Obiekt

Tytuł: „Osoba polskiego pochodzenia” : terminologiczno-prawny aspekt represji po powstaniu styczniowym na Ziemiach Zabranych

Twórca:

Jurkowski, Roman Stanisław (1956– )

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

“Person of Polish Origin” : the Terminological and Legal Aspectsof Reprisals after the January Uprising in the Taken Lands ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 1 (2019)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 135-146 ; Abstrakty w języku angielskim i rosyjskim.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł przedstawia problem, jaki miały władze państwa rosyjskiego różnych szczebli z określeniem, kogo należy karać za udział w powstaniu styczniowym na ziemiach litewsko-białorusko-ukraińskich. Wszystkie próby sprecyzowania przedmiotu represji, podejmowane w latach 1865–1914, zakończyły się niepowodzeniem. Autor analizuje najważniejsze działania władz centralnych i administracji terenowej mające na celu wskazanie cech charakteryzujących „osobę polskiego pochodzenia”.

Bibliografia:

Jurkowski R., Czy każdy katolik to Polak? – kresowe, narodowo-religijne dylematy rosyjskiej biurokracji w dokumencie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1910 roku, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 52 (2017), z. 2, s. 223–239.
Jurkowski R., Jeszcze o „paradoksach” imperialnej polityki Rosji w guberniach zachodnich po powstaniu styczniowym, „Echa Przeszłości” 14 (2013), s. 93–107.
Jurkowski R., Rosjanie wśród Litwinów w XIX wieku jako narzędzie rusyfikacji Ziem Zabranych. Przyczynek do dziejów osadnictwa chłopów rosyjskich w guberni kowieńskiej po powstaniu styczniowym, w: Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, red. D. Michaluk, Ciechanowiec 2016, s. 81–102.
Jurkowski R., Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864–1904. Działalność społeczno-gospodarcza, Warszawa 2001.
Z korespondencji Murawjewa do ministra Zielonoja w r. 1863, „Wschód Polski” 2 (1921), nr 8–9, s. 421–433.
Горизонтов Л.Е., Парадоксы имперсеой политики. Поляки в России и русские в Польше, Москва 1999.
Законодательные акты переходного времени. 1904–1908 гг. Сборник законов, манифестов, указов Правительсвующего Сенату, рескриптов и положений комитета министров, относящихся к преобразованию государственного строя России, с приложением алфавитного предметного указателя, Изд. 3-е, пересм. и доп. по 1 сентября 1908 года, ред. пр.-доц. Н.И. Лазаревского, Санкт-Петербург 1909.
Цылов Н.И., Сборник распоряжений графа Михаила Николаевича Муравева по усмирению польского мятежа в Северо-Западных губерниях 1863–1864, Вильна 1866.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

54

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

135

Strona końc.:

146

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:84208 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.1.07

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/54/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/54/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji