Object

Title: Kompleks Darwina

Creator:

Koziołek, Ryszard

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2011)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. H. Balzac, Jaszczur, przeł. T. Żeleński-Boy, Czytelnik, Warszawa 1964, s. 29. ; 2. G. Beer, Darwin’s plots. Evolutionary narrative in Darwin, George Eliot, and nineteenth--century fiction, London 1983. ; 3. W. Berent, Źródła i ujścia nietzscheanizmu, w: tegoż Pisma rozproszone, red. R. Nycz, W. Bolecki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992, s. 149. ; 4. F. Bogacki O różnicy człowieka od zwierząt, w: Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, wyb. i oprac. A. Hochfeldowa, B. Skarga, PWN, Warszawa 1980, s. 290. ; 5. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1996. ; 6. G. Borkowska, Pozytywiści i inni, PWN, Warszawa 2007. ; 7. B. Boyd, On the origin of stories. Ewolution, cognition, and fiction, Belknap, Cambridge (Mass.)–London 2009, m.in. s. 153. ; 8. M. Brykalska, Aleksander Świętochowski, t. 1, PIW, Warszawa 1987, s. 302. ; 9. S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Lwów 1910, s. 409. ; 10. K. Chłędowski Siła w historii, „Dziennik Literacki” 1866 nr 41, 42. Cyt. za: P. Chmielowski, Zarys najnowszej literatury polskiej…, s. 13, 14. ; 11. P. Chmielowski, Zarys najnowszej literatury polskiej (1864-1897), Kraków–Petersburg 1898, s. 59. ; 12. A. Conan, Doyle Pięć pestek pomarańczy, w: tegoż Przygody detektywa Sherlocka Holmesa, przeł. T. Evert, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, s. 99. ; 13. G. Cuvier, Discours sur les révolutions de la surface du globe, et sur les changemens qu’elles ont produits dans le règne animal, 3rd French edition, 1825, http:// www.victorianweb.org/science/science_texts/cuvier/cuvier-f.html. ; 14. D. Czaja, Zwierzęta w klatce (języków), „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2009 nr 4. ; 15. Ch. Darwin, Autobiografia Karola Darwina, życie i wybór listów, Wyd. przez syna Franciszka Darwina, przeł. J. Nusbaum, Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego, Warszawa 1891, s. 326. ; 16. Ch. Darwin, On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life, J. Murray, London 1859. ; 17. Ch. Darwin, The descent of man, and selection in relation to sex, J. Murray, London 1871. ; click here to follow the link ; 18. J. Derrida, L’animal que donc je suis, préf. M-L. Mallet, „Galilée” 2006. ; 19. S. Duchińska, Kronika Paryzka, „Biblioteka Warszawska” 1864 t. 3, s. 449. ; 20. T.S. Eliot, London Letter, „Dial” 1921 no 71, s. 455. Cyt. za: T.F. Glick What about Darwin? All Species of opinion from scientists, sages, friends, and enemies who met, read, and discussed the naturalist who changed the world, John Hopkins University Press, Baltimore 2010, s. 106-107. ; 21. J.H. Fabre, Poświętnik czczony, w tegoż: Z życia owadów, przeł. Z. Bohuszewiczówna, M. Górska, Alfa-Wero, Warszawa 1994, s. 25. ; 22. M. Foucault, Nietzsche, Freud, Marks, przeł. K. Matuszewski, „Literatura na Świecie” 1988 nr 6, s. 254-255. ; 23. I. Gielata, Piętno Darwina, „Świat i Słowo” 2010 nr 1, s. 56. ; 24. M. Gloger, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2007, s. 53-67 i 240. ; 25. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, w: tegoż Dzieła, red. J. Błoński, t. 7, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989, s. 290. ; 26. A. Grabski, Spór o prawa dziejowe. Kontrowersje wokół Henry’ego Thomasa Buckle’a w Polsce w dobie pozytywizmu, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2002, s. 186-201. ; 27. P. Hamon, Ograniczenia dyskursu realistycznego, przeł. Z. Jamroziak, „Pamiętnik Literacki” 1983 nr 1, s. 246. ; 28. Historya nauk przyrodniczych podług ustnego wykładu Jerzego Kiuwiera, ułożona i uzupełniona przez Madelen de St.-Azy. T. I-V; na język polski [z fr.] przełożyli i dodatkami do piśmiennictwa polskiego odnoszącymi się wzbogacili Gustaw Belke i Aleksander Kremer, Wilno 1853-1855, t. 1, s. 9. ; 29. K. Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm – kreacjonizm, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 25. ; 30. Z. Kępa, Recepcja darwinizmu na ziemiach polskich w latach od 1859 do 1884, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 1996 r. XVIII. ; 31. K. Kłosiński, Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1990, s. 153-167. ; 32. „Kosmos” 2009 t. 58 nr 3-4 (s. 284-285). ; 33. L. Krzywicki Wspomnienia, t. 2, Czytelnik, Warszawa 1958, s. 562. ; 34. S. Lindqvist, Wytępić całe to bydło, przeł. M. Haykowska, W.A.B., Warszawa 2009, s. 135-136. ; 35. O. Mandelsztam, Przyczynek do zagadnienia naukowego stylu Darwina, w:Nieograbiony i nierozgromiony. Wiersze i szkice, wyb., przekł., koment. A. Pomorski, Wydawnictwo Naukowe i Literackie, Warszawa 2011, s. 274. ; 36. O. Mandelsztam, Styl literacki Darwina, w: tegoż Słowo i kultura, przeł. R. Przybylski, Czytelnik, Warszawa 1972, s. 166. ; 37. H. Markiewicz, Bolesław Prus a pozytywizm warszawski, w: tegoż Literatura i historia, Universitas, Kraków 1994, s. 99. ; 38. H. Markiewicz, Prawa naukowe w historii literatury, w: tegoż Główne problemy wiedzy o literaturze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s. 272-273. ; 39. Materiały do dziejów myśli ewolucyjnej w Polsce, z. 1, red. K. Pietrusiewicz, A. Straszewicz, PWN, Warszawa 1963. ; 40. C.K. Norwid, Fabulizm Darwina, w: tegoż Pisma wszystkie, oprac. J.W. Gomulicki, t. 6, PIW, Warszawa 1971, s. 651. ; 41. J. Nusbaum, Idea ewolucji w biologii. Przeszłość, stan obecny i wpływ na rozwój wiedzy ludzkiej, Nakł. Księgarni G. Centerszwera i Ski, Lwów–Warszawa 1910, s. 267. ; 42. E. Orzeszkowa, Kilka uwag nad powieścią (1866), w:Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, s. 21. ; 43. E. Orzeszkowa, O historii cywilizacji angielskiej przez Henryka Tomasza Buckla, „Gazeta Polska” 1866 nr 157, s. 1-3 i nr 158, s. 1-2. http://pl.wikisource.org/ wiki/O_%22Historii_Cywilizacji_Angielskiej%22_przez_Henryka_Tomasza_Buckle’a. ; 44. S. Pawlicki, Człowiek i małpa. Ostatnie słowa Darwina, Seyfart i Czajkowski, Lwów 1872, s. 30. ; 45. P. Polak, Spór wokół teorii ewolucji przed stu laty, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 2007 r. XLI. ; 46. „Polska Sztuka Ludowa Konteksty” (Żywoty zwierząt) 2009 nr 4. ; 47. B. Porter When nationalism began to hate. Imagining modern politics in nineteenth century Poland, Oxford University Press, New York–Oxford 2000, s. 130. ; 48. L. Powidaj, Polacy i Indianie, w: Publicystyka okresu pozytywizmu 1860-1900. Antologia, oprac. S. Fita, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2002, s. 30. ; 49. B. Prus Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. 20, PIW, Warszawa 1970, s. 356. ; 50. B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, t. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, s. 121-127. ; 51. B. Rejchman, Teoria Darwina w stosunku do nauki i życia, Druk K. Kowalewskiego, Warszawa 1882, s. 11. ; 52. R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Spacja–Fundacja Aletheia, Warszawa 1994, s. 321-322. ; 53. B. Russel, Wiek dziewiętnasty, przeł. A. Pański, Rój, Warszawa 1936, s. 205 ; 54. D. Schümann, Struggle for or against participation? How Darwinism came to partitioned Poland in the 1860s and early 1870s, w: The reception of Charles Darwin in Europe, t. 1, red. E-M. Engels, T.F. Glick, Continuum, Londyn–Nowy Jork 2008, s. 244. ; 55. D. Schümann, Strugle for or against participation?, s. 257-258. ; 56. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, s. 107-108. ; 57. H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki, w: tegoż Pisma wybrane, t. 4, PIW, Warszawa 1989, s. 107. ; 58. H. Sienkiewicz, Szkice literackie I, w: tegoż Dzieła. Wydanie zbiorowe, red. J. Krzyżanowski, t. 45, PIW, Warszawa 1951, s. 113. ; 59. P. Sloterdijk, Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. Odpowiedź na Heideggera list o humanizmie, przeł. A. Żychliński, „Przegląd Kulturoznawczy” 2008 nr 4, s. 52. ; 60. Stara i młoda prasa. Przyczynek do historii literatury ojczystej 1866-1872. Kartki ze wspomnień Eksdziennikarza, przyg. do druku i posł. D. Świerczyńska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1998, s. 156. ; 61. E. Strasburger, Dwupłciowość, wielokształtność i krzyżowanie się roślin. Rzecz w duchu teoryi Darwina wyłożona, „Biblioteka Warszawska” 1869 t. 1, s. 65. ; 62. „Świat i Słowo” (Zmagania z Darwinem) 2010 nr 1. ; 63. „The survival of the fittest” – formuła zastosowana przez H. Spencera w jego dziele The principles of biology, t. 1, William and Norgate, London 1864, s. 444. ; 64. S. Žižek, Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, przeł M. Kropiwnicki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006, s. 43. ; 65. S. Žižek, Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa, przeł. A. Górny, Muza, Warszawa 2010, s. 57.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

11

End page:

32

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48013 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 19, 2014

Number of object content hits:

1 037

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65300

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Koziołek R. - Kompleks Darwina Dec 20, 2018

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information