Object

Title: Czy istniał feudalizm w Europie Środkowo-Wschodniej w średniowieczu?

Creator:

Dygo, Marian (1951-)

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : review article

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 120 nr 4 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 667-717 ; Sum. eng.

References:

Blau Peter M. 2009. Wymiana i władza w życiu społecznym. Kraków : WUJ.
Bourdieu Pierre. 2005. Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa : IS UW.
Brzustowicz Bogdan W. 2003. Turniej rycerski w Królestwie Polskim w późnym średniowieczu i renesansie na tle europejskim. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe.
Dygo Marian. 1998. „Feudalizm w Prusach w XIII–XVI wieku”. Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych 58 : 143–153.
Gawlas Sławomir. 1996. O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe.
Gawlas Sławomir. 1998. „Dlaczego w Polsce nie było feudalizmu lennego?”. Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych 58 : 101–123.
Iwańczak Wojciech. 1985. Tropem rycerskiej przygody. Wzorzec rycerski w piśmiennictwie czeskim XIV wieku. Warszawa : PWN.
Jurek Tomasz. 1996. Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku. Poznań: UAM.
Jurek Tomasz. 2000. Omagialitas alias manowstwo. Przyczynek do dziejów recepcji prawa lennego w średniowiecznej Wielkopolsce. W Kościół — kultura — społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, 259–271. Warszawa : IH PAN.
Kempny Marian. 1993. Wymiana społeczna — teoria socjologiczna. W stronę kulturowej perspektywy czy poza nią?. W Struktura — wymiana — władza. Studia z socjologii teoretycznej, 288–299. Warszawa IFiS.
Korczak Lidia. 2008. Monarcha i poddani. System władzy w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie wczesnojagiellońskim. Kraków : WUJ.
Kowalewski Krzysztof. 1996/1997. „Powstanie systemu lennego w domenie monarszej ostatnich Przemyślidów i pierwszych Luksemburgów”. Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych 56–57 : 5–27.
Kowalewski Krzysztof. 2009. Rycerze, włodycy, panosze. Ludzie systemu lennego w średniowiecznych Czechach. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe.
Kwiatkowski Stefan. 2010. Polska mediewistyka historyczna w czasach maszynopisu. O wymuszonej modernizacji i okolicznościach jej przemijania (wybrane zagadnienia). Poznań : UAM.
Libor Jan. 2006. Václav II a struktury panovnické moci. Brno : Edice.
Modzelewski Karol. „The System of the Ius Ducale and the Idea of Feudalism”. Quaestiones Medii Aevi 1 : 71–99.
Modzelewski Karol. 1976. Comites, principes, nobiles. Struktura klasy panującej w świetle terminologii Anonima Galla. W Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury. Warszawa : PWN.
Modzelewski Karol. 2000. Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X–XIII wiek. Poznań : Wydawnictwo Naukowe.
Myśliwski Grzegorz. 2002. „Feudalizm — rewolucja feudalna — kryzysy władzy w Polsce XI–początku XII w. Punkt widzenia mediewistyki anglojęzycznej”. Przegląd Historyczny 93, 1, 73–102.
Pauk Marcin R. 2010. Fama, gloria, curia ac ingens familia: Służba i klientela rycerska w otoczeniu możnowładztwa czeskiego (XIII–początek XIV wieku). W Dom, majątek, klient, sługa. Manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej (XIII–XIV wiek), 27–62. Warszawa : IH PAN.
Piasek Wojciech. 2008. Wokół koncepcji feudalizmu. W dialogu kulturowym ze współczesną mediewistyką polską. W Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy), 65–75. Wrocław : Wydawnictwo Naukowe.
Piwowarczyk Dariusz. 1998. Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV–XV wiek). Warszawa : DiG.
Radzimiński Andrzej. Jan Wroniszewski. 1999. Genealogia. Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej. Toruń UMK.
Reynolds Susan. 1994. Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted. Oxford : OUP.
Schramm G. 1985. „Polen — Böhmen — Ungarn: Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit”. Przegląd Historyczny 76, 3 : 424–440.
Sroka Stanisław A. 1996. „Andegaweńska reorganizacja Węgier w świetle nowszych badań”. Kwartalnik Historyczny 103, 2 : 23–35.
Szymczakowa Alicja. 1996. Milites strenui z Sieradzkiego w XV w. W Genealogia. Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, 191–214. Toruń : UMK.
Žemlička Josef. 2007. „O modelech vývoje přemyslovského státu”. Český časopis historický 105, 1 : 122–163.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

120

Issue:

4

Start page:

667

End page:

717

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:45010

Source:

IH PAN, sygn. A.52/120/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/120/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information