Obiekt

Tytuł: Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 87 No. 1 (2014)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Bănică A., Camară G., 2011. Accessibility and tourist function development of the Romanian small towns. GeoJournal of Tourism and Geosites, vol. 7, no. 1, pp. 22-133. ; 2. Celata F., 2007. Geographic marginality, transport accessibility and tourism development. [in:] A. Celant (ed.), Global tourism and regional competitiveness, Bologna: Patron, pp. 37-46. ; 3. Dijkstra E.W., 1959. A note on two problems in connexion with graphs. Numerische Mathematik, vol. 1, no. 1, pp. 269-271. ; - ; 4. EUROPEAN COMMISSION, 2010. Investing in Europe's future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion. Luxemburg, 298 pp. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/5cr_en.pdf [2 January 2014]. ; 5. Groch J., Kurek W., 1995. Turystyka. [in:] J. Warszyńska (ed.), Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, pp. 265-300. ; 6. GUZIK R., 2003. Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 190 pp. ; 7. Guzik R., Kołoś A., 2003. Evolution of accessibility in Carpathians Spa resorts between 1938 and 2000. [in:] W. Kurek (ed.), Issues of tourism and health resort management, Prace Geograficzne, no. 111, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 356-368. ; 8. KISTOWSKI M., ŚLESZYŃSKI P., 2010. Presja turystyczna na tle walorów krajobrazowych Polski. [in:] W. Andrejczuk (red.), Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, vol. 14, Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, pp. 36-51. ; 9. Komornicki T., 1999. Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996. Geopolitical Studies, vol. 5, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 348 pp. ; 10. Komornicki T., 2002. Międzyregionalne związki społeczno-ekonomiczne na poziomie międzynarodowym jako przedmiot badań geograficznych. [in:] J. Kitowski (ed.), Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej – bilans dokonań, Rzeszów: Odział Rzeszowski PTG, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 584 pp. ; 11. KOMORNICKI T., ŚLESZYŃSKI P., ROSIK P., POMIANOWSKI W., 2010. Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK PAN, no. 241, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 168 pp. ; 12. Križan F., 2005. Meranie dostupnosti v geografii. [in:] F. Svatoňová (ed.), Geografické aspekty stredoevropského prostoru, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, vol. 183. Brno: Masarykova univerzita, pp. 267-287. ; 13. KRIŽAN F., 2007. Regionálna typológia územia Bratislavy na základe dostupnosti supermarketov a hypermarketov. Geografický časopis, vol. 59, no. 4, pp. 373-386. ; 14. Križan F., Gurňák D., 2008. Vybrané kartografické metódy znázorňovania dostupnosti. Acta Geographica Universitatis Comenianae, no. 51, pp. 71-82. ; 15. KUSENDOVÁ D., 1996. Analýza dostupnosti obcí Slovenska. Aktivity v kartografii, vol. 96. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, pp. 29-49. ; 16. Lewkowicz Ł., 2013. Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – nowa jakość polsko- -słowackiej współpracy transgranicznej? Studia Regionalne i Lokalne, vol. 51, no 1, pp. 45-70. ; 17. LISZEWSKI S. (ed.), 1989. Funkcja turystyczna Augustowa. Warszawa: Instytut Turystyki, 125 pp. ; 18. Mckercher B., Lew A.A., 2003. Distance decay and the impact of effective tourism exclusion zones on international travel flows. Journal of Travel Research, vol. 42, no. 2, pp. 159-165. ; - ; 19. Michniak D., 2002. Dostupnosť ako geografická kategória a jej význam pri hodnotení územnosprávneho členenia Slovenska. Bratislava: Geografický ústav SAV, 125 pp. ; 20. Michniak D., 2003. Dostupnosť okresných miest na Slovensku. Geografický časopis, vol. 55, no. 1, pp. 21-39. ; 21. Michniak D., 2006. Pojem dostupnosti v geografii a vybrané prístupy k jej štúdiu. Geografická revue, vol. 2, no. 2, pp. 724-741. ; 22. Michniak D., 2009. Dostupnosť vybraných turistických stredísk v regióne Tatier. [in:] I. Andráško, V. Ira, E. Kallabová (eds.), Regionálne štruktúry ČR a SR: časové a priestorové zmeny, Bratislava: Geografický ústav SAV, pp. 44-49. ; 23. Michniak D., 2010a. Accessibility of selected boundary regions in Slovakia. [in:] European Union: External and internal borders, interactions and networks, Europa XXI, no. 20, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, pp. 161-173. ; 24. Michniak D., 2010b. Vplyv dostupnosti na rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch na Slovensku. Geographia Cassoviensis, vol. 4, no. 1, pp. 114-117. ; 25. Michniak D., 2010c. Dopravná dostupnosť obcí v regióne Oravy. [in:] E. Kallabová, I. Andráško (eds.), Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur, Brno: Ústav geoniky Akademie věd České republiky, pp. 92-97. ; 26. Michniak D., 2011. Rozvoj cezhraničnej dopravnej infraštruktúry v slovensko-poľskom pohraničí po roku 1989. [in:] I. Andráško, V. Ira, E. Kallabová (eds.), Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR, Bratislava: Geografický ústav SAV, pp. 81-86. ; 27. Pietrusiewicz W., 1996. Problemy metodyczne opracowywania map dostępności czasowej. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 28, no. 2, pp. 87-100. ; 28. Podhorský F., 1996. Boundaries of Slovakia: Transport-geographical aspect. [in:] V. Baran (ed.), The boundaries and their impact on the territorial structure of region and state, Acta Universitatis Matthiae Belii. Geographical Studies, no. 1, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, pp. 56-59. ; 29. Prideaux B., 2000. The role of the transport system in destination development. Tourism Management, vol. 21, no. 1, pp. 53-63. ; - ; 30. Ptaszycka-Jackowska D., 2007. Gospodarowanie przestrzenią turystyczną w Polskich Karpatach. Prace Geograficzne, no. 117, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 99-112. ; 31. Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M., 2003. Tourism within the Polish and Slovak transfrontier region. Prace Geograficzne, no. 111, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, pp. 44-60. ; 32. Rosik P., 2012. Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim. Prace Geograficzne, no. 233, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 307 pp. ; 33. Sorupia E., 2005. Rethinking the role of transportation in tourism. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, vol. 5, pp. 1767-1777. ; 34. Spiekermann K., Schürmann C., 2007. Update of selected potential accessibility indicators. Final Report for the ESPON 2006 Programme, Dortmund: Spiekermann & Wegener, Urban and Regional Research, RRG Spatial Planning and Geoinformation, 29 pp. ; 35. Spiekermann K., Wegener M., Copus A., 2002. Review of peripherality indices and identification of 'Baseline Indicator'. Deliverable 1 of AsPIRE – Aspatial Peripherality, Innovation, and the Rural Economy, Dortmund-Aberdeen: Spiekermann & Wegener, IRPUD, SAC. ; 36. SPIEKERMANN K., WEGENER M., KVĚTOŇ V., MARADA M., SCHÜRMANN C., BIOSCA O., ULIED SEGUI A., ANTIKAINEN H., KOTAVAARA O., RUSANEN J., BIELAŃSKA D., FIORELLO D., KOMORNICKI T., ROSIK P., 2011. TRACC. Transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe. Applied Research 2013/1/10, Interim Report Version 21/02/2011, Luxembourg: European Commission. ESPON Programme, 164 pp. ; 37. Stępniak M., Rosik P., 2013. Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: A multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland. Journal of Transport Geography, vol. 31, pp. 154-163. ; - ; 38. Śleszyński P., Michniak D., Stępniak M., Więckowski M., 2014. Szacowanie popytu i podaży turystycznej na pograniczu polsko-słowackim z wykorzystaniem metod izochronowych. Marketing i Rynek (in print). ; 39. TAYLOR Z., 1999. Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. Prace Geograficzne, no. 171, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 239 pp. ; 40. Tolmáči L., 1998. Miery dostupnosti, koncepcia pojmu a teoretická báza. Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, no. 41, Bratislava: Univerzita Komenskeho, pp. 175-191. ; 41. Tolmáči L., 2002. Dostupnosť miest Slovenska. [in:] L. Tolmáči (ed.), Regionálnogeografické štúdie, Bratislava: Mapa Slovakia, pp. 1-66. ; 42. Tóth G., Dávid L., 2010. Tourism and accessibility: An integrated approach. Applied Geography, vol. 30, no. 4, pp. 666-677. ; - ; 43. Tóth G., Kincses Á., 2011. New aspects of European road accessibility. Geographia Polonica, vol. 84, no. 2, pp. 33-46. ; - ; 44. Vickerman R., 1995. Location, accessibility and regional development: The appraisal of trans-European networks. Transport Policy, vol. 2, no. 4, pp. 225-234. ; - ; 45. WARSZYŃSKA J., 1971. Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, vol. 249, Prace Geograficzne, iss. 27, Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, no. 49, pp. 14-35. ; 46. Warszyńska J., 1985. Funkcja turystyczna Karpat Polskich. Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica, vol. 18, pp. 79-104. ; 47. Więckowski M., 1999. Natural conditions for the development of the Polish-Slovak transboundary ties. Universitas Comeniana. Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, Supplementum no. 2-I. Bratislava: Univerzita Komenskeho, pp. 257-263. ; 48. Więckowski M., 2002. Development of the new tourist space of the Western Carpathian Mts. in the 1990s. [in:] T. Komornicki, H. Powęska (eds.), Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, no. 7, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Oddział Akademicki PTG, pp. 121-131. ; 49. WIĘCKOWSKI M., 2004. Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych. Prace Geograficzne, no. 195, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 231 pp. ; 50. WIĘCKOWSKI M., 2010. Tourism development in the borderland of Poland. Geographia Polonica, vol. 83, no. 2, pp. 67-81. ; 51. Więckowski M., 2013. Eco-frontier in the mountainous borderlands of Central Europe. The case of Polish border parks. Journal of Alpine Research. Revue de géographie alpine, vol. 101, no. 2, 12 pp., http://rga.revues.org/2107 [12 February 2014]. ; 52. WIĘCKOWSKI M., MICHNIAK D., BEDNAREK- -SZCZEPAŃSKA M., CHRENKA B., IRA V., KOMORNICKI T., ROSIK P., STĘPNIAK M., SZÉKELY V., ŚLESZYŃSKI P., ŚWIĄTEK D., WIŚNIEWSKI R., 2012a. Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism, Prace Geograficzne, no. 234, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 323 pp. ; 53. WIĘCKOWSKI M., MICHNIAK D., CHRENKA B., IRA V., KOMORNICKI T., ROSIK P., SZÉKELY V., ŚLESZYŃSKI P., WIŚNIEWSKI R., 2012b. The potential for improved accessibility and tourism development in the Polish-Slovak borderland. Conditions, recommendations and good practices. Warszawa- -Bratislava: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Geografický ústav SAV, 80 pp. ; 54. ZAWILIŃSKA B., 2010. Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju. Monografie. Prace Doktorskie, no. 8. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 210 pp. ; 55. Zawilińska B., 2013. Landscape parks and the development of tourism in the protected areas of the Polish Carpathians. [in:] J. Kozak, K. Ostapowicz, A. Bytnerowicz, B. Wyżga (eds.), The Carpathians: Integrating nature and Society towards sustainability, Berlin-Heidelberg, Springer-Verlag, pp. 461-476. ; 56. Zygadlewicz J., 1997. Współpraca przygraniczna polsko-słowacka. Kraków: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych [typescript].

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

87

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

26

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.2014.1 ; oai:rcin.org.pl:42380

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji