Object

Title: Niewierność małżeńska królowej Zofii Holszańskiej w 1427 r. – prawda, pomówienie czy plotka polityczna? Próba rekonstrukcji wydarzeń na tle oskarżeń innych żon Jagiełły

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 123 nr 1 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 5-41 ; Summary in English.

Abstract:

The election and coronation of Władysław Jagiełło as king of Poland in 1386 provided an opportunity for the emergence of a new significant dynasty in Central-Eastern Europe. This fact produced unrest among neighbours (the Luxembourg dynasty and the Teutonic Knights) intent on weakening the Polish-Lithuanian monarchy. Attempts at establishing principles for the enthronement of successive rulers and the range of their prerogatives activated also Polish magnates, who aimed at exerting the greatest possible impact upon state governance. Conflicts appearing against this background made use of assorted methods of a political confrontation, including the political rumour.

References:

Czwojdrak, Bożena. Rogowscy herbu Działosza. Podskarbiowie królewscy. Studium z dziejów możnowładztwa w drugiej połowie XIV i w XV wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002.
Czwojdrak, Bożena, Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce. Warszawa: DIG, 2012.
Engel, Pál. „Itinerarium Sigismundi regis imperatorisque (1382–1437)” / „Zsigmond király és császár (1382–1437) itineráriumát”. W Itineraria regum et reginarum (1382–1438)/ Királyok és királynék itineráriumai (1382–1438), 55–159, Budapest: MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája, 2005.
Gąsiorowski, Antoni. Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386–1434. Wyd. 2 popr. i uzup., oprac. Antoni Gąsiorowski i Grażyna Rutkowska. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2015.
Jóźwiak, Sławomir, Adam Szweda. „Dyplomatyczna aktywność rycerza Janusza Stembarskiego z Sokołowa w politycznych stosunkach polsko-krzyżacko-litewskich w pierwszej połowie XV wieku”. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1 (263) (2009): 3–20.
Kalinowska, Janina. „Jan Hincza z Rogowa i jego działalność fundacyjna na dworze pierwszych Jagiellonów”. Analecta Cracoviensia 19 (1987): 318–339.
Koczerska, Maria. „Królowa Zofia Holszańska — jej osobowość i rola polityczna”. W Kobiety o kobietach. Studia i szkice. Średniowiecze i czasy nowożytne, red. Wioletta Zawitkowska, 76–95. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.
Kowalska, Zofia. Stanisław Ciołek (zm. 1437). Podkanclerzy królewski, biskup poznański, poeta dworski. Kraków: Universitas, 1993.
Krzyżaniakowa, Jadwiga, Jerzy Ochmański. Władysław II Jagiełło. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo, 1990.
Kurtyka, Janusz. Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu. Kraków: Secesja, 1997.
Nikodem, Jarosław. Jadwiga król Polski. Wrocław: Ossolineum, 2009.
Nikodem, Jarosław. Witold. Wielki książę litewski (1354 lub 1355 — 27 października 1430). Kraków: Avalon, 2013.
Purc, Jerzy. „Itinerarium Witolda wielkiego księcia litewskiego (17 lutego 1370 roku — 27 października 1430 roku)”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 74, Historia 11 (1971): 71–115.
Rutkowska, Grażyna. „Itineraria żon króla Władysława Jagiełły”. Roczniki Historyczne 64 (1998): 59–104.
Sperka, Jerzy. Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370–1401. Studium o elicie władzy w relacji z monarchą. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
Sperka, Jerzy. Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów kariery i awansu w późnośredniowiecznej Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001.
Uruszczak, Wacław. „System władzy w Polsce ostatnich Jagiellonów (1506–1572)”. Czasopismo Prawno-Historyczne38, nr 2 (1986): 41–61.
Węcowski, Piotr. Działalność publiczna możnowładztwa małopolskiego w późnym średniowieczu. Itineraria kasztelanów i wojewodów krakowskich w czasach panowania Władysława Jagiełły (1386–1434). Warszawa: DIG, 1998.
Wyrozumski, Jerzy. „Życie i dzieło królowej Jadwigi”. W Królowa Jadwiga. Między epoką piastowską i jagiellońską, 67–122. Kraków: Universitas, 2006.
Zawitkowska, Wioletta. Walka polityczno-prawna o następstwo tronu po Władysławie Jagielle w latach 1424–1434. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

123

Issue:

1

Start page:

5

End page:

41

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5903 ; oai:rcin.org.pl:59197

Source:

IH PAN, sygn. A.52/123/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/123/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information