Obiekt

Tytuł: Determinizm w "Lalce" Bolesława Prusa

Twórca:

Gloger, Maciej

Data wydania/powstania:

2000

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2000)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Abramowska, Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. Poznań 1995.
2. F. Araszkiewicz, Prus w świetle własnej biblioteki. „Pamiętnik Literacki” 1951, z. 3/4, s. 1068-1126.
3. H. Arendt, Wola. Przeł. R. Piłat. Przedm. H. Buczyńska-Garewicz. Warszawa 1996.
4. J. Bachórz, Wstęp w: B. Prus, Lalka. Oprac. J. Bachórz. T. 1. BN I 262. Wrocław 1991.
5. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1970.
6. Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. Tokarzówna, S. Fita. Pod red. Z. Szweykowski. Warszawa 1969.
7. H. T. Buckle, Historia cywilizacji w Anglii. T. 1. Przeł. W. Zawadzki. Lwów 1862.
8. E. Czaplejewicz, Lalki Prusa i Platona. „Miesięcznik Literacki” 1987, nr 1, s. 49-60.
9. W. M. Dębicki, Postęp, szczęście i przewroty społeczne. Chłodne uwagi o palących kwestiach. Warszawa 1885.
10. S. Eile, Dialektyka „Lalki" Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1, s. 3-51.
11. B. Gawęcki, Filozofia teoretyczna Bolesława Prusa. W: Szkice filozoficzne. Warszawa 1935.
12. H. George, Postęp i nędza. Badanie przyczyn sprowadzających przesilenie przemysłowe oraz wzrost nędzy jednocześnie z wzrostem bogactwa. Cz. 1. Poznań 1885.
13. A. Głowacki, O elektryczności. „Niwa” 1872, nr 11.
14. A. Głowacki, Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju społeczeństwa. Warszawa 1883.
15. J. Gołuchowski, Dumania nad najwyższymi zagadnieniami człowieka, poprzedzone historycznym rozwinięciem głównych systematów filozoficznych od Kanta do najnowszych czasów. T. 2. Wilno 1861.
16. K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów. Poznań 1993.
17. H. Ilmurzyńska, A. Stepnowska, Księgozbiór Bolesława Prusa. Red. nauk. Z. Szweykowski. Warszawa 1965.
18. W. James, Dylemat determinizmu. Odczyt wygłoszony dla słuchaczy teologii na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie. W: Pragmatyzm. Tł. W. M. Kozłowski. Posł. A. Sikora. Warszawa 1957.
19. C. Jellenta, Studia i szkice filozoficzne. Warszawa 1891.
20. K. Kłosińska, Powieści o „wieku nerwowym". Katowice 1988.
21. L. Kołakowski, Filozofia pozytywistyczna. (Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego). Warszawa 1966.
22. J. Kotarska, Topos „theatrum mundi" w poezji przełom u XVI i XVII wieku. W zb.: Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej. Red. B. Otwinowska, J. Pelc. Wrocław 1984, s. 145-169.
23. R. Krafft-Ebing, Nasz wiek nerwowy. (Nasze zdrowe i chore nerwy). Warszawa 1886.
24. T. Lewandowski, Cezary Jellenta - estetyk i krytyk. Działalność w latach 1880-1914. Wrocław 1975.
25. D. C. Maleszyński, Corpus politicum. Śródziemnomorskie i staropolskie konteksty topiki organicznej. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 1, s. 3-46.
26. D. C. Maleszyński, „Jedyna księga ”. Z dziejów toposu w literaturze dawnej. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 3/4, s. 3-39.
27. H. Markiewicz, Bolesław Prus a pozytywizm warszawski. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 1981, t. 16, s. 49-58.
28. H. Markiewicz, Co się stało z „Lalką”? W: Literatura i historia. Kraków 1994.
29. H. Markiewicz, Dialektyka pozytywizm u polskiego. W: Przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. Warszawa 1967.
30. H. Markiewicz, „Lalka " Bolesława Prusa. Warszawa 1967.
31. G. Matuszek, Między pustką transcendencji a szaleństwem zmysłów. O wczesnej eseistyce Przybyszewskiego. Wstęp w: S. Przybyszewski, Synagoga szatana i inne eseje. Wybór, tł. G. Matuszek. Kraków 1995, s. 5-40.
32. I. Matuszewski, Bolesław Prus. Artysta i filozof. W: Swoi i obcy. (Pokrewieństwa i różnice). Zarysy literacko-estetyczne. Warszawa 1898.
33. J. S. Mill, System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej. Przeł. Cz. Znamierowski. Wstęp K. Szaniawski. T. 2. Warszawa 1962.
34. K. Nielsen, Wprowadzenie do filozofii. Przeł. Z. Szawarski. Warszawa 1988.
35. J. Ochorowicz, O wolności woli. Warszawa 1871.
36. J. Ochorowicz, Wstęp i pogląd ogólny na filozofię pozytywną. W zb.: Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Wybór, oprac., wstęp i przypisy A. Hochfeldowa, B. Skarga. Cz. 1. Warszawa 1980, s. 147-163.
37. E. Orzeszkowa, Ernest Renan. W zb.: Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Wybór, oprac., wstęp i przypisy A. Hochfeldowa, B. Skarga. Cz. 1. Warszawa 1980, s. 302-312.
38. J. Pelc, Wstęp w: J. Kochanowski, Treny. Oprac. J. Pelc. BN I 1. Wrocław 1986, s. III-LXXXIV.
39. E. Pieścikowski, „Emancypantki” Bolesława Prusa. Warszawa 1970.
40. E. Pieścikowski, Niezrealizowane pomysły literackie. W: Nad twórczością Bolesława Prusa. Poznań 1989.
41. M. Podraza-Kwiatkowska, Wstęp. W zb.: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. BN I 212. Wrocław 1973, s. III-LXXXIV.
42. Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu. Oprac. J. Kulczycka-Saloni. BN I 249. Wrocław 1985.
43. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 3. Warszawa 1954.
44. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 8. Warszawa 1959.
45. B. Prus, Kroniki. Oprac. Z. Szweykowski. T. 10. Warszawa 1960.
46. B. Prus, Najogólniejsze ideały życiowe. Warszawa 1905.
47. B. Prus, Notatki o kompozycji. W zb.: Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Wybór, oprac., wstęp i przypisy A. Hochfeldowa, B. Skarga. Cz. 1. Warszawa 1980, s. 202-222.
48. B. Prus, Wybór pism. Wydanie w dziesięciu tomach. Wstęp M. Dąbrowska. T. 3. Warszawa 1966.
49. Z. Przybyła, „Lalka " Bolesława Prusa. Semantyka-kompozycja-konteksty. Rzeszów 1995.
50. S. Przybyszewski, Listy. Zebrał, życiorys, wstęp i przypisy S. Helsztyński. T. 1. Gdańsk-Warszawa 1937.
51. E. Renan, Dialogi i fragmenty filozoficzne. Z szóstego wydania spolszczył G. Glass. Warszawa [1913].
52. J. M. Rymkiewicz, Ludzie dwoiści. (Barokowa struktura postaci Słowackiego). W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1981, s. 65-107.
53. B. Skarga, Claude Bernard. Warszawa 1970.
54. B. Skarga, Porządek świata i porządek wiedzy. Ze studiów nad filozofią polską epoki pozytywizmu. W zb.: Z historii filozojii pozytywistycznej w Polsce. Ciągłość i przemiany. Red. A. Hochfeldowa, B. Skarga. Wrocław 1972, s. 17-44.
55. J. Spytkowski, Bolesław Prus w kręgu empiryzmu. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1963, nr 59.
56. A. Suchomska-Chabior, Źródła wiedzy psychologicznej Prusa. W zb.: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy. Red. A. Z. Makowiecki. Warszawa 1992, s. 197-211.
57. Z. Szweykowski, Geneza noweli „Z legend dawnego Egiptu ”. W: Nie tylko o Prusie. Szkice. Poznań 1967.
58. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa. Wyd. 2. Warszawa 1972.
59. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Wyd. 14. T. 3. Warszawa 1995.
60. J. Tomkowski, Mój pozytywizm. Warszawa 1993.
61. K. Turey, Bolesław Prus a współczesność. „Ruch Literacki” 1933, nr 1/2.
62. T. Walas, Ku otchłani. (Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905). Kraków-Wrocław 1986.
63. E. Warzenica-Zalewska, Koncepcja psychiki człowieka w twórczości Bolesława Prusa. „Przegląd Humanistyczny” 1983, nr 9/10, s. 77-91.
64. T. Weiss, Przełom antypozytywistyczny w Polsce w latach 1880-1890. (Przemiany postaw światopoglądowych i teorii artystycznych). Kraków 1966.
65. K. Wyka, Modernizm polski. Wyd. 2, zm. i powiększone. Kraków 1968.
66. M. Żmigrodzka, Polska powieść biedermeierowska. „Pamiętnik Literacki” 1966, z. 2, s. 379-405.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

19

Strona końc.:

44

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70338 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-04-16

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3 985

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86050

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji