Object

Planned object

Title: Między Bogiem, życiem i śmiercią : tradycje religijnej poezji baroku w twórczości Jana Onoszki

Creator:

Samborska-Kukuć, Dorota

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Abramowska, Peregrynacja. W zb.: Przestrzeń i literatura. Studia. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1978, s. 125-158. ; 2. E. Aleksandrowska, Kniainin Franciszek. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 13. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 122-126. ; 3. E. Angyal, Świat słowiańskiego baroku. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1972. ; 4. Anioł Ślązak, Siedem dystychów z Anioła Ślązaka. Przeł. J. M. Rymkiewicz. „Ogród” 1993, nr 1/4, s. 18-19. ; 5. Ph. Aries, Człowiek i śmierć. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1992. ; 6. S. Awierincew, W poszukiwaniu symboliki mitu o Edypie. W: Na skrzyżowaniu tradycji. (Szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej). Przeł. D. Ulicka. Warszawa 1988. ; 7. B. Baczko, Rousseau: samotność i wspólnota. Warszawa 1964. ; 8. J. Baldock, Symbolika chrześcijańska. Przeł. J. Moderski. Poznań 1994. ; 9. S. Barańczak, Przeciw sentymentalizmowi. „Fakty i Myśli” 1970, nr 24, s. 6. ; 10. S. Barańczak, Wstęp w: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, przekł., wstęp i oprac. S. Barańczak. Warszawa 1982. ; 11. E. Bieńkowska, Tragedia i mit tragiczny w filozofii Pawła Ricoeura. „Twórczość” 1971, nr 4, s. 88-99. ; 12. J. Błoński, Kilka myśli, co nienowe. Kraków 1985. ; 13. J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku. Kraków 1967. ; 14. H. Błotnicki, „Sen". „Dziennik Wileński” 1817, t. 5. ; 15. H. Bogdziewicz, Dwie odmiany liryki osobistej w utworach pijarów doby oświecenia. Marcina Eysymonta „Job z gruntu nieszczęśliwy” i Piotra Celestyna Tyszyńskiego „Duma w starości". „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 3, s. 95-116. ; 16. W. Bonowicz, Tradycja oczywista? Kilka uwag o recepcji baroku w polskiej poezji współczesnej. „Znak” 1995, nr 7, s. 76-84. ; 17. K. Brodziński, O elegii. W: Wybór pism . Wrocław 1966. ; 18. J. A. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa 1974. ; 19. S. Ciesielska-Borkowska, Mistycyzm hiszpański na gruncie polskim. Kraków 1939. ; 20. S. Cieślik, T. Cieślik, Sacrum i maska czyli o wypowiadaniu niewypowiedzianego. W zb.: Sacrum w literaturze. Red. J. Gottfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Lublin 1983, s. 65-82. ; 21. A. Czyż, Barok. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1995, s. 75-78. ; 22. A. Czyż, Barok niezniszczalny. W: Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1998. ; 23. A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988. ; 24. J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu X1II-XVIII w. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1994. ; 25. P. Dybel, Koncepcja melancholii u Freuda. W zb.: Sumienie, wina, melancholia. Materiały polsko-niemieckiego seminarium, Warszawa, październik 1997. Red. P. Dybel. Warszawa 1999, s. 173-183. ; 26. H. Dziechcińska, Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski. Warszawa 1987. ; 27. Th. S. Eliot, Szkice literackie. Przeł. W. Chwalewik, H.Pręczkowska, M. Żurowski. Warszawa 1963. ; 28. J. K. Goliński, Okolice trwogi. Lęk w literaturze i kulturze dawnej Polski. Bydgoszcz 1997. ; 29. M. Gołaszewska, Uroki smutku. Szkic z pogranicza estetyki i filozofii człowieka. Wrocław 1992. ; 30. D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej. Warszawa 1991. ; 31. R. Guardini, Wolność - łaska - los. Rozważania o sensie istnienia. Przeł. W. Bonowicz. Kraków 1995. ; 32. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Przeł. P. Domański. Warszawa 1992. ; 33. P. Hebblethwaite, Czy istnieje teologia śmierci? Przeł. H. Malewska. W zb.: Sens choroby, sens śmierci, sens życia. Red. H. Bortnowska. Kraków 1984, s. 325-341. ; 34. Y. Hersant, Czerwona melancholia. Przeł. M. Bieńczyk. „Ogród” 1992, nr 2, s. 279-290. ; 35. F. Jałowiecki, Jabłoń. „Rimembranza” 1843. ; 36. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Warszawa 1991. ; 37. M. Janion, „Szkoła białoruska” w poezji polskiej. „Przegląd W schodni” 1991, z. 1, s. 35-48. ; 38. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyczne tematy egzystencji. „Znak” 1993, nr 12, s. 4-17. ; 39. J. Kleiner, Tragizm. W: Studia z zakresu teorii literatury. Lublin 1961. ; 40. L. Kołakowski, Bóg nam nic nie jest dłużny. Krótka uwaga o religii Pascala i o duchu jansenizmu. Przeł. I. Kania. Kraków 1994. ; 41. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1991. ; 42. T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm , sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego oświecenia. Warszawa 1975. ; 43. T. Kostkiewiczowa, Kniaźnin jako poeta liryczny. Wrocław 1971. ; 44. T. Kostkiewiczowa, Poezja i czułe serce. Szkic o sensach „czucia” w świadomości poetyckiej oświecenia i Mickiewicza. W zb.: Studia romantyczne. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1973, s. 77-107. ; 45. T. Kostkiewiczowa, Poezja religijna czasów oświecenia w Polsce. W zb.: Polska liryka religijna. Red. S. Sawicki, P. Nowaczyński. Lublin 1983, s. 111-139. ; 46. T. Kostkiewiczowa, Transcendencja w liryce Kniaźnina. W zb.: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Lublin 1995, s. 191-214. ; 47. E. Kotarski, Barok żywy? Żywy! „Poezja” 1977, nr 5/6, s. 39-41. ; 48. W. Kowalczyk, O pojęciach „sentymentalizmu” i „preromantyzmu” w nauce o literaturze. „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 8, s. 97-110. ; 49. M. A. Krąpiec, Człowiek w perspektywie śmierci. W zb.: O Bogu i człowieku. Problemy filozoficzne. Red. B. Bejze. Warszawa 1968. ; 50. B. Kryda, Rymy duchowne J. A. Załuskiego (1702-1774). W zb.: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Lublin 1995, s. 47-76. ; 51. Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku. Łódź 1992. ; 52. J. Kudasiewicz, Cechy specyficzne etosu biblijnego. W: W nurcie zagadnień posoborowych. T. 14: Chrześcijańska duchowość. Red. B. Bejze. Warszawa 1981, s. 61-88. ; 53. D. Künstler-Langner, Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. Toruń 2000. ; 54. D. Künstler-Langner, Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. Toruń 1993. ; 55. Z. Libera, Barok w literaturze polskiego oświecenia. W zb.: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3: Nauka o literaturze. Red. Z. Libera. Warszawa 1968, s. 71-83. ; 56. M. Lurker, Słownik obrazów i sym boli biblijnych. Przeł. K. Romaniuk. Poznań 1989. ; 57. Z. Łempicki, Renesans, oświecenie, romantyzm. I inne studia z historii kultury. W: Wybór pism. T. 1. Warszawa 1966. ; 58. J. Maciejewski, Oświecenie polskie. Początek formacji, jej stratyfikacja i przebieg procesu historycznoliterackiego. W zb.: Problemy literatury polskiej okresu oświecenia. Seria 2. Red. Z. Goliński. Wrocław 1977, s. 5-128. ; 59. Sz. S. Makowski, Teologia ujęta w kwestie. W zb.: Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Wybór, oprac., wstęp Z. Ogonowski. Cz. 1. Warszawa 1979. ; 60. J. Maleszyńska, Biblijna przypowieść o synu marnotrawnym i jej literackie transpozycje. W zb.: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch. Warszawa 1985, s. 221-239. ; 61. G. Marcel, Dziennik metafizyczny. Przeł. E. Wende. Warszawa 1987. ; 62. E. L. Mascalla, Otwartość bytu. Przeł. S. Zalewski. Warszawa 1988. ; 63. M. Massonius, O sztuce religijnej. W: Szkice estetyczne. Warszawa 1884. ; 64. P. Medeksza, Wianek z paproci, czyli zbiór poezji. Wilno 1842. ; 65. A. Nowicka-Jeżowa, Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI-XVIII wieku. Lublin 1992. ; 66. R. Panasiuk, Schelling. Warszawa 1988. ; 67. E. Panofsky, Studia z historii sztuki. Przeł. P. Ratkowska. Warszawa 1971. ; 68. J. Pelc, Barok - epoka przeciwieństw . W zb.: Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej. Red. Z. J. Nowak. Katowice 1980. ; 69. J. Piórczyński, Absolut. Człowiek. Świat. Studium myśli Jakuba Bóhmego i jej źródeł. Warszawa 1991. ; 70. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekł. z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 4, popr. Poznań-Warszawa 1989. ; 71. J. Platt, Sielanki i poezje sielskie Adama Naruszewicza. Wrocław 1967. ; 72. R. Podbereski, Rzucie oka na literaturą białoruską. W: J. Barszczewski, Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach. Petersburg 1844. ; 73. R. Przybylski, Pustelnicy i demony. Kraków 1994. ; 74. J. Rećko, W kręgu poezji nagrobkowej polskiego baroku. Zielona Góra 1994. ; 75. D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej. Przeł. L. Eustachiewicz. Warszawa 1968. ; 76. A. Rypiński, Białoruś. Paryż 1840. ; 77. J. Salij, Czy śmierć jest karą za grzech. W zb.: Sens choroby, sens śmierci, sens życia. Red. H. Bortnowska. Kraków 1984, s. 342-360. ; 78. J. Salij, Rozpacz pokonana. Poznań 1983. ; 79. S. Sawicki, Sacrum w literaturze. W zb.: Sacrum w literaturze. Red. J. Gottfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Lublin 1983, s. 13-26. ; 80. S. Skwarczyńska, Pascal i dzieło jego życia. W: Studia i szkice literackie. Warszawa 1953. ; 81. S. Skwarczyńska (Topos „Ubi sunt qui ante nos fuerant?” oraz styczne z nim formacje treściowo-formalne w poezji europejskiego kręgu kulturowego. W: W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej. Warszawa 1985. ; 82. J. Snopek, Prowincja oświecona. Kultura literacka Ziemi Krakowskiej w dobie oświecenia 1750-1815. Warszawa 1992. ; 83. J. Sokołowska, Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy. Warszawa 1978. ; 84. B. Stelmaszczyk-Świontek, O poezji Bohdana Zaleskiego z lat emigracji. Tradycja sentymentalna w romantyzmie polskim. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 3, s. 107-148. ; 85. P. Stępień, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn. Warszawa 1996. ; 86. J. Styczeń, Kształt sentymentalizmu w twórczości I. J. Bykowskiego (1750-1819). „Prace Literackie” 1964, z. 6, s. 141-157. ; 87. W. Szturc, „Maria" Malczewskiego. Od vanitas ku nihilizmowi. W zb.: Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicą pierwszej edycji „Marii”. Materiały sesji naukowej, Białystok 5-7 V 1995. Red. H. Krukowska. Białystok 1997, s. 97-111. ; 88. M. Szyjkowski, Gessneryzm w poezji polskiej. Kraków 1914. ; 89. A. Vincenz, Wstęp. W zb: Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej. Wybór A. Vincenz. Oprac. M. Malicki. BN I 259. Wrocław 1989. ; 90. W. Weintraub, O niektórych problemach polskiego baroku. „Przegląd Humanistyczny” 1960, nr 5, s. 9-27. ; 91. T. Węcławski, Gdzie jest Bóg? „Znak” 1992, z. 2, s. 10-25. ; 92. M. Włodarski, Barokowa poezja epicedialna. Analizy. Kraków 1993. ; 93. M. Włodarski, Motyw psychomachii w literaturze polskiej. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 2, s. 3-22. ; 94. J. Woźniakowski, Kilka uwag o cielesności sztuki. W zb.: Sacrum w literaturze. Red. J. Gottfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Lublin 1983, s. 83-88. ; 95. T. Wróblewska, Poezje Jana Onoszki. Dzieło pozgonne na zysk ubogich. Połock [1828]. ; 96. Zebranie rytmów przez wierszopisów żyjących lub naszego wieku zeszłych pisanych. Oprac. J. A. Załuski. T. 2. Warszawa 1754. ; 97. Cz. Zgorzelski, Powieść o czułych filozofach. W: Od oświecenia ku romantyzmowi i współczesności. Kraków 1978. ; 98. M. Żmigrodzka, Dwa oblicza wczesnego romantyzmu. (Mickiewicz - Malczewski). „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 1, s. 69-88. ; 99. J. Żuchowski, Wyjątki o poezji pasterskiej. „Dziennik Warszawski” 1828, nr 11. ; 100. J. Żukowski, „Miara bóstwa”. (Religijność Mickiewicza okresu „Zdań i uwag”). „Ogród” 1993, nr 1/4, s. 134-147.

Issue:

3

Start page:

131

End page:

154

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information