Obiekt

Tytuł: Kierownictwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1956–1970 : portret zbiorowy

Twórca:

Szumiło, Mirosław (1975- )

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 127 nr 2 (2020)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 273-315

Abstrakt:

W artykule scharakteryzowano skład osobowy kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tj. Biura Politycznego i Sekretariatu Komitetu Centralnego, w latach 1956–1970. Następnie nakreślono portret zbiorowy 29 osób tworzących kierownictwo w tym okresie, poddając analizie ich cechy społeczno-demograficzne: wiek, miejsce urodzenia, pochodzenie społeczne i etniczne, wykształcenie oraz motywy akcesu do ruchu komunistycznego i przebieg kariery politycznej do momentu wejścia do kierownictwa partii.

Bibliografia:

Brzeziński Piotr, Zapomniani dygnitarze. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Gdańsku w latach 1945–1990. Szkice biograficzne, IPN-KŚZpNP, Gdańsk 2013. ; Burda Andrzej, Przymrozki i odwilże. Wspomnienia z lat 1945–1957, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1987. ; Ciołkoszowa Lidia, Spojrzenie wstecz, Èditions du Dialogue, Paris 1995. ; Eisler Jerzy, Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, IPN-KŚZpNP, Warszawa 2012 (Monografie, t. 85). ; Eisler Jerzy, Polski rok 1968, IPN-KŚZpNP, Warszawa 2006 (Monografie, t. 22). ; Eisler Jerzy, Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Czerwone i Czarne, Warszawa 2014. ; Eisler Jerzy, Trepczyński Stanisław, Grudzień ’70 wewnątrz „Białego Domu”, Colibri, Warszawa 1991. ; Gierek Edward, Smak życia. Pamiętniki, BGW, Warszawa 1993. ; Gomułka Władysław, Pamiętniki, t. 1, red. nauk. Andrzej Werblan, BGW, Warszawa 1994. ; Grypsy z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego, oprac. Irena Paczyńska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013. ; How are you doing Mr Olszowski? Ze Stefanem Olszowskim rozmawiają Andrzej Mroziński i Bogdan Rupiński, Ampress, Warszawa 2008. ; Janowski Włodzimierz, Kochański Aleksander, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, ISP PAN, Warszawa 2000. ; Kochański Aleksander, Strzelecki Ryszard, PSB, t. 44, Kraków 2006–2007, s. 637–640. ; Królikowski Janusz, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943–1990, t. 2, Adam Marszałek, Toruń 2010. ; Krzysztofiński Mariusz, Władysław Kruczek – szara eminencja KW PPR w Rzeszowie, w: Elity komunistyczne w Polsce, red. Mirosław Szumiło, Marcin Żukowski, IPN-KŚZpNP, UMCS, Warszawa–Lublin 2015. ; Landau Zbigniew, Rapacki Marian, PSB, t. 30, Wrocław 1987, s. 568–571. ; Lazitch Branko, Les écoles de cadres du Comintern. Contribution à leur histoire, w: Contributions à l’histoire du Komintern, red. Jacques Freymond, Droz, Genève 1965. ; Lesiakowski Krzysztof, Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Rytm, Warszawa 1998. ; Liczmański Ryszard, Rapacki Adam, PSB, t. 30, Wrocław 1987, s. 563–566. ; Lipiński Piotr, Cyrankiewicz. Wieczny premier, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016. ; Mokrosz Janusz, Aleksander Zawadzki – działacz komunistyczny i wojewoda śląski (1945–1948), IPN-KŚZpNP, Katowice–Warszawa 2017. ; Nieznana rozmowa Władysława Gomułki z Nikitą S. Chruszczowem, oprac. Andrzej Werblan, „Dziś” 1993, 5, s. 75–84. ; Nomenklatura KC PZPR, kwiecień 1957, w: Andrzej Paczkowski, System nomenklatury kadr w Polsce (1950–1970), ISP PAN, Warszawa 2000. ; Persak Krzysztof, Struktura i skład centralnych instancji decyzyjnych KC PZPR, w: Centrum władzy w Polsce 1948–1970, red. Andrzej Paczkowski, ISP PAN, Warszawa 2003. ; Polska – ZSRR. Struktury podległości. Dokumenty WKP(b) 1944–1949, oprac. Giennadij A. Bordiugow et al., ISP PAN, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Warszawa 1995. ; Protokoły z VI i VII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z 1956 r., oprac. Wiesław Władyka, Włodzimierz Janowski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, AAN, Aspra-JR, Warszawa 2007. ; Rokicki Konrad, Apodyktyczny szef. Władysław Gomułka i podwładni, w: Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. Konrad Rokicki, Robert Spałek, IPN-KŚZpNP, Warszawa 2011. ; Rurarz Zdzisław, Byłem doradcą Gierka, Andy Grafik, Warszawa 1990. ; Sawicki Jan Kazimierz, Rola szkolnictwa partyjnego w kształceniu kadr politycznych PZPR (1949–1971), „Z pola walki” 1978, 4, s. 60–81. ; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. Feliks Tych, t. 1: A–D, Książka i Wiedza, Warszawa 1978; t. 2: E–J, Książka i Wiedza, Warszawa 1987; t. 3: K, Muzeum Niepodległości, Warszawa 1992. ; Spałek Robert, Między pragmatyzmem a zdradą. Zawłaszczenie PPS w kraju (1944–1948), w: Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego się nie udało? Szkice, polemiki, wspomnienia, red. Robert Spałek, IPN-KŚZpNP, Warszawa 2010. ; Statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uchwalony przez III Zjazd PZPR, Książka i Wiedza, Warszawa 1959. ; Szumiło Mirosław, Dokumenty z moskiewskiej teczki Józefa Cyrankiewicza, „Res Historica” 2013, 35, s. 253–262. ; Szumiło Mirosław, Pomarcowa wymiana kadr – elita PZPR w latach 1968–1970, w: Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, red. Jan Olaszek, Antoni Dudek, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kosiński, Michał Przeperski, Konrad Rokicki, Paweł Sasanka, Robert Spałek, Sławomir Stępień, IPN-KŚZpNP, IH PAN, Warszawa 2017. ; Szumiło Mirosław, Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, IPN-KŚZpNP, Warszawa 2014. ; Świda-Ziemba Hanna, Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010. ; Torańska Teresa, Aneks, Świat Książki, Warszawa 2015. ; Torańska Teresa, Byli, Świat Książki, Bertelsmann Media, Warszawa 2006. ; Torańska Teresa, Oni, Iskry, Warszawa 2004. ; Wapiński Roman, Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1989. ; Wicha Władysław, Wspomnienia, „Archiwum Ruchu Robotniczego” 11, 1988. ; Zambrowski Roman, Wspomnienia, t. 1, Warszawa 1976 (maszynopis w zbiorach autora).

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

127

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

273

Strona końc.:

315

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:134760 ; 0023-5903 ; 2451-1315 ; 10.12775/KH.2020.127.2.02

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/127/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/127/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji