Obiekt

Tytuł: Delimitation and characteristics of natural landscapes of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland, Urszulewo Plain and the neighbouring Vistula and Drwęca Valleys

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol.84 No.1 (2011)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

111 s. ; 24 cm

Bibliografia:

1. Andrzejewski, L. (1994), Ewolucja systemu fluwialnego doliny dolnej Wisły w późnym vistidianie i holocenie na podstawie wybranych dolin jej dopływów [The evolution of the flu-vial system of the lower Vistula in the late vistulian and holocene epoch, based on chosen valleys of the Vistula's tributaries). Wydawnictwo UMK, Toruń. ; 2. Bednarek, R., Prusinkiewicz, Z. (1980), Geografia gleb [The geography of soils], PWN, Warszawa. ; 3. Bednarek, R., Prusinkiewicz, Z. (2001), Zróżnicowanie i rozmieszczenie gleb [Differentation and location of soils], in Przystalski, A. (ed.). Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego [Nature in the Province of Kujawsko-Pomorskie], Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz, 33-40. ; 4. Bednarek, R., Jankowski, M. (2006), Gleby [Soils], in Andrzejewski, L., Weckwerth, P., Burak, S. (eds.), Toruń i jego okolice: Monografia przyrodnicza [Toruń and surroundings: the Monography of nature], UMK, Toruń, 153-175. ; 5. Borowiec, S. (1968), Zadania, treść i przydatność map siedliskowo-rolniczych [The tasks, the content, and the use of habitat-agricultural maps]. Biuletyn KPZK PAN, 50, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, 30-50. ; 6. Ceynowa-Gietdon, M. (1984), Roślinność [Vegetation], in Galon, R. (ed.). Województwo toruńskie: przyroda-ludność-osadnictwo-gospodarka [The Toruń Province: nature -population - colonization - economy]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań-Toruń, 207-239. ; 7. Churska, Z., Kwiatkowska, E. (1964), Rozwój osadnictwa i stosunki gospodarcze okolic Czernikowa w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym [The development of settlements and economic relations in the area of Czerniakowo in conjunction with the geographical environment]. Zeszyty Naukowe UMK, Geografia, 3: 135-168. ; 8. Churski, Z., Liberacki, M., Kotarbiński, J., Niewiarowski, W., Wójcik, C, (1978), Mapa Geologiczna Polski 1:200 000, arkusz Brodnica [Geological Map of Poland 1:200 000, Brodnica sheet], pub. A, Instytut Geologiczny, Warszawa. ; 9. Forman, R.T.T., Godron, M. (1986), Landscape ecology, J. Wiley & Sons, New York. ; 10. Galon, R. (1984), Typy krajobrazu naturalnego i regiony fizycznogeograficzne [Types of land-scape and physico-geographical regions], in Galon, R. (ed.). Województwo toruńskie: przyroda-ludność-osadnictwo-gospodarka [The Province of Toruń: nature - population - colonization - economy]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań-Toruń, 251-259. ; 11. Instrukcja do Szczegółowej Mapy Geomorfologicznej Polskiego Niżu 1:50 000 [Instructions for Detailed Geomorphological Maps of the Polish Lowland 1:50 000], Zakład Geomorfologii i Hydrografii Niżu IG PAN, Toruń, 1962. ; 12. IUSS Working Group WRB; 2007. World Reference Base for Soil Resource 2006, first update 2007. World Soil Resources Reports No. 103. FAO, Rome. ; 13. Kalinowska, K. (1961), Zanikanie jezior polodowcowych w Polsce [The disappearance of glacial lakes in Poland], Przegląd Geograficzny, 33,3:511-518. ; 14. Kępczyński, K. (1965), Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej [Vegetation of the Dobrzyń Plateau], UMK, Toruń. ; 15. Kępczyński, K. (1973), Szata roślinna doliny dolnej i środkowej Drwęcy oraz terenów do niej przyległych [The vegetation of the lower and middle of the Drwęca Valley and adjacent areas]. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 9, UMK: 123-158. ; 16. Kondracki, J. (1960), Typy krajobrazu naturalnego (środowiska geograficznego) w Polsce [Types of natural landscape (geographical environment) in Poland],Przegląd Geograficzny, 32, 1-2: 23-33. ; 17. Kondracki, J. (1981), Geografia fizyczna Polski [Physical geography of Poland], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 18. Kondracki, J. (1998), Geografia regionalna Polski [Regional geography of Poland], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 19. Kondracki, J., Richling, A., (1983), Próba uporządkowania terminologii w zakresie geografii fizycznej kompleksowej [An attempt to organize the complex terminology of physical geography], Przegląd Geograficzny, 55,1,201-207. ; 20. Kot, R. (2006), Georóżnorodność - problem jej oceny i zastosowania w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia [Geodiversity - the issue of its evaluation and application in conservation and forming of the environment on the example of the Fordon's part of the lower Vistula valley and its surroundings]. Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Series C, 11, 2, Toruń. ; 21. Kotarbiński, J. (1966), Budowa i wiek moren czołowych w okolicy Gozdowa na Wysoczyźnie Płockiej [Structure and age of the end moraines in the area of Gozdów on the Płock Plateau], Przegląd Geograficzny, 38,1:107-115. ; 22. Liberacki, M. (1969), Mapa Geomorfologiczna Polski 1:50 000 [Polish Geomorphological Map 1:50 000], arkusz Lipno [Lipno sheet], IG PAN, Toruń. ; 23. Mrózek, W. (1958), Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej [Dunes of the Toruń-Bydgoszcz Basin], in Galon, R. (ed.). Wydmy śródlądowe Polski [Polish inland dunes]. Vol. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 7-59. ; 24. Mucher, C.A., Bunce, R.G.H., Jongman, R.H.G., Klijn, J.A., Koomen, A.J.M., Metzger, M.J., Wascher, D.M. (2003), Identification andcharacterisationof environments and land-scapes in Europe, <http://content.alterra.wur. nl/internet/webdocs/internet/geoinformatie/ projects/LANMAP2/publications/Alter-rarep832.pdf, (15.11.2011)>. ; 25. Mucher, C.A., Klijn, J. A., Wascher, D.M., Schaminée, J.H.J. (2010), A new European landscape classification (LANMAP): A transparent, flexible and user-oriented methodology to distinguish landscapes. Ecological Indicators, 10:87-103. ; - ; 26. Nechay, W.(1927), Utwory lodowcowe Ziemi Dobrzyńskiej [Glacier forms in the Dobrzyń Land Region], Sprawozdania PIG, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 4, 1-2. ; 27. Niewiarowski, W. (1957), Wybrane zagadnienia z badań geomorfologicznych na arkuszu „Mazowsze" mapy 1:25 000 [The "Mazowsze" Map 1:25 000 used in selected aspects of geomorphological studies]. Dokumentacja Geograficzna, 3, Warszawa, 24-37. ; 28. Niewiarowski, W. (1959), Formy polodowcowe i typy deglacjacji na Wysoczyźnie Chełmińskiej [Postglacial forms and déglaciation forms in the Chełmno Plateau], Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Series C, Toruń, 4,1. ; 29. Niewiarowski, W. (1968), Morfologia i rozwój pradoliny i doliny dolnej Drwęcy [Morphology and development of the ice-marginal valley and the Lower Drwęca Valley], Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Series C, Toruń, 6, 6. ; 30. Niewiarowski, W. (1986), The phases of transformation of subglacial channels into river valleys: a case study of the Lower Vistula Region, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 21: 61-72. ; 31. Niewiarowski, W., Kot, R. (2010), Delimitacja i charakterystyka gatunków i odmian krajobrazu naturalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, RówninyUrszulewskiej oraz przyległych dolin Wisły i Drwęcy [Delimitation and characteristics of natural landscape kinds and variations of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland, Urszulewo Plain and neighbouring Vistula and Drwęca valleys]. Przegląd Geograficzny, 82, 3: 335-366. ; - ; 32. Olszewski, A.(1994), Zbójeński obszar drumlinowy [Zbójno drumlin area], in Wiśniewski, E. (ed.). Formy, osady i procesy subglacjalne. Sympozjum [Forms, sediments and subglacial processes Symposium], Toruń-Górzno 28-29 Sept. 1994, Instytut Geografii UMK, Toruń, 44-53. ; 33. Olszewski, A. (1997), Drumlins of the north-western Dobrzyń Moraine Plateau: location, structure and morphogenesis. Quaternary Studies in Poland, 14: 71-83. ; 34. Podgórski, Z. (1996), Antropogeniczne zmiany rzeźby terenu województwa toruńskiego [Anthropogenic changes in the relief of the Province of Toruń], Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Series C, Toruń, 10, 4. ; 35. Rejewski, M. (1971), Lasy liściaste Ziemi Chełmińskiej [Deciduous Forests of the Chełmno Land Region], Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Series D, Toruń, 9, 3. ; 36. Richling, A.(1972), Struktura krajobrazowa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich [The Landscape Structure of the Great Masurian Lakes], Prace Instytutu Geografii UW, 10, Geografia Fizyczna, 4, Warszawa. ; 37. Richling, A. (1984), Typology of natural landscape in Poland on the scale 1:500 000, Miscellanea Geographica, Warszawa, 27-32. ; 38. Richling, A. (1992), Kompleksowa geografia fizyczna [Complex physical geography]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 39. Richling, A., Dąbrowski, A. (1995), Typy krajobrazów naturalnych [Types of Natural Landscapes], plansza [chart] 53.1, in Atlas Rzeczypospolitej Polskiej [Atlas of the Republic of Poland], Główny Geodeta Kraju, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN, PPWK im. E. Romera S.A., Warszawa. ; 40. Richling, A., Malinowska, E., Lechnio, J. (2005), Typologia i regionalizacja krajobrazów terenów w strefie oddziaływania Płockiego Zespołu Miejsko-Przemysłowego [Typology and regionalization of landscapes influenced by the Plock Municipal-Industrial Complex Zone], in Richling, A., Lechnio, J. (eds.), Z problematykifunkcjonowania krajobrazów nizinnych [The issues dealing with the functioning of the lowland landscapes]. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych [Department of Geography and Regional Studies], Warszawa, 29-54. ; 41. Richling, A., Solon, J. (1996), Ekologia krajobrazu [Landscape ecology]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 42. Rutkowski, L. (2006), Szata roślinna [Vegetation], in Andrzejewski, L., Weckwerth, P., Burak S. (eds.), Toruń i jego okolice: Monografia przyrodnicza [Toruń and surrounding area: Monography of nature], UMK, Toruń, 177-189. ; 43. Sinkiewicz, M. (1998), Rozwój denudacji antropogenicznej w środkowej części Polski Północnej [Development of anthropogenic denudation in the central part of Northern Poland], Wydawnictwo UMK, Toruń. ; 44. Solon, J. (2008), Przegląd wybranych podejść do typologii krajobrazu [Review of selected views about the typology of the landscape], in Lechnio, J., Kulczyk, S., Malinowska, E., Szu-macher, I. (eds.). Klasyfikacja krajobrazu: Teoria i praktyka [Classification of landscapes: Theory and practice]. Problemy Ekologii Krajobrazu, 20, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 25-33. ; 45. Starkel, L. (1977), Paleogeografia holocenu [Holocene paleogeography]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 46. Starkel, L. (1999), Rola holocenu w ewolucji środowiska i jego stratygrafia [The role and the stratigraphy of the holocene in the evolution of the environment], in Starkel, L. (ed.). Geografia Polski: Środowisko przyrodnicze [Polish geography: The natural environment]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 103-105. ; 47. Weckwerth, P. (2004), Morfologia wybranych obszarów Kotliny Toruńskiej a problem jej roli w układzie hydrograficznym podczas górnego vistidianu [Morphology of selected areas of the Toruń Basin and the role of the Toruń Basin in the upper vistulian hydrographie system]. Instytut Geografii UMK, Toruń, maszynopis [typescript]. ; 48. Wiśniewski, E. (1976), Rozwój geomorfologiczny doliny Wisły pomiędzy Kotliną Płocką a Kotliną Toruńską [Géomorphologie development of the Vistula Valley between the Płock Basin and the Toruń Basin/, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Series C, 8, 4-6, Toruń. ; 49. Wysota, W. (1994), Geneza drumlinów w środkowo-wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego [Drumlin origin in the central-eastern part of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland], Przegląd Geograficzny, 65, 3-4: 335-361. ; 50. < www.eea.europa.eu/themes/landuse/clc-down-load> - webpage of European Environment Agency (09 Jan. 2010).

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

84

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

33

Strona końc.:

59

Format:

Rozmiar pliku 4,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

10.7163/GPol.2011.1.3 ; oai:rcin.org.pl:4560

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji