Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Analiza wyposażenia grobowego w kulturze ceramiki sznurowej na przykładzie pochówku szkieletowego z Nieborowej na Polesiu Lubelskim

Creator:

Boroń, Tomasz ; Winiarska-Kabacińska, Małgorzata

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archeologia Polski T. 59 Z. 1-2 (2014)

Contributor:

Zych, Iwona. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 25 cm

Abstract:

The article presents an analysis of grave goods from a Corded Ware Culture burial discovered on the Nieborowa I site in central-eastern Poland. A functional analysis of flint objects indicated the presence of seven arrowheads, a side-scraper and fire flint among the grave goods. The arrowheads were not used as points; three of them bore traces of mounting. They were found in one spot, suggesting that they had been placed in the grave in a container of some kind (quiver ?). The mounting traces were not too strong or were absent altogether, thus the arrowheads could well have been placed in a container other than a quiver (bag?). Traces observed on the edges of one of the examined flint objects demonstrated its function as a fire flint. The side-scraper was used for work on a hard material. The observed similarities of the flint tool set placed as grave goods in burials of males of Corded Ware Culture and the observed traces of use on these tools point to a strictly defined set of rules governing burial rites in this cultural phase

References:

Baczyńska B. 1994. Cmentarzysko kultury mierzanowickiej w Szarbi, woj. kieleckie. Studium obrządku pogrzebowego, Kraków ; Bagińska J., Taras H. 2006. Kurhan kultury ceramiki sznurowej na stanowisku nr 8 w Klekaczu, pow. tomaszewski, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 8, Lublin, s. 35–40 ; Bargieł B. 1991. Badania nad I okresem epoki brązu na Lubelszczyźnie, [w:] Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej, J. Gurba red., Lubelskie Materiały Archeologiczne, t.6, Lublin, s. 103–134 ; Bargieł B. 2009. Z problematyki występowania grocików krzemiennych na przykładzie znaleziska z Mydłowa, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie, [w:] Hereditas Praeteriti. Addita-menta archaeologica et historia dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, H. Taras, A. Zakościelna red., Lublin, s. 195–208 ; Bąbel J. T. 2013. Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej, część 1, Obrządek pogrzebowy, Collectio Archaeologica Ressoviensis, t. 24/2, Rzeszów ; Bednarski D., Padło K., Ratajczak R. 2006. Dokumentacja z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 3/105 przeprowadzonych w 2006 roku przy budowie ulicy Willowej – północna część ogrodu botanicznego UMCS, Lublin, maszynopis przechowywany w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie ; Bienia M., Niedźwiedź E., Żółkowski S. 2008. Sługocin, stan. 5, gm. Jastków, woj. lubelskie (AZP 76–80, stan. 78). Opracowanie naukowe archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających budowę drogi ekspresowej S12/S17 na odcinku: węzeł “Bogucin” – węzeł „Dąbrowica”, Biała Podlaska, maszynopis przechowywany w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w Lublinie ; Brandt H. K. 1967. Studien über steinerne Äxte und Beile der jüngeren Steinzeit und der Stein-kupferzeit Nordwestdeutschlands, Münstersche Beiträge zur Vorgeschichtsforschung, t. 2, Hildesheim ; Bronicki A. 1991. Późnoneolityczne i wczesnobrązowe toporki kamienne z obszaru województwa chełmskiego, [w:] Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej, J. Gurba red., Lubelskie Materiały Archeologiczne, t.6, Lublin, s. 297–340 ; Budziszewski J., Czebreszuk J., Winiarska-Kabacińska M., Chachlikowski P. 2008. Grób społeczności kultury ceramiki sznurowej z Dąbrowy Biskupiej, stan. 21, pow. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, [w:] Na pograniczu światów. Studia z międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60 rocznicę urodzin, J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt red., Poznań, s. 31–70 ; Budziszewski J., Tunia K. 2000. A grave of the Corded Ware Culture arrowheads producer in Koniusza, southern Poland. Revisited, [w:] A turning of ages. Jubilee book dedicated to professor Jan Machnik on his 70th anniversary, S. Kadrow red., Kraków, s. 101–135 ; Budziszewski J., Włodarczak P. 2010. Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej, Kraków ; Dockall J. E. 1997. Wear traces and projectile impact: A review of the experimental and archaeological evidence, „Journal of Field Archaeology”, t. 24 (3), s. 321–331 ; Fischer A., Hansen P.V., Rasmussen P. 1984. Macro and micro wear traces on lithic projectile points, „Journal of Danish Archaeology”, t. 3, s. 19–46 ; Florek M., Zakościelna A. 2006. Wyniki badań ratowniczych na stanowisku 6 w Złotej, pow. sandomierski, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 8, Lublin, s. 41–56 ; Glob P. V. [1944] 1945. Studier over den jyske Enkeltgravskultur, „Aarbøger” ; Głosik J. 1968. Kultura strzyżowska, Materiały Starożytne, t. 11, Warszawa, s. 7–114 ; Gołub S. 1991. Grób kultury ceramiki sznurowej (?) w Wytycznie, stan. 2, [w:] Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej, J. Gurba red., Lubelskie Materiały Archeologiczne, t.6, Lublin, s. 277–280 ; Gurba J. 1959. Grób kultury ceramiki sznurowej z Krzewicy w pow. tomaszowskim (woj. lubelskie), „Przegląd Archeologiczny”, t. 12, s. 16–18 ; Górski J., Jarosz P. 2006. Cemetery of the Corded Ware and the Trzciniec Cultures in Gabułtów, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 58, Kraków, s. 401–451 ; Harrison J. R. 1980. The beakers folk. Copper age archaeology in Western Europe, London ; Harrison J. R., Jackson R., Napthan M. 1999. A rich bell beaker burial from Wellington Quarry, Marden, Herefordshire, „Oxford Journal of Archaeology”, t. 18, nr 1, s. 1–16 ; Havel J. 1978. Pohřebni ritus kultury zvoncovitých poháru v Čechách a na Moravĕ, Prehistorica 7, Varia Archaeologica 1, Praga, s. 91–117 ; Jarosz P., Mianowska I. 2011. The Corded Ware Culture cemetery in Kraków-Mistrzejowice, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 63, Kraków, s. 241–276 ; Jeliński Z., Krzemiński M., Padło K., Ratajczak R., Rejniewicz Ł. 2006. Dokumentacja z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 3/105 przeprowadzonych w 2005 roku przy budowie ulicy Willowej, Lublin, maszynopis przechowywany w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie ; Kadrow S., Machnik A., Machnik J. 1992. Iwanowice, stanowiska Babia Góra, część II. Cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu, Kraków ; Kadrow S., Szmyt M. 1996. Absolute chronology of the eastern group of Globular Amphora Culture, [w:] Eastern exodus of the Globular Amphora people: 2950–2350 BC, A. Kośko red., Baltic-Pontic Studies 4, Poznań, s. 103–111 ; Kamieńska J., Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1964. Quelques remarques sur la civilisation des vases campaniformes en Pologne, „Archaeologia Polona”, t. 7, s. 96–113 ; Keeley L. H. 1980. Experimental determination of stone tool uses. A microwear analysis, Chicago ; Kempisty A., Włodarczak P. 2000. Cemetery of the Corded Ware Culture in Żerniki Górne, Światowit, Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, t. 5, Warsaw ; Koman W. 1999. Wyniki ratowniczych badań kurhanu nr 2 kultury ceramiki sznurowej w Łubczu na stan. 25, pow. Tomaszów Lubelski, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 4, Lublin, s. 41–55 ; Komisarczuk-Zawiślak A., Kubera M., Zawiślak P. 2012. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych grobu kultury ceramiki sznurowej w miejscowości Łagiewniki, gm. Niemce, stan. 10/76 (AZP 76–82), przeprowadzonych w związku z budową drogi ekspresowej S17, część 4, na odcinku węzeł „Lubartów” – węzeł „Włodawa”, maszynopis przechowywany w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie ; Kopacz J., Přichystal A., Šebela L. 2009. Lithic chipped industry of the Bell Beakers Culture in Moravia, and its East-Central European context, Kraków–Brno ; Libera J. 2009. Materiały krzemienne z badań kurhanów kultury ceramiki sznurowej na Grzędzie Sokalskiej, [w:] J. Machnik, J. Bagińska, W. Koman 2009, s. 283–308 ; Limburský P. 2012. Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vliněvsi. K problematyce a chronologii konce eneolitu a počátku doby bronzové, Dissertationnes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque, t. 13, Praga ; Machnik J. 1966. Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce, Wrocław ; Machnik J., Bagińska J., Koman W. 2009. Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badań archeologicznych w latach 1988–2006, Kraków ; Marciniak J. 1960. Materiały neolityczne z Żukowa, pow. Sandomierz, „Materiały Archeologiczne”, t. 2, s. 43–56 ; Matĕjičková A. 2009. Lithic chipped industry from the cemetry of the Bell Beaker Culture in Hoštice-Heroltice, Vyškov district, [w:] J. Kopacz, A. Přichystal, L. Šebela 2009, s. 275–298 ; Milisauskas S., Kruk J. 1984. Grób niszowy kultury ceramiki sznurowej z Bronocic, woj. kieleckie, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 36, Kraków, s. 29–38 ; Mitrus E. 1993. Kurhan kultury ceramiki sznurowej na stan. 3 w Białce, gm. Krasnystaw, woj. Chełmskie, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 55, Kraków, s. 99–111 ; Niedźwiadek R. 2004. Symbolika i treści grobu podkurhanowego na przykładzie lubelskich nekropolii,[w:] Lublin przez wieki. Szkice z badań archeologicznych, E. Banaszkiewicz-Szykuła, A. Stachyra, B. Gosik-Tytuła red., Lublin, s. 21–30 ; Rejniewicz Ł. 2009. Groby kultury ceramiki sznurowej odkryte w 2005 i 2006 roku na Sławinku w Lublinie, [w:] Hereditas Praeteriti. Additamenta archaeologica et historia dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, H. Taras, A. Zakościelna red., Lublin, s. 181–188 ; Rudnicki M., Włodarczak P. 2007. Graves of the Corded Ware Culture at the multicultural site in Pełczyska, district of Pińczów, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 59, Kraków, s. 219–266 ; Sarauw T. 2007. Male symbols or warriors identities? The “archery burials” of the Danish Bell Beaker Culture, „Journal of Anthropological Archaeology”, t. 26, s. 65–87 ; Stapert D., Johansen L. 1999. Flint and pyrite: making fire in the Stone Age, „Antiquity”, t. 73(282), s. 765–777 ; Struve W. K. 1955. Die Einzelgrabkultur in Schleswig-Holstein und ihre kontinentalen Beziehungen, Offa-Bücher, t. 11, Neumünster ; Ścibior J. 1991. Kultura amfor kulistych w środkowowschodniej Polsce. Zarys problematyki, [w:] Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej, J. Gurba red., Lubelskie Materiały Archeologiczne, t.6, Lublin, , s. 47–65 ; Turek J., Černy V. 2001. Society, gender and sexual dimorphism of the Corded Ware and Bell Beakers popula¬tions, [w:] Bell Beakers today. Pottery, people, culture, symbols in prehistoric Europe. Proceedings of the International Colloquium: Riva du garda (Trento, Italy) 11–16 May 1998, F. Nicolis red., Trento, s. 601–612 ; Winiarska-Kabacińska M. 2007. Przywódca neolityczny z Zielonej. Badania traseologiczne, [w:] Środowisko pośmiertne człowieka, W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński red., Funeralia Lednickie, Spotkanie 9, Poznań, s. 169–175 ; Włodarczak P. 2004. Cementry of the Corded Ware Culture in Zielona, Koniusza commune, Małopolska, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 56, Kraków, s. 307–360 ; Włodarczak P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej, Kraków ; Włodarczak P. 2006. Cemetery of the Corded Ware Culture at site 17 in Smroków, Słomianki commune, district of Kraków, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 58, Kraków, s. 377–399 ; Włodarczak P., Grabowska B., Zastawny A. 2011. Groby kultury ceramiki sznurowej i kultury mierzanowickiej ze st. 5 w Modlnicy, pow. krakowski, [w:] Modlnica, st. 5. Od neolitu środkowego do wczesnej epoki brązu, J. Kruk, A. Zastawny red., Via Archaeologica. Źródła do badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków, s. 291–410

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

59

Issue:

1-2

Start page:

209

End page:

230

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54914 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information