Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: The spatial distribution of low flows in Poland not exceeded at an assumed probability

Twórca:

Bartnik, Adam (hydrologia)

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 83 No. 1 (2010)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

69 s. ; 24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Beran, M.A., Rodier, J.A. (1985), Hydrological aspects of drought, UNESCO-WMO Studies and Reports in Hydrology, vol. 39.
2. Boczarow, M.K. (1976), Metody statystyki matematycznej w geografii [Methods of mathematical statistics in geography], Państwowe Wydawnictwa Naukowe (PWN), Warszawa.
3. Brzeziński, J. (1995), Obliczanie przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla długich ciągów pomiarowych [Counting the maximal yearly flows with a defined probability of exceedance for the long measurment sequences], Gospodarka Wodna, 8, Warszawa: 201-205.
4. Bulu, A., Onoz, B. (1997), Frequency analysis of low flows by the PPCC tests in Turkey. FRIEND'97- Regional Hydrology: Concepts and Models for Sustainable Water Resources Management, International Associations of Hydrological Sciences (IAHS) Publications, 246: 133–140.
5. Byczkowski, A. (1972), Hydrologiczne podstawy projektowania budowli wodnomelioracyjnych. Przepływy ekstremalne [Hydrological basis for designing hydromelioration facilities. Extreme flows], Państwowe Wydawnctwo Rolnicze i Leśne (PWRiL), Warszawa.
6. Byczkowski, A. (1996), Hydrologia [Hydrology], Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), Warszawa.
7. Condie, R., Nix, G. (1975), Modeling of Low Flow Frequency Distributions and Parameters Estimation, International Water Resources Association, Proceedings of the Symposioum "On Water for Arid Lands", 8-9 Dec. 1975, Teheran.
8. Durrans, S.R. (1996), Low-flow analysis with a conditional Webull tail model, Water Resources Research 32 (6): 1749–1760.
-
9. FREND: Flow Regimes From Experimental And Network Data (1989), I: Hydrological Studies; II: Hydrological Data, Wallingford, UK.
10. Atlas Hydrologiczny Polski [Hydrological Atlas of Poland] (1986), Stachý J. (ed.), Wydawnictwo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Warszawa.
11. Jakubowski, W. (2005) Rozkłady prawdopodobieństwa niżówek maksymalnych [Distributions of low flow maxima], Przegląd Geofizyczny 3-4, Warszawa.
12. Jozeph, E.S. (1970), Probability distribution of annual droughts, Journal of the Irrigation and Drainage Division, ASCE 96 (4) : 461–474.
13. Kaczmarek, Z. (1960), Przedział ufności jako miara dokładności oszacowania prawdopodobnych przepływów powodziowych [Bracket of confidence as a measure of accuracy in estimating the probable flood flows], Wiadomości Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej, 7, 4., Warszawa: 133-185.
14. Kaczmarek, Z. (1970), Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii [Statistical methods in hydrology and meteorology], Wydawnictwo Komunikacji i Łączności (WKiŁ), Warszawa.
15. Khan, L.R., Mawdsley, J.A. (1988), Reliable yield of unconfirmed aquifers, Hydrological Sciences Journal 33 (2): 151–171.
-
16. Kite, G.W. (1988), Frequency And Risk Analyses In Hydrology, Water Resources Publications, Littleton.
17. Lawal, S.A., Watt, W.E. (1996a), Frequency analysis of low-flows using the Akaike information criterion, Canadian Journal of Civil Engineering 23: 1180–1189.
-
18. Lawal, S.A., Watt, W.E. (1996b), Non-zero lower limit in low flow frequency analysis, Water Resour. Bull. 32 (6): 1159–1166.
-
19. Leppajarvi, R. (1989), Frequency analysis of flood and low flow. FRIENDS in Hydrology, International Association of Hydrological Sciences (IAHS) Publications No. 187: 435–442.
20. Loaiciga, H.A., Michaelsen, J., Hudak, P.F. (1992), Truncated distributions in hydrologic analysis, Water Resources Bulletin 28 (5): 853–863.
-
21. Loganathan, G.V., Kuo, C.Y., McCormic, T.C. (1985), Frequency analysis of low flows, Nordic Hydrology 16: 105–128.
22. Matalas, N.C. (1963), Probability distribution of low flows, US Geological Survey Professional Paper 434-A, Washington, DC.
23. McMahon, T.A., Mein, R.G. (1986), River and reservoir yield, Water Resources Publications, Littleton, Colorado.
24. Nathan, R.J., McMahon, T.A. (1990), Practical aspects of low-flow frequency analysis, Water Resources Research 26 (9): 2135–2141.
-
25. Neyman J., Scott E. (1971), Outlier proneness of phenomena and of related distributions, in Rustagi J. S. (ed.), Optimizing Methods in Statistics, Academic Press, New York: 413-430.
26. Ozga-Zielińska, M., Brzeziński, J. (1997), Hydrologia stosowana [Applied hydrology], Państwowe Wydawnictwa Naukowe (PWN), Warszawa.
27. Polarski, M. (1989), Fitting distributions to annual minimum flows of different durations, International Association of Hydrological Sciences (IAHS) Publications No. 187: 97–104.
28. Prakash, A. (1981), Statistical determination of design low flows, Journal of Hydrology 51: 109–118.
-
29. Russell, D.S.O. (1992), Estimating flows from limited data, Canadian Journal of Civil Engineering 19 (1): 51–58.
-
30. Sefe, F.T.K. (1988), Some aspects of the hydrology of one-day annual minimum low flows of Malawian rivers, Hydrological Processes 2: 75–91.
-
31. Singh, V.P. (1987), Derivation of extreme value (EV) type III distribution for low flows using entropy, Hydrological Sciences Journal 32 (4): 521–533.
-
32. Smakhtin, V.U. (2001), Low flow hydrology: a review, Journal of Hydrology 240: 147–186.
-
33. Tlałka, A. (1982), Przestrzenne zróżnicowanie niżówek letnich w dorzeczu górnej Wisły [Spatial diversification of low summer flows in the Upper Vistula River catchment], Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 63, Wydawnictwo UJ, Kraków.
34. Waylen, P.R., Woo, M.-K. (1987), Annual low flows generated by mixed processes, Hydrological Sciences Journal 32 (3): 371–383.
-
35. Węglarczyk, S. (1998), Wybrane problemy hydrologii stochastycznej [Selected problems of stochastic hydrology], Series: hydro-sanitary engineering, Monografia 235, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Kraków.
36. Zasady obliczania największych przepływów rocznych o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się przy projektowaniu obiektów inżynierskich i urządzeń technicznych gospodarki wodnej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego [The principles for counting the largest annual flows with a defined probability of occurrence while designing the engineer facilities and technical installations for water management as regards the hydrotechnic construction] (1973), Załącznik nr 26, Zarządzenie Prezesa CUGW z dn. 9 lipca 1968 [Annex no. 26, Regulation of the President of the Central Office for Water Management], Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

83

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

39

Strona końc.:

50

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

10.7163/GPol.2010.1.4 ; oai:rcin.org.pl:1929

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji