Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Delimitation and characteristics of natural landscapes of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland, Urszulewo Plain and the neighbouring Vistula and Drwęca Valleys

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol.84 No.1 (2011)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

111 s. ; 24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Andrzejewski, L. (1994), Ewolucja systemu fluwialnego doliny dolnej Wisły w późnym vistidianie i holocenie na podstawie wybranych dolin jej dopływów [The evolution of the flu-vial system of the lower Vistula in the late vistulian and holocene epoch, based on chosen valleys of the Vistula's tributaries). Wydawnictwo UMK, Toruń.
2. Bednarek, R., Prusinkiewicz, Z. (1980), Geografia gleb [The geography of soils], PWN, Warszawa.
3. Bednarek, R., Prusinkiewicz, Z. (2001), Zróżnicowanie i rozmieszczenie gleb [Differentation and location of soils], in Przystalski, A. (ed.). Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego [Nature in the Province of Kujawsko-Pomorskie], Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz, 33-40.
4. Bednarek, R., Jankowski, M. (2006), Gleby [Soils], in Andrzejewski, L., Weckwerth, P., Burak, S. (eds.), Toruń i jego okolice: Monografia przyrodnicza [Toruń and surroundings: the Monography of nature], UMK, Toruń, 153-175.
5. Borowiec, S. (1968), Zadania, treść i przydatność map siedliskowo-rolniczych [The tasks, the content, and the use of habitat-agricultural maps]. Biuletyn KPZK PAN, 50, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, 30-50.
6. Ceynowa-Gietdon, M. (1984), Roślinność [Vegetation], in Galon, R. (ed.). Województwo toruńskie: przyroda-ludność-osadnictwo-gospodarka [The Toruń Province: nature -population - colonization - economy]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań-Toruń, 207-239.
7. Churska, Z., Kwiatkowska, E. (1964), Rozwój osadnictwa i stosunki gospodarcze okolic Czernikowa w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym [The development of settlements and economic relations in the area of Czerniakowo in conjunction with the geographical environment]. Zeszyty Naukowe UMK, Geografia, 3: 135-168.
8. Churski, Z., Liberacki, M., Kotarbiński, J., Niewiarowski, W., Wójcik, C, (1978), Mapa Geologiczna Polski 1:200 000, arkusz Brodnica [Geological Map of Poland 1:200 000, Brodnica sheet], pub. A, Instytut Geologiczny, Warszawa.
9. Forman, R.T.T., Godron, M. (1986), Landscape ecology, J. Wiley & Sons, New York.
10. Galon, R. (1984), Typy krajobrazu naturalnego i regiony fizycznogeograficzne [Types of land-scape and physico-geographical regions], in Galon, R. (ed.). Województwo toruńskie: przyroda-ludność-osadnictwo-gospodarka [The Province of Toruń: nature - population - colonization - economy]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań-Toruń, 251-259.
11. Instrukcja do Szczegółowej Mapy Geomorfologicznej Polskiego Niżu 1:50 000 [Instructions for Detailed Geomorphological Maps of the Polish Lowland 1:50 000], Zakład Geomorfologii i Hydrografii Niżu IG PAN, Toruń, 1962.
12. IUSS Working Group WRB; 2007. World Reference Base for Soil Resource 2006, first update 2007. World Soil Resources Reports No. 103. FAO, Rome.
13. Kalinowska, K. (1961), Zanikanie jezior polodowcowych w Polsce [The disappearance of glacial lakes in Poland], Przegląd Geograficzny, 33,3:511-518.
14. Kępczyński, K. (1965), Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej [Vegetation of the Dobrzyń Plateau], UMK, Toruń.
15. Kępczyński, K. (1973), Szata roślinna doliny dolnej i środkowej Drwęcy oraz terenów do niej przyległych [The vegetation of the lower and middle of the Drwęca Valley and adjacent areas]. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 9, UMK: 123-158.
16. Kondracki, J. (1960), Typy krajobrazu naturalnego (środowiska geograficznego) w Polsce [Types of natural landscape (geographical environment) in Poland],Przegląd Geograficzny, 32, 1-2: 23-33.
17. Kondracki, J. (1981), Geografia fizyczna Polski [Physical geography of Poland], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
18. Kondracki, J. (1998), Geografia regionalna Polski [Regional geography of Poland], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
19. Kondracki, J., Richling, A., (1983), Próba uporządkowania terminologii w zakresie geografii fizycznej kompleksowej [An attempt to organize the complex terminology of physical geography], Przegląd Geograficzny, 55,1,201-207.
20. Kot, R. (2006), Georóżnorodność - problem jej oceny i zastosowania w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia [Geodiversity - the issue of its evaluation and application in conservation and forming of the environment on the example of the Fordon's part of the lower Vistula valley and its surroundings]. Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Series C, 11, 2, Toruń.
21. Kotarbiński, J. (1966), Budowa i wiek moren czołowych w okolicy Gozdowa na Wysoczyźnie Płockiej [Structure and age of the end moraines in the area of Gozdów on the Płock Plateau], Przegląd Geograficzny, 38,1:107-115.
22. Liberacki, M. (1969), Mapa Geomorfologiczna Polski 1:50 000 [Polish Geomorphological Map 1:50 000], arkusz Lipno [Lipno sheet], IG PAN, Toruń.
23. Mrózek, W. (1958), Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej [Dunes of the Toruń-Bydgoszcz Basin], in Galon, R. (ed.). Wydmy śródlądowe Polski [Polish inland dunes]. Vol. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 7-59.
24. Mucher, C.A., Bunce, R.G.H., Jongman, R.H.G., Klijn, J.A., Koomen, A.J.M., Metzger, M.J., Wascher, D.M. (2003), Identification andcharacterisationof environments and land-scapes in Europe, <http://content.alterra.wur. nl/internet/webdocs/internet/geoinformatie/ projects/LANMAP2/publications/Alter-rarep832.pdf, (15.11.2011)>.
25. Mucher, C.A., Klijn, J. A., Wascher, D.M., Schaminée, J.H.J. (2010), A new European landscape classification (LANMAP): A transparent, flexible and user-oriented methodology to distinguish landscapes. Ecological Indicators, 10:87-103.
-
26. Nechay, W.(1927), Utwory lodowcowe Ziemi Dobrzyńskiej [Glacier forms in the Dobrzyń Land Region], Sprawozdania PIG, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 4, 1-2.
27. Niewiarowski, W. (1957), Wybrane zagadnienia z badań geomorfologicznych na arkuszu „Mazowsze" mapy 1:25 000 [The "Mazowsze" Map 1:25 000 used in selected aspects of geomorphological studies]. Dokumentacja Geograficzna, 3, Warszawa, 24-37.
28. Niewiarowski, W. (1959), Formy polodowcowe i typy deglacjacji na Wysoczyźnie Chełmińskiej [Postglacial forms and déglaciation forms in the Chełmno Plateau], Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Series C, Toruń, 4,1.
29. Niewiarowski, W. (1968), Morfologia i rozwój pradoliny i doliny dolnej Drwęcy [Morphology and development of the ice-marginal valley and the Lower Drwęca Valley], Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Series C, Toruń, 6, 6.
30. Niewiarowski, W. (1986), The phases of transformation of subglacial channels into river valleys: a case study of the Lower Vistula Region, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 21: 61-72.
31. Niewiarowski, W., Kot, R. (2010), Delimitacja i charakterystyka gatunków i odmian krajobrazu naturalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, RówninyUrszulewskiej oraz przyległych dolin Wisły i Drwęcy [Delimitation and characteristics of natural landscape kinds and variations of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland, Urszulewo Plain and neighbouring Vistula and Drwęca valleys]. Przegląd Geograficzny, 82, 3: 335-366.
-
32. Olszewski, A.(1994), Zbójeński obszar drumlinowy [Zbójno drumlin area], in Wiśniewski, E. (ed.). Formy, osady i procesy subglacjalne. Sympozjum [Forms, sediments and subglacial processes Symposium], Toruń-Górzno 28-29 Sept. 1994, Instytut Geografii UMK, Toruń, 44-53.
33. Olszewski, A. (1997), Drumlins of the north-western Dobrzyń Moraine Plateau: location, structure and morphogenesis. Quaternary Studies in Poland, 14: 71-83.
34. Podgórski, Z. (1996), Antropogeniczne zmiany rzeźby terenu województwa toruńskiego [Anthropogenic changes in the relief of the Province of Toruń], Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Series C, Toruń, 10, 4.
35. Rejewski, M. (1971), Lasy liściaste Ziemi Chełmińskiej [Deciduous Forests of the Chełmno Land Region], Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Series D, Toruń, 9, 3.
36. Richling, A.(1972), Struktura krajobrazowa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich [The Landscape Structure of the Great Masurian Lakes], Prace Instytutu Geografii UW, 10, Geografia Fizyczna, 4, Warszawa.
37. Richling, A. (1984), Typology of natural landscape in Poland on the scale 1:500 000, Miscellanea Geographica, Warszawa, 27-32.
38. Richling, A. (1992), Kompleksowa geografia fizyczna [Complex physical geography]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
39. Richling, A., Dąbrowski, A. (1995), Typy krajobrazów naturalnych [Types of Natural Landscapes], plansza [chart] 53.1, in Atlas Rzeczypospolitej Polskiej [Atlas of the Republic of Poland], Główny Geodeta Kraju, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN, PPWK im. E. Romera S.A., Warszawa.
40. Richling, A., Malinowska, E., Lechnio, J. (2005), Typologia i regionalizacja krajobrazów terenów w strefie oddziaływania Płockiego Zespołu Miejsko-Przemysłowego [Typology and regionalization of landscapes influenced by the Plock Municipal-Industrial Complex Zone], in Richling, A., Lechnio, J. (eds.), Z problematykifunkcjonowania krajobrazów nizinnych [The issues dealing with the functioning of the lowland landscapes]. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych [Department of Geography and Regional Studies], Warszawa, 29-54.
41. Richling, A., Solon, J. (1996), Ekologia krajobrazu [Landscape ecology]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
42. Rutkowski, L. (2006), Szata roślinna [Vegetation], in Andrzejewski, L., Weckwerth, P., Burak S. (eds.), Toruń i jego okolice: Monografia przyrodnicza [Toruń and surrounding area: Monography of nature], UMK, Toruń, 177-189.
43. Sinkiewicz, M. (1998), Rozwój denudacji antropogenicznej w środkowej części Polski Północnej [Development of anthropogenic denudation in the central part of Northern Poland], Wydawnictwo UMK, Toruń.
44. Solon, J. (2008), Przegląd wybranych podejść do typologii krajobrazu [Review of selected views about the typology of the landscape], in Lechnio, J., Kulczyk, S., Malinowska, E., Szu-macher, I. (eds.). Klasyfikacja krajobrazu: Teoria i praktyka [Classification of landscapes: Theory and practice]. Problemy Ekologii Krajobrazu, 20, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 25-33.
45. Starkel, L. (1977), Paleogeografia holocenu [Holocene paleogeography]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
46. Starkel, L. (1999), Rola holocenu w ewolucji środowiska i jego stratygrafia [The role and the stratigraphy of the holocene in the evolution of the environment], in Starkel, L. (ed.). Geografia Polski: Środowisko przyrodnicze [Polish geography: The natural environment]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 103-105.
47. Weckwerth, P. (2004), Morfologia wybranych obszarów Kotliny Toruńskiej a problem jej roli w układzie hydrograficznym podczas górnego vistidianu [Morphology of selected areas of the Toruń Basin and the role of the Toruń Basin in the upper vistulian hydrographie system]. Instytut Geografii UMK, Toruń, maszynopis [typescript].
48. Wiśniewski, E. (1976), Rozwój geomorfologiczny doliny Wisły pomiędzy Kotliną Płocką a Kotliną Toruńską [Géomorphologie development of the Vistula Valley between the Płock Basin and the Toruń Basin/, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Series C, 8, 4-6, Toruń.
49. Wysota, W. (1994), Geneza drumlinów w środkowo-wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego [Drumlin origin in the central-eastern part of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland], Przegląd Geograficzny, 65, 3-4: 335-361.
50. < www.eea.europa.eu/themes/landuse/clc-down-load> - webpage of European Environment Agency (09 Jan. 2010).

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

84

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

33

Strona końc.:

59

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

10.7163/GPol.2011.1.3 ; oai:rcin.org.pl:4560

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji