Obiekt

Tytuł: "Historia znamienita o Gryzelli" : notatki do przyszłego wydania pierwszej noweli w literaturze polskiej

Twórca:

Franczak, Grzegorz

Data wydania/powstania:

2004

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2004)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. S. Adalberg, wstęp w: Historya trojańska (1563). Kraków 1896, s. V-VIII, XI. BPP 31.
2. А. Вenis, Materiały do historii drukarstwa i księgarstwa w Polsce. „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 7 (1892), s. 48, poz. 1250.
3. L. Bernасki, Przyczynki do dziejów dawnej powieści polskiej. „Pamiętnik Literacki” 1903, s. 394-410.
4. G. Вillanоviсh, Nuovi autografi (autentici) e vecchi autografii (falsi) del Petrarca. „Italia Medievale e Umanistica” t. 22 (Padova 1979).
5. G. Boccaccio, Dekameron. Przeł. E. Вoyé, z oryginałem porównał, wstępem i przypisami opatrzył K. Żaboklicki. Warszawa 1997, nowelaX 10.
6. G. Boccaccio, Griselda; F. Petrarca, Griselda. A cura di L. C. Rossi. Palermo 1991.
7. V. Branca, Boccaccio medievale e nuovi studi sul „Decameron". Nuova ed., riveduta e corretta. Firenze 1998.
8. V. Branca, Sebastiano Ciampi in Polonia e la Biblioteca Czartoryski (Boccaccio, Petrarca e Cino da Pistoia). Wrocław 1970.
9. J. Brüstigerowa, Guarino a Polska. „Kwartalnik Historyczny” 1925, z. 4, s. 70-80.
10. Catalogus Codicum Manuscriptorum Medii Aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur.T. 1 (8-331). Wroclaw 1980.
11. La circolazione dei temi edegli intrecci narrativi: il caso Griselda. Atti del Convegno di studi, L’Aquila, 3-4 dicembre 1986. A cura di R. Morabito. L’Aquila 1988.
12. N. Сontieri, Petrarca in Polonia e altri studi. Napoli 1966.
13. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Т. 1 : Małopolska. Cz. 1 : Wiek XV-XVI. Red. A. Kawecka- -Gryczowa. Wrocław 1983.
14. J. Dunin, Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce. Łódź 1974.
15. K. Estreicher, Bibliografia polska. T. 18. Kraków 1901.
16. K. Estreicher, Teatra w Polsce. Wyd. 2, fotooffsetowe (na podstawie wvd.: Kraków 1873). T. 1-2. Warszawa 1953.
17. Faust, Abu-Zajd i książęta śląscy. Imitacje literackie Józefa Lompy. Oprac. J. Maliсki. Katowice 1997.
18. J. Fijałek, Polonia apud Italos scholastica. Saeculum XV: Poloni apud Italos studentes et laurea donati inde a Paulo Wladimiri usque ad Iohannem Lasocki collecti et illustrati. Cracoviae 1900.
19. J. G. Fuсilla, Oltre un cinquantennio di scritti sul Petrarca (1916-1973). „Studi sul Petrarca” 15, (Padova) 1982, s. 235-237.
20. J. Garbacik, Paolo Veneto, filozof-dyplomata i jego pobyt w Polsce w r. 1412. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” XXVI, Prace historyczne 4 (1960).
21. E. Garin, Prosatori latini del Quattrocento. Milano 1952.
22. N. Goleniszczew-Kutuzow (E. Golenistcheff-Koutouzoff), L'histoire de Griseldis en France au XIVe et au XVe siècles. Paris 1933. Reprint: Genève 1975, wydanie oparte na rkpsie 8571 paryskiej Bibliothèque Nationale.
23. F. Halm [właśc.: E. F. J. Münch Вellinghausen], Gryzelda. Poemat dramatyczny w 5 aktach. Przeł. W. Thullié. Lwów 1838.
24. Historie świeże i niezwyczajne. Oprać. T. Kruszewska-Michałowska. Warszawa 1961.
25. Jan z Ludziska, Ioannis de Ludzisko Orationes. Ed. H. S. Bojarski. Wrocław 1971.
26. A. Kawecka-Gryczowa, Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Stemackiego. Dzieje i bibliografia. Wrocław 1974.
27. Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII. T. 5: Ο-Q. Oprac. W. Tyszkowski. Wrocław 1994.
28. W. Kętrzyński, Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. T. 3. Lwów 1898.
29. A. E. Koźmian, Wyciągi piotrowickie. Poszyt 2. Wrocław 1845.
30. R. Köhler, Die Griseldis-Novelle als Volksmärchen. W: Kleinere Schriften zur Erzählenden Dichtung des Mittelalters. Wyd. 2. Hrsg. J. Воlle. Berlin 1900.
31. T. Kruszewska-Michałowska, „Różne historyje ". Studium z dziejów nowelistyki staropolskiej. Wrocław 1965.
32. J. Krzyżanowski, Klocek powieściowy z XVI wieku. Kraków 1924.
33. J. Krzyżanowski, Pogłosy „Dekameronu" w powieści polskiej XVI i XVII w. Zamość 1929.
34. J. Krzyżanowski, Romans polski wieku XVI. Wyd. 2. Warszawa 1962.
35. S. Kutrzeba, Catalogus Codicum Manuscriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis. T. 2. Kraków 1908— 1913.
36. K. Laserstein, Der Griseldisstoff in der Weltliteratur. Eine Untersuchung zur Stoff- und Stilgeschichte. Weimar 1926.
37. Liber diligentiarum Facultatis Artisticae Universitatis Cracoviensis. Cz. 1: 1487-1563. Ed. W. Wisłocki. Cracoviae 1886.
38. Libri duo adversus Jovinianum. Ed. J.-P. Migne. W: Sancti Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbyteri opera. „Patrologiae Cursus Completus” t. 23 (Paris 1845).
39. W. I. Małyszew, Driewnierusskije rukopisy Puszkinskogo Doma (obzor fondow). Moskwa-Leningrad 1965.
40. G. Martellotti, Gasperino Barzizza. Hasło w: Dizionario biografico degli Italiani. T. 7. Roma 1965.
41. G. Martellotti, Momenti narrativi del Petrarca. W: Scritti petrarcheschi. A cura di M. Feо, S. Rizzo. Padova 1983.
42. T. Michałowska, Nowela. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze - renesans - barok. Red. T. Michałowska. Wyd. 2, popr. Wrocław 1998, s. 585.
43. [Η. Morsztyn?], O Przemysławie książęciu oświęcimskim i o Cecylijej, małżonki jego dziwnej stateczności. W: Antypasty małżeńskie, trzema uciesznemi historyjami,jako wdzięcznego smaku cukrem, prawdziwej a szczerej miłości małżeńskiej zaprawione. Kraków, u Franciszka Cezarego, 1650 (i wyd. nast.: ok. 1689, 1703, 1719, 1736).
44. J. Mrowiński-Płoczywłos, "Stadło małżeńskie ” z 1561 r. Wyd. Z. Сeliсhowski. Kraków 1890. BPP 12.
45. B. Nadolski, Jan z Ludziska, pionier Odrodzenia w Polsce. Inowrocław-Strzelno 1977.
46. B. Nadolski, Rola Jana z Ludziska w polskiem Odrodzeniu. „Pamiętnik Literacki” 1929, s. 198-211.
47. B. Nadolski, wstęp w zb.: Wybór mów staropolskich. Wrocław 1961, s. III-CV. BN I 175.
48. F. Petrarсa, Opere latine. A cura di А. Вufano. T. 2. Torino 1975. Reprint: 1987.
49. M. Pieniążek, Walenty Fiałek. Drukarz, wydawca, bibliofil pomorski. Chełmno 2002.
50. T. Pietrykowski, Walenty Fiałek, senior bibliofilów pomorskich. Toruń 1929.
51. G. Pistilli, Guarino Guarini. Hasło w: Dizionario biografico degli Italiani. T. 60. Roma 2003.
52. S. Ptaszyсki, Sriedniewiekowyja zapadno- jewropiejskija powiesti w russkoj i słowiańskich litieraturach. II. Obzor matieriała po istorii sried- niewiekowoj swietskojpowiesti w Polsze. St. Petersburg 1902.
53. J. Ratajewski, Hybner Baltazar. Hasło w: Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa 1972.
54. J. Rudnicka, Bibliografia powieści polskiej. 1601-1800. Wrocław 1964.
55. J. B. Severs, The Literary Relationships of Chaucer's „Clerkes Tale”. New Haven 1942. Reprint: Hamden, Connecticut 1972.)
56. La storia di Grisella in Europa. Atti del Convegno: Modi dell’intertestualità: la storia di Griselda in Europa, L’Aquila, 12-14 maggio 1988. A cura di R. Morabito. L’Aquila 1990.
57. S.S. Szemiot, Sumariusz wierszów. Oprac. M. Korolko. Warszawa 1981.
58. Teatr Urszuli Radziwiłłowej. Oprac. K. Wierzbicka. Warszawa 1961.
59. T. Ulewiсz, Iter Romano-Italicum Polonorum, czyli o związkach umysłowo-kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie. Kraków 1999.
60. W. Wisłocki, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cz. 2 (rkpsy 1876-4176). Kraków 1881, s. 535 (rkps 2232).
61. „Z duchem w rozmawianiu ”. Szesnastowieczna proza polska. Wyd. W. Waleсki. Nowy Wiśnicz 1991.
62. J. A. Załuski, Zebranie rytmów przez wierszopisów żyjących lub naszego wieku zeszłych pisanych. T. 4. Warszawa 1755.
63. J. Zathey, Biblioteka Jagiellońska w latach 1364-1492. W zb.: Historia Biblioteki Jagiellońskiej. T. 1: 1364-1775. Red. I. Zarębski. Kraków 1966, s. 105-108.
64. K. Żaboklicki, La diffusione in Polonia della storia di Griselda w: Da Dante a Pirandello. Saggi sulle relazioni letterarie italo-polacche. Varsavia-Roma 1994.
65. T. Żabski, Proza jarmarczna XIX wieku. Próba systematyki gatunkowej. Wroclaw 1993.
66. J. Żurawska, Między „Gryzeldą” a „Grażyną”. Studia i szkice polsko-włoskie. Katowice 2002.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

173

Strona końc.:

189

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:120459 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-10

Liczba wyświetleń treści obiektu:

13

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/113019

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji