Object

Title: Model sterowania czasem pracy własnej ucznia lub studenta

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/44/2005

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

37 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 36-37

Abstract:

W pracy skonstruowano model matematyczny, wiążący wzajemnie ze sobą jako zmienne bądź parametry wymagania edukacyjne, długość etapu edu­kacji, charakterystykę zdolności pamięciowej ucznia lub studenta, długość czasu poświęconego przez każdego z nich na własną naukę i rozmaite formy zarządza­nia tym czasem (nauka systematyczna, uczenie się zrywami, uczenie się tylko tuż przed sprawdzianami, kolokwiami i egzaminami itp.). Kryterium modelowym jest minimalizacja nakładu czasu, który trzeba poświęcić, aby w danym okresie opanować wymagany zasób wiedzy. Dla ustale­nia uwagi rozważania są prowadzone w odniesieniu do kursu przedmiotowego, np. matematycznego, trwającego określoną liczbę tygodni i mającego zakończyć się zaliczeniem zajęć przez jego uczestników. Model ma postać liniowego niejed­norodnego równania różnicowego. Pełni ono rolę ograniczenia w zadaniu mini­malizacji własnego czasu nauki. Zadanie jest rozwiązane metodą mnożników La- grange’a. Podana jest analityczna postać rozwiązania, która posłużyła do zdefi­niowania pojęcia współczynnika rytmiczności uczenia się. Przeprowadzono nu­meryczne i analityczne badanie jego własności. Przedyskutowano wyniki i sfor­mułowano podstawowe wnioski dotyczące wzajemnej zależności długości trwa­nia kursu, rozkładu czasu uczenia się i zdolności zapamiętywania.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:139686

Source:

RB-2005-44

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information