borges, Kafka i jego prekursorzy. W: Eseje wybrane. Przeł. A. Sobol-Jurczykowski. T. 2. B. m. 1998.
8. K. Brodziński, Wiersze wybrane. Wybór, wstęp P. Hertz. Warszawa 1966.
9. M. Buber, Problem człowieka. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1993.
11. I. Danielewicz, Wydarzenia współczesne a idea narodu w sztukach plastycznych. W zb.: Tematy, tradycje i teorie w sztuce doby romantyzmu. Red. J. Białostocki. Warszawa 1981, s. 11-67.
12. S. Dąbrowski, W sprawie ulotnego powiedzenia Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 1, s. 115-138.
13. J. Deliile, Ziemianin, czyli ziemiaństwo francuskie. Przez Alojzego Felińskiego wierszem polskim przełożone roku 1823. [Kraków]
14. L. Dupré, Głębsze życie. Przeł. M. Tarnowska. Kraków 1994.
15. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku. Przekł, wstęp E. Feliksiak. Warszawa 1978.
16. J. Guitton, Dziennik 1952—1964. Wybór, przekł. A. Olędzka-Frybesowa. Warszawa 1984.
17. J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej. Przeł. A. Q. Lavique. Kraków 1994.
18. G. W. F. Hegel, Nauka logiki. Przekł., objaśnienia A. Landman. T. 1. Warszawa 1967.
19. G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce. Przekł. J. Grabowski, A. Landmana. T. 1. Warszawa 1964.
20. H. H. Hofstätter, Symbolizm. Przeł. S. Błaut. Warszawa 1980.
21. R. Ingarden, O dziele architektury. W: Studia z estetyki. Dzieła filozoficzne. T. 2. Warszawa 1966.
22. M. Jastrun, Scena obrotowa. Kraków 1977.
23. Katechizm kościoła katolickiego. Poznań 1994.
24. S. Kawyn, Improwizacje Słowackiego i Mickiewicza w oczach „zwolenników Adama". W: W kręgu kultu Mickiewicza. Szkice fenograficzne. Łódź 1957.
25. S. Kowalczyk, Koncepcja absolutu w pismach Hegla. Lublin 1991.
26. A. Kowalczykowa, Słowacki. Wyd. 2. Warszawa 1999.
27. J. Krakowski, Między Kantem a Goethem. Eseje o wczesnej filozofii Hegla. Wrocław 1994.
28. Z. Kuderowicz, Doktryna moralna młodego Hegla. Warszawa 1962.
29. G. van der Leeuw, Fenomenologia religii. Tł. J. Prokopiuk. Wstęp, red. Z. Poniatowski. Warszawa 1978.
30. W. G. Leśnikowski, Romantyzm w architekturze. „Miesięcznik Literacki” 1979, nr 12, s. 69-79.
31. R. Matuszewski, Czy poezja bez Boga? „Świat Akademicki” 1936, nr 1.
32. T. Miciński, Teatr—Świątynia. W zb.: Myśl teatralna Młodej Polski: antologia. Wybór I. Sławińska, S. Kruk. Warszawa 1966, s. 194-198.
33. A. Mickiewicz, Listy. Cz. I. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 14. Warszawa 1955.
34. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs trzeci i czwarty. Oprac. Leon Płoszewski. W: Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 9. Warszawa 1935.
35. Cz. Miłosz, Ziemia Ulro. Paryż 1977.
36. C. Norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp, uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 3. Warszawa 1971.
37. O. Paz, Śmierć nieskończona [wprowadzenie]. W: J. Gorostiza, Śmierć nieskończona. Wprow. O. Paz. Przeł., posł. K. A. Jeżewski. Warszawa 1971, s. 5-13.
38. E. Panofsky, Architektura gotycka i scholastyka. Tł. P. Ratkowska. W: Studia z historii sztuki. Wybór, oprac., posł. J. Białostocki. Warszawa 1971.
39. J. Przyboś, Utwory poetyckie. Zbiór. Warszawa 1971.
40. G. von Rad, Teologia Starego Testamentu. Przeł. B. Widła. Warszawa 1986.
41. Rozmowy z Adamem Mickiewiczem. Zebrał i oprac. S. Pigoń. Przedm. W. Mickiewicz. W: A. Mickiewicz. Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 16. Warszawa 1933.
42. T. Różewicz, [Wiersz bez tytułu]. „Fakty” 1979, nr 51/52.
43. T. Różewicz, Przygotowanie do wieczoru autorskiego. Wyd. 2, rozszerz. Warszawa 1977.
44. J. M. Rymkiewicz, Juliusz Słowacki pyta o godzinę. Warszawa 1982.
45. A. Sandauer, Polskie carmen figuration. W: Pisma zebrane. T. 4. Warszawa 1985.
46. A. Sandauer, Samobójstwo Mitrydatesa. Warszawa 1968.
47. E. Sawrymowicz, Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Wrocław 1960.
48. M. Sienny [J. Czapski nazw.], Skarby czy groby. „Kultura” (Paryż) 1948, nr 5, s. 68-74.
49. S. Skwarczyńska, Z literackiej historii Mickiewiczowskiego obrazu retorycznego „kościół bez Boga". „Pamiętnik Literacki” 1960, z. 1, s. 27-43.
50. H. Siewierski, „Architektura słowa’’. Wokół Norwidowskiej teorii i praktyki słowa. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 1, s. 181-207.
51. J. Słowacki, Listy do matki. Oprac. Z. Krzyżanowska. W: Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 11. Wrocław 1949.
52. Świątynia. Hasło w: Słownik teologii biblijnej. Dzieło zbiorowe. Red. X. Leon-Dufour. Tł. K. Romaniuk. Poznań—Warszawa 1973.
53. M. Wallis, Semantyczne i symboliczne pierwiastki architektury. „Studia Estetyczne” 1969, t. 6, s. 117-134.
54. A. Ważyk, Wstęp w: S. Mallarmé, Wybór poezji. Red. A. Ważyk. [tł. z fr. r.]. Warszawa 1980, s. 5-21.
55. A. Ważyk, Zdarzenia. W: Wiersze wybrane. Warszawa 1978.
56. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Przeł. B. Wolniewicz. Warszawa 1997.
57. K. Wyka, Cyprian Norwid. Poeta i sztukmistrz. Kraków 1948.
58. S. Wyspiański, Poezje. Wybór, oprac A. Łempicka. Kraków 1987.
59. H. Zaworska, Sztuka podróżowania. Kraków 1980.
60. B. Zeler, Wiersze katedralne Juliana Przybosia. W zb.: O Julianie Przybosiu. Wspomnienia, studia, szkice. Red. T. Bujnicki, K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 1983.

Issue:

4

Start page:

5

End page:

33

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68481 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 13, 2019

Number of object content hits:

151

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85658

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Matywiecki P. - O Kościele bez Boga Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information