RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Confessiones” pozytywisty. O „Grzechach dzieciństwa” Bolesława Prusa

Creator:

Obsulewicz, Beata K.

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Bachórz, Bolesław Prus. W zb.: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. Red. A. Skoczek. T. 6: Pozytywizm. Bochnia [2004].
2. J. Bachórz, "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, czyli o "kazuistyce sumienia". "Polonistyka" 1983, z. 10, s. 843-844.
3. Cz. Bartnik, Grzech pierworodny w teologii katolickiej. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 6. Lublin 1993, s. 283-287.
4. G. Biały, Włodzimierz Korolenko. Warszawa 1954.
5. H. Biedermann, Leksykon symboli. Przeł. J. Rubinowicz. Warszawa 2003.
6. Bolesław Prus 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. Tokarzówna, S. Fita. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1969.
7. J. Ciembroniewicz, Dzieci w nowelkach Prusa. "Wychowanie w Domu i Szkole" 1909, nr 3, s. 244.
8. J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1994.
9. J. Delumeau, Historia raju. Ogród rozkoszy. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1992.
10. H. Filipkowska, Poezja religijna Młodej Polski. W zb.: Polska liryka religijna. Red. S. Sawicki, P. Nowaczyński. Lublin 1983, s. 301-340.
11. S. Fita, Eliza Orzeszkowa w 11. S. Fita, Eliza Orzeszkowa w poszukiwaniu religii. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. Red. ... Lublin 1993. religii. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. Red. ... Lublin 1993.
12. S. Fita, "Pozytywista ewangeliczny". Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa. W zb.: Proza polska w kręgu religijnych inspiracji. Red. M. Jasińska-Wojtkowska, K. Dybciak. Lublin 1993, s. 159-201.
13. Cz. Galek, Myśl pedagogiczna Bolesława Prusa na tle pozytywizmu polskiego. Zamość 2005.
14. M. Gloger, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu. Bydgoszcz 2007.15. M. Głowiński, Wyznania. Hasło w: M. Gółowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, popr. i rozszerz. Wrocław 1998, s. 630.
15. M. Głowiński, Wyznania. Hasło w: M. Gółowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, popr. i rozszerz. Wrocław 1998, s. 630.
16. Grzech. Hasło w: Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego [...]. Red. M. Nowodworski. T. 6. Warszawa 1875.
17. Grzech. Hasło w: Słownik teologii biblijnej. Red. X. Léon-Dufour. Przeł. i oprac. K. Romaniuk. Wyd. 3. Poznań 1990, s. 303-315.
18. A. Guillois, Wykład historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny i kanoniczny wiary katolickiej, z odpowiedziami na zarzuty wziête z nauk przeciw religii, albo teologia dogmatyczna i moralna, ku u¿yciu wiernych Chrystusowych. Przeł. L. Rogalski. T. 3. Wyd. 3, przejrz. i popr. Warszawa 1892.
19. M. Jonca, Enfants terribles. Dzieci złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIX wieku. Wrocław 2005.
20. A. Klawek, Spór o grzech pierworodny. "Znak" 1967, vol. 19, s. 1378-1396.
21. W. Kopaliński, Słownik symboli. Wyd. 2. Warszawa 1991.
22. A. Kubale, Dziecko. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 201.
23. J. Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus. Warszawa 1975.
24. J. Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa. Warszawa 1969.
25. H. Kushner, Czy musimy być doskonali? Poznań 1998.
26. Leksykon symboli. Oprac. M. Oesterreicher-Mollwo. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1992.
27. G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX wieku. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2006.
28. J. J. Lipski, Posłowie. W: B. Prus, Grzechy dzieciństwa. Warszawa 1953.
29. A. Z. Makowiecki, Słownik postaci literackich. Warszawa 2000.
30. H. Markiewicz, Pozytywizm. Wyd. 3, zmien. i rozszerz. Warszawa 1999.
31. M. Noël, Nowy wykład katechizmu z ambony. T. 3. Z tłum. M. Or. wyd. W. Bogacki. Kielce 1903.
32. J. Petry-Mroczkowska, Wygnani z ogrodu dzieciństwa. "W drodze" 1996, nr 3, s. 49-54.
33. E. Pieścikowski, Bolesław Prus. Poznań 1998.
34. B. Prus, Grzechy dzieciństwa. W: Szkice i obrazki. T. 2. Warszawa 1948. Pisma. Red. Z. Szweykowski. T. 6.
35. J. Pryszmont, Grzech. Dzieje problematyki. Hasło w: Encyklopedia katolicka, t. 6, kol. 272-273.
36. M. Sadlik, "Konfesje samotnych". W kręgu prozy spowiedniczej 1884-1914. Kraków 2004.
37. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa. Wyd. 2. Warszawa 1972.
38. A. Szymański, Hanusia. W: Szkice. Oprac. B. Burdziej. Kraków 1998, s. 193-233.
39. J. Święch, Dziecko w twórczości Prusa (Z historii tematu dziecięcego w literaturze). "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" t. 17 (1962), s. 198-199.
40. K. Turey, Psychologia dziecka w twórczości Prusa. "Ruch Literacki" 1934, z. 10, s. 307.
41. T. Tyszkiewicz, Bolesław Prus. Warszawa 1971.
42. K. Wons, Grzech i przebaczenie w świetle Słowa Bożego. Kraków 2002.
43. R. Zając, Belzebub - Pan Much. (strona http://www.kosciol.pl/article.php/)
44. R. Zając, Szatan w "Starym Testamencie". Lublin 1998.
45. C. Zalewski, Urwis. "Grzechy dzieciństwa" punktem zwrotnym w twórczości Bolesława Prusa. "Słupskie Prace Filologiczne". Seria Filologia Polska, 2007, nr 5, s. 71-79.
46. Związek intymny, czyli przyjemność dla dwojga. W zb.: Historia życia prywatnego. T. 4: Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej. Red. P. Ariès, G. Duby. Przeł. A. Paderewska-Gryza, B. Panek, W. Gilewski. Wrocław 1999, s. 525-587.
47. T. Żabski, wstęp w: B. Prus, Opowiadania i nowele. Wybór. Oprac. T. Żabski. Wrocław 1996. BN I 291.

Issue:

4

Start page:

7

End page:

22

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63563 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 15, 2017

Number of object content downloads / hits:

1312

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80573

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information