Object

Title: Ahaswerus polski według "Nocy bezsennych" Józefa Ignacego Kraszewskiego

Creator:

Mazan, Bogdan

Date issued/created:

2000

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2000)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Ale...[A. Świętochowski], Listy z Niemiec. „Tydzień” 1874, nr 13.
2. J. Bachórz, Zdziwienie Kraszewskim. W zb.: Zdziwienia Kraszewskim. Red. M. Zielińska. Wrocław 1990, s. 139-155.
3. W. Bamburowicz, Słowianin, wieczny tułacz. Wstęp M. Urbanowski. Kraków 1998.
4. A. Bar, Zapiski więzienne J. I. Kraszewskiego. Kraków 1925.
5. M. Bartusówna, Dzieła. Szkic biograficzno-literacki napisał A. Stodor. T. 2. Lwów 1914.
6. L. Belmont, W wieku nerwowym. Warszawa [1928].
7. Berlińskie listy Karola Forstera z lat 1857-1879. Wydał, wstęp R. Jaskuła. Kraków 1997.
8. G. Blin, Stendhal i problemy powieści. Przeł. Z. Jaremkowska-Pytowska. Warszawa 1972.
9. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996.
10. J. Brzozowski, Uwagi, dla których powodem był wiersz „Daję wam tę ostatnią koronę pamiątek... ” „Prace Polonistyczne” 1997, seria 52, s. 259-285.
11. I. Calvino, Wykłady amerykańskie. Przeł. A. Wasilewska. Warszawa 1996.
12. P. Chmielowski, Dodatek. Spis chronologiczny utworów Kraszewskiego (1830-1887). W: J. I. Kraszewski, Wybór pism. Oddział 10. Warszawa 1894.
13. P. Chmielowski, Józef Ignacy Kraszewski. Zarys historycznoliteracki. Kraków 1888.
14. P. Chmielowski, Pogląd ogólny na ruch umysłowy w 1874 roku w związku z rozwojem życia społecznego. „Warszawski Rocznik Literacki” 1875.
15. M. Dąbrowska, Dzienniki. Oprac. T. Drewnowski. T. 2. Warszawa 1988.
16. J. Dunin, „To coś” zamiast wierszy? „Nowe Książki” 1992, nr 11, s. 68-69.
17. Encyklopedia katolicka. Red. F.Gryglewicz [i inni]. T. 1. Lublin 1985.
18. Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda. T. 16. Warszawa 1904.
19. K. Estreicher, Sześćdziesiąt lat pracy J. I. Kraszewskiego (1828-1887). Kraków 1887.
20. O. Filek, Wprowadzenie w: Św. Jan od Krzyża, Dzieła. Przeł. B. Smyrak. Kraków 1998.
21. M. Filipkowska, Tułacze i wędrowcy. W zb.: Młodopolski świat wyobraźni. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1977, s. 11-48.
22. J. Guitton, Mój testament filozoficzny. Przeł. E. Burska. Warszawa 1999.
23. W. Hahn, Wstęp w: J. I. Kraszewski, Morituri. BN I 86. Kraków 1925.
24. R. Hamerling, Ahaswerus w Rzymie. Poemat w sześciu pieśniach. Przeł. W. Ordon. Lwów 1877.
25. Hipolit Klimaszewski. Ze wspomnień J. I. Kraszewskiego. „Przegląd Literacki” (dodatek do „Kraju”) 1880, nr 40-41.
26. K. Irzykowski, Pałuba. - Sny Marii Dunin. Oprac. A. Budrecka. BN I 240. Wrocław 1981.
27. Jeszcze słówko o sprawie Kraszewskiego. „Tygodnik Ilustrowany” 1884, nr 74.
28. E. Jünger, Awanturnicze serce. Figury i capriccia. Przeł., wstęp M. Kunicki. Warszawa 1999.
29. W. Kalaga, Granice tekstu - mgławice tekstu. „Teksty Drugie” 1998, nr 4, s. 5-32.
30. K. Kłosiński, Dla M.P.M. „Teksty Drugie” 1998, nr 4, s. 120-130.
31. J. Kobylański, Więzienne rysunki Józefa Ignacego Kraszewskiego. „Tygodnik Ilustrowany” 1932, nr 36.
32. M. Konopnicka, Chodzik. W: Pisma zebrane. T. 4. Warszawa 1976.
33. M. Konopnicka, Imagina. Przedm. A. Grzymała-Siedlecki. Warszawa [1912].
34. J. I. Kraszewski, Listy do Adama i Joanny Miłaszewskich, rodziny Langie, Walerego Eljasza-Radzikowskiego. Oprac. W. Danek. Wrocław 1966.
35. J. I. Kraszewski, Listy do rodziny. Oprac., wstęp S. Burkot. Wrocław 1993.
36. J. I. Kraszewski, Listy do Władysława Chodźkiewicza. Oprac. S. Burkot. Kraków 1999.
37. J. I. Kraszewski, Noce bezsenne. Fantazje na tle czarnym. „Tygodnik Ilustrowany” 1887, nr 221.
38. J. I. Kraszewski, Noce bezsenne. Fantazje na tle czarnym. „Tygodnik Ilustrowany” 1888, nry 262-270, 272-274.
39. J. I. Kraszewski, Pamiętniki. Oprac. W. Danek. BN I 207. Wrocław 1972.
40. J. I. Kraszewski, Roboty i prace. Kraków 1969.
41. J. I. Kraszewski, Tułactwo. W: Nigdzie nie drukowane poezje i urywki prozą. Z teki pośmiertnej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wydała K. Łozińska. Warszawa 1912.
42. J. I. Kraszewski, Wspomnienia i fantazje. „Tygodnik Ilustrowany” 1889, nry 358-365.
43. J. I. Kraszewski, Wspomnienia snów. (Z moich pamiętników). „Tygodnik Literacki” 1839, nr 10.
44. J. I. Kraszewski, Żyd tułacz. „Atheneum” 1846, t. 1.
45. J. I. Kraszewski, L. Kronenberg, Korespondencja. 1859-1876. Wydała M. Dynowska. Kraków 1929.
46. J. I. Kraszewski, T. Lenartowicz, Korespondencja. Przygotowanie do druku i komentarz W. Danek. Wrocław 1966.
47. A. Krechowiecki, Józef Ignacy Kraszewski. „Pamiętnik Literacki” 1912, s. 371-383.
48. U. Krzysiak, Józef Ignacy Kraszewski w świetle korespondencji Pauliny Wilkońskiej. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1991/92, t. 26/27, s. 127-135.
49. G. Leszczyński, Bezsenne noce „dziecka wieku” (J. I. Kraszewski: Pamiętniki). W zb.: Kraszewski - pisarz współczesny. Red. E. Ihnatowicz. Warszawa 1996, s. 185-193.
50. D. Lichaczow, Rekonstrukcje tekstu. Przeł. A. Symonowicz. „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 2, s. 207-215.
51. J. Lorentowicz, Ahaswery polskie. W: Spojrzenie wstecz. Kraków 1957.
52. J. Maciejewski, Cyprian Norwid. Warszawa 1992.
53. S. Makowski, Maksymilian Hertel, poeta nieznany. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1989, t. 24, s. 77-85.
54. A. Mieszkowski, Kraszewski w „Tygodniku”. „Tygodnik Ilustrowany” 1889, nr 354.
55. S. Milewski, Bismarck contra Kraszewski. „Detektyw” 1987, nr 2, s. 3-10.
56. C. Norwid, Pisma wszystkie. T. 8: Listy 1839-1861. Oprac. J. W. Gomulicki. Warszawa 1971.
57. A. Nowaczyński, Żyd wieczny tułacz w literaturze. W: Szkice literackie. Poznań 1918.
58. H. Ostrowska-Grabska, Bric à brac 1848-1939. Warszawa 1978.
59. M. Pawlik, Katalog księgozbioru, rękopisów, dyplomów, rycin, map, atlasów, fotografii, jako też osobistych dyplomów, adresów itp. pozostałych po śp. Józefie Kraszewskim. Lwów 1888.
60. W. Piotrowski, Legenda o Ahaswerze w literaturze polskiej. Słupsk 1996.
61. A. Pług [A. Pietkiewicz], Śp. Józef Ignacy Kraszewski. „Kłosy” 1887, nr 1140.
62. K. Podwysocki, Dzień męki. Ahaswerus. „Tygodnik Ilustrowany” 1874, nry 327-328.
63. B. Prus, Lalka. Oprac. J. Bachórz. T. 2. BN I 262. Wrocław 1991.
64. R. Przybylski, Baśń zimowa. Esej o starości. Warszawa 1998.
65. Rachunki z roku 1868. Przez Bolesławitę. Poznań 1869.
66. E. Renan, Dramaty. Przeł. R. Centnerszwerowa. Warszawa 1905.
67. T. Różewicz, wicher dobijał się do okien... W: słowo po słowie. Wrocław 1994.
68. Wł. S. [W. Sabowski], Sprawa Kraszewskiego. „Tygodnik Ilustrowany” 1884, nr 73.
69. H. Sienkiewicz, Bez dogmatu. Warszawa 1963.
70. H. Sienkiewicz, Czyja wina. W: Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. 39. Warszawa 1951.
71. H. Sienkiewicz, Listy. Oprac. M. Bokszczanin. T. 1, cz. 1. Warszawa 1977.
72. H. Sienkiewicz, Potop. T. 2. Warszawa 1966.
73. H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich. T. 1. Warszawa 1958.
74. H. Sienkiewicz, Wiry. T. 1. Warszawa 1951.
75. D. Siwicka, Kolekcja wobec nikczemności świata. W zb.: Zdziwienia Kraszewskim. Red. M. Zielińska. Wrocław 1990, s. 131-138.
76. S. Skwarczyńska, Mickiewicza „Historia przyszłości" i jej realizacje literackie. Łódź 1964.
77. J. Sławiński, Uwagi o interpretacji (literaturoznawczej). W zb.: Problemy teorii literatury. Prace z lat 1985-1994. Wybór H. Markiewicz. Seria 4. W rocław 1998, s. 305-318.
78. S. Smiles, O charakterze. Spolszczył W. Przyborowski. T. 3. Warszawa 1873.
79. Szkice rysunkowe Kraszewskiego z Magdeburga. „Kłosy” 1887, nr 1135.
80. Świat pod kontrolą. Wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie. Wybór, przekł., oprac. M. Prussak. Warszawa 1994.
81. A. Świętochowski, Dusze nieśmiertelne. Oprac. S. Sandler. BN I 165. Wrocław 1957.
82. H. Taine, O metodzie. Przeł. L. Grendyszyński. Warszawa 1890.
83. W. Wasyłenko, Ukraińskim tropem polskich pisarzy XIX i XX wieku. Poznań 1996.
84. J. Wojciechowski, Echa pozytywistycznych norm w odbiorze powieści. „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 7, s. 43-57.
85. Ze spuścizny literackiej J. I. Kraszewskiego. „Nowa Reforma” 1888, nr 12.
86. R. Zimand, Diarysta Stefan Ż. Wrocław 1990.
87. J. Ziomek, Prace ostatnie. Wstęp E. Wiegandt. Warszawa 1994.
88. S. Żeromski, Tabu. W: Pisma zebrane. Oprac. J. Adamczyk. T. 2. Warszawa 1983.

Issue:

2

Start page:

45

End page:

73

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70339 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 16, 2019

Number of object content hits:

38

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86051

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information